asyan.org
добавить свой файл
1
Відділ освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради

Звіт


керівника ККДНЗ № 141 О.І. Мельничук

про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадскістю.

м. Кривий Ріг

2013 р.
Комунальний комбінований дошкільний навчальний заклад № 141 у своїй навчальній діяльності керувався Законами України «Про дошкільну освіту», «Про мови», Державним стандартом – Базовим компонентом дошкільної освіти України, Коментарем до Базового компонента дошкільної освіти в Україні, Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», Методичними аспектами реалізації завдань Базової програми «Я у Світі», інструктивно – методичними листами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Положенням про дошкільний навчальний заклад України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року №305, Статутом дошкільного навчального закладу, Концепцією розвитку дошкільного навчального закладу та річним планом роботи комунального комбінованого дошкільного навчального закладу № 141.

Безпосереднє керівництво ДНЗ №141 здійснює Управління освіти і науки виконкому Криворірізької міської ради та відділ освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради. До складу органів самоуправління дошкільного навчального закладу входять:
• Рада ДНЗ,
• Батьківські комітети груп,
• Профспілковий комітет,
• Педагогічна рада,
• Загальні збори батьків та членів трудового колективу,
• Комісія з ОП та ТБ,
• Пожежно-технічна комісія.
Управлінські рішення та дії завідувача ДНЗ у поточному році були спрямовані головним чином на забезпечення працездатності колективу виконання річних завдань:
Концепція розвитку дошкільного навчального закладу направлена на впровадження особистісно орієнтованої моделі виховання, як засобу удосконалення фізичного, морального виховання, здоров’язберігаючої діяльності, розвиваючої, навчальної роботи з дітьми.
У Концепції визначені мета, принципи реалізації основних концептуальних ідей, структура змісту навчання та виховання, умови реалізації Концепції, очікувані результати.
Основними напрямками контрольно – аналітичної діяльності є:
- адаптація дітей до умов дошкільного навчального закладу;
- отримання інформації для педагогічного аналізу;
- надання методичної та практичної допомоги вихователям;
- створення оптимальних умов для навчання та виховання дітей;
- удосконалення навчально – виховного процесу, реалізація виховних та навчальних проблем.
Використовувались різні види контролю: комплексне та тематичне вивчення, оперативний, епізодичний, порівняльний, попереджувальний та вибірковий. Для його здійснення добиралися такі методи: вивчення документації, спостереження, проведення контрольних занять, бесіди з дітьми та педагогами, анкетування.
Було проведено тематичне вивчення: 
• Організації початку навчального року. Аналізувалися: санітарний стан приміщень, предметно-ігрове середовище, забезпечення освітньо-виховного процесу, документація.
Встановлено, що педагогами була проведена велика робота по підготовці до нового навчального року. Ігрові осередки достатньо оснащені ігровим матеріалом відповідно віковим особливостям дітей групи та методичним рекомендаціям. У наявності обладнання та атрибути до сюжетно - рольових ігор, будівельних ігор. Вихователями також проведена певна робота щодо оснащення освітньо-виховного процесу, виготовлені дидактичні ігри, демонстраційний та роздатковий матеріал. . 
В групах молодшого дошкільного віку, 5 – го року життя, було проведено тематичне вивчення:
• ефективності використання нетрадиційних форм роботи з дітьми на заняттях з малювання. Вивчалися питання׃ знання, уміння, навички дітей; планування роботи з дітьми; створення умов; знання, уміння, навички вихователів; робота з батьками.
Зיясувалося, що вихователі ефективно використовують нетрадиційні форми роботи з дітьми на заняттях з малювання. Педагоги допомагають дитині набути досвід у сприйнятті навколишнього світу, ознайомлюють з нестандартними техніками зображення, що покликані розвинути творчу уяву дітей, вміння сприймати фактуру, кольори та форми, вміння створювати композиції за власним задумом; формують необхідні навички та вміння; розвивають творчі здібності дітей відповідно до завдань Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». 
Тематичне вивчення: 
• організації ознайомлення старших дошкільників з явищами неживої природи охоплювало такі питання׃ екологічні знання, уміння, навички, ставлення дітей; планування роботи з дітьми; створення умов; знання, уміння, навички вихователів; робота з батьками.
Було зроблено висновок, що вихователі груп старшого дошкільного віку організацію ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з явищами неживої природи проводять на належному рівні. 
Тематичне вивчення: 
• питання організації роботи з безпеки життєдіяльності в групах дошкільного віку охоплювало такі питання׃ створення умов для організації та проведення роботи, планування роботи з безпеки життєдіяльності, рівень знань, умінь, навичок дітей, робота з батьками щодо профілактики травматизму серед дітей, рівень знань, умінь, навичок вихователів.
Зיясувалося, що робота з безпеки життєдіяльності організована на достатньому рівні. Вихователі приділяють належну увагу проблемі профілактичної роботи щодо попередження дитячого травматизму, формуванню у дітей навичок безпечної життєдіяльності, навчають дітей свідомо ставитись до свого здоров’я, до особистої безпеки та безпеки навколишніх. Діти мають достатній обсяг знань, сформовані вміння, навички з різних видів безпеки життєдіяльності. Педагоги працюють у тісній взаємодії з батьками у вирішенні проблеми безпеки дитини. 

