asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 4 5

Міністерство освіти і науки України


Український держаний університет водного господарства та природокористування

Кафедра економіки підприємства


Конспект лекцій

з маркетингу

Рівне – 2003
Зміст

Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

 1. Хронологія виникнення та розвитку маркетингу..

2.Ринок та його класифікація.

3.Інфраструктура ринку.

4.Визначення маркетингу та його основних понять: нестаток, потреба, цінності, попит.

5.Маркетингові концепції управління підприємством.

6.Основні етапи маркетингової діяльності.

Тема 2. Система і характеристика сучасного маркетингу

 1. Принципи, завдання та функції маркетингу.

 2. Види попиту і маркетингу.

 3. Класифікація маркетингу.

 4. Середовище маркетингу.

 5. Поняття про маркетингову суміш.

Тема 3. Маркетингові дослідження

 1. Суть, принципи та методи маркетингових досліджень.

 2. Інформаційне забезпечення в маркетингу.

 3. Маркетингове дослідження підприємства.


Тема 4. Маркетингова політика

 1. Товар в ринкових умовах та цілі товарної політики.

 2. Життєвий цикл товару.

 3. Конкурентоспроможність товару.

 4. Товарний знак, упакування та маркірування товару.

 5. Товарний асортимент.^

Тема 5. Маркетингова цінова політика


1. Цінова політика підприємства її мета та основні етапи розробки

2.Фактори впливу на цінову політику.

3.Ціни на життєвий цикл товару.

4.Види ринкових цін та цінові знижки.

5.Цінові стратегії на підприємстві.
Тема 6. Маркетингова політика розподілу

1. Сутність маркетингової політики розподілу

2. Формування каналу розподілу
Тема 7. Маркетингова політика комунікацій

1. Сутність маркетингової політики комунікацій

2. Алгоритм формування комплексу маркетингових комунікацій
Тема 8. Комплекс маркетингових комунікацій

1. Реклама

2. Пропаганда

3. Стимулювання збуту

4. Персональний продаж

5. Прямий маркетинг

Організація маркетингової діяльності

Тема 1: Сутність маркетингу

та його сучасна концепція
1.Хронологія виникнення та розвитку маркетингу.

 1. Ринок та його класифікація.

 2. Інфраструктура ринку.

 3. Визначення маркетингу та його основних понять: нестаток, потреба, цінності, попит.

 4. Маркетингові концепції управління підприємством.

 5. Основні етапи маркетингової діяльності.


1. Основи походження маркетингу налічує біля 7000 років і пов’язується з виникненням організованої торгівлі, яка була притаманна стародавнім фінікійцям.

Перші організаційні форми виникнення маркетингу пов’язують у Європі з XIII століттям коли юридично містам та окремим населеним пунктам надавалося Магдебурзьке право для проведення ярмарків.

Поступово у зв’язку з розвитком капіталістичного способу виробництва почали формуватися ринки організованого збуту, які користувалися певними законами і правами.

В сучасному розумінні маркетинг виник в США, де 19.. в Мічиганському та Ілінойському університетах студентам економічних спеціальностей було вперше прочитано курс маркетингу.

В 1908 р. у США була вперше створена маркетингова фірма, яка допомогла підприємствам створювати служби маркетингу.

В 1911 р. всі найкрупніші компанії в США мали відділи маркетингу.

В 1931 р. була створена Американська асоціація маркетингу.

Значним поштовхом в інтенсивному розвитку маркетингових досліджень стала економічна криза, яка відбулася протягом 1932-1933 років. В цей час силами, в основному американських вчених, були розроблені основні засади теорії маркетингу.

В Європу маркетинг прийшов в 50-их роках минулого століття. В СРСР теорія маркетингу засуджувалась як буржуазна, тому використання її елементів також засуджувалося. В Україні маркетинг у виробництві та навчальних закладах почав впроваджуватись з 1991 року.
2. В умовах ринкових відносин в будь-якій державі на першій позиції висувається дослідження як становлення внутрішніх та зовнішніх ринків.

