asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 ... 8 9


ВИСНОВКИ

1. Однією із складових фінансової системи є кредит. Відносини по державному кредиту є одним із різновидів цієї категорії. Традиційно державний кредит розглядається як відносини, що виникають з приводу мобілізації тимчасово вільних грошових коштів фізичних і юридичних осіб до державного бюджету з метою покриття бюджетного дефіциту та забезпечення виконання державою своїх завдань і функцій. Ці відносини мають державно-владний характер, що проявляється у встановленні державою всіх умов надання та повернення державного кредиту.

2. Відносно новими є відносини по державному кредитуванню, основними відмінними рисами яких можна назвати наступні:

 • держава виступає кредитором та надає кредити фізичним і юридичним особам на визначені цілі на умовах строковості, платності, забезпеченості та цільового використання, а фізичні і юридичні особи виступають позичальниками, які зобов’язуються виконувати встановлені вимоги;

 • держава-кредитор в односторонньому порядку встановлює умови надання та повернення таких кредитів;

 • забезпеченням повернення державного кредиту є, як правило, об‘єкт, під який надається кредит.

3. Відносини по державному кредитуванню є виключно бюджетними, оскільки видача кредитів може здійснюватися тільки за рахунок державних коштів на підставі правових норм, передбачених Законом України “Про Державний бюджет України” (на наступний рік). Ефективне функціонування цих відносин можливе лише при утворенні спеціальних публічних фондів, які б забезпечували процес надання та погашення вже виділених державних кредитів.

4. Не дивлячись на ототожнення деякими науковцями поняття державного кредиту і державного кредитування, інститут державного кредитування має бути виділений в окремий інститут бюджетного права. Що ж стосується інституту державного кредиту, то він, як слушно вважає І.Б.Заверуха, має називатися інститутом державного боргу.

5. Створювані фонди коштів мають наступні юридичні особливості:

- особливе місце розташування у бюджетній системі держави або муніципальних утворень. Цільові бюджетні фонди утворюються у складі державного або місцевих бюджетів, підпорядковуються загальним принципам бюджетного процесу, але мають фінансову відособленість;

- цільові фонди коштів представляють собою правову форму сукупності економічних відносин з приводу утворення та розподілення фінансових ресурсів певної території, за ними закріплюються суворо визначені джерела формування та спеціально визначені цілі витрачання.

- цільові фонди коштів створюються з певною метою для забезпечення виконання якої вони і діють.

- цільові бюджетні фонди здійснюють фінансову діяльність на підставі кошторисів доходів та видатків, які затверджуються представницьким органом влади відповідного територіального рівня.

- особливість фінансово-правового статусу цільових грошових фондів проявляється в системі джерел їх правового регулювання. Основи правового статусу державних цільових фондів регулюються Законом України “Про Державний бюджет України” (на відповідний рік) та іншими нормативно-правовими актами.

6. Предметом фінансового права у сучасний період є суспільні відносини, що виникають в процесі фінансової діяльності держави і органів місцевого самоврядування з приводу формування, розподілу та використання публічних фондів коштів з метою виконання завдань і функцій держави і місцевого самоврядування. До публічних фондів коштів слід відносити: фонди коштів, що утворюються в процесі фінансової діяльності держави, місцевого самоврядування, фондів коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування, фондів коштів, які утворюються в процесі державного кредитування та інші.

7. Пропонуємо закріпити в Бюджетному кодексі України таке визначення державного цільового фонду – це фонд грошових коштів, утворений відповідно до законодавства України за рахунок доходів цільового призначення з чітко визначеними напрямками використання коштів.

8. Державна освітня політика України знаходиться у стані реформування, що передбачає врахування національних традицій, світового досвіду та економічних можливостей держави з метою забезпечення всебічного розвитку людини як особистості, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями. В цих умовах стає необхідним розроблення та прийняття окремого закону про фінансові засади розвитку вищої освіти, яким би регулювався весь комплекс суспільних відносин щодо фінансування й кредитування вітчизняної вищої школи.

