asyan.org
добавить свой файл
1
Календарно-тематическое
планирование уроков
русского языка
5 класс

2013 – 2014 учебный год

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка

5 класс (2 часа внеделю)


1 семестр

№ уроку

Дата

Тема уроку.

Зміст учбового материала

1
Введение. Язык – важнейшее средство общения, познания, воздействия. Язык и речь. Русский язык в Интернете.

( Введення. Мова - найважливіший засіб спілкування.Російська мова в Інтернеті).^ Повторення. (2 час.)

2. 1
Звуки, букви, склад, наголос.. Значущі частини слова.

3. 2
Частини мови..

4. 1
Р.М. Загальне уявлення про спілкування і мовлення, види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо)

5. 2
Р.М. Види мовленєвої діяльності.^ Синтаксис. (12час.)

6. 1
Відомості з синтаксису і пунктуації. Словосполучення. Головне та залежне слова у словосполученні.

7. 2
Речення.

8. 3
Види речень за метою висловлювання. Окличні речення.

9. 4
Головні і другорядні члени речення. Підмет і присудок

10. 5
Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина. Додаток. Означення. Обставина.

11. 1
*Контрольна робота №1. Мовна тема 1.

12. 6
Речення з однорідними членами.

13. 3
Р.М.Монологічна і діалогічна мова.

14. 4
Р.М. Основні правила спілкування. Мовленнєвий етикет.

15. 7
Кома між однорідними членами.

16. 8
Речення з звертанням і вставнимі словами.

17. 9
Розділові знаки при звертанні і вставніх словах.

18. 2
*Контрольна робота №2. Мовна тема 2.

19.10
Складні речення.

20. 11
Складносурядне і складнопідрядне речення.

21.12
Пряма і непряма мова.

22. 13
Повторення вивченого з теми.

23. 3
*Контрольна робота №3. Мовна тема 3.

Фонетика. Графика. Орфоепія. (8час.)

24. 1
Поняття фонетики. Звуки мови.

25. 2
Поняття графікі. Алфавіт. Звукі і букви.

26. 3
Розділовий Ъ і Ь знаки. Позначення м'якості приголосних на письмі.

27. 4
Склад. Основні правила переносу. Наголос. Орфоєпічні норми російської мови.

28. 5
Орфоєпичні помилки.

29. 6
Ознайомлення із орфоепичним словником.

30. 7
Вимова приголосних звуків перед " е" в запозичених словах.

Вимова звуків , що позначаються буквами " г", " ц " , "ч" , "щ" .


31. 4
*Контрольна робота №4. Мовна тема 4, контрольне списування.

32. 5
Р.М. Складання діалогу по заданій ситуайії з елементами опису тварини.

33. 6
Р.М. Загальне поняття про стили мови.

2 семестр

34. 7
Р.М. Письмо. Адреса. Правила елєктронного листування.Лексикологія. Фразеологія. (8час.)

35. 8
Р.М. Докладний переказ тексту с елементами опису тварини.

36. 1
Поняття лексики і лексикології. Слово і його лексичне значення.

37. 2
Однозначні і багатозначні слова. Пряме і переносне значення слова. Прийоми тлумачення лексичного значення. Ознайомлення з тлумачним і перекладним словниками.

38. 3
Групи слів за значенням. Синоніми.

39. 9
Р.М. Текст, поділ тексту на абзаци; план готового тексту. (простий).

40. 3
Омоніми.

41. 4
Антоніми.

42. 5
Фразеологія.

43. 6
Фразеолгізми.

44. 10
Р.М. Контрольний докладний переказ художнього тексту з елементами розсуду і опису тварини за картиною

45. 12
*Контрольна робота №5. Мовна тема 5. Читання мовчки.

46. 5
Состав слова. Словотворення. Орфографія. (12час.)

47. 1
Поняття про склад слова. Спільнокореневі слова і форми слова.

48. 2
Поняття про морфему. Корень.

49. 3
Суфікс.

50. 4
Префікс.

51. 5
Закінчення слов. Ознайомлення із словником будови слова.

52. 11
Р.М. Письмовий докладний переказ текста художнього стилю за планом, данним вчителем.

53. 6
*Контрольна робота №6. Мовна тема 6.

54. 6
Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків.

55. 7
Букви «о», «а» в корнях «лаг», «лож», «кас», «кос»..

56. 8
Букви «о», «а» в корнях «раст», «ращ», «рос».

57. 9
Букви «о», «а» в корнях «гор», «гар»., «зор», «зар». Мульфильм

58. 12
Р.М. Твір – опис природи за картиною.

59. 7
*Контрольна робота №7. Мовна тема 7, аудіювання.

60. 10
Букви «о», «е» після шиплячих в корні слова.

61. 11
Голосні і приголосні в префіксах. Букви «з», «с» в префіксах.

62. 12
Букви «е», «и» в префіксах «пре», «при».

63. 13
Букви «и», «ы» після «ц» в різних частинах слова.Способи словотворення

64. 14
Складні і складноскорочені слова. Сполучні «о», «е» в складних словах.

65. 15
Написання слів з «пів» разом, через дефіс

66. 8
*Контрольна робота №8. Мовна тема 8, контрольне списування.

67. 13
Р.М. Твір-розсуд за темою,

68. 14
Р.М. пов'язанною із життевим опитом.

69. 15
Р.М. Поняття про розмовний стиль. Розігрування діалогів.

70. 16
Р.М. Спілкування про мову. Підсумковий урок. Завдання на літо