asyan.org
добавить свой файл
1
ЗВІТ

про корпоративне управління

Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Поінт»

1. Мета провадження діяльності страховика.

Одержання прибутку від господарської діяльності в інтересах акціонерів.
2. Факти дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного управління (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

 Відповідно до Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2003р. № 571 «Про затвердження Принципів корпоративного управління» Товариством було затверджено Кодекс корпоративного управління. У своїй діяльності Товариство неухильно дотримується запроваджений Кодекс корпоративного управління і не відхиляється від його вимог. Текст Кодексу корпоративного управління доступний для громадськості на сайті компанії: http://www.sk-point.com/.
3. Інформація про власників істотної участі (в тому числі осіб, що здійснюють контроль за страховиком) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб – прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

Власники істотної участі:

Кучер Дмитро Володимирович;

Товариство з обмеженою відповідальністю ЛЕГАСІ ІНТЕРТРЕЙД місцезнаходження Беліз, місто Беліз, перехрестя вулиць ЕА та Хатсон, буд. Блейк, перший поверх, офіс 102, реєстраційний номер 90,815.

Товариство з обмеженою відповідальністю ДЖОІНТ СЕНЧЕРІ місцезнаходження Беліз, місто Беліз, перехрестя вулиць ЕА та Хатсон, буд. Блейк, перший поверх, офіс 102, реєстраційний номер 90,814.

Всі власники істотної участі відповідають встановленим законодавством вимогам.

Склад власників істотної участі протягом року не змінювався.
4. Інформація про склад наглядової ради страховика та його зміну за рік, у тому числі утворені нею комітети.

Склад Наглядової ради:

Члени - Дем’янов Олексій Олександрович;

  • Баш Ірина Юріївна;

  • Білоконь Андрій Анатолійович;

  • Бондарєва Вікторія Анатолієвна.

Всі члени Наглядової ради Товариства відповідають встановленим законодавством вимогам

Склад Наглядової Ради протягом року не змінювався.

Комітети Наглядової Ради не створювались.
^ 5. Інформація про склад виконавчого органу страховика та його зміну за рік.

Виконавчим органом є Правління Компанії

Склад Правління:

Голова Правління -Кучер Дмитро Володимирович

Члени Правління - Крупович Вячеслав Михайлович

- Єгоров Сергій В’ячеславович

Склад Правління протягом року не змінювався.

Всі члени Правління Товариства відповідають встановленим законодавством вимогам.
4. Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу страховика внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди страховику або споживачам фінансових послуг, або інформацію про відсутність таких фактів.

Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу страховика внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди страховику або споживачам фінансових послуг відсутні. Під час перебування у складі виконавчого органу або наглядової ради зазначених у звіті осіб, факти невиконання фінансових зобов'язань, неплатоспроможності Товариства та факти застосування санкцій з боку Нацфінпослуг до Товариства не встановлені.

Санкції з боку Нацфінпослуг особисто до членів наглядової ради та виконавчого органу страховика не застосовувались.
7. Інформація про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до страховика, в тому числі до членів наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів впливу.

Протягом року заходи впливу не застосовувались органами державної влади до страховика, в тому числі до членів наглядової ради та виконавчого органу.
^ 8. Розмір винагороди за рік членів наглядової ради та виконавчого органу страховика.

Члени наглядової ради виконують свої обов’язки на безоплатній основі.

Розмір заробітної плати членів Правління Товариства за 2012р. становить156 318,81 грн.
^ 9. Інформація про значні фактори ризику, що впливали на діяльність страховика протягом року.

Протягом року були відсутні значні фактори ризику, що впливали на діяльність страховика.
^ 10. Інформація про наявність у страховика системи управління ризиками та її ключові характеристики.

Управління страховими ризиками в Товаристві ґрунтуватися на системному використанні методів андерайтингу, контролю за ризиками та фінансування ризиків. Кожен із цих методів відіграє особливу роль в управлінні ризиками страхової компанії, а їхня сукупність утворює ефективну систему ризик-менеджменту, яка забезпечує підвищення фінансово-економічної стійкості та рентабельності діяльності страхової організації та її конкурентоспроможності на ринку в поточному і довготерміновому періодах.

Етапи управління ризиками ТоваристваЕтапи управління страховими ризиками, що використовуються Товариством є послідовними і взаємопов'язаними, їх застосування має комплексний, системний характер і спрямоване на забезпечення очікуваних результатів діяльності страхової компанії, зокрема оптимізації обсягу доходів, фінансових результатів, рентабельності активів, інвестицій тощо.
11 Результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Порушень ведення бухгалтерського обліку внутрішнім аудитом не виявлено.
^ 12 Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір;

Статутом не встановлено розмір активів.
^ 13 Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Оцінка активів не проводилась.
14 Операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року. Така інформація не є комерційною таємницею.

Протягом 2012р. між ПАТ «СК «ПОІНТ» та Кучер Ольгою Миколаївною було укладено 2 договори страхування на суму 5851,65 грн.
^ 15 Використані рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

Розпорядження Держфінпослуг № 5204 від 27.12.2005 р. «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика»
^ 16 Зовнішній аудитор наглядової ради фінансової установи, призначений протягом року.

Не призначався.
17 Діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

стаж з 1993 року;
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги такій фінансовій установі

надає послуги Товариству перший рік;
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися такій фінансовій установі протягом року

обов’язковий аудит за 2012р.;
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

випадків виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора не було;
ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років


№ п/п

Найменування аудиторської фірми

Рік

1.

ТОВ «Аудиторська фірма «БЛИСКОР ГАРАНТ»

2012

2.

ПП «Аудиторська фірма «Центр-Проф-Аудит»

2011

3.

ТОВ «АНН «СейЯ-Кірш-аудит»

2010

4.

ТОВ «Інтер-аудит»

2008-2009


стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг;

До аудитора Аудиторською палатою України протягом року стягнення не застосовувались. Фактів подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, не виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
^ 18 Захист фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

скарги, що надходять до товариства розглядаються у строки та в порядку, встановлених законодавством;
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

Кучер Дмитро Володимирович;
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

протягом звітного року скарги стосовно надання фінансових послуг не надходили;
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

позови стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою Товариство не отримувало.
19 Корпоративне управління у фінансовій установі, подання якої передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг та/або прийнятими згідно з такими законами нормативно-правовими актами органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Товариством подається вся необхідна інформація про корпоративне управління у фінансовій установі, подання якої передбачено законами з питань регулювання ринку страхових послуг та/або прийнятими згідно з такими законами нормативно-правовими актами органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Керівник _________________ Д. В. Кучер_______

(підпис) (ініціали, прізвище)

М. П.

Головний

бухгалтер ________________ В. І. Решетняк_ ___

(підпис) (ініціали, прізвище)