asyan.org
добавить свой файл
1

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Колоквіум № 4 (Методи гравіметрії та комплексонометрії)
Питання 1
1. Добуток розчинності та розчинність малорозчинних сполук.

2. Умови утворення осадів.

3. Дробне осадження.

4. Розчинення малорозчинних сполук.

5. Загальна характеристика гравіметричного методу. Основні стадії вагового аналізу.

6. Способи осадження.

7. Умови одержання кристалічних осадів.

8. Співосадження. Забруднення осадів та заходи боротьби з ним.

9. Форма осадження та гравіметрична форма. Вимоги до них.

10. Гравіметричний фактор (аналітичний множник). Формула для його обчислення.

11. Розрахунок наважки зразка при гравіметричних визначеннях.

12. Розрахунки в гравіметричному аналізі.

13. Приклади гравіметричних визначень.

14. Виразити гравіметричний фактор для визначення вмісту алюмінію за масою осаду Al2О3 та (C9H6NO)3Al, фосфору та магнію за Мg2Р2О7, барію за ВаCrO4.
Питання 2
1. Комплексонометричне титрування іонів металів (стандартні розчини, визначувані іони, властивості продуктів реакції).

2. Характеристика комплексонів як титрантів.

3. Криві комплексонометричного титрування.

4. Способи фіксування точки еквівалентності.

5. Металохромні індикатори, їх характеристика, причини зміни їх забарвлення в розчинах.

6. Способи комплексонометричного титрування.

7. Приклади застосування комплексонометрії для визначення іонів металів.
Питання 3
1. Розчинність сульфату свинцю у воді 3,910-2 г/дм3. Обчисліть добуток розчинності цієї солі.

2. В 500 мл розчину міститься 0,1078 г хромату срібла. Обчисліть добуток розчинності Ag2CrO4.

3. Обчисліть розчинність йодиду свинцю у воді, якщо ДР bJ2) =1,1∙10-9.

4. Визначити масу срібла в 10,00 см3 насиченого розчину солі Ag3PO4, якщо ДР(Ag3PO4) =1,810-18.

5. ДР (Ag2Cr2O7.) = 1∙10-10. Обчислити масову концентрацію катіону у насиченому розчині цієї солі (г/дм3).

6. При якій концентрації Мg2+ почне випадати осад Мg(ОН)2 з розчину з рН=10,2?

ДР (Мg(ОН)2) = 7,1∙10-12.

7. Яке значення рН має насичений розчин Сd(ОН)2. ДР (Сd(ОН)2)= 2,210-14?

8. Якою є концентрація іонів кобальту в розчині Со(ОН)2, якщо рН розчину має значення 9,7? ДР (Со(ОН)2) =6,3∙10-15.

9. Який осад випаде першим, якщо до розчину, що містить по 0,05 моль/л С2О42та CrO42-, додати невелику кількість Ва2+? ДР (ВаС2О4) = 1,1∙10-7; ДР (ВаCrO4) = 1,210-10.

10. Чи утвориться осад AgCl при змішуванні 25 мл 0,0001 М розчину НСl та 300 мл розчину AgNO3 такої самої концентрації? ДР (AgCl) = 1,78∙10-10.

11. Які із перелічених реагентів: КSСN, Nа2S чи КСN найбільш повно осаджують іони срібла із розчину AgNO3 (ДР (AgSСN) =1,1∙10-12, ДР (Ag2S) =2∙10-50, ДР (AgСN) =1,4∙10-16 )?

12. Яку наважку сплаву, що містить приблизно 65% Cu треба взяти для аналізу на вміст міді, якщо її осаджують і визначають у вигляді кристалічного CuSСN?

13. Яку наважку крейди треба взяти для аналізу на вміст нерозчинних домішок, якщо їх в зразку ~ 18%? Кальцій осаджують у вигляді кристалічного сульфату.

14. Яка наважка сплаву з вмістом платини ~23 % необхідна для її визначення у вигляді кристалічного K2PtCl6, якщо необхідно провести два паралельні досліди?

