asyan.org
добавить свой файл
1
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти

і науки облдержадміністрації

від 04.06.2013 № 479/0/212-13


КОНЦЕПЦІЯ

обласного науково-педагогічного проекту

«Електронний методичний кабінет»

Загальні положення
Обласний науково-педагогічний проект «Електронний методичний кабінет» – це система заходів щодо створення мережевого ресурсу для спільної діяльності педагогів області, розміщення навчально-методичних матеріалів, забезпечення безперервності та оперативності підвищення кваліфікації педагогів навчальних закладів та методистів районних, міських методичних кабінетів, їх професійної самореалізації та творчому зростанню.

Проект передбачає створення середовища, що змінює зміст професійної діяльності педагогів та методистів методичних кабінетів, цільових установок такої діяльності, забезпечує соціальне партнерство в освітній діяльності на основі нових дидактичних можливостей та проектування навчального процесу на базі засобів інформаційно-комунікаційних технологій.

Мережевий ресурс проекту буде створений на платформах з кодом вільного доступу Moodle.

З метою успішної реалізації Державної програми інформатизації освіти виникла необхідність спільно з відділам та управліннями освіти забезпечити організацію інформаційно-комунікаційного обслуговування науково-методичної складової педагогічної діяльності. Проектом враховується необхідність забезпечення концепції «навчання протягом усього життя».

Організатором Проекту виступає департамент управління освіти і науки облдержадміністрації.

Науково-методична підтримка та координація здійснюється працівниками науково-дослідного відділу креативної освіти та координації науково-методичної роботи, кафедри управління інформаційно-освітніми проектами. Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.


^ Мета впровадження Проекту та основні завдання
Методична робота є однією з важливих складових педагогічної діяльності. Постійне зростання об’єму інформації, необхідної для ефективної науково-методичної роботи вчителів, застосування нових інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі диктують необхідність інформатизації роботи методичного кабінету, створення електронного методичного кабінету.

Необхідність оновлення координаційної функції викликана зростанням рівня суспільних вимог до якості освіти в площині «освіта впродовж життя», потребою вдосконалення системи освіти регіону, наявністю існуючого ресурсного забезпечення для реалізації регіональних програм розвитку освіти, необхідністю приведення у відповідність до науково-методичних та організаційних вимог інноваційного досвіду в регіоні.

Основними завданнями реалізації Проекту є:

створення мережевого ресурсу для спільної діяльності педагогів області;

розміщення навчально-методичних матеріалів;

вивчення, адаптація та поширення нового педагогічного досвіду в галузі інформаційних технологій;

організація інформаційно-комунікаційного обслуговування науково-методичної складової педагогічної діяльності;

здійснення системного керівництва процесом неперервної освіти педагогів;

створення безперешкодного доступу всіх категорій педагогів до мережевих ресурсів незалежно від місця проживання;

надання методичної допомоги вчителям у навчально-виховній діяльності.
^ Нормативно-правове забезпечення реалізації Проекту
Теоретико-методологічною основою обласного науково-педагогічного проекту «Електронний методичний кабінет» є :

Закон України «Про освіту»,

Закон України «Про загальну середню освіту»,

Закон України «Про вищу освіту»,

зміст завдань, сформульованих у Національній доктрині розвитку освіти,

Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття), Концепція Національної Програми інформатизації,

Указ Президента України від 30.09.2010 № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»,

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 1722-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року.,

Доручення Президента України від 22.03.2012 «Щодо прискорення реалізації національних проектів, визначення нових пріоритетів і розширення переліку національних проектів з урахуванням актуальних завдань із відновлення економічного зростання та модернізації економіки держави».

Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), затверджене Наказом МОН України № 1119 від 08.12.2008р. «Про затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр)»
Принципи впровадження Проекту
Проект передбачає формування категорії користувачів:

 • спеціалісти ДОІППО;

 • спеціалісти районних, міських методичних кабінетів;

 • адміністрація навчальних закладів;

 • педагогічні працівники.

