asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 ... 5 6

Практичне значення отриманих результатів дослідження визначається тим, що сформульовані й викладені в дисертації теоретичні положення й висновки є підґрунтям для подальшої розробки методики розслідування вбивств на замовлення і спрямовані на вдосконалення загальної теорії криміналістики. На підставі узагальнення й аналізу матеріалів практики розслідування цього виду вбивств сформульовано висновки про взаємозв'язки елементів криміналістичної характеристики досліджуваної категорії злочинів, що є логічною основою для встановлення мотивів їх учинення, особи замовника, посередника, виконавця, а також ролі кожного з них у злочинній групі. Теоретичні й методичні рекомендації та пропозиції, що містяться в роботі, можуть бути використані у практичній діяльності слідчих та оперативно-розшукових органів при виявленні, розкритті й розслідуванні вбивств на замовлення. Матеріали й положення, сформульовані в дисертаційному дослідженні, можуть бути використані в навчальному процесі юридичних вузів України при вивченні методики розслідування окремих видів злочинів, розробці спецкурсів по криміналістиці, підготовці підручників, навчальних і методичних посібників.

^ Апробація результатів дослідження. Основні положення, сформульовані в дисертації, викладено в наукових публікаціях дисертанта. Результати роботи доповідалися у виступах на міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми вдосконалення законодавства та практика його застосування з урахуванням прогнозу злочинності» (м. Луганськ, 1999 р.); реґіональній науковій конференції молодих учених та аспірантів «Актуальні проблеми юридичної науки» та на Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених «Актуальні проблеми формування правової держави в Україні», проведених Національною юридичною академією України імені Ярослава Мудрого у м. Харкові в 2000 р.

За результатами дисертаційного дослідження до прокуратур Харківської та Луганської областей надіслано доповідні записки з метою впровадження рекомендацій з методики розслідування вбивств на замовлення (криміналістична характеристика) в практику слідчих працівників. Пропозиції дисертанта знайшли застосування в слідчих органах прокуратур Харківської та Луганської областей.

Матеріали дослідження використовуються в навчальному процесі під час вивчення курсу криміналістики в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого.

Публікації. Основні положення дисертації викладено в семи публікаціях, у тому числі п'ятьох наукових статтях.


Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html


ВИСНОВКИ
Результатом дисертаційного дослідження є розробка криміналістичної характеристики вбивств на замовлення, проведена на основі нового комплексного підходу до вивчення вказаної проблеми. Проведене дослідження, на думку автора, може сприяти створенню методики розслідування вбивств на замовлення, вплинути на подальше опрацювання теорії криміналістичної методики, зробити певний внесок у практичну діяльність по розслідуванню зазначеної категорії вбивств, а також дозволяє сформулювати наступні висновки та пропозиції:

1. Убивства на замовлення значною мірою відрізняються від інших видів убивств нетрадиційністю об'єкта зазіхання, суб'єктом злочину (наявність замовника, виконавця, у деяких випадках посередника; відсутність будь-якого зв'язку між виконавцем злочину й потерпілим; професійність виконавця вбивства; вчинення злочину організованими злочинними групами), наявністю нових способів учинення і приховування таких убивств, досить обмеженою слідовою картиною, складністю отримання вихідних даних, великим обсягом та екстреністю проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів. У силу цього криміналістична характеристика вбивств на замовлення має істотні відмінності від криміналістичних характеристик інших видів убивств. До її структури входять елементи, що становлять відомості: а) про спосіб учинення і приховування злочину; б) про обстановку вбивства (місце, час, умови); в) про знаряддя та засоби злочину; г) про типові матеріальні сліди вбивства на замовлення; д) про особу потерпілого; е) про особу злочинця (замовника, посередника, виконавця).

2. Автором запропоновано поняття «спосіб учинення вбивства на замовлення», докладно викладено питання, що стосуються чинників, детермінуючих вибір злочинцем того чи іншого способу вчинення і приховування вбивств на замовлення, розроблено класифікації зазначених способів. В основу класифікації способів учинення вбивств на замовлення покладено наступні критерії: а) використання певних засобів і знарядь для вчинення вбивства; б) особа злочинця; в) місце вчинення вбивства на замовлення; г) час вчинення злочину; д) підготовленість злочинців до вбивства. Вирізнено способи приховування вбивств на замовлення, які найчастіше застосовуються замовником і виконавцем.