Існує декілька десятків визначення поняття «ринок».

Ринок – категорія економічного механізму, що заснований на обмінні продуктами суспільної праці.

Ринок – це сукупність відносин власності між продавцями і покупцями з приводу купівлі-продажу товарів та послуг, а також механізму забезпечення цього процесу.

Класифікація ринків

 • Ринок продуктів праці.

 • Ринок ресурсів (паливні, трудові, енергетичні і т.д.).

 • Внутрішній ринок (ринок конкретної країни)

 • Національний ринок (у порівнянні з іншими державами).

 • Регіональний ринок (ринок Західної Європи, Подільський економічний регіон України).

 • Світовий ринок (міжнародний або зовнішній ринок).

 • Ринок робочої сили.

 • Грошовий ринок.

 • Ринок капіталів (фондовий ринок або ринок цінних паперів).

 • Спеціальні ринки.

 • Місцевий ринок (район, місто, селище).

Організаційні форми ринку:

Базар – це продаж і купівля продукції не великими партіями.

Магазин – підприємство роздрібної торгівлі.

Ярмарок – це продаж продукції партіями у наперед зазначений час і місцем.

^ Біржа – тут працює брокер.

Аукціон – купівлі і продажу за найвище названою ціною.

Виставка – укладають угоду.
В умовах ринку існує три класичні ситуації в яких можуть працювати підприємства:

 • Конкуренція (бажаний стан роботи підприємства)

 • Монополія (35% ринку – межа монополії)

 • Олігополія

Ринки, незалежно від їх видів та типів орієнтуються певними показниками – індикаторами до яких відносять:

^ Попит – це платоспроможна потреба.

Пропозиція – наявність товарів на ринку.

Ціна – грошовий вираз вартості товару.

Наявність вільної робочої сили – безробіття.

Грошові запаси населення – на руках у населення поза межами межами банків (6-10 млрд. грн.)

Фінансові вклади у цінні папери.

^ Валютний курс – ціна грошової одиниці в грошових одиницях інших країн.

Поза конкурентним показником ефективності ринку є його ємність.

Ємність ринку – це обсяг товарів або послуг або товарів які можуть бути реалізовані протягом певного часу і вимірюється у натуральних показниках або у грошових одиницях.

Структурна формула для визначення ємності ринку будь яких товарів чи послуг має такий вигляд:

Єрбвм+І-Е+І00+В, де

Єр - ємність ринку;

Зв - запаси товарів у виробника з минулого періоду;

Зб – збільшення;

Зм зменшення;

І – імпорт;

Е – експорт;

І0 – подібний імпорт (товар в товарі);

В – кількість товару (послуг) які потрібно додатково виробити.
Методи дослідження ринку

 • Кабінетний – аналіз інформації про ринок, що знаходяться в засобах масової інформації.

 • Польові дослідження – анкетування та опитування споживачів.

 • Статистичний – інформація із статистичних довідників, звітів.

 • Експертна оцінка – думка експерта, що до стану ринку.


Незалежно від типу та виду ринку вони поділяються на:

  • Ринковий сегмент – це поділ ринку на окремі його частини за певними ознаками: стать, демографічна ситуація, релігія, професія, вік, прибуток, тощо.

  • Ринкове вікно – це сегмент ринку яким не скористався конкурент.

  • Ринкова ніша - це сегмент ринку для якого оптимальним є товар нашої фірми.


3. Інфраструктура ринку – це ті установи та організації які забезпечують його ефективну роботу незалежно від типу та виду ринку.

Наприклад інфраструктура ринку робочої сили включає:

 • біржі праці (центри зайнятості);

 • центри підготовки кадрів (інститути);

 • фонд зайнятості (фонд який виплачує заробітну плату);

 • фонд сприяння підприємництву;

 • пенсійний фонд;

 • фонди милосердя;

Ринок капіталів має таку інфраструктуру:

 • фондова біржа;

 • валютна біржа;

 • страхові компанії;

 • аудиторські фірми;

 • брокерські контори;

 • комерційні банки;

 • державна податкова адміністрація;

 • стабілізаційний фонд;

 • інноваційні фонди.