Характер взаємодії побудовано на принципах:

 1. Демократичності (рівноправність,особистий характер взаємовідносин).

 2. Відкритості (вільний вибір проектування траєкторії професійного зростання).

 3. Діалогічності (відмова від традиційної ролевої взаємодії).

 4. Рефлексивності (усвідомлення цілей, змісту, способів науково-методичної діяльності).

 5. Оперативності (актуальність та своєчасність інформації).

 6. Цілісності ( вибудова єдиного віртуального методичного комплексу).


^ Організаційно-змістова структура Проекту
Управління Проектом здійснюють координаційна та науково-методична ради. До реалізації пілотного проекту залучаються керівники та методисти міських та районних методичних кабінетів області.

Електронний методичний кабінет за формою функціонування має :

 • статистичний характер - тобто представляє собою інформаційну базу даних, яка не відстежує динаміку методичної роботи ( картотеки, електронні бібліотеки, медіатеки, електронні педагогічні видання, результати моніторингових досліджень )

 • динамічний характер - при створенні електронних продуктів використовується програмове забезпечення, що дозволяє персоніфіковано виходити на рівень діалогу користувачів, залучати максимальну кількість педагогів до самоосвітньої діяльності, спонукати їх до активності ( он-лайн лекції, конференції, інтернет-консультування, вебінари, форуми, чати)

Розвиток і постійне вдосконалення ресурсу здійснюється силами спеціалістів Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, спеціалістів міських та районних методичних кабінетів, творчих освітян Дніпропетровщини.

Відповідно до складеного плану роботи, затвердженого методичною радою, спеціалісти ДОІППО, методисти методичних кабінетів почергово, впродовж місяця, представлятимуть досвід роботи педагогів свого регіону, проведуть низку дистанційних методичних заходів ( таких як - вебінари, консультації, конференції, майстер-класи), формуючи інформаційну базу електронного методичного кабінету.

Інформаційна база електронного методичного кабінету – це сукупність засобів та методів, що використовують для пошуку, розташування, зберігання, обробки та передачі актуальної інформації.

Інформаційна база включає в себе :

  • Електронні папки з поточними нормативно-правовими документами;

  • Мультимедійні презентації інноваційного педагогічного досвіду вчителів;

  • Базу даних експериментальних навчальних закладів, шкіл-новаторів;

  • Матеріали атестації педагогічних працівників;

  • Матеріали конкурсів педагогічної майстерності;

  • Бібліотеку уроків з використанням інтерактивної дошки;

  • Школу молодого педагога;

  • Веб-сайти методичних кабінетів;

  • Вебінари з питань організації науково-методичної роботи ;

  • Е-проекти педагогічної творчості;

  • Форуми, чати для обговорення актуальних питань;

  • Он-лайн консультації спеціалістів ДОІППО;

  • Педагогічні он-лайн конференції та майстер-класи;

  • Електронну методичну бібліотеку;

  • Електронні педагогічні видання.


Проект розширює можливості користувачів електронного ресурсу в рамках їхньої професійної компетенції.
Розширення можливостей педагогів за рахунок:

 • встановлення зв’язків вчителів-предметників з методистами ДОІППО;

 • оперативного консультування;

 • посилення міжпредметних зв’язків;

 • ведення Портфоліо своїх проектів та методичних розробок;

 • участі у мультимедійних навчальних методичних курсах та проектах;

 • оперативного отримання та аналізу інформації;

 • мережевого спілкування;

 • активного використання методів взаємонавчання;

 • знайомства з новими педагогічними інноваціями, точками зору на педагогічні проблеми, шляхами подолання педагогічних труднощів;

 • забезпечення безперервної освіти у міжкурсовий період.