3. Вивчення й аналіз практики розслідування вбивств на замовлення дозволили виокремити комплекс заходів, здійснюваних злочинцями при підготовці до вчинення вбивств розглядуваної категорії. До них належать: 1) формування в особи наміру на позбавлення життя потерпілого; 2) обрання виконавця (виконавців) злочину, у необхідних випадках – посередника; 3) розробка плану вбивства; 4) вивчення даних про особу жертви; 5) обрання місця вчинення злочину; 6) вибір часу вчинення вбивства; 7) підшукування зброї; 8) підготовка транспортних засобів; 9) орієнтація стосовно обстановки на передбачуваному місці вбивства.

4. Внесено пропозицію щодо поняття типової слідової картини при розслідуванні вбивств на замовлення, підкреслено її значення як джерела інформації про злочин для розслідування і розкриття досліджуваної категорії вбивств. Уперше вирізнено види слідової картини при таких убивствах, обумовлені ситуацією злочину.

5. Важливе теоретичне і практичне значення має розроблена дисертантом класифікація потерпілих (виділено за різними підставами 14 груп жертв), а також типізація злочинців. Запропонована типізація виконавців убивств на замовлення може послужити підставою для подальшої розробки окремих методик розслідування (наприклад, методики розслідування вбивств на замовлення, вчинених організованими злочинними групами та ін.).

6. Проведені узагальнення й аналіз матеріалів практики розслідування вбивств на замовлення дозволили назвати певні залежності між елементами криміналістичної характеристики розглядуваного виду злочинів і подати їх на статистичному рівні. Виявлені залежності між елементами криміналістичної характеристики вбивств на замовлення (як-то: «жертва – замовник», «замовник – посередник – виконавець», «замовник – виконавець», «(замовник + виконавець) – спосіб учинення», «замовник – знаряддя злочину», «виконавець – знаряддя злочину», «жертва – спосіб приховування», «злочинець – спосіб приховування», «потерпілий – місце – час – обстановка», «сліди – знаряддя – спосіб учинення», «сліди – злочинець», «сліди – потерпілий») дозволяють висунути найбільш достовірні версії щодо події злочину, особи замовника, посередника, виконавця злочину й у кінцевому підсумку встановити істину в справі. Визначення залежностей між елементами криміналістичної характеристики вбивств на замовлення дає можливість розробити у подальшому практично значиму методику розслідування злочинів розглядуваної категорії.

Рекомендації й висновки цього наукового дослідження вказують на його практичну спрямованість і можуть бути використані слідчими, оперативними та іншими практичними працівниками у процесі їх діяльності, а також впроваджені в навчальний процес при вивченні курсу криміналістики.

Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html
^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:


 1. Аналiз стану органiзацiї роботи щодо розкриття i розслiдування умисних вбивств, скоєних на територiї України в 1994 р. та за 3 мiсяцi 1995 р.: Матер. Ãåíïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè çà 1995 ð. – Ê., 1995. – 42 ñ.

 2. Витяг iз узагальнення слiдчої i судової практики застосування законодавства про вiдповiдальнiсть за умиснi вбивства на замовлення, за попереднiм зговором та органiзованою групою: Матер. Управлiння узагальнення суд. практики та аналiзу суд. статистики Верховного Суду України за 1998 р. – К., 1998. – 17 с.

 3. Збiрник статистичної iнформацiї про стан злочинностi, слiдства та прокурорського нагляду по Українi за 1999 рік: У розрiзi областей. – К.: Генпрокуратура України, 1999. – 58 с.

 4. Инструкция по организации раскрытия и расследования умышленных убийств: Приказ Прокуратуры Украинской ССР и МВД Украинской ССР № 15-18/303 от 6 октября 1990 г. – К.: Прокуратура УССР, 1990. – 47 с.

 5. Інформацiя про стан злочинностi на території України за 12 місяців 2000 року. – К.: Генпрокуратура України, 2000. – 23 с.

 6. Інформацiя про стан злочинностi на території України за 12 місяців 2001 року. – К.: Генпрокуратура України, 2001. – 24 с.

 7. Інформацiя про стан злочинностi на території України за 12 місяців 2002 року. – К.: Генпрокуратура України, 2002. – 23 с.

 8. Про внесення змiн i доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України вiд 1 квiтня 1994 р. № 1 “Про судову практику в справах про злочини проти життя i здоров'я людини”: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 3 вiд 26.02.99 р. //Юрид. вiсн. України. – 1999. – № 16 (200). – 22-28 квiтня. – С. 9,10.

