asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 5 6


ЗМІСТ
ВСТУП ..…………..........…………………….…………………………….......3
Розділ 1 ПРОБЛЕМИ РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ

НА ЗАМОВЛЕННЯ ……………….…………………………….....………..11

  1. Стан злочинності в Україні, соціальні причини

виникнення вбивств на замовлення ……………........…….…11

  1. Місце методики розслідування вбивств на замовлення

в загальнії методиці розслідування вбивств ………....……...25
Розділ 2 СПОСОБИ ВЧИНЕННЯ І ПРИХОВУВАННЯ

ВБИВСТВ НА ЗАМОВЛЕННЯ ………………...…………………………45

2.1. Поняття способу вчинення вбивств на замовлення ...………45

2.2. Поняття способу приховування вбивств на замовлення ...…59

^ 2.3. Підготовка до вчинення і приховування вбивств

на замовлення .……………………………………………………77

2.4. Вбивства на замовлення, вчинені організованими

злочинними групами ………………………………………...….95
Розділ 3 СЛІДОВА КАРТИНА ^ ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ

ПРО ЗЛОЧИН …………………..……....…………………………….……106

3.1. Типова слідова картина при розслідуванні вбивств ....……106

3.2. Види слідової картини при вбивствах на замовлення,

обумовлені ситуацією злочину ……....……………...……...…114
Розділ 4 ОСОБА ПОТЕРПІЛОГО Й ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ –

^ ЕЛЕМЕНТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВБИВСТВ НА ЗАМОВЛЕННЯ ………….……......……………………..133

4.1. Характеристика особи потерпілого ...………………………..133

4.2. Характеристика особи вбивці .………………………………..149

^ 4.3. Проблема взаємозв'язку елементів криміналістичної

характеристики вбивств на замовлення ……….……………167
ВИСНОВКИ ...………………………………………………………………181
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ......……………………………184
ДОДАТКИ ...…………………………………………………...……………214
Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

^ ВСТУП
Актуальність теми дослідження. Сучасний стан криміногенної ситуації в Україні характеризується не стільки збільшенням кількісних характеристик злочинності, скільки зростанням її якісних показників. Злочини проти життя і здоров'я людей становлять велику політичну й соціальну небезпеку. Убивства на замовлення, що значно поширилися в останні 5-10 років, вносять в життя суспільства особливий резонанс. Значною мірою це пов'язано зі специфічним характером розглядуваної категорії злочинів: застосуванням способів убивства, небезпечних для життя багатьох людей (з використанням автоматичної зброї, вибухових пристроїв), особою потерпілих (жертвами стають посадові особи державних органів, політики, бізнесмени, працівники правоохоронних органів, журналісти).

Розкриття й розслідування вбивств на замовлення являє собою значну складність для практичних працівників через їх ретельну підготовку, професіоналізм виконавців, наявність декількох суб'єктів злочину (замовника, посередника, виконавця), мінімальну кількість слідів. До того ж злочини цього виду – відносно нове явище у практиці вітчизняних органів попереднього слідства, а методика їх розслідування ще не одержала достатнього висвітлення в криміналістичній літературі.

Одним із шляхів вирішення зазначеної проблеми є використання відомостей, зосереджених у криміналістичній характеристиці цього виду злочинів, яка, будучи теоретичною основою побудови методики розслідування й робочим інструментом розкриття конкретного злочину на підставі використання узагальнених даних про раніше розслідувані аналогічні злочини, сприяє науковому пошуку оптимізації організаційно-методичних основ розслідування вбивств на замовлення.

Істотний внесок у дослідження теоретичних питань, пов'язаних із криміналістичною характеристикою злочинів, внесено такими вченими України й інших держав, як В.П. Бахін, Р.С. Бєлкін, О.М. Васильєв, В.К. Гавло, І.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкін, Г.Ю. Жирний, А.В. Іщенко, О.Н. Колесниченко, В.О. Коновалова, В.К. Лисиченко, І.М. Лузгін, В.Г. Лукашевич, В.А. Образцов, В.А. Овечкін, В.В. Радаєв, А.Р. Ратинов, М.О. Селіванов, В.Г. Танасевич, В.Ю. Шепітько, М.П. Яблоков та ін. Останнім часом окремі вчені, зокрема Р.С. Бєлкін, виступили із твердженням про те, що криміналістична характеристика є досить абстрактною категорією, яка має як би ілюзорний характер (фантом). Ця точка зору вбачається спірною, якщо взяти до уваги практичну цінність рекомендацій, зосереджених у криміналістичній характеристиці злочинів. Її елементи, система їх взаємозв'язків уже на перших етапах розслідування дають достатньо чітку картину злочину, що дозволяє правильно висунути слідчі версії й накреслити комплекс слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, які забезпечать розслідування.