15. Яку масу наважки (г) препарату СаСl2, що містить 8 % (мас.) вологи, необхідно взяти при осадженні кальцію у вигляді кристалічного Cа4?

16. Наважка силікату 0,5268 г після сушки до постійної маси стала важити 0,4320 г Обчисліть масову частку (%) вологи у зразку.

17. Під час визначення гігроскопічної вологи в зразку гіпсу отримано такі дані: маса бюкса 9,0005 г, маса бюкса з наважкою хлориду натрію до і після висушування відповідно 9,4211 г та 9,4143 г. Визначити кількість гігроскопічної вологи у зразку (% мас).

18. З наважки латуні 0,8325 г було одержано 0,0423 г SnO2. Обчисліть масову частку (%) олова в латуні.

19. Скільки см3 15 %-ного розчину НCl густиною 1,072 г/см3 потрібно для повного осадження аргентуму з розчину, що містить 0,8865 г безводного нітрату аргентуму?

20. При гравіметричному визначенні вмісту алюмінію у вигляді Al(ОН)3 з 0,3240 г проби після прожарювання одержали гравіметричну форму Al2О3 масою 0,2500 г. Обчислити масову частку алюмінію у пробі (% мас).

21. Який об’єм 2 н розчину гідроксиду амонію з двократним надлишком треба використати, щоб осадити Fe3+ з розчину, що містить 0,2 г заліза?

22. Яку наважку сплаву, що містить приблизно 27 % Al, треба взяти для аналізу на вміст алюмінію, якщо його осаджують і визначають у вигляді аморфного оксихіноляту (C9H6NO)3Al ?

23. Яка наважка сталі з вмістом нікелю 5% необхідна для його визначення у вигляді аморфного диметилгліоксимату Ni(C4H7N2O2)2, якщо необхідно провести три паралельні досліди?

24. Який об’єм 3 %-ного спиртового диметилгліоксиму (ρ~0,8 г/см3) з півторакратним надлишком необхідний для осадження нікелю з розчину, який містить 50 мг NiSO4? Процес осадження описується рівнянням:

2 C4H8O2N2 + Ni2+ ↔ (C4H7O2N2)2 Ni ↓ + 2 H +.

Питання 4

1.Яку масу безводного комплексону ІІІ необхідно взяти для приготування 200 см3 0,15 М розчину?

2. Наважка комплексону ІІІ масою 2,4545 г розчинена в мірній колбі місткістю 200,0 мл.. Розрахуйте молярну концентрацію одержаного розчину комплексону ІІІ.

3. Обчисліть молярну концентрацію розчину комплексону ІІІ з титром 0,007865 г/см3.

4. Яка маса наважки необхідна для приготування 200 см3 0,0500 моль/дм3 розчину сульфату цинку?

5. Обчисліть масу наважки комплексону ІІІ, що містить 0,3 % мас. води, яка необхідна для приготування 200 мл розчину з титром 0,007445 г/см3.

6. Скiльки грамів сульфату цинку слiд розчинити в 100 мл води для стандартизацiї 0,05 М робочого розчину ЕДТА, якщо користуватися піпеткою на 25 мл і бюреткою на 50 мл?

7. Яку наважку хлориду кальцію необхідно взяти при визначенні титру 0,5 н розчину ЕДТА при роботі з бюреткою місткістю 5 мл?

8. В мірній колбі місткістю 250 мл приготований 0,0500 М розчин комплексону ІІІ. Розрахуйте масу наважки ZnSO4, яка необхідна для встановлення точної концентрації розчину комплексону.

9. Обчисліть титр розчину комплексону ІІІ з молярною концентрацією 0,1345 М.

10. 1,5250 г безводного MgSO4 розчинено в мірній колбі на 500 мл. На титрування 20,0 мл цього розчину використано 19,55 мл розчину ЕДТА. Визначте нормальність розчину ЕДТА і його титр за магнієм.

11. Який об’єм води треба додати до 1 л 0,5678 М розчину сульфату цинку, щоб одержати 0,3000 М розчин?

