asyan.org
добавить свой файл
1

Додаток ІВ
до рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток банку
Звітна
Звітна нова
Консолідована
Уточнююча


Податковий номер


Рік1
І квартал2
Півріччя2
Три квартали2
Рік2


ІІ квартал3
II - III квартали3
II - IV квартали3


Звітний (податковий) період 20__ року

Інші витрати банківських установ


ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

Інші витрати банківських установ (сума рядків 07.1 - 07.36)

07


Витрати на виплати фізичним особам згідно з трудовими договорами та договорами цивільно-правового характеру відповідно до пункту 142.1 статті 142 розділу III Податкового кодексу України

07.1


Сума внесків платника податку на довгострокове страхування життя, довірче управління, недержавне пенсійне забезпечення будь-якого виду, загальний обсяг якої не перевищує 25 відсотків заробітної плати, нарахованої такій найманій особі протягом податкового року, на який припадають такі звітні (податкові) періоди

07.2


Амортизація основних засобів та необоротних активів

07.3 АМ


Амортизація тимчасової податкової різниці, яка виникла за результатами інвентаризації основних засобів на 01 квітня 2011 року

07.4 АМ


Амортизація нематеріальних активів

07.5 АМ


Витрати із страхування

07.6


Витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг), за винятком таких витрат, відображених у рядку 07.27 цього додатка

07.7


Суми нарахованих податків та зборів, установлених Податковим кодексом України, а також інших обов'язкових платежів, встановлених законодавчими актами

07.8


Сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

07.9


Відшкодування Пенсійному фонду України сум фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, різниці між сумою пенсії, призначеної за Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність", та сумою пенсії, обчисленої відповідно до інших законодавчих актів, на яку має право особа, які згідно із законодавством фінансуються за рахунок коштів підприємств, установ, організацій в обов'язковому порядку

07.10


Витрати на створення резерву сумнівної заборгованості

07.11


Витрати на інформаційне забезпечення господарської діяльності платника податку, в тому числі з питань законодавства, на придбання літератури, оплату Інтернет-послуг і передплату спеціалізованих періодичних видань

07.12


Суми коштів, спрямовані уповноваженими банками до додаткового спеціального резерву страхування пенсійних вкладів та додаткових спеціальних резервів страхування коштів фондів банківського управління відповідно до закону, що регулює питання створення та функціонування фондів банківського управління

07.13


Фінансові витрати відповідно до підпункту 138.10.5 пункту 138.10 статті 138 розділу III Податкового кодексу України

07.14


Суми коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг, добровільно перераховані (передані) протягом звітного (податкового) року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій, визначених у статті 157 розділу III Податкового кодексу України, в розмірі, що не перевищує чотирьох відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного (податкового) року

07.15


Суми коштів, перераховані роботодавцями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, передбачені колективними договорами (угодами) відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", в межах чотирьох відсотків оподатковуваного прибутку за попередній звітний (податковий) рік з урахуванням положень абзацу "а" підпункту 138.10.6 пункту 138.10 статті 138 розділу III Податкового кодексу України

07.16


Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям, музеям-заповідникам у розмірі, що не перевищує 10 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній звітний (податковий) рік

07.17


Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані на користь резидентів для цільового використання з метою виробництва національних фільмів (у тому числі анімаційних) та аудіовізуальних творів, але не більше 10 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній податковий рік

07.18


Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) організаціям роботодавців та їх об'єднанням у вигляді вступних, членських та цільових внесків, але не більше 0,2 відсотка фонду оплати праці платника податку в розрахунку за звітний (податковий) рік

07.19


Витрати, визначені відповідно до статті 146 розділу III Податкового кодексу України

07.20


Витрати, визначені відповідно до пункту 147.4 статті 147 розділу III Податкового кодексу України, по операціях із землею та її капітальним поліпшенням

07.21


Витрати на операції оренди/лізингу

07.22


Суми витрат, отриманих (нарахованих) до реорганізації платником податку, що припинений, та не включених до витрат до дати затвердження передавального акта

07.23


Витрати у сумі, що становить 85 відсотків вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у нерезидентів, що мають офшорний статус

07.24


Витрати на придбання послуг (робіт) з інжинірингу, понесені (нараховані) у зв'язку із придбанням у нерезидента послуг (робіт) з інжинірингу в обсязі, що не перевищує 5 відсотків митної вартості обладнання, імпортованого згідно з відповідним контрактом

07.25


Нараховані на користь нерезидента роялті в обсязі, що не перевищує 4 відсотки доходу від операційної діяльності за рік, що передує звітному (податковому) періоду

07.26


Витрати, понесені (нараховані) у зв'язку із придбанням у нерезидента послуг (робіт) з консалтингу, маркетингу, реклами в обсязі, що не перевищує 4 відсотки доходу від операційної діяльності за рік, що передує звітному (податковому) періоду

07.27


Витрати, передбачені підпунктом 140.1.3 пункту 140.1 статті 140 розділу III Податкового кодексу України

07.28


Перерахунок витрат у разі визнання правочину недійсним (+, -)

07.29


Суми фактично повернутої поворотної фінансової допомоги

07.30


Врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості (+, -)

07.31 СБ


