asyan.org
добавить свой файл
1 2
КОНЦЕПЦІЯ

створення та функціонування

Національної системи моніторингу якості освіти України
Загальна частина

Створення Національної системи моніторингу якості освіти (НСМЯО) є важливою умовою вдосконалення системи освіти на компетентнісних засадах, становлення громадсько-державної моделі управління освітою, забезпечення цілісного й інноваційного розвитку системи освіти в умовах децентралізації управління й розвитку автономії навчальних закладів.

Створення й забезпечення функціонування НСМЯО дозволить усім зацікавленим особам отримувати:

 • вільний доступ до інформації про стан національної системи освіти на різних її рівнях за визначеною системою показників (індикаторів), які відображають національні особливості й пріоритети в системі освіти, відповідність національної стратегії розвитку освіти передовим тенденціям у світовому та європейському освітніх просторах;

 • впливати на підвищення якості національної системи освіти на всіх її рівнях – на рівні навчального закладу, району, регіону, країни через відкрите, прозоре громадське-державне управління освітою.

На сьогодні в Україні склалися такі умови для розбудови НСМЯО:

 • Створена й функціонує потужна державна установа – Український центр оцінювання якості освіти з 9 регіональними підрозділами, яка з 2007 року успішно забезпечує проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень тих, хто виявив бажання вступити до вищих навчальних закладів.

 • В обласних інститутах безперервної підготовки вчителів створені відділи моніторингу якості освіти, які проводять дослідження щодо якості освіти на обласних рівнях, використовуючи для цього різні методики, чільне місце серед яких посідають ті, що передбачають аналіз результатів ЗНО.

 • Україна поступово долучається до міжнародних порівняльних досліджень якості освіти, зокрема у 2007 та 2011 роках взяла участь у міжнародному дослідженні якості природничої освіти і математики TIMSS.

 • Забезпечена інформатизація:

  • системи освіти: на сьогодні всі школи мають комп’ютерні класи, доступ до мережі Інтернет;

  • системи управління освітою: на сьогодні в цілому запроваджено електронний документообіг між установами системи освіти та управління освітою;

 • В активній стадії розвитку перебуває процес інформатизації суспільства: більшість учителів, учнів і батьків мають вдома комп’ютер і доступ до мережі Інтернет і спроможні використовувати потенціал інформаційно-комунікаційних технологій.

 • В Україні поступово формується громадянське суспільство, яке вимагає відповідного рівня відкритості й прозорості управління системою освіти на основі сучасних автоматизованих інформаційних систем, що дозволяють аналізувати стан і ефективність управлінських рішень у галузі освіти.

 • Українські науковці докладно вивчили досвід розбудови й функціонування ефективних НСМЯО в провідних країнах світу (Великобританія, Польща, Росія тощо) й висвітлили його у вітчизняних наукових, науково-методичних і педагогічних публікаціях.

^ Основні терміни Концепції

Якість освіти – характеристика системи освіти, яка відображає ступінь відповідності реальних результатів й умов освіти нормативним вимогам, соціальним і особистісним очікуванням.

^ Моніторинг якості освіти – спеціальна система збору, обробки, зберігання й розповсюдження інформації про стан освіти, прогнозування на підставі отриманих об’єктивних даних динаміки й основних тенденцій її розвитку, а також розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для органів управління освітою з поліпшення якості освітньої системи та підвищення ефективності управління нею.

^ Національна система моніторингу якості освіти (НСМЯО) – заснована на однакових засадах сукупність рівневих і територіальних підсистем моніторингу якості освіти, що покликана здійснювати функції моніторингу якості освіти на всіх рівнях національної системи освіти.

^ Рівнева підсистема НСМЯО – елемент НСМЯО, що забезпечує виконання функцій моніторингу якості освіти на певному рівні національної системи освіти для потреб НСМЯО.

Рівень національної системи освіти – визначений законодавчо елемент системи освіти, а саме:

 • рівень загальної середньої освіти;

 • рівень вищої освіти;

 • рівень перепідготовки й підвищення кваліфікації кадрів.

Територіальна підсистема НСМЯО – елемент НСМЯО, що забезпечує виконання функцій моніторингу якості освіти на певній території держави за рівнями національної системи освіти для потреб НСМЯО.