12. Який об’єм 0,05 М розчину ZnSO4 треба додати до 100 см3 розчину ZnSO4 з титром 0,0121 г/см3 щоб одержати розчин з титром 0,0322 г/см3?

13. Яка кількість (моль) Мg 2+ міститься в розчині, на титрування якого витрачається 13,2 мл 0,15 М розчину комплексону ІІІ?

14. Скільки міліграмів мангану міститься в розчині, на титрування якого використовується 26,6 мл 0,2000 н розчину ЕДТА?

15. Розрахуйте концентрацію купруму в розчині, якщо на титрування 10,0 мл цього розчину використано 22,1 мл 0,2500 Н розчину ЕДТА.

16. На титрування 10,0 мл розчину NiSO4 витрачено 12,0 мл 0,0543 М розчину ЕДТА. Визначити концентрацію (г/л) розчину сульфату нікелю.

17. Визначити концентрацію (г/л) розчину NiCl2, якщо на титрування 50,0 мл його витрачено 24,5 мл 0,0100 М розчину ЕДТА.

18. 5,0 мл розчину СaCl2 розбавили у вимірювальній колбі місткістю 100 мл. На титрування аліквотної частини 15,00 мл витрачено 17,3 мл 0,0500 М розчину ЕДТА. Обчислити масову концентрацію (г/л).

19. На титрування 10,00 см3 розчину, який містить іони Мg2+, витрачено 24,0 см3 0,1654 н розчину ЕДТА. Розрахувати вміст Мg2+ в розчині у г/л.

20. На титрування 50,0 мл води в присутності амонійного буферного розчину і еріохрому чорного Т використано 11,5 мл 0,1500 М розчину комплексону ІІІ. Розрахуйте молярну концентрацію Мg2+ в аналізованому зразку.

21. На титрування наважки препарату CаCl2 масою 1,0550 г, що містить як домішку NaCl, використано 8,0 мл 0,2200 М розчину комплексону ІІІ. Розрахуйте масову частку (%) CаCl2 в аналізованому зразку.

22. На титрування 28,00 мл розчину комплексону ІІІ витрачено 27,75 мл 0,2500 М розчину сульфату цинку. Обчисліть молярну концентрацію і титр розчину комплексону ІІІ.

23. В мірній колбі місткістю 200,0 см3 у воді розчинено 1,1256 г MgSO4 ∙ 7H2O. До 20,0 см3 одержаного розчину додано 25,0 см3 0,01238 М розчину комплексону ІІІ, надлишок якого відтитровано 9,05 см3 0,01015 М розчину ZnSO4. Обчисліть масову частку (%) Mg2+ в аналізованій солі.

24. Наважка препарату MgSO4 ∙ 7H2O масою 0,5500 г після розчинення у воді відтитрована 12,5 см3 0,0500 моль/дм3 розчину комплексону ІІІ. Обчисліть масову частку домішок в аналізованому препараті.

25. До 25,0 мл розчину Zn+2 додано 50,0 мл 0,0250 М розчину комплексону ІІІ, надлишок комплексону ІІІ відтитрований 15,1 мл 0,0150 М розчину сульфату магнію. Обчисліть масу Zn+2 в 200 мл розчину.

26. Цукор може містити іони Са2+, якими його очищають. Обчисліть масову частку (%) Са2+ в аналізованому зразку цукру, якщо до 10,0 г останнього додано 25,0 мл розчину комплексону ІІІ з титром 0,05544 г/см3. На титрування надлишку комплексону витрачено 8,2 мл розчину ZnSO4 з концентрацією 0,0500 М.

27. Наважку ZnSO4 0,8585 г розчинили у 50,0 мл води. До 10,00 мл цього розчину додали надлишок розчину комплексонату магнію Na2MgY. На титрування одержаної суміші за методом заміщення витратили 18,3 мл 0,0477 М розчину трилону Б. Обчислити масову частку (%) ZnSO4 у зразку.