Додатковим джерелом фінансування вищих навчальних закладів можуть бути кошти установ, підприємств, організацій, яким потрібні дипломовані спеціалісти й послуги вищої школи, які доцільно накопичувати на рахунках спеціально створеного Державного (Національного) фонду вищої освіти.

 1. Доцільним, на наш погляд, є прийняття відповідних законів, які мають сприяти розвитку нової житлової політики. Необхідністю є розробка й прийняття законів “Про житлове кредитування громадян України”, “Про державне фінансування та цільове довгострокове кредитування будівництва житла” тощо. Основою їх є розуміння, що в країні повинні діяти механізми як комерційного, так і державного цільового кредитування населення на придбання житла.

В сучасних умовах джерелом довгострокового кредитування будівництва та придбання житла можуть буди бюджетні кошти, що виділяються через систему банків, які на конкурсних засадах надаватимуть Мінфіну України найбільш сприятливі технології розгляду заявок позичальників, порядок оформлення кредитів та систему забезпечення гарантій повернення кредитів і процентів за ними в бюджет.

 1. Зважаючи на те, що Національним банком України відповідно до Указу Президента “Про заходи щодо зміцнення банківської системи України та підвищення її ролі у процесах економічних перетворень” розроблена Комплексна програма розвитку банківської системи України, одним із головних напрямів її діяльності є створення умов для збільшення обсягів кредитування економіки, постає необхідність якнайшвидшого прийняття законів “Про кредит”, “Про особливості кредитування аграрного сектору”, “Про ощадну справу” тощо.

 2. Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р., К.,1996.

 2. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 г.// ООН. Официальные отчеты первой части третьей сессии Генеральной Ассамблеи, А /180.-С.39-42.

 3. Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования от 15.12.1960г. // Международные нормативные акты ЮНЕСКО, М: Изд-во “Логос”, 1993 г.

 4. Концепція державної житлової політики: Схвалена постановою Верховної Ради України від 30.06.1995 № 254 // www.liga.kiev.ua

 5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 р. №145-ФЗ.-М.: Ассоциация авторов и издателей “Тандем”. Издательство “Экмос”, 2002.-128с.

 6. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 р. №2542-ІІІ // Офіційний вісник України.-2001.-№29.-Ст.1291.

 7. Закон України “Про споживчу кооперацію” від 10.04.1992 р. № 2265 // Відомості Верховної Ради України.-1992.-№30.-Ст.414.

 8. Закон України “Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві України” в редакції від 15.05.1992р. №2346-ХІІ // Відомості Верховної Ради України.-1992.-№32.-Ст.453.

 9. Закон України “Про державний внутрішній борг” від 16.09.1992 р. №2604-ХІІ // Відомості Верховної Ради України.-1992.-№41.-Ст.598.

 10. Закон України “Про Державний бюджет України на 1994 рік” від 01.02.1994 р. №3898-ХІІ // Відомості Верховної Ради України.-1994.-№20.-Ст.120.

 11. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”.від 30.10.1996 р. № 448/96- ВР // Відомості Верховної Ради України.-1996.-№51.-Ст.292.

 12. Закон України “Про дерджавні гарантії відновлення заощаджень громадян України” від 21.11.1996 р. №537/96-ВР // Відомості Верховної Ради України.-1997.-№8.-Ст.60.

 13. Закон України “Про систему оподаткування ” в ред. від 18.02.1997 р. №77/97-ВР // Відомості Верховної Ради України.-1997.-№16.-Ст.119.

 14. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві” від 17.04.1997 р. № 216 // Відомості Верховної Ради України.-1997.-№22.-Ст.158.

 15. Закон України “Про сільськогосподарську кооперацію” від 17.07.1997 р. № 469 // Відомості Верховної Ради України.-1997.-№39.-Ст.261.

 16. Закон України . “Про Національний банк України”.від 20.05.1999 р №679-ХІV // Офіційний вісник України.-1999.-№24.-Ст.1087.

 17. Закон України “Про Державний бюджет України на 2000 рік” від 17.02.2000р. №1458 // Відомості Верховної Ради України.- 2000.-№14-16.-Ст.121.

