asyan.org
добавить свой файл
1
ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ»

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід

(Звіт про фінансові результати)

за IV квартал 2012 року

(тис. грн.)

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

за по-точний квартал

за поточ-ний квар-тал на-роста-ючим під-сумком з початку року

за відпо-відний квартал попе-ред-нього року

за відпо-відний квартал поперед-нього року нароста-ючим підсумком з початку року

1

2

3

4

5

Процентні доходи 

41 217

146 887

34 451

134 441

Процентні витрати 

(43 677)

(144 267)

(30 896)

(121 539)

^ Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)

(2 460)

2 620

3 555

12 902

Комісійні доходи

12 922

43 543

6 916

22 964

Комісійні витрати 

(4 600)

(12 550)

(1 725)

(6 522)

Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку 

-

1 229

-

(6 388)

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості

-

-

-

-

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки

19 051

17 261

(142)

9 936

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж 

-

-

(19)

(4 258)

Результат від операцій з іноземною валютою

(823)

1 355

307

794

Результат від переоцінки іноземної валюти

94

163

(3)

70

Результат від переоцінки об’єктів інвестиційної нерухомості

-

-

-

-

1

2

3

4

5

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

-

-

-

-

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов’язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

-

-

-

-

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках

10 175

5904

1775

3 830

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів

(6 281)

(6 237)

(520)

(59) 

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

(19 153)

(19 153)

-

-

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

-

-

-

-

Відрахування до резервів за зобов’язаннями

6

9

6

5

Інші операційні доходи

219

1 139

226

544

Адміністративні та інші операційні витрати

(8 670)

(33 108)

(8 443)

(33 711)

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній

-

-

-

-

^ Прибуток/(збиток) до оподаткування

480

2 175

1 933

107

Витрати на податок на прибуток

(374)

(1 090)

(16)

(66)

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває

106

1 085

1 917

41

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

-

-

-

-

Прибуток/(збиток)

106

1 085

1 917

41

^ ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:

 

 

 

 

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж

-

-

-

-

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів

-

-

-

-

Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків

-

-

-

-

1

2

3

4

5

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії

-

-

-

-

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

-

-

-

-

Інший сукупний дохід після оподаткування

-

-

-

-

^ Усього сукупного доходу

106

1 085

1 917

41




Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:













чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

-

0,06

0,13

-

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

-

0,06

0,13

-




Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:

-

-

-

-

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

-

-

-

-

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

-

-

-

-




Прибуток/(збиток) на акцію за квартал:

-

-

-

-

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

-

0,06

0,13

-

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

-

0,06

0,13

-


Затверджено до випуску та підписано


"_21__" _cічня_ 2013 року

Виконавчий директор ____________ Зима Ю.Г.__
                                     (підпис, ініціали, прізвище)

Шевельова О.О. (062) 345-27-63
 (прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер______________Альохіна Л. Л.                                              (підпис, ініціали, прізвище)