4. Існує більше 20-ти визначень поняття «Маркетинг»:

Маркетинг – це вміння знайти потребу та задовольнити її.

Маркетинг – це вид людської діяльності запропонованих потреб через обмін.

Маркетинг – це теорія і практика прийняття управлінських рішень відносно прибуткової стратегії підприємства.

Найбільш поширеним і прийнятним вважається, що:

Маркетинг – це комплексно-системний підхід, що охоплює усі стадії руху товарів та послуг від вивчення попиту, розробки програми діяльності, та збуту продукції та послуг.

Ключовими поняттями маркетингу є такі базові поняття як:

 • нестаток;

 • потреба;

 • цінність;

 • попит;

 • місткість.

Нестаток – це почуття яке відчуває людина коли їй чогось не вистачає .

Цінність – це загальне переконання стосовно того що добре, а що погано.

Потреба – це нестаток який набуває конкретної форми відповідно до соціально культурних та психічних явиш.

Попит – це платоспроможна потреба, який характеризується двома показниками:

 • рівень попиту – це кількість товарів або послуг на яку пред’являє вимоги споживач;

- структура попиту – це те на які саме потреби споживач виставляє свої вимоги.

^ Місткість ринку – це максимальна кількість товару яку може поглинути ринок за певний проміжок часу в умовах, що склалися.
Серед вище названих основними поняттями маркетингу є потреби споживачів при цьому при їх аналізі використовується ієрархія потреб Альберта Маслоу. Згідно з цією ієрархією усі потреби поділяють рівносторонній трикутник на 5 частин, де кожна частина характеризує відповідні їй потреби.


 1. Фізіологічні потреби – не потреби людини у їжі, воді, потреба мати житло, потреба у сні і ін. Ці потреби в комплексі з іншими потребами складають 87%.

 2. Потреба у здоров’ї та безпеці життя. (70%).

 3. Соціальні потреби – кар’єра, соціальне становище, місце в суспільстві. (50%).

 4. Самоствердження – бути визнаним в колективі, державі, потреба в кабінеті, в секретарці, в службовій машині. (40%).

 5. Рівень потреб самореалізації – потреба праці не лише на себе, а й на колектив. (10%).

Потреби задовольняються через попит шляхом пропозиції на ринку певних товарів чи послуг для задоволення цих потреб.


^ 5. В практиці управління вітчизняними підприємствами мають місце 5 основних концепцій:

11.Концепція вдосконалення виробництва – ця концепція передбачає випуск великої кількості дешевих товарів без досконалого вивчення потреб на них.

2.Концепція вдосконалення товару – керівництво підприємства розуміє, що споживач вимагає якісних товарів і що існує потреба в їх вдосконаленні.

3. Концепція інтенсифікації комерційних зусиль – це проведення агресивної реклами та стимулювання продажу тих товарів які є.

4. Концепція маркетингу – базується на вивченні потреб споживачів на товарах та послугах. Девіз „Любіть клієнта, а не товар.”

5. Концепція соціально-етичного маркетингу – це задоволення потреб споживачів і суспільства в цілому.

Україна знаходиться на такому етапі свого економічного розвитку в якому мають місце всі 5 концепцій але переважна кількість підприємств працюють за першими трьома концепціями в яких, нажаль компоненти маркетингу відсутні. Але це явище тимчасове, оскільки переоснащення виробництва оскільки вступ в СОТ вимагає впровадження четвертої та п’ятої концепцій.
6. Розвиток маркетингу здійснюється через зміст таких основних етапів:

І Розробка ринкової стратегії фірми:

1. Аналіз мікро та макро середовища маркетингу.

2. Збір, обробка та аналіз маркетингової інформації – це стан попиту, ринку, товари які існують і ціни на них.

