asyan.org
добавить свой файл
  1 2

^ Рис. 1.3. Обов’язки сторін будівельного контракту [109].
Генпідрядник може мати декілька договорів на виконання субпідрядних робіт. Крім цього, Положення про субпідрядні договори передбачає можливість укладення і багатосторонніх договорів, у яких сторонами виступають замовник, генпідрядник та субпідрядники. Субпідрядники беруть участь у складанні договору генпідрядника і замовника у тій частині, яка стосується їх робіт [167, с.144].

За теперішніх умов господарювання роль замовника часто збігається з роллю наймача та частково з роллю керівника проекту, що нерідко вводить в оману і потребує чіткої відповідності та визначення функцій всіх сторін [44].

Порядок укладення й виконання договорів підряду на проведення робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітальному ремонту будинків, споруджень, технічному переоснащенню підприємств, а також окремих комплексів або видів робіт, пов’язаних з будівництвом об’єктів, визначається Цивільним (параграф 3 глава 61) [194] і Господарським [33] (глава 33) кодексами (ЦК і ГК) України, а так само Загальними умовами укладення й виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженими постановою КМУ від 01.08.2005 р. № 668 [167]. Тут важливо враховувати, що Загальні умови обов’язкові під час укладення й виконання договорів підряду в капітальному будівництві незалежно від джерел фінансування робіт, а також форми власності замовника й підрядника (субпідрядників).

Звичайний договір підряду прирівнюється побутовому замовленню, тому його застосування в будівництві обмежено. Він укладається, як правило, на складання проектно-кошторисної документації, виконання окремих видів ремонтно-будівельних робіт і поточних ремонтів. В інших випадках, коли мова йде про виконання “більш капітальних” робіт, укладається договір підряду на капітальне будівництво [125].

У відповідності зі ст. 318 ГК України: “За договором підряду на капітальне будівництво одна сторона (підрядник) зобов’язується своїми силами і засобами на замовлення другої сторони (замовника) побудувати і здати замовникові у встановлений строк визначений договором об’єкт відповідно до проектно-кошторисної документації або виконати зумовлені договором будівельні та інші роботи, а замовник зобов’язується передати підряднику затверджену проектно-кошторисну документацію, надати йому будівельний майданчик, прийняти закінчені будівництвом об’єкти і оплатити їх”. Договір підряду на капітальне будівництво укладається в простій письмовій формі (ст. 208 ЦК України). За бажанням сторін він може бути завірений нотаріально (ст. 209 ЦК України).

Взаємодія усіх ланок капітального будівництва – замовників, проектувальників, будівельників, монтажників, перевізників тощо, в сучасних умовах є особливо актуальною. Як показує практика, у системі взаємозв’язків між учасниками капітального будівництва частими є неузгодженості, диспропорції, що затримує введення об’єктів в експлуатацію. У цьому зв’язку виникає об’єктивна необхідність зміцнення взаємодії усіх ланок шляхом підвищення ролі договірних обов’язків та посилення інших економічно-правових важелів [72].

Підсумовуючи, відзначимо вагому роль договору субпідряду у капітальному будівництві, оскільки тільки при наявності укладеного договору можна чітко визначити права і обов’язки сторін, а також застосування у необхідних випадках заходів майнової відповідальності [167, с.148].

Виходячи з цих положень та наведених вище визначень цієї категорії, відзначимо, що конкуренція між підрядними будівельними підприємствами – це боротьба між ними за формування найбільш вигідних позицій (забезпечення ефективніших результатів виробничо-господарської діяльності відносно інших) і господарських пропорцій (прагнення підрядних будівельних підприємств до формування такої структури розподілу замовлень на будівельному ринку, яка б забезпечувала йому найбільш вигідні умови для здійснення виробничо-господарської діяльності) на будівельному ринку.

Отже, можна вважати, що отримання контрактів на будівництво об’єктів через підрядні торги означає становлення ринкових відносин у будівництві. Звідси і сформулюємо твердження, що конкурентоспроможність будівельного підприємства (що бере участь у державних замовленнях) визначається як сукупність переваг у його діяльності в порівнянні з іншими фірмами, що дозволяють йому перемагати на підрядних торгах та заключати контракти на будівництво об’єктів [125]. Під перевагами будемо розуміти наявність достатньої кількості та високої якості ресурсів та їх оптимальне використання в діяльності будівельного підприємства, що і являється базою для розробки ефективної тендерної документації (оферти) (Рис. 1.4.).

Отже, конкурентність будівельного ринку визначається інтегральним показником міри конкурентоспроможності підрядних будівельних підприємств. В економічній літературі виділяють чотири теоретично можливі ринкові структури: досконала конкуренція, монополія, монополістична конкуренція, олігополія.^ Рис. 1.4. Процес аналізу контракту [144]
Досконала конкуренція характерна тому будівельному ринку, де окреме будівельне підприємство не робить суттєвого впливу на даний ринок і договірна ціна будівельно монтажних робіт визначається механізмом закону попиту та пропозиції. На ринку також може мати місце ринкова структура у формі монополізму, коли окремі підрядні підприємства нав’язують власні інтереси будівельному ринку та ігнорують інтереси інших підрядних підприємств. Монополізм при цьому виявляється у нерівноправ’ї підрядних будівельних підприємств в їх комерційній діяльності, дискримінації одних господарюючих суб’єктів іншими, а також про відсутність умов вільної участі кожного підрядного підприємства в конкурентній боротьбі. У такому випадку підприємство, чи група організованих підприємств забезпечують собі максимальні прибутки. А це, своєю чергою, провокує зниження якості робіт і недотримання договірної дисципліни [136].