Розширення можливостей спеціалістів методичних кабінетів за рахунок:

 • функціонування єдиного середовища обміну інформації;

 • оперативного отримання та аналізу інформації про педагогічний процес для прийняття управлінських рішень;

 • використання особистого кабінету для обміну інформацією;

 • індивідуалізації методичної підтримки та науково-методичного супроводу педагогів;

 • впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в методичній діяльності;

 • створення різноманітних інформаційних продуктів за допомогою інструментів інформаційного мережевого ресурсу.


Розширення можливості спеціалістів ДОІППО за рахунок:

 • моніторингу запитів на підвищення методичного рівня педагогічних працівників;

 • моніторингу активності різних категорій користувачів;

 • ініціювання зворотнього зв’язку, формування мотивації до активної участі у груповій діяльності педагогів ;

 • розвитку педагогічної ініціативи;

 • здійснення взаємодії між учасниками педагогічного процесу з метою розширення педагогічних компетентностей сучасного вчителя;

 • створення установки на безперервну освіту;

 • створення умов для розвитку педагогічної майстерності.


^ Етапи реалізації Проекту
І етап – організаційний (квітень – травень 2013 року):

вивчення нормативно-правових основ діяльності електронного методичного кабінету;

вивчення можливості мережевої співпраці на засадах соціального партнерства науково-методичних установ та навчальних закладів області;

вивчення освітніх потреб педагогів та можливість їх доступу до локальної мережі Інтернет;

ІІ етап – формуючий (червень – серпень 2013 року):

створення системи для розміщення контенту на платформах з кодом вільного доступу Moodle;

започаткування Проекту;

організація роботи координаційної та науково-методичної рад проекту;

затвердження плану роботи електронного методичного кабінету.

ІІІ етап – змістовий (вересень – грудень 2013 року):

формування контенту мережевого освітнього ресурсу;

розробка електронних інтерактивних лекцій, вебінарів, електронних видань, формування науково-методичної бібліотеки, створення бібліотеки уроків з використанням інтерактивної дошки, організація он-лайн консультацій, форумів.

ІV етап – корегуючий (січень – лютий 2014 року):

проведення моніторингу активності педагогів у роботі електронного методичного кабінету;

вивчення здатності забезпечення на належному рівні організації функціонування електронного методичного кабінету;

вивчення запитів на інформаційно-комунікаційне обслуговування науково-методичної складової педагогічної діяльності;

проведення публічного обговорення ефективності впровадження Проекту;

удосконалення контенту та структури мережевого ресурсу.

V етап – етап реалізації (березень – січень 2014 року):

удосконалення інструктивно-методичних матеріалів та електронних навчальних матеріалів;

удосконалення контенту та структури мережевого ресурсу;

постійне здійснення науково-методичного супроводу та технічної підтримки впровадження Проекту;

^

Очікувані результати впровадження Проекту


Реалізація обласного науково-педагогічного проекту «Електронний методичний кабінет» надасть можливість:

 • створити мережевий ресурс для спільної діяльності педагогів області;

 • здійснювати на рефлексивній основі гнучке управління методичною роботою в районах та містах області,

 • організувати інформаційно-комунікаційне обслуговування науково-методичної складової педагогічної діяльності;

 • прогнозувати розвиток створеної системи методичної роботи на регіональному рівні у міжкурсовий період, враховуючи реальний стан професійного розвитку педагога:

 • створити базу даних нормативної, методичної та аналітичної інформації;

 • надавати методичну та консультативну підтримку педагогічним працівникам;

 • систематизувати електронні ресурси;

 • здійснити освітньо-інформаційну взаємодію методичної служби, педагогічних працівників.

Проект дозволить поліпшити взаємозв’язок між педагогами і науково-методичними структурами Обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, розв’язати проблеми системного керівництва процесом неперервної освіти педагогів; оптимізувати поширення інноваційної технології, використовуючи мережеві сервіси.
Заступник начальника управління

дошкільної, позашкільної та загальної

середньої освіти – начальник відділу

загальної середньої освіти С.В.ГАВРИЛЮК