3. Визначення привабливих ринків.

4. Аналіз споживчих мотивацій.

5. Розробка ринкової стратегії.

6. Визначення ємності ринку.

7. Позиціонування (показ) товару на ринку.

ІІ Розробка продуктової стратегії фірми:

 1. Розробка нових товарів.

 2. Визначення типу попиту на товар.

 3. Визначення диверсифікації ринку.

 4. Визначення етапу життєвого циклу товарів.

 5. Розробка стратегії товарних знаків, упаковки та сервісу.

 6. Визначення цінової стратегії.

 7. Визначення стратегії просування товару.

 8. Визначення засобів розповсюдження товару.

ІІІ Реалізація маркетингової стратегії

 1. Прийняття стратегічних маркетингових рішень.

 2. Планування маркетингу.

 3. Створення організаційних форм управління.

 4. Контроль та ревізія маркетингу.


Тема 2: Система і характеристика

сучасного маркетингу
1.Принципи, завдання та функції маркетингу.

2.Види попиту і маркетингу.

3.Класифікація маркетингу.

4.Середовище маркетингу.

5.Поняття про маркетингову суміш.
1. Підприємство яке орієнтується на ефективну роботу в умовах ринку повинно передбачати певну мету, завдання, умови, пріоритети, та принципи.

^ Мета маркетингу –вплив на попит з врахуванням ситуації на ринку і конкретних умов на ринку обмежених ресурсів.

Завдання – організація виробництва і збут товарів чи послуг у відповідності з попитом.

^ Умови – система планування і керівництво підприємством в умовах конкурентного ринку на основі сучасного маркетингу.

Пріоритети – прибуток як головний орієнтир господарської діяльності.

Принципи – якість продукції, високий рівень сервісу, гнучкі ціни, принципи конкуренції.

На ринку перемагає те підприємство, керівники якого зрозуміють, що без маркетингу досягнути успіху в ринку неможливо.
2. В основах успішності діяльності підприємства на ринку лежить попит який визначає увесь комплекс маркетингу, що повинен супроводжувати товар або послугу в ринку.

Ринкова практика виділяє такі основні види попиту та відповідні до них види маркетингу:

 1. Негативний (від’ємний) попит. Йому відповідає конверсійний маркетинг який в першу чергу передбачає пояснення споживача та рекламування товару чи послуг.

 2. Відсутній (нульовий) попит. Йому відповідає стимулюючий маркетинг який передбачає в основному зниження цін або переміщення товару на інші ринки.

 3. Прихований попит (латентний). Йому відповідає розвиваючий маркетинг який передбачає налагодження виробництва та реалізацію товарів.

 4. Спадаючий попит йому відповідає ремаркетинг – ремонтуючий маркетинг. При цьому необхідно модифікувати товар, перемістити ринки, провадити агресивну рекламу.

 5. Нерегулярний сезонний попит йому відповідає синхромаркетинг – синхронізуючий маркетинг який передбачає ведення сезонних знижок, гнучких цін, сезонного розпродажу.

 6. Повноцінний попит йому відповідає підтримуючий маркетинг який передбачає активне використання реклами.

 7. Надмірний йому відповідає демаркетинг – деморалізуючий маркетинг, що передбачає підвищення цін, аукціонна торгівля.

 8. Нераціональний (небажаний) попит – йому відповідає протидіючий маркетинг, це попит на товари та послуги небезпечні для здоров’я людини: тютюн, ал:

Класифікація ки. Основний маркетинговий прийом – антиреклама, заборона рекламування.

 1. Оманливий попит йому відповідає короткозорий маркетинг. Основним прийомом має стати оперативне управління діяльністю.

 2. Унікальний попит йому відповідає персональний маркетинг. Основними прийомами тут має бути персональний продаж і підвищення рівня сервісу

 3. Креативний попит йому відповідає інноваційний маркетинг який передбачає створення та реалізацію нових товарів.