^ Територія держави – регіональна одиниця (область, район, місто), що здійснює надання освітніх послуг у закладах освіти різного рівня.

Додана освітня вартість (ДОВ) – показник відносного прогресу успішності кожного учня в порівнянні із середньою успішністю у популяції усіх учнів поточного року, які мали з цим учнем однакову успішність при попередньому вимірюванні навчальних досягнень, а також навчалися у схожих з цим однакові з ним соціально-економічні умови.

Об’єкт моніторингу НСМЯО – система освіти України.

Предмет моніторингу НСМЯО – якість освіти за параметрами:

 • умови освіти;

 • результати навчальних досягнень;

 • ставлення учасників навчального процесу й громадян до системи освіти.

Мета НСМЯО – збір, обробка, зберігання й розповсюдження інформації про якість освіти на всіх її рівнях, прогнозування на підставі отриманих об’єктивних даних динаміки й основних тенденцій розвитку освіти, розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для органів управління освітою, закладів освіти, громадськості з поліпшення якості освітньої системи та підвищення ефективності управління нею.

Завдання НСМЯО:

 • забезпечення збору, обробки, зберігання й розповсюдження інформації про якість освіти на всіх її рівнях для підвищення якості освіти в Україні;

 • здійснення об’єктивної оцінки якості освіти в Україні на основі визначеної системи критеріїв і показників відповідно до науково обґрунтованих методик;

 • визначення відповідності наявної якості освіти в Україні державним і міжнародним стандартам якості освіти, потребам суспільства, вимогам ринку праці;

 • порівняння рівня якості освіти в Україні й в інших країнах світу на основі визначеної системи критеріїв і показників відповідно до науково обґрунтованих методик;

 • забезпечення відкритості й доступності об’єктивної інформації про стан освіти в Україні для всіх зацікавлених осіб, зокрема з метою прийняття обґрунтованих політичних рішень у галузі освіти, аналіз наслідків цих рішень;

 • формування концептуального розуміння стану освіти в Україні на основі моніторингових даних й прогнозування динаміки й основних тенденцій розвитку національної освіти.


^ Проблема, яка потребує розв’язання

На сьогодні в Україні не створено НСМЯО, яка б забезпечувала громадянсько-державну модель системи управління освітою на різних її рівнях, доступ усіх зацікавлених осіб до достовірної, оперативної інформації про стан системи освіти, якість освіти, тенденції розвитку системи освіти та її інтеграцію у світовий і європейський освітні простори.

Як свідчать експерти, чинна на сьогодні система оцінювання якості освіти не ефективна, не операційна, вузько відомча, закрита й формальна. Головною причиною такого стану чинної системи моніторингу якості освіти є відсутність науково обґрунтованої ефективної системи показників якості освіти, невизначеність правових засад функціонування, інституційного, методологічного забезпечення НСМЯО, відсутність єдиних обґрунтованих підходів до оцінювання.
^ Основними причинами виникнення проблеми є:

 • Відсутність концепції національної системи моніторингу якості освіти, яка б визначала мету, завдання, принципи, об’єкт, предмет моніторингу, інституційну ієрархію, методологічні, технічні, хронологічні засади моніторингових досліджень;

 • Відсутність єдиної методології здійснення моніторингу якості освіти на різних рівнях освіти й різних рівнях управління освітою;

 • Відсутність єдиної системи критеріїв і показників (індикаторів) якості освіти на різних рівнях освіти й різних рівнях управління освітою;

 • Відсутність прозорої автоматизованої інформаційної системи якості освіти, доступної для всіх зацікавлених осіб, яка б забезпечувала прийняття обґрунтованих управлінських рішень і вможливлювала б відстеження ефективності прийнятих рішень;

 • Відсутність цілеспрямованої освітньої політики на участь України в міжнародних порівняльних дослідженнях.
^ Мета, завдання й принципи реалізації Концепції
Метою Концепції є формування підходів до створення, упровадження та функціонування НСМЯО для забезпечення:

