asyan.org
добавить свой файл
1

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Колоквіум № 2 (Методи кислотно-основного титрування)
Питання 1

1. Загальна характеристика кількісного аналізу.

2. Стандартизація розчинів титр антів.

3. Основні способи титрування.

4. Розрахунки в титриметричному аналізі.

5. Пряме, зворотне титрування та титрування замісника.

6. Загальна характеристика та стандартні розчини методу кислотно-основного титрування.

7. Класифікація методів титриметричного аналізу.

8. Кислотно-основні індикатори, їх характеристики та методи вибору.

9. Точка еквівалентності і кінцева точка титрування.

10. Способи фіксування кінцевої точки титрування.

11. Криві титрування. Їх практичне застосування.

12. Стрибок титрування. Фактори, від яких залежить його величина.

13. Розрахунок індикаторних похибок титрування.

14. Гідроліз солей. Ступінь гідролізу.
Питання 2

1. Розрахуйте рН в точці еквівалентності, величину стрибка титрування і виберіть три індикатори при титруванні 0,02 М розчину гідроксиду барію Ва(OН)2 0,2 М розчином НCl.

2. Розрахуйте рН в точці еквівалентності, величину стрибка титрування і виберіть три індикатори при титруванні 0,05 ^ М розчину трихлорацетатної кислоти ССl3COOH 0,05 М розчином NaОH.

3. Розрахуйте рН в точці еквівалентності, величину стрибка титрування і виберіть три індикатори при титруванні 0,1 ^ М розчину антранілової кислоти NH2C6Н4COOH 0,1 М розчином NaОH (рК NH2C6Н4COOH = 4,95).

4. Розрахуйте рН в точці еквівалентності, величину стрибка титрування і виберіть три індикатори при тит·руванні 0,2 ^ М розчину ацетату літію CН3COOlі 0,2 М розчином НCl (рК CН3COOH = 4,76).

5. Розрахуйте рН в точці еквівалентності, величину стрибка титрування і виберіть три індикатори при титруванні 0,15 ^ М розчину хлориду амонію NH4Cl 0,15 М розчином NaОH (рК NH4OН= 4,76).

6. Розрахуйте рН в точці еквівалентності, величину стрибка титрування і виберіть три індикатори при титруванні 0,15 М розчину аміаку NH4OН 0,15 М розчином НCl (рК NH4OН= 4,76).
Питання 3

1. Скільки грамів соди, що містить 95 % Nа2СО3 і 5 % індиферентних домішок, треба взяти, щоб приготувати 1 л розчину з титром 0,00250 г/см3?

2. З 3,6780 г NH4Cl приготували 800 мл розчину. Розрахуйте для цього розчину нормальність, молярність, титр і титр за NaОH.

3. Скільки мл 92%-ного розчину H2SO4 з густиною1,824 г/мл треба взяти для приготування 5 л 0,1 н розчину сульфатної кислоти.

4. До розчину H3РO4 додали 22,1 мл 0,25 н NaОН і після цього середовище стало нейтральне. Скільки грамів H3РO4 було в розчині?

5. На нейтралізацію 15 мл розчину НСl використано 18,6 мл 0,545 н NаОН. Яка нормальність розчину НСl?

6. Визначити молярну концентрацію НNO3., якщо на титрування 0,5112 Н К2СО3 за фенолфталеїном витрачено 18,00 см3 НNO3.

7. Скільки грамів Са(ОН)2 міститься в 25, мл розчину, якщо його титр становить 0,01635 г/мл?

8. Обчислити молярну концентрацію і титр розчину NaОH, якщо на титрування 25,0 мл його витрачено 23,2 мл розчину 0,2958 М розчину НCl.

9. На титрування розчину НCООН використано 32,5 мл 0,0510 моль/дм3 розчину NaОH. Обчисліть масу НCООН в розчині.

10. В 200 мл 0,2 Н NH4OН міститься 2,14 г безводного NH4NO3. Яким є рН цього розчину? (К NH4OН= 1,76∙10-5).

11. В 100 мл 0,1 Н СН3CООН міститься 0,82 г безводного ацетату калію. Яким є рН цього розчину? (К CН3COOH = 1,74∙10-5)..

12. Скільки см3 НС1 (густиною 1,24 г/см3) треба взяти для приготування 15,0 дм3 0,5000 М розчину?

13. Скільки треба додати води до 250,0 см3 0,5 М розчину НС1, щоб приготувати 0,1500 М розчин?

14. Скільки мілілітрів 25,48 % розчину НNO3. (ρ = 1,15 г/мл) необхідно додати до 0,5 л 0,3562 н розчину НNO3. , щоб одержати0,5000 н розчин?

15. Скільки мл 1,5 Н розчину NaОH необхідно додати до 1,2 л 0,3550 Н NaОH щоб одержати 0,5000 Н розчин?

16. Скільки мл розчину NH4 (=0,904 г/см3, ( NH4)=26%) необхідно взяти для приготування 500 мл розчину з Т=0,00250 г/мл?

17. Які об’єми (мл) води та 0,05 М розчину НCООН необхідно взяти для приготування 200 мл 0,15 М розчину мурашиної кислоти?.

18. Який об’єм води необхідно додати до 800 мл розчину НCl (Т=0,0256 г/мл), щоб приготувати 0,15 м розчин цієї кислоти?

19. Для приготування 0,7 л розчину взято 23,0 мл розчину NaОH (=1,38 г/см3, (НCl )= 0,35). Порахуйте нормальність і титр одержаного розчину.