В загальному випадку попит може визначатися за такими рівнями

D=ngp

D - ринковий попит на товар чи послуги;

n – кількість споживачів товару;

g – кількість покупок, які здійснює споживач протягом року;

p – ціна одиниці товару.
Попит є фактором який залежить і від інших факторів таких як ціна, пропозиція, витрати на рекламу, насичення ринку аналогічною продукцією, тощо.
3. Існує біля 20-ти різних класифікацій маркетингу які відрізняється один від одного лише ступенем деталізації. Найбільше поширення в Україні отримала класифікація яка поділяє на окремі типи за критеріями галузі, цілями підприємств, характером прибутку та іншими. Вона має такий вигляд:
^ Класифікація маркетингу


Критерії класифікації

Типи маркетингу

В галузі використання

 • Маркетинг товарів народного споживання.

 • Маркетинг продукції виробничо – технічного призначення.

 • Маркетинг послуг.

За цілями організації

 • Маркетинг орієнтований на продукт.

 • Маркетинг орієнтований на споживача.

За характером отримання прибутку

 • Комерційний маркетинг.

 • Не комерційний маркетинг.

За розмірами підприємства

 • Маркетинг великого підприємства.

 • Маркетинг середнього підприємства.

 • Маркетинг малого підприємства.

За прогнозом майбутнього

 • Сучасний маркетинг.

 • Стратегічний маркетинг.

За масштабу впливу

 • Мікромаркетинг.

 • Макромаркетинг.

 • Соціально-етичний маркетинг.

 • Міжнародний маркетингу.


4. Робота фірм і підприємств проходить в певному оточенні, яке називається маркетинг. Поняття зовнішньо маркетингового середовища включає:

  1. Політичну систему держава

 1. Законодавчі і урядові установи;

 2. Впливові верстви населення;

ІІ. Міжнародні фактори

 1. Кризи, як економічні так і політичні;

 2. Військові конфлікти;

ІІІ. Соціально-культурне середовище держави

 1. Суспільний склад суспільства;

 2. Різні рівні культури, освіти;

 3. Роль жінок;

 4. Цінність шлюбу;

IV. Екологічні фактори

 1. Темпи інфляції, дефляції;

 2. Рівень зайнятості;

 3. Стабільність грошової одиниці;

 4. Платіжний баланс;

^ V. Ринкові фактори

 1. Демографічні умови;

 2. Життєвий цикл товару;

 3. Розподіл прибутку;

 4. Рівень конкуренції;


VI. Технологічні фактори

 1. Можливість створення нових товарів та основі НТП;

 2. Після продажного обслуговування товарів;

 3. Активне використання комп’ютерних технологій;

VII. Фактор конкуренції

 1. Конкуренти прагнуть збільшити свій прибуток за рахунок один одного;

 2. Аналізу підлягає конкурентів продавців.

Впливовість вище зазначених 7-ми факторів має таку оцінку:

Фактори

Вплив

Оцінка впливу

Економічні

+20

Впливає

Політичні

-20

Сильно впливає

Ринкові

-20

Сильно впливає

Технологічні

+120

Можливо впливає

Конкурентні

-20

Сильно впливає

Міжнародні

-90

Серйозна загроза

Соціальний

+10

Можливо впливає


Коефіцієнти впливу встановленні за методикою Маскона і Альберта.

До факторів внутрішнього середовища маркетингу відносять:

  • Сировинні;

  • Кредитування;

  • Поставники;

  • Власні працівники.

  • Фінансові;

  • Енергетичні;

  • Посередники;


5. Повний комплекс маркетингу посилам лише потужним підприємствам та формам які мають можливість його фінансування.