 • Цілісності системи освіти та її інноваційного розвитку в умовах децентралізації управління освітою, становлення громадсько-державної моделі управління системою освіти й становлення автономії навчальних закладів;

 • Усіх зацікавлених осіб достовірною й повною інформацією про умови й результативність функціонування національної системи освіти на різних її рівнях за системою показників, що ґрунтуються на наукових засадах, відбивають пріоритети розвитку національної системи освіти та світові тенденції в освіті;

 • Навчальних закладів, установ управління освітою різних рівнів, політичних інституцій країни достовірною й повною інформацією про стан освіти для прийняття рішень у галузі освітньої політики й відстеження їх дієвості й ефективності;

 • Інтеграції національної системи освіти в єдиний світовий освітній простір, підтримування її конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг в умовах глобалізації суспільства, забезпечення суспільства даними про якість національної системи освіти порівняно з іншими країнами.


^ Основними завданнями створення НСМЯО є забезпечення:

 • Суспільства, навчальних закладів, органів управління освітою повною і достовірною інформацією про якість системи освіти для здійснення ефективного управління системою освіти на різних рівнях освіти і різних рівнях управління освітою;

 • Даними відкритого інформаційного Інтернет-ресурсу «Якість освіти» за трьома складовими: умови освіти, результати освітньої діяльності, ставлення громадян до системи освіти для інформаційного забезпечення переходу до громадсько-державної системи управління освітою;

 • Оцінки якості освіти за загальноприйнятими у світі показниками, що дозволить визначати місце Української системи освіти у світовому та Європейському освітніх просторах і напрямки її інноваційного розвитку для забезпечення її конкурентоспроможності.
^ Основними принципами створення, упровадження та забезпечення функціонування НСМЯО повинні стати:

 1. НОРМАТИВНІСТЬ – унормованість на законодавчому і відомчому рівнях інституційного, правового, методологічного забезпечення;

 2. ЗАХИЩЕНІСТЬ – забезпечення захисту персональних даних та державних і відомчих інформаційних ресурсів;

 3. НЕЗАЛЕЖНІСТЬ – забезпечення незалежності діяльності установ, що здійснюють моніторинг якості освіти від системи освіти;

 4. ОБҐРУНТОВАНІСТЬ – обґрунтованість принципів, підходів, технологій та продуктів, що використовуються під час реалізації Концепції;

 5. СУМІСНІСТЬ – забезпечення сумісності баз даних, що використовуються у НСМЯО з електронними інформаційними системами та базами даних державних органів;

 6. ПОСТУПОВІСТЬ – запровадження НСМЯО повинно проходити поступово, виважено, на основі докладних пілотних експериментів, аналітичних досліджень результатів, широкого обговорення в суспільстві й освітянській спільноті результатів експериментів і досягнення суспільного консенсусу щодо елементів системи.
^ Створення й упровадження НСМЯО повинно ґрунтуватися на міжнародних стандартах, рекомендаціях і принципах, а саме:

 1. СИСТЕМНІСТЬ І КОМПЛЕКСНІСТЬ (усебічно аналізувати успішність учнів)

  1. Оцінку діяльності учителя, навчального закладу, освітнього регіону тощо розглядати не тільки з позиції навчальних досягнень учнів, а й у соціально-економічному контексті;

  2. Відпрацювати систему критеріїв (індикаторів) якості освіти, яка повинна враховувати світовий досвід створення ефективних систем індикаторів якості освіти (зокрема систему індикаторів Європейського Союзу і ОЕСР), стан НСМЯО й перспективні напрямки розвитку системи освіти в Україні (зокрема визначені Стратегією розвитку системи освіти в Україні на 2012–2022 роки);

  3. До розробки системи критеріїв якості освіти залучити фахівців у галузі освіти із МОН, НАПНУ, Комітету з освіти і науки Верховної Ради України, Державної інспекції навчальних закладів, УЦОЯО, ВНЗ, ЗНЗ, громадських організацій;

  4. Широко обговорити й узгодити в суспільстві систему критеріїв якості освіти, яка б дозволила різним категоріям користувачів освітніх послуг і суспільству в цілому використовувати результати моніторингу якості освіти для інформаційного забезпечення громадсько-державного управління освітою;следующая страница >>