Усі матеріали контролю узагальнено в довідках і наказах по дошкільному навчальному закладу. Систематично здійснювався контроль за виконанням рекомендацій, наданих під час проведення перевірок.
Діловий щоденник контролю завідувач веде для адміністративно-господарської діяльності і педагогічного аналізу освітньо – виховної роботи окремо. Кількість відвідуваних заходів відповідала нормативним вимогам, що свідчить про достатній контроль за станом навчально – виховного процесу. Аналіз наслідків контролю з боку завідувача здебільше всебічний, обґрунтований, об’єктивний.
Завідувач систематично здійснює контроль за правильним веденням ділової документації. Ведення ділової обов’язкової документації здійснюється згідно з чинним законодавством («Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах» затвердженої наказом МОН України від 30.01.98 №32) .

Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. Впродовж звітного періоду письмових звернень не надходило. На особистому прийомі у керівника були 30 осіб. Головними питаннями, які порушені під час бесід є працевлаштування та оформлення дитини до ДНЗ.
На протязі року колективом ДНЗ приділялась належна увага зміцненню здоров’я дітей, розвитку їх фізичних якостей, спортивно-оздоровчі розвиваючі вправи. Робота велась у тісному зв’язку з батьками.

Вихователі в спеціальних ортопедичних групах проводять лікувально-фізкультурні комплекси вправ. Заняття проводяться двічі на тиждень по 20 хвилин. Завдання спеціальних груп – формування навичок правильної осанки, зміцнення м’язової системи, розвиток силової витривалості. Керівнику занять необхідно вимагати від дітей виконання корекційних вправ і вдома з батьками. Вихователям під час проведення занять з фізкультури слід враховувати всі особливості даної групи і в повній мірі давати навантаження на хребет і м’язи. На основі комплексного діагностування вивчення стану здоров’я, антропометрії, інтелектуального, психологічного, фізичного обстеження дітей визначено модель оздоровчих, фізкультурних і спортивних заходів загартування дітей. Зокрема передбачені: фізичне навантаження, оздоровлення, загартування, психологічний комфорт, раціональне харчування, взаємозв’язок з батьками, лікарем.

В 2012-2013 н. р. педагогічний колектив ДНЗ приділяв особливу увагу розвитку особистості кожної дитини, виходячи з проблем особистісно-орієнтованого підходу, виховання, моральних рис, формуванню творчих здібностей, з цією метою руками вихователів виготовлені інтелектуально-розвиваючі ігри. Особливо слід визначити роботу вихователів Курячої Л.О., Дімченко Н.М. які перетворили групи на творчу лабораторію.

Велика увага приділялась формуванню музичних здібностей: музичні керівники Домрачева О.М., Волобоєва С.В. проводили ряд цікавих, змістовних, побудованих на сучасному матеріалі свят, ранків, конкурсів, розваг. Проведено ряд лялькових театрів, вечорів-заходів з батьками. Силами колективу проведено частковий ремонт музичної зали. Придбано нові ігри, література.

В 2012-2013 н.р. в ДНЗ разом з батьками проведена слідуюча робота: практикуми для батьків, фестиваль знахідок сімейного виховання, «Клуб сучасного батьківства», родинні свята та інше. Батьки брали активну участь у житті дошкільного закладу, в святах, конкурсах, зміцненні матеріальної бази ДНЗ, благоустрої території ДНЗ.

Особливого значення надано проведенню «Днів відкритих дверей», коли батькам надається можливість стати учасниками освітньо -виховного процесу в садку. Це сприяє їх педагогізації, пропагуванню прав дитини, допомагає по-новому подивитись на своїх дітей, озброює різноманітними методами впливу на малят, організацію їх навчання, виховання, ігор і розваг. А головне те, що родини впевнені у тому, що дітям у садку затишно і комфортно. Але в роботі з батьками необхідно більше уваги приділяти анкетуванню та візитам додому. Оформили у ДНЗ стенд «Права дитини» (конвенція ООН про права дитини), «СНІД – ворог людства!». Педагогічну пропаганду серед батьків ведемо систематично протягом усього перебування їхньої дитини в дитячому закладі. При цьому враховуємо освіту батьків, їхній загальний культурний рівень, життєвий досвід, громадську позицію. При плануванні роботи з батьками педагоги враховують характер та специфіку їхньої праці. Проаналізувавши пед.. роботу необхідно спрямовувати всі сили на підвищення педагогічної майстерності, розвитку, зростання освіченості і виховання дітей, що є важливим фактором підготовки нової генерації педагогічних кадрів, підвищення професійного і загально - культурного рівня, як з одного з шляхів реформування освіти, визначеною Державною національною програмою «освіта України» , «Я у Світі», 21 ст., законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Базовим компонентом».

