asyan.org
добавить свой файл
  1 2


Застосування підходів глобального мислення до реалізації принципу адаптивності системи освіти до соціально-економічних та науково-технологічних трансформацій, означає, насамперед, те, що адаптації потребують структура освіти та зміст освіти, які в міру усталеності традицій, є досить консервативним та зазнають змін та інновацій дуже повільно. З метою підвищення рівня адаптивності вирішення потребує ряд завдань, зокрема щодо запровадження нових стандартів підготовки та перепідготовки викладачів; спрощення процедур паралельного навчання за програмами іноземних навчальних закладів на базі вітчизняних, посилення регіональної компоненти у навчальних планах вищих навчальних закладів; надання навчальним закладам права укрупнення дисциплін, що викладаються; створення регіональних громадських експертних рад (з числа представників освіти, науки, бізнесу та влади) з метою визначення напрямків формування кадрового потенціалу регіону; запровадження постійного моніторингу відповідності ринку праці та ринку освітніх послуг у національному та регіональному вимірах та розроблення рекомендацій для ВНЗ щодо відкриття нових напрямів підготовки.

Система освіти України потребує реалізації виваженої стратегії розвитку як ключової компоненти нової економічної моделі. Формування інноваційної культури суспільства має бути поставлено за мету державної та регіональної політики на сучасному етапі. Вузівська освіта та наука вже стала рушієм розвитку у провідних національних економіках світу. Україна, як держава із великим, проте, нажаль, нереалізованим потенціалом, має перейти до реалізації виваженої стратегії формування інноваційної культури, що сформує об’єктивні передумови інноваційного розвитку економіки. Запропоновані автором принципи та заходи щодо їх реалізації можуть стати основою бажаних трансформацій.

Висновки. Формування економічного мислення є тривалим багаторівневим та багатовимірним процесом. Якщо для реалізації певної моделі економічного розвитку потрібно щонайменше десять років, для реалізації стратегії оптимальним часом є п’ять років, а конкретні заходи економічної політики можуть змінюватись досить часто, то формування економічного мислення вимагає набагато більше часу. Саме це пояснює неможливість України реалізувати проголошену наприкінці 1990-х рр. інноваційну модель розвитку.

Відсутність глобалізаційного економічного мислення у вітчизняних політиків та державних діячів є основною перепоною до формування успішної інноваційної моделі економічного розвитку України. Активне включення країн в процеси глобальної інтеграції трансформує економічні функції держави й вимагає від неї запровадження глобалізаційного економічного мислення. Початок другого десятиліття ХХІ ст. вимагає застосування нової моделі економічного розвитку, а це можливе лише за умови опанування глобалізаційного економічного мислення.
Література:

 1. Постанова Верховної Ради України «Концепція науково-технологічного та інноваційного розвитку України» №916-XIV від 13.07.1999 р. - [Електронні дані] – Режим доступу: «www. rada.gov.ua»

 2. Закон України «Про інноваційну діяльність України» № 40- IV від 4.07.2002 р. - [Електронні дані] – Режим доступу: «www. rada.gov.ua»

 3. Michael E. Porter, Jeffrey L. Furman, Scott Stern The determinants of national innovative capacity // Research Policy. - 31. – 2002. – P. 899–933

 4. Archibugi D., Howells J., Michie J. Innovation Policy in a Global Economy. – Cambridge: Cambridge university press, 1999. - 256 p. - ISBN9780521633277

 5. Baldwin J. R., Hanel P. Innovation and Knowledge Creation in an Open Economy. -– Cambridge: Cambridge university press, 2003. - 542 p. - ISBN 9780521810869

 6. Яковец Ю.В. Эпохальные инновации ХХІ / М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2004. – 444 с. – ISBN 5-282-02382-2

 7. Кондратьева Е. Глобализация как фактор трансформации инновационных систем // Инновации- №5.- 2008.- С. 84-86.

 8. Полтерович В. Гипотеза об инновационной паузе и стратегии модернизации Вопросы экономики - №6.- 2009.- С. 4-23.

 9. Лук’яненко Д.Г., Поручник А.М., Антонюк Л.Л. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: Монографія у 2-х т.– Т. І. –К:КНЕУ, 2006, - 816 с. – ISBN 966-574-921-8

 10. Поручник А.М. Національний інтерес України: економічна самодостатність у глобальному вимірі: Монографія. – К. КНЕУ, 2008. – 352 с. – ISBN 978-966-483-121-2

 11. Антонюк Л. Інновації: теорія, механізми розробки та комерціалізації. – К. КНЕУ, 2003. – 394 с. –ISBN 966-57-514-Х

 12. Федулова Л. Державна політика розбудови економіки знань: особливості реалізації антикризової стратегії – Економіка України - №6.- 2009.- С. 30-38.

 13. Шнипко О.С. Інноваційний дефолт України: економіко-технологічний контекст. – К.: Ґенеза, 2009. – 248 с. –ISBN 978-966-504-954-8

 14. Новицький В. Імперативи інноваційного розвитку – Економіка України - №2.- 2007.- С. 45-52.

 15. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» №433 - IV від 16.01.2003 р. - [Електронні дані] – Режим доступу: «www. rada.gov.ua»

 16. Chesbrough H. Open innovation. The new imperative for creating and profiting from technology. – Harvard Business School, 2003. – ISBN 1-57851-837-7

 17. Building knowledge economies: Advanced Strategies for Development. - Washington: WBI, 2007. – 191 p. – ISBN 978-0-8213-6957-9
<< предыдущая страница