20. З 2, 2250 г бури (Nа2В4О7∙10Н2О) приготували 100 мл розчину, 20,0 мл якого реагує з 34,2 мл розчину НCl. Розрахуйте нормальність бури і хлоридної кислоти.

21. Скільки грамів Ва(ОН)2 міститься в розчині, якщо на титрування за фенолфталеїном витрачено 18,50 см3 0,1500 М розчину НС1?

22. 25,00 мл розчину розбавили у вимірювальній колбі місткістю 500 мл. На титрування аліквотної частини 10,00 мл витрачено 18,4 мл 0,1567 М розчину НCl. Обчислити масову концентрацію NаОН (г/л) в розчині.

23. Для стандартизації розчину NаОН приготували розчин тетраборату натрію Nа2В4О7∙10Н2О шляхом розчинення наважки масою 1,2525 г в мірній колбі місткістю 200,00 см3. Визначити молярну концентрацію і молярну концентрацію еквівалента розчину тетраборату натрію.

24. Яку масову частку (%) НCl містить концентрована соляна кислота, якщо після розчинення 1,3313 г її в мірній колбі місткістю 50,00 дм3, на титрування 10,00 см3 0,0504 М NаОН витрачено 24,5 см3 одержаного розчину кислоти?
Питання 4

1. Зразок вапняку 3,15 г розчинено в 150,00 см3 2,0000 М розчину НС1. На титрування залишку кислоти витрачено 23,00 см3 0,1500 М розчину NаОН. Визначити масову частку (%) СаСО3 у зразку.

2. Визначити молярну концентрацію і молярну концентрацію еквівалента Н2SО4 з масовою часткою 20% (= 1,14 г/см3).

3. Визначити масу барію (мг) у розчині баритової води, на титрування якої витрачено 12,30 мл 0,2527 М розчину НС1.

4. Визначити масову частку (%)NаОН у технічному зразку, якщо після розчинення його наважки 1,5634 г у вимірювальній колбі об’ємом 250 мл на титрування 20 мл цього розчину витрачено 17,7 мл 0,2323 Н розчину хлоридної кислоти.

5. Порахуйте нормальність і молярність розчину H2SO4, титр якого – 0,05002 г/мл.

6. С(КОН) = 0,954 моль. Обчислити Т(КОН), Т(КОН/НCl) і масову частку (%) КОН в розчині, якщо густина його - 1,045 г/см3.

7. В 250 мл розчину сульфатної кислоти міститься 0,315 г НNO3 . Обчислити молярну концентрацію, титр і рН цього розчину.

8. Зразок масою 0,2560 г, що містить NаН2РО4 відтитрували розчином NаОН. Визначити масову частку % NаН2РО4, якщо на титрування витрачено 17,00 см3 0,1500 М розчину NаОН.

9. Через 100,00 см3 розчину НС1 з титром 0,07243 г/см3 пропущено газ, що містить NН3. На титрування залишку кислоти витрачено 9,7 см3 0,0157 М розчину NаОН. Визначити масу (г) поглинутого аміаку.

10. Визначити молярну концентрацію NH4Cl у розчині, якщо після додавання до 15 мл цього розчину 25 мл 0,1122 М розчину КОН на титрування залишку кон витрачено 16,1 мл 0,1234 М розчину НCl.

11. Розрахуйте процентний вміст N2О5 в азотній кислоті, якщо для нейтралізації 4,088 г цієї кислоти використано 28,0 мл розчину NaОН титром 0,0005101 г/мл.

12. Масова доля оцтової кислоти в харчовому оцті 9 %. Який об’єм 0,1500 моль/дм3 розчину гідроксиду натрію витратиться на титрування 15,0 мл розведеного в 5 разів оцту ( = 1,000 г/см3)?

13. Визначити масову частку (%) ВаСО3 в зразку, якщо після обробки наважки 2,8765 г зразка 40 мл 0,1232 М розчину НCl на титрування залишку НCl витрачено 17,7 мл 0,1222 М розчину NaОH.

14. Наважку 1,2414 г зразку, який містить сірку, спалили і гази згоряння пропустили через розчин, у якому оксиди сірки перетворилися у сульфатну кислоту. Розрахувати % вміст сірки у зразку, якщо на титрування одержаної сульфатної кислоти витратили 22,4 мл 0,0555 М розчину NaОH.

15. Визначити молярну концентрацію фталевого ангідриду в зразку, якщо після взаємодії 20 мл його розчину з 25 мл 0,1897 М розчину КОН за реакцією:

C6Н4C2О3 + 2 КОН =C6Н4(COOК)22О

на титрування залишку КОН витрачено 22,7 мл 0,1135 Н розчину НCl.

16. Розрахувати індикаторну похибку при титруванні 0,1500 Н розчину НCl 0,1500 Н розчином NaОH з фенолфталеїном (рТ= 9,1). (рК CН3COOH = 4,76).

17. Розрахуйте значення рТ для індикатора, з яким можна відтитрувати 0,2000 Н розчин бензойної кислоти C6Н5COOH 0,2000 М розчином NaОH (рК C6Н5COOH = 4,20), щоб НАn-похибка не перевищувала 0,1%.

18. При якому значенні рН необхідно закінчити титрування 0,15 Н бутиратної кислоти C3H7COOH 0,2 М розчином NaОH (рК C3H7COOH = 4,82)?