 18. Закон України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” в редакції від 23.03.2000 р. №1613-14 // Відомості Верховної Ради України.-2000.-№27.-Ст.210.

 19. Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям закону України “Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії “Київміськбуд” від 20.04.2000 р. №1694 // Офіційний вісник України.-2000.-№20.-Ст.811.

 20. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000р. № 2121 // Офіційний вісник України.-2000.-№1-2.-Ст.1.

 21. Закон України “Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 років” від 18.01.2001 р. № 2238-ІІІ // Офіційний вісник України.-2001.-№7.-Ст.264.

 22. Закон України “Про вищу освіту” від 17.01.2002 р. №2984-ІІІ // Офіційний вісник України.-2002.-№8.-Ст.327.

 23. Закон України “Про Державний бюджет України на 2002 рік” від 20.12.2001 р. № 2905-ІІІ // Урядовий кур’єр.-2003.-№4.-10січня.

 24. Закон Укаїни “Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу” від 7.02.2002 р. №3023-ІІІ // Відомості Верховної Ради України.-2002.- N 24.- Ст.167.

 25. Закон України “Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії “Київміськбуд” в редакції від 07.02.2002 р. №3044 // Офіційний вісник України.-2002.-№10.-Ст.453.

 26. Закон України “Про Державний бюджет України на 2003 рік” від 26.12.2002 р. №380 // Урядовий кур’єр.-2003.-№4.- 10 січня.

 27. Закон України “Про Державний бюджет України на 2004 рік” від 27.11.2003р. №1344 // Урядовий кур’єр.-2003.-№228.-3 грудня.

 28. Указ Президента СССР “О новых подходах к решению жилищной проблемы в стане и меры по их практической реализации” від 19.05.1990 // www.liga.kiev.ua

 29. Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо кредитно-фінансового забезпечення формування державних продовольчих ресурсів 1994-1995 років” від 02.06.1994р. № 270/94 // www.liga.kiev.ua

 30. Указ Президента України “Про Основні напрями реформування вищої освіти в Україні” від 12.09.1995 р. №832/95 // Урядовий кур’єр.-1995.- 21 вересня.

 31. Указ Президента України “Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики” від 04.12.1996 р. №1165/96// Урядовий кур’єр.-1996.-12 грудня.

 32. Указ Президента України “Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі” від 27.03.1998р. №222 // www.liga.kiev.ua

 33. Указ Президента України “Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії “Київміськбуд” від 27.06.1999 №735/99 // Офіційний вісник України.-1999.-№27.-Ст.1390.

 34. Указ Президента України “Про основні напрями забезпечення житлом населення України на 1999-2005 роки” від 15.07.1999 р. №856/99 // Офіційний вісник України.-1999.-№28.-Ст.1405.

 35. Указ Президента України “Про першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики та підтримки молодіжних громадських організацій” від 06.10.1999 р. №1284/99 // Офіційний вісник України.-1999.-№40.-Ст.1989.

 36. Указ Президента України “Про Основні напрями соціальної політики на період до 2004 року” від 24.05.2000р. №717/2000 // Офіційний вісник України.-2000.-№21.-Ст.858.

 37. Указ Президента України “Про заходи щодо зміцнення банківської системи України та підвищення її ролі у процесах економічних перетворень” від 14.07.2000 р. №891/2000 // Офіційний вісник України.-2000.-№29.-Ст.1205.

 38. Указ Президента України “Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики” від 29.03.2001 р. №221/2001 // Офіційний вісник України.-2001.-№14.-Ст.592.

 39. Указ Президента України “Про першочергові заходи щодо підтримки розвитку соціальної сфери села” від 15.07.2002 р. №640 // Офіційний вісник України.-2002.-№29.-Ст.1351.

 40. Постанова Верховної Ради України "Про подолання кризового стану в агропромисловому комплексі" від 17.06.1994р. №59/94 // Відомості Верховної Ради України.-1994.-№25.-Ст.201.<< предыдущая страница   следующая страница >>