 9. Про Комплексну цiльову програму боротьби зi злочиннiстю на 1996-2000 роки: Указ Президента України № 837/96 вiд 17 вересня 1996 р. //Деловая Украина. – 1996. – № 70 (422). – сент. – С. 7; Деловая Украина. – 1996. – № 72 (426). – окт. – С. 7.

 10. Про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю: Закон України вiд 30 червня 1993 р. // Вiдом. Верхов. Ради України. – 1993. – № 35. – Ст. 358.

 11. Про усунення недолiкiв в органiзацiї роботи щодо розкриття i розслiдування умисних вбивств, вчинених на замовлення: Лист Генеральної прокуратури України вiд 31 жовтня 1997 р. – К.: Генпрокуратура України, 1997. – 4 с.

 12. Уголовный кодекс Российской Федерации /Утв. Гос. Думой РФ 24 мая 1996 г. – М.: Юстиция, 1996. – 208 с.

 13. Уголовный кодекс Украины. – Харьков: ООО Одиссей, 2001. – 256 с.

 14. Уголовный кодекс Украины: Науч.-практ. комментарий. – К.: “А.С.К.”, 1999. – 1088 с.

 15. Абельцев С.Н. Личность преступника и проблемы криминального насилия. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 207 с.

 16. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С. Исходная информация о преступлениях, совершенных организованными преступными сообществами //Актуальные проблемы криминалистического обеспечения расследования преступлений: Тр. Акад. – М.: Акад. МВД РФ, 1996. – С. 75-82.

 17. Аленин Ю.П. Выявление и расследование очагов преступлений: теория и практика. – Одесса: ОГУ, 1996. – 267 с.

 18. Аленин Ю.П., Будиянский Н.Ф. Восприятие времени и его значение в тактике следственных и судебных действий //Криминалистика и суд. экспертиза. – К.: Вища шк., 1986. – Вып. 33. – С. 40-45.

 19. Аленін Ю.П. Кримінально-процесуальні інститути у боротьбі з тероризмом: міжнародне співробітництво //Тероризм: боротьба з ним. – К.: Вища шк., 2000. – Т. 19. – С. 350-354.

 20. Аленін Ю.П. Теоретичні та практичні основи розкриття і розслідування осередків злочинів: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Харків, 1997. – 48 с.

 21. Антонов Ю.В. Способ совершения преступления против личности с использованием огнестрельного оружия: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Ижевск, 1995. – 21 с.

 22. Антонян Ю.М. Психология убийства. – М.: Юристъ, 1997. – 304 с.

 23. Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследование преступлений. – М.: Юристъ, 1996. – 296 с.

 24. Арзуманян Т.М., Танасевич В.Г. Бухгалтерская экспертиза при расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел. – М.: Юрид. лит., 1975. – 119 с.

 25. Артемьев В.В. Проблемы личной безопасности // Економiка. Фiнанси. Право. – 1996. – Вип. 7. – С. 41-46.

 26. Бажанов М.И. Понятие организованной преступной группы и преступной организации //Зб. наук. праць Харківського Центру вивчення організованої злочинності /Гол. ред. В.В. Сташис. – Харків: Центр вивч. орг. злочинності НЮАУ, 2000. – Вип. 1. – С. 7-25.

 27. Бахин В.П. Особенности расследования заказных убийств: Лекция. – К.: Нац. акад. внутр. дел Украины, 1999. – 48 с.

 28. Бахин В.П. Следственная практика: проблемы изучения и совершенствования. – К.: Лыбидь, 1991. – 142 с.

 29. Бахин В.П. Что такое преступная деятельность //Вiсн. Луганськ. iн-ту внутр. справ МВС України: Наук.-теор. ж. – Луганськ: Вид-во ЛIВС, 2001. – Вип. 2. – С. 181-198.

 30. Бахин В.П., Кириченко А.А. Как раскрываются преступления. Криминалистика в вопросах и примерах: Учеб. пособие. – Днепропетровск: ДГУ, 1995. – 124 с.

 31. Бахин В.П., Кузьмичев В.С., Карпов Н.С., Евдокименко С.В. Преступная деятельность: сущность и принципы //Вiсн. Луганськ. iн-ту внутр. справ МВС України: Наук.-теор. ж. – Луганськ: Вид-во ЛIВС, 2000. – Вип. 4. – С. 100-110.<< предыдущая страница   следующая страница >>