Малий бізнес використовує лише окремі елементи маркетингу в певній потребі пропорції із можливою зміною.
Така версія носить назву „Маркетинг – мікс” або „Комплекс «4Р»”, що включає такі основні маркетингові елементи:
Продукт Ціна Розподіл Просування

^ PRODUCT PRICE PLACE PROMOTION

-Властивості - Прейскурантна ціна - Канали збуту - Реклама

- Параметри - Знижки - Рівні збуту - Пабліситі

- Асортимент - Націнка - Форми торгівлі - Персональ-

- Розмір - Строки виплати - Транспортування ний продаж

- Сервіз - Умови кредитування - Складські запаси - Стимулю-

- Упаковка вання збуту

- Марка - Виставки

- Гарантії - Ярмарки

Тема 3: Маркетингові дослідження
1.Суть, принципи та методи маркетингових досліджень.

2.Інформаційне забезпечення в маркетингу.

3.Маркетингове дослідження підприємства.
1. Дослідження проблем ринку (товар, ціна, збут, реклама) потребує великого обсягу надійної інформації про його стан та перспективу. Постійно знати:

- Комерційну ситуацію на ринку;

- Попит;

- Ємність ринку;

- Місце товару та його конкурентоспроможності;

- Позиції і можливості конкурентів;

- Властивий ринковий потенціал.

Таку інформацію можна отримати шляхом проведення спеціальних маркетингових досліджень які використовують такі методи:

1.Загальнонаукові: системний аналіз, комплексний підхід, програмно цільове планування.

2.Аналітико-прогностичні методи:

 • Лінійне програмування (математичний підхід при виборі альтернативних варіантів);

 • Економіко-математичні моделі (для визначення стратегій та етапів підприємства);

 • Економіко-статистичні зв’язки (ранжування);

 • Теорія масового обслуговування (використовується при складанні графіків товарних поставок);

 • Теорія ймовірності (при визначенні ймовірності настання певних подій);

 • Сітьове планування (певна послідовність робіт або операцій);

 • Ділові ігри (моделювання персоналом фірми певних ринкових ситуацій).

3. Методичні прийоми залучені з інших галузей знань:

 • Соціологія (вивчення життєдіяльності людини, ціннісні орієнтації, процеси);

 • Психологія (мотивація „чому купує - ?” поведінка, сприйняття товару або послуги або реклами);

 • Антропологія (врахування рівня життя, фізичних особливостей споживачів);

 • Екологія (врахування екологічно чистого середовища);

 • Етика (формування гармонійного, товарного середовища, забезпечення умов праці та побуту, естетика оформлення);

 • Дизайн (форма товарного виробу, кольору, матеріалу та врахування традицій).

2. Інформаційне забезпечення – це задоволення конкретних осіб в інформації яка ґрунтується на використанні певних методів та прийомів його визначення, пошуку, обробки, накопичення і адресної видачі у зручному для використання вигляді.

^ Маркетингова інформаціяце факти, відомості, цифри та інші дані які використовуються при аналізі і прогнозуванні маркетингової діяльності. Вона поділяється на шість видів:

 • За охопленням,

 • За способом отримання,

 • За періодичністю виникнення,

 • За призначенням,

 • За формою представлення,

 • Ексклюзивна, потреба в якій виникає егоїстично.

За охопленням маркетингова інформація поділяється на зовнішню та внутрішню.

До зовнішньої відносять: статистичні дані, наукові звіти, спеціальну літературу, матеріали переговорів, виставок, ярмарків.

До внутрішніх відносять: звіти про господарську та фінансову діяльність підприємства, виробничі та технологічні звіти.

За способом отримання поділяють:

 • Первинну,

 • Вторинну.

До вторинних відносять результати соціальних досліджень працівників, усі види звітності підприємства, друкована, комп’ютерна інформація щодо діяльності ринку.

До первинної інформації відносять результати спостережень, опитування, експериментального дослідження ринку або збір інформації від окремих груп суб’єктів ринку.

За періодичністю виникнення

 • постійна,

 • змінна,

 • епізодична.

Постійна інформація відображає тривалі процеси.

Змінна використовується переважно для опису стану суб’єктів ринку.

Епізодична збирається за необхідністю.

За призначенням

 • довідкову,

 • рекомендаційну,

 • нормативну,

 • сигнальну.