Методиці розслідування вбивств присвячені роботи таких правознавців, як Т.В. Авер'янова, Ю.П. Аленін, Ю.М. Антонян, Т.М. Арзуманян, В.П. Бахін, І.В. Борисенко, О.Ю. Булулуков, Л.Г. Відонов, А.І. Вінберг, А.В. Дулов, Г.Ю. Жирний, В.К. Звірбуль, В.С. Зеленецький, А.Х. Кежоян, В.П. Колмаков, В.О. Коновалова, В.К. Лисиченко, Г.М. Мудьюгін, В.А. Образцов, М.О. Селіванов, В.А. Туляков, В.І. Шиканов, М.П. Яблоков, Я.М. Яковлєв та ін. В останні роки досліджували окремі проблеми розслідування вбивств на замовлення В.П. Бахін, А.І. Бородулін, В.І. Бояров, В.Ф. Глазирін, В.О. Коновалова, М.О. Селіванов, І.В. Сервецький, Б.Ф. Тимошенко, В.Ю. Шепітько.

Незважаючи на значний внесок названих науковців у дослідження зазначеної проблеми, слідча практика недостатньо забезпечена теоретичними узагальненнями й науково обґрунтованими рекомендаціями, а такі питання, як криміналістична характеристика розглядуваного виду злочинів, її зміст і взаємозв'язок елементів, взагалі залишаються маловивченими. Слід також зазначити, що питання криміналістичної характеристики вбивств на замовлення раніше не були самостійним об'єктом вивчення, а якщо й аналізувалися, то лише в загальному контексті розробки методики розслідування вбивств. Дотепер відсутні монографічні роботи з досліджуваної проблеми. Таке становище ускладнює вирішення багатьох практичних питань розслідування.

Автор дисертації відійшов від сталої практики і зосередив увагу тільки на криміналістичній характеристиці, її елементах і взаємозв'язках між ними. Такий підхід дозволив одержати більш поглиблені результати проведеного дослідження.

Усе викладене й обумовило актуальність обраної теми.

^ Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження базується на планах наукових досліджень Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого і кафедри криміналістики. Воно виконано відповідно до цільової комплексної програми «Проблеми вдосконалення організації і діяльності суду та правоохоронних органів в умовах формування соціальної правової демократичної держави» (держреєстраційний номер 186.0.099031) за напрямком «Актуальні проблеми судової влади, укріплення законності, забезпечення ефективності боротьби зі злочинністю».

^ Мета і завдання дослідження. Метою поданої до захисту наукової роботи є розробка криміналістичної характеристики вбивств на замовлення як одного з найважливіших положень методики розслідування цього виду злочинів, проведена на основі аналізу теоретичних концепцій методики розслідування окремих видів злочинів, вивчення й узагальнення судово-слідчої практики. Для її досягнення було поставлено й вирішено такі
взаємопов'язані завдання:

 1. Викрити соціальні причини виникнення вбивств на замовлення.

 2. Визначити місце методики розслідування вбивств на замовлення у загальній методиці розслідування вбивств.

 3. На підставі вивчення матеріалів кримінальних справ про вбивства на замовлення, опублікованої слідчої практики, даних інтерв'ювання й анкетування слідчих установити залежності між елементами криміналістичної характеристики розглядуваного виду злочинів.

 4. Виявити функції криміналістичної характеристики вбивств на замовлення.

 5. Сформулювати поняття “спосіб учинення вбивств на замовлення” і розробити класифікаційні системи способів підготовки, вчинення і приховування цих злочинів.

 6. Запропонувати до вжитку поняття «типова слідова картина при вбивствах на замовлення», систематизувати й дослідити види слідової картини, обумовлені ситуацією злочинної події.