Показники та критерії конкурентоспроможності будівельного підприємства зображено у Таблиці 1.2. [144]:

^ Таблиця 1.2.

Показники та критерії конкурентоспроможності

будівельного підприємстваКритерії і показники конкурентоспроможності

Розрахунок показника

Ефективність виробничої діяльності підприємства

Витрати виробництва на одиницю продукції (грн.)

Валовы витрати / обсяг випуску продукції

Рентабельність робіт (%)

Прибуток від реалізації *100 % / повну собівартість продукції

Продуктивність праці, (тис.грн./ чол.)

Обсяг випуску продукції / чисельність працівників

Фінансовий стан підприємства

Коефіцієнт автономії

Власні засоби підприємства / загальна сума із всіх джерел фінансування

Коефіцієнт платоспроможності

Власний капітал / загальні зобов'язання

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Грошові кошти та високоліквідні цінні папери / короткострокові зобов'язання

Ефективність реклами

Коефіцієнт ефективності реклами і засобів стимулювання збуту

Витрати на рекламу і стимулювання збуту / приріст прибутків від реалізації

Конкурентоспроможність товару

Якість товару

Комплексний метод оцінки

Ціна товару

Конкурентоспроможність підприємства

Коефіцієнт конкурентоспроможності будівельної організації з врахуванням об'єму тендерів

Об'єм виграних тендерів в грошовому вираженні / об'єму тендерів в грошовому вираженні, в яких організація взяла участь

Коефіцієнт конкурентоспроможності

Числом виграних тендерів, по відношенню до загальної кількості тендерів, в яких взяв участь претендент

Коефіцієнт, що відображає перевищення нею мінімальної ціни пропозиції

Фактично пропоновані ціни i-ми будівельними організаціями по j-вих об'єктах /мінімальна ціна пропозиції i-ї організації по j-му об'єкту


Підвищення конкурентоспроможності будівельного підприємства зобразимо у вигляді схеми (Рис. 1.5).

Поняття конкурентоспроможності будівельного комплексу – інтегральний показник, який базується на показниках конкурентоспроможності його підприємств та організацій, а також ефективності використання ресурсів.

У той же час, в приватному секторі ринку підрядних робіт, тендери, як правило, не проводяться та, відповідно, конкурентна боротьба між будівельними підприємствами носить скритий характер. Контракти на будівництво об’єктів заключаються між замовником та підрядником в “індивідуальному порядку”, обминаючи механізм підрядних торгів.

Звернемо нашу увагу на запропонований Н. Половниковою алгоритм визначення ціни пропозиції при підготовці до конкурсу на отримання будівельного підряду з урахуванням методів організації будівництва (Рис. 1.6.) [144].

Регулювання взаємовідносин між учасниками суб’єктів будівельного ринку (по державних замовленнях) в Україні забезпечується:

1) Законом України “Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти” [59];

2) Угодою “про державні закупівлі СОТ” [182];

3) Законом ЮНСІТРАЛ “Про закупівлі товарів, (робіт) та послуг”.

При укладанні двостороннього контракту на проведення будівельних робіт відповідальність за забезпечення проектної документації покладається в основному на замовника, що:

– видає вихідну інформацію для розробки документації;

– складає контракти на виконання проектно-дослідницьких, конструкторських, науково-дослідних, консультаційних робіт і послуг;

– погоджує із проектними організаціями графік розробки і видачі документації, здійснює контроль за його виконанням;

– організує у встановленому порядку узгодження, затвердження і перезатвердження документації, оформлення обґрунтованих змін;

– підписує робочу документацію для виконання робіт.
Рис. 1.5. Підвищення конкурентоспроможності будівельного підприємства
Якщо ж контракт на виконання будівельних робіт укладений при участі проектної організації, то на неї покладається ряд обов’язків замовника по забезпеченню підрядyика необхідною документацією.

При необхідності проектна організація для розробки проекту залучає спеціалізовані проектні організації і виконує функції генерального проектувальника.

Резюмуючи, відзначимо, що взаємозв’язки суб’єктів будівельного комплексу в умовах ринку включають такий важливий інституційний елемент, як контракти на будівництво об’єктів через підрядні торги, а конкурентоспроможність будівельного підприємства – сукупність факторних переваг на підрядних торгах та укладання контрактів на будівництво об’єктів.Рис. 1.6. Алгоритм визначення ціни пропозиції при підготовці до конкурсу на отримання будівельного підряду з урахуванням методів організації будівництва

Незважаючи на перспективність будівельного бізнесу, відзначимо наявність недобросовісної конкуренції, яка, з розвитком ринкових відносин, все більше підсилює свої позиції. Це методи конкурентної боротьби, пов’язані з порушенням прийнятих на ринку норм і правил конкуренції. До таких методів відносяться: встановлення контролю над діяльністю конкурента з метою припинення цієї діяльності; зловживання пануючим положенням на ринку; встановлення дискримінаційних цін або комерційних умов; встановлення залежності постачань конкретних товарів або послуг від ухвалення обмежень відносно виробництва або розподілі конкуруючих товарів; таємна змова про торги і створення таємних картелів; розповсюдження помилкової інформації і реклами; порушення якості і т.д [120].

автор кандидат економічних наук

Пинда Юрій Володимирович


<< предыдущая страница