Вважати головними пріоритетними напрямками в роботі:

 • Створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу обдарованих дітей;

 • Врахування стану індивідуального здоров’я в реалізації завдань фізичного виховання та оздоровчо-профілактичної роботи;

 • Забезпечення наступності у діяльності дитячого садка і школи;

 • Формування основ безпечної життєдіяльності дитини.

З метою максимального забезпечення індивідуального розвитку та соціалізації повноцінного життя кожної дитини, педагогічний колектив дошкільного закладу ставить перед собою на 2013-2014 н.р. слідуючі завдання:

 1. Формувати в особистості культуру життєдіяльності, яка дає можливість продуктивно сприймати своє життя. Зміцнення фізичного, психічного здоров’я, запроваджуючи здоров’язберігаючі освітні технології, організаційно-педагогічне забезпечення рівного доступу до якісної освіти.

 2. Активно стимулювати дітей до самостійної діяльності, яка забезпечує дошкільнятам освіту, саморозвиток, самовираження в ході оволодіння знаннями. Забезпечувати дитині свободу вибору, захистити її гідність на основі БКО та Конвенції ООН про права дитини. Формувати національну свідомість дитини, уявлення про культуру, історію, звичаї України.

В ККДНЗ № 141 для дітей з ранніми проявами ортопедичних захворювань 9 груп: 6 груп – ортопедичні; 1 група – загального розвитку, різновікова; 2 групи – для дітей раннього віку.

Комплектація штатів у відповідності до затвердженого штатного розпису; 
У дошкільному навчальному закладі створена тарифікаційна комісія. Ведення протоколів засідань тарифікаційної комісії відповідали чинним вимогам. Педагогічне навантаження протягом року було розподілено оптимально, всі педагогічні працівники мали педагогічне навантаження 1 ставку і більше за бажанням. У дошкільному закладі існує база даних про тарифікацію педагогічних працівниківУ закладі працює 55 чоловік; педагогічних працівників 29 чоловік, з них з вищою освітою – 13 чол., неповна вища – 15 чол., базова вища – 1 чол.

Принцип підбору і розстановки кадрів проведена відповідно професійних можливостей колективу, у річному плані спланована робота для здійснення наставництва та співробітництва педагогів.

Будівля, приміщення, територія закладу відповідає державним санітарним правилам влаштування і утримання ДНЗ.

Систематично здійснюється технічний контроль приміщень дошкільного закладу (огляд штукатурки стелі, міцність полів, віконних рам, справність водогону, газопроводу, каналізації.

В ДНЗ в наявності є спортивний та музичний зали, міні спортзали в групах санаторного типу, медичний блок, харчоблок, пральня, ігрові майданчики. Всі приміщення відповідають типу та профілю закладу.

Приміщення для роботи з дітьми забезпечені необхідним обладнанням, іграшками, канцелярськими товарами у відповідальності до навчальних програм посібниками, навчально-методичною та довідковою літературою.

На протязі цього року всі групи придбали нові іграшки, виготовили посібники. Відремонтовані частково 7 груп, пральня, медичний блок, кабінети вчителів - логопедів та вчителів - дефектологів. Проведений капітальний ремонт харчоблоку, маніпуляційного кабінету та ізолятора з заміною санітарно технічного обладнання. Відремонтована вся площа даху будівлі. Проведена часткова заміна труб холодної та гарячої води в підвалі, частково відремонтовано обладнання на ігрових майданчиках з допомогою батьків та працівників ДНЗ.

В ДНЗ виконуються правила техніки безпеки, температурного режиму та санітарно-гігієнічні норми, є пільгові категорії дітей – це багатодітні сім’ї які звільнені від плати за харчування на 100%, 50%.

Організована спільна робота з батьками та громадськістю. Велику роль в роботі закладу відіграє профспілковий та батьківський комітет.

Постійно проводяться заходи спрямовані на охорону життя та здоров’я дітей:

 • Правильність комплектування груп дітьми;

 • Проведення інструктажів з дітьми та дорослими;

 • Заняття з ОБЖД;

 • Медичні огляди дітей;

 • Фізкультурні заняття (лікувальна фізкультура в санаторних групах);

 • Здійснення контролю за виконанням санітарно - гігієнічного та протиепідемічного режиму;

 • Організація оздоровлення дітей у літній період;

 • Стан забезпечення закладу продуктами харчування.

В ДНЗ здійснюється постійний контроль за якістю харчування дітей (вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання і дотримання термінів реалізації продуктів.

Але все одно необхідно продовжувати роботу по зміцненню соціально-духовного, фізичного, психологічного здоров’я дітей та працювати над поліпшенням стану навчально-виховного процесу, підвищенням якості освіти і виховання дітей, посилити контроль за зниженням рівня захворюваності дітей шляхом впровадження інноваційних оздоровчих технологій. Також продовжувати роботу по зміцненню матеріально-технічного стану приміщень ДНЗ та ігрових майданчиків.