asyan.org
добавить свой файл
1
Згода-повідомлення

суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних
1. Даним документом ПІБ _____________________________________ (далі - клієнт), як суб’єкт персональних даних, на виконання вимог частини 2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» повідомляється про включення добровільно наданих ним ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (далі - Зберігач) власних персональних даних до системи депозитарного обліку Зберігача.

Підписуючи даний документ клієнт, як суб’єкт персональних даних, дає свій добровільний та однозначний дозвіл на вчинення Зберігачем, як володільцем бази персональних даних, всіх дій, які, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», є обробкою його персональних даних у відповідності до сформульованої мети їх обробки.
2. Метою обробки добровільно наданих клієнтом персональних даних у системі депозитарного обліку Зберігача є здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів згідно із Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», Законом України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», Положенням про депозитарну діяльність, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 року № 999 (далі - Положення про депозитарну діяльність), та іншими нормативно-правовими актами, що стосуються депозитарної діяльності.
3. Для досягнення мети обробки до системи депозитарного обліку Зберігача можуть бути включені наступні персональні дані (прізвище, ім’я, по батькові; громадянство; дата і місце народження; ідентифікаційний номер; серія і номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дата видачі та орган, що видав документ; місце проживання; поштова адреса; телефони; електронна пошта; банківські реквізити).
4. У зв’язку з внесенням до системи депозитарного обліку персональних даних, відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» клієнт має право:

1) знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних;

3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за 30 (тридцять) календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;

5) пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.
5. Клієнт дає згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до системи депозитарного обліку, виключно з метою зберігання та обслуговування обігу ЦП і операцій емітента з ЦП на рахунку у ЦП, який належить клієнту та у порядку і випадках, визначених Положенням про депозитарну діяльність та Положенням про порядок складання адміністративних даних депозитарними установами, що здійснюють депозитарну діяльність зберігача ЦП, та подання відповідних документів до ДКЦПФР, затвердженим рішенням ДКЦПФР від 17.01.2006 р. № 4 (далі - Положення про порядок складання адміністративних даних).
6. Клієнт дає згоду на зберігання своїх персональних даних протягом строку, визначеного Положенням про депозитарну діяльність.
7. Доступ до персональних даних клієнта, що включені до системи депозитарного обліку Зберігача третіх осіб дозволяється у випадках та порядку, передбаченому законодавством України.
8. Клієнт не вимагає здійснення повідомлення про передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до системи депозитарного обліку, якщо така передача (поширення) відбувається виключно з метою зберігання та обслуговування обігу ЦП і операцій емітента з ЦП на рахунку у ЦП, який належить клієнту та у порядку і випадках, визначених Положенням про депозитарну діяльність та Положенням про порядок складання адміністративних даних.
9. Даний документ складено в 2 (двох) примірниках, один з яких отримано клієнтом.

«__» ________________ р. ____________________

Підпис