asyan.org
добавить свой файл
1
Конституційне звернення

Конституційний Суд України

м. Київ, вуя. Жилянська, б. 14

Закритого акціонерного товариства «Оболонь»

04060, м. Київ, вул. Вавилових, 5 тел.: 410-00-00

Винника Віктора Володимировича

02222 м. Київ, вул. Виптняківська, 1, кв. 1 тел.: 249-00-00

КОНСТИТУЦІЙНЕ ЗВЕРНЕННЯ

про офіційне тлумачення положень частини другої

статті 28 Закону України «Про господарські товариства»,

пункту 1, абзацу першого пункту 5 статті 4 Закону України «Про власність»

В справі «Оболонь» — «Сармат» Верховний суд України своєю ухвалою залишив рішення Апеляційного суду м. Киква без змін, яким було скасовано рішення Деснянського районного суду м. Києва. Тобто договір купівлі-продажу акцій «Оболоні» на користь «Сармат» було визнано дій­сними, а передбачене право привілейованої купівлі власних акцій та право передбачати в устано­вчих документах порядок відчуження акцій, такий що протирічать законодавству України та по­рушують право акціонерів на свій розсуд володіти, користуватися, розпоряджатися належним йому майном.

В той час як в справі «Борщагівський ХФЗ» — «ФФ "Дарниця"» Верховний суд України виніс ух­валу про відхилення касаційної скарги ЗАТ «ФФ «Дарниця» та залишення без змін рішення Ленін­градського районного суду м. Києва, яким первинний позов було задоволено в повному обсязі, в зу­стрічному позові відмовлено. Визнано договір купівлі-продажу цінних паперів, укладений між Разумною С.Г. та ЗАТ «ФФ «Дарниця» недійсним в частині найменування покупця та переведено права та обов'язки покупця за даним договором на ЗАТ НВЦ «ВХФЗ». Детальний розгляд ухвал ВСУ та їх обгрунтування наводилося в попередній статті. Вирішуючи наведені вище справи ВСУ, так як і суди нижчих інстанцій, застосовував положення Конституції України (частини 1 та 7 статті 41) та за­конів України «Про господарські товариства» (частина 5 статті 4, стаття 11, частина 1 статті 25 та час­тина 2 статті 28), «Про власність» (частини 1 та 5 статті 4, частина 2 статті 25) «Про цінні папери та фондову біржу» (частина 1 статті 5), Цивільного кодексу УРСР (частин 2 та 3 стані 114), Цивільного процесуального кодексу України (частина 3 статті 11).

При цьому як суди нижчих інстанцій, так І ВСУ, по-різному застосовували наведені норми при розгляді абсолютно аналогічних спорів, що відповідно до статті 94 Закону України «Про Конституційний суд» є підставою для їх офіційного тлумачення в зв'язку з неоднозначним засто­суванням, оскільки таке застосування призвело до порушення конституційних прав суб'єктів зве­рнення.

З метою забезпечення реалізації та захисту конституційних прав заявників та враховуючи актуа­льність цього звернення в світі законодавчої неврегульованості порядку обігу акцій закритих това­риств та різної судової практики, а також враховуючи, що за даними Державної комісії з цінних папе­рів та фондового ринку та Державного комітету статистики України станом на 01.10.2003 р. в країні зареєстровано 22092 ЗАТ з 34091 всіх AT (тобто більш ніж 2/3 акціонерних товариств закриті), — не­обхідно надати офіційне тлумачення наступних положень:

1. Положенню частини 1 статті 41 Конституції України «Кожен мас право володіти, користува­тися І розпоряджатися своєю власністю» та частині 1 статті 4 Закону України «Про власність» «Власник на свій розсуд володіє, користується і розпоряджається належним йому майном». Чи є положення даних статей підставою для ігнорування договірними зобов'язаннями, зокрема передба­ченими установчими документами закритого акціонерного товариства, щодо дотримання порядку відчуження акцій такого товариства, направленого на реалізацію першочергового права інших акці­онерів товариства на придбання акцій, що відчужуються? Чи вважається, в розумінні даних статей, закріплення в установчих документах закритого акціонерного товариства порядку відчуження акцій такого товариства, направленого на реалізацію першочергового права Інших акціонерів товариства на придбання акцій, що відчужуються, обмеженням права власника володіти, користуватися і роз­поряджатися своею власністю?