 7. На основі наукового аналізу криміналістичної, кримінально-правової, кримінологічної літератури, що стосується проблеми дослідження, розробити типізацію потерпілих і злочинців, які вчиняють вбивства на замовлення, з урахуванням їх криміналістичних особливостей.

 8. Окреслити особливості вчинення вбивств на замовлення організованими злочинними групами.

^ Об'єктом наукового дослідження виступили структура і динаміка вбивств на замовлення, а також діяльність правоохоронних органів (попереднього слідства й оперативно-розшукових) по розкриттю і розслідуванню розглянутої категорії злочинів.

^ Предметом наукового дослідження послужили способи вчинення і приховування вбивств на замовлення, особа злочинця й особа потерпілого у злочинах розглядуваної категорії.

^ Методи дослідження. Методологічним підґрунтям дисертації є діалектико-матеріалістичний метод наукового пізнання, що відбиває взаємозв'язок теорії та практики. Цей метод застосовувався для визначення взаємозв'язків елементів криміналістичної характеристики вбивств на замовлення. У процесі роботи над порушеною проблемою були використані загальнонаукові та інші універсальні методи дослідження – формально-логічний, системно-структурний, порівняльний, статистичний, анкетування й інтерв'ювання. Формально-логічний метод дослідження застосовувався для виявлення способів учинення і приховування злочинів розглядуваної категорії. Системно-структурний метод – для визначення логіки в системі елементів криміналістичної характеристики вбивств на замовлення. Порівняльний метод надав можливість окреслити місце методики розслідування вказаних злочинів у загальній методиці розслідування вбивств. Статистичний метод використовувався для аналізу статистичних показників зростання злочинності. На підставі методу анкетування й інтерв'ювання проведено вивчення способів учинення і приховування злочинів розглядуваної категорії. У процесі дослідження особи потерпілого та особи злочинця застосовувався такий метод конкретно-соціологічних досліджень, як вивчення кримінальних справ.

Загальнотеоретичну базу наукового дослідження забезпечили праці вчених у галузі філософії, психології, кримінального права, криміналістики, кримінології.

^ Емпіричну базу дисертації становлять: результати вивчення й узагальнення за спеціально розробленою методикою понад 90 кримінальних справ про вбивства на замовлення за 1997-2002 рр. (з них 34 справи по розкритих злочинах і 62 – по нерозкритих); результати інтерв'ювання понад 50 слідчих прокуратури і співробітників СБУ, МВС і УБОЗ різних реґіонів України; статистичні дані Генеральної прокуратури України і Верховного Суду України за 1994-2002 рр.

^ Наукова новизна дисертаційної роботи визначається тим, що вперше в Україні у криміналістичній літературі на рівні монографічного дослідження зроблено докладний аналіз криміналістичної характеристики вбивств на замовлення та її елементів. У роботі на базі основних положень теорії криміналістики і методики розслідування, аналізу сучасної практики розслідування зазначених убивств обґрунтовується низка положень і висновків, що мають важливе теоретичне і практичне значення:

 1. уточнено місце методики розслідування вбивств на замовлення в загальній методиці розслідування вбивств;

 2. уперше встановлено механізм взаємозв'язків елементів криміналістичної характеристики вбивств на замовлення;

 3. аргументовано положення про функції криміналістичної характеристики вбивств на замовлення, що визначають її вагомість для практичної діяльності, спрямованої на розкриття злочинів розглядуваної категорії;

 4. сформульовано авторське визначення поняття «спосіб учинення вбивств на замовлення», проаналізовано способи вчинення і способи приховування таких злочинів, наводяться їх типізації;

 5. вперше запропоновано поняття «типова слідова картина при вбивствах на замовлення», розроблено види слідової картини, зумовлені ситуацією злочинної події;

 6. по-новому виділено й охарактеризовано категорії потерпілих по справах про вбивства на замовлення;

 7. удосконалено типізацію замовників злочинів, дано їх соціально-особисті характеристики, наведено перелік мотивів, якими керуються замовники при вчиненні вбивства;

 8. запропоновано авторський варіант класифікації виконавців убивств на замовлення, з'ясовано ознаки організованих злочинних груп, що спеціалізуються на вчиненні вбивств на замовлення, досліджено їх структуру, розроблено схему взаємозв'язків у вказаних групах, субординацію і розподіл функцій між учасниками.следующая страница >>