Довідкова використовується для загального ознайомлення про стан процесу підприємства.

Рекомендаційна як правило використовується для прогнозування реалізації товару, вибору посередників та постачальників.

Нормативна – це стандарти, норми, нормативи, тощо.

Сигнальна потреба у якій виникає у випадку відхилення стану об’єкту чи елементу від норми.

За формою представлення

 • текстову,

 • табличну,

 • матричну,

 • графічну,

 • числову.

Текстова інформація це вільний виклад якоїсь проблеми або аналізу. Найчастіше використовується при складанні бізнес-плану.

Таблична інформація це маніпулювання цифрами та статистичними даними.

Матрична – передбачає реалізацію певних алгоритмів або матриць досліджень.

Графічна передбачає графічні зображення певних процесів, явищ, залежностей між факторами.

Числова це в першу чергу динамічні ряди даних.

У загальному вигляді найважливішими елементами маркетингової інформаційної системи є аналітична система маркетингу.


Маркетингова інформація


Аналітична система

маркетингу

Статистичний банк

 1. Регресивний аналіз.

 2. Кореляційний аналіз.

 3. Факторний аналіз.

 4. Кластерний аналіз.

 5. Дискримінаційний аналіз.

Банк моделей

 1. Моделі створення товару.

 2. Моделі статистичного утворення.

 3. Моделі каналу розподілу.

 4. Модель вулканічного бюджету.

 5. Моделі вибору місця продажу.3. При використанні маркетингових досліджень велике значення має достовірну інформації та її джерела.

У загальному вигляді найчастіше джерелами маркетингової інформації є:

Джерело „Текс”

Джерело „Фірма”

Джерело „Консультант”

Джерело „Бесіда”

Джерело „Джокер”
^ Джерело „Текс” – це загальні та спеціальні публікації; канал – дешевий, легкий; інформація майже свіжа.

Напрямки сортування:

1.Преса загального користування (місцева, регіональна, національна, зарубіжна).

2.Преса спеціального призначення (це галузеві газети, журнали, збірники наукових знань, діловий тижневик).

3.Путівник періодики.

За цим каналом збирається 30-40%.
^ Джерело „Фірма” – це персонал підприємства чи фірми який вступає в контакт зі сторонніми організаціями, клієнтами, постачальниками. Сюди ж відноситься інформація яка циркулює на нарадах, зборах акціонерів, спеціалізованих виставок, семінарів. За цим каналом також збирається 30-40%.

^ Джерело „Консультант” – це послуги експертів та консультантів якими можуть бути співробітники підприємств, інших організацій та фірм.

Джерело не надійне бо може обслуговувати і конкурентів.

За цим каналом збирається 10-15%

Джерело „Бесіда” – інформацію отримують на брифінгах, прес-конференціях, ярмарках, виставках шляхом прямого спілкування.

За таким канатом збирається 3-7%.

^ Джерело „Джокер” – це випадково отримана інформація від одногрупників, пішоходів.

Вона складає 2-3% загального обсягу інформації.

До основних маркетингових досліджень відносять:

^ Об’єкт дослідження

Питання

Ринок

Структура

Ємність

Кон’єктура

Способи ведення кон’єктури

Прогноз ємностіТовар

Асортимент

Якість

Конкурентоспроможність

Упаковка

Генерація ідей нових товарів

Реакція споживачів на нові товари

Ціна

Реакція споживачів на ціни

Взаємозв’язок ціни і попиту

Фактори впливу на ціну

Прогнозування цінової політики для різних етапів життєвого циклу товару

Товарорух

Порівняння альтернативних систем товару

Місце знаходження виробників, посередників, конкурентів

Розташування підприємств оптової та роздрібної торгівлі

Можливості транспортних комунікацій

Розташування станків та обладнання складських приміщень

Комунікативних зв’язків

Формування попиту на продавців

Стимулювання збуту

Організація особистого попиту

Зв’язки з громадськістю


следующая страница >>