При тому, що, по-перше, установчі документи товариства затверджуються І підписуються всіма акціонерами (а не акціонерним товариством, яке обмежує акціонерів в їх правах, як це тлу­мачиться деякими судами), які і обирають організаційно-правову форму закритого товариства, відмінністю якого від відкритого І с певна договірна обмеженість відчуження акцій; по-друге, установчими документами закритого акціонерного товарисіва не забороняється відчужувати ак­ції, а встановлюється певний порядок, направлений на дотримання першочергового права інших акціонерів на їх придбання.

2. Положенню частини 7 статті 41 Конституції України «Використання власності не може ча-
вдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян» та положенню частини 5 статті 4 Закону
України «Про власність» «Власник, здійснюючи свої права, зобов'язаний не порушувати права та
охоронювані законом інтереси громадян, юридичних осіб». Чи є положення даних статей такими,
що зобов'язують власника акцій закритого акціонерного товариства не порушувати права інших
акціонерів закритого акціонерного товариства на першочергове придбання акцій такого товарис­
іва, що відчужуються?

Закріпивши в установчих документах закритого акціонерного товариства певний порядок відчу­ження акцій, акціонери цього товариства взяли на себе певні обов'язки та отримали певні права: пер­шочергове право па придбання акцій, що відчужуються, та обов'язок дотримуватися певного порядку відчуження акцій, направленого на реалізацію цього права. Ще з римського права відомо: «нема прав без обов'язків». Як аналогічний приклад до даної ситуації можна взяти орендні відносини; орендода­вець, який є власником майна, не має права односторошп.о відмовлятись від обов'язків, взятих на себе по договору оренди, обґрунтовуючи свої дії тим, що він як власник маг право вільно користуватись, розпоряджатись та володіти своїм майном, а будь-які договірні положення є обмеженням його права власності і права будь-яких Інших осіб, зокрема орендаря, є вторинними по відношенню до його абсо­лютного права.

3. Частині 5 статті 4 Закону України «Про господарські товариства» «До установчих документів
можуть бути включені Інші умови, що не суперечать законодавству України». Чи є дане положення,
таким, що дозволяє акціонерам закритого товариства (рішенням засновників або правомочним рішен­
ням загальних зборів акціонерів) закріпити в установчих документах товариства, крім обов'язкових
відомостей, першочергове право акціонерів на придбання акцій, що відчужуються, а також певний
порядок відчуження акцій, спрямований па реалізацію цього права?

Чи суперечить чинному законодавству України закріплення в установчих документах закритого акціонерного товариства першочергового права акціонерів на придбання акцій, що відчужуються, а також певного порядку відчуження акцій, спрямованого на реалізацію цього права?

 1. Положенню статті 11 Закону України «Про господарські товарисіва» «Учасники товариства
  зобов'язані: а) додержувати установчих документів товариства і виконувати рішення загальних зборів
  та інших органів управління товариства; г) нести Інші обов'язки, якщо це передбачено цим Законом,
  іншим законодавством України та установчими документами». Чи є, в розумінні даної статті,
  обов'язковим для виконання акціонерами закритого товариства порядку відчуження акцій такого то­
  вариства, закріпленого в установчих документах та направленого на реалізацію іншими акціонерами
  першочергового права на їх придбання?

 2. Частині 1 статті 25 Закону України «Про господарські товариства» «До акціонерних товариств
  належать: відкрите акціонерне товариство, акції якого можуть розповсюджуватися шляхом відкритої
  підписки та купівлі-продажу на біржах; закрите акціонерне товариство, акції якого розподіляються
  між засновниками і не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися та продаватися на
  біржі».

Чи встановлено наведеною нормою виключні критерії відмінності відкритих акціонерних това­риств від закритих? Чи виключає наведена норма можливість закріплення в установчих документах закритого акціонерного товариства додаткових відмінностей, впливаючих па суть організаційно-прапової форми, а саме умов відчуження їх акцій? Чи є тотожними, в розумінні даної статті, заборона купівлі-продажу акцій закритого акціонерного товариства на біржі та шляхом укладення договорів купівлі-продажу поза біржею, що по суті є однаковими засобами, направленими на збереження орга-нпаційно-правової форми господарської о товариства?

6. Частині 2 статті 28 Закону України «І Іро господарські товариства» «Акція може бути придбана
також на підставі договору з її власником або держателем за ціною, що визначається сторонами, або
за ціною, що склалася на фондовому ринку, а також у порядку спадкоємства громадян чи правонасту-
пництва юридичних осіб та з інших підстав, передбачених законодавством».

