asyan.org
добавить свой файл
1 2

Додаток 2
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"
 

                                                           Дата (рік, місяць, число)

  

КОДИ

 

 

01

 

 

 
 
Установа

________________________________

за ЄДРПОУ
Територія

________________________________

за КОАТУУ
^ Організаційно-правова форма
господарювання

 
________________________________

 
за КОПФГ
^ Орган державного управління

________________________________

за КОДУ
Вид економічної діяльності

________________________________

за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн.

 ^ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ


за ____________ 20__ року

I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ


Форма N 2-дсСтаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

ДОХОДИ

 

 

 

^ Доходи від обмінних операцій

 

 

 

Бюджетні асигнування

010

 

 

Доходи від надання послуг

020

 

 

Доходи від продажу

030

 

 

Фінансові доходи

040

 

 

Інші доходи від обмінних операцій

050

 

 

^ Всього доходів від обмінних операцій

080

 

 

Доходи від необмінних операцій

 

 

 

Податкові надходження

090

 

 

Неподаткові надходження (адміністративні збори та платежі)

100

 

 

Трансферти

110

 

 

Надходження до державних цільових фондів

120

 

 

Інші доходи від необмінних операцій

130

 

 

^ Всього доходів від необмінних операцій

170

 

 

Всього доходів

200

 

 

ВИТРАТИ

 

 

 

^ Витрати за обмінними операціями

 

 

 

Витрати на оплату праці

210

 

 

Відрахування на соціальні заходи

220

 

 

Матеріальні витрати

230

 

 

Амортизація

240

 

 

Фінансові витрати

250

 

 

Інші витрати за обмінними операціями

260

 

 

^ Всього витрат за обмінними операціями

290

 

 

Витрати за необмінними операціями

 

 

 

Трансферти

300

 

 

Інші витрати за необмінними операціями

310

 

 

^ Всього витрат за необмінними операціями

340

 

 

Всього витрат

400

 

 

^ Профіцит/дефіцит за звітний період

410

 

 

следующая страница >>