Стаття 28 Закону України «Про господарські товариства» регулює питання придбання чи відчу­ження акцій? Чи с за своїм змістом дане положення таким, що після внесення змін 23 грудня 1997 ро­ку, забороняє закріплення в установчих документах закритого акціонерного товариства певного по­рядку відчуження акцій?
До 23 грудня 1997 року частина 2 статті 28 Закону України «Про господарські товариства» була в наступній редакції: «Якшо інше не передбачено статутом товариства, акція може бути придбана також на підставі договору з її власником або держателем за ціною, що визначається сторонами, або за ціною, що склалася на фондовому ринку, а також у порядку спадкоємства громадян чи ііра-вонаступництва юридичних осіб». Після внесення зазначених змін з тексту цієї частини було ви­ключено виділене словосполучення. Але внесеними змінами не передбачено також І прямої заборо­ни на можливість врегулювання в установчих документах порядку придбання акцій. А як проголошує один з основних принципів правової демократичної держави: «Те, що прямо не заборо­нено законом, тс дозволено».

7. Частині 2 статті 25 Закону України «Про власність» «Держателями акцій можуть бути підпри­ємства, установи, організації, державні органи, працівники даного товариства, а також інші громадя­ни, якщо інпте не передбачено законодавчими актами України або статутом товариства» та частині 1 статті 5 Закону України «Про цінні папери та фондову біржу» «Власник акції має право на частину прибутку акціонерного товариства (дивіденди), на участь в управлінні товариством (крім власника привілейованої акції), а також інші права, передбачені цим Законом, іншими законодавчими актами України, а також статутом акціонерного товариства».

Чи є дані норми, такими, що дозволяють акціонерам закритого товариства (рішенням засновників або правомочним рішенням загальних зборів акціонерів) закріпити в установчих документах товарис­тва першочергове право акціонерів на придбання акцій, що відчужуються, а також певний порядок відчуження акцій, спрямований на реалізацію цього права?

X. Частині 2 та 3 статті 114 Цивільного кодексу УРСР «Продавець частки в спільній власнос­ті зобов'язаний повідомити в письмовій формі решту учасників спільної часткової власності про намір продати свою частку сторонній особі з зазначенням ціни та інших умов, на яких продає її. Якщо решта учасників спільної часткової власності відмовиться від здійснення права привілеєвої купівлі або не здійснить цього права щодо будинків протягом одного місяця, а щодо іншого май­на протягом десяти днів з дня одержання повідомлення, продавець вправі продати свою частку будь-якій особі. При продажу частки з порушенням права привілеєвої купівлі інший учасник спі­льної власності протягом трьох місяців може звернутися до суду і позовом про перевід на нього прав і обов'язків покупця» та частині 3 статті 11 Цивільного процесуального кодексу України «В разі відсутності закону, що регулює, спірні відносини, суд застосовує закон, що регулює подібні відносини, а при відсутності такого закону суд виходить із загальних начал і змісту законодавст­ва України». Чи можливе застосовування судом в порядку, передбаченому частиною 3 статті 11 Цивільного процесуального кодексу України (аналогія закону), положень частин 2 та 3 статті 114 Цивільного кодексу УРСР щодо порядку реалізації першочергового права акціонерів закритого товариства на придбання акцій, що відчужуються, в зв'язку 3 відсутністю закону, що регулюс специфічний обіг акцій закритого товариства?

Враховуючи вищевикладене, керуючись розд. XII Конституції України, ст. ст. 42, 43 Закону України «Про Конституційний Суд України» від 16.10.96 р. № 422/96-ВР,

Просимо:

Надати офіційне тлумачення, враховуючи викладені у даному зверненні питання:

 1. Положенню частини 1 статті 41 Конституції України та частині 1 статті 4 Закону України «Про
  власність»;

 2. Положенню частини 7 слоті 41 Конституції України та положенню частини 5 статгі 4 Закону
  України «Про власність»;

 1. Частині 5 статті 4 Закону України «Про господарські товариства»;

 2. Положенню статті 11 Закону України «Про господарські товариства»;

 3. Частині 1 статті 25 Закону України «Про господарські товариства»;

 4. Частині 2 статті 28 Закону України «Про господарські товариства»;

 1. Частині 2 статті 25 Закону України «Про власність» та частині 1 статті 5 Закону України «Про
  цінні папери та фондову біржу»;

 2. Частині 2 та 3 статті 114 Цивільного кодексу УРСР та частині 3 статті 11 Цивільного процесуа­
  льного кодексу України.

Додатки: на арк.

Дане конституційне звернення та додатки до нього подаються у трьох примірниках.

11 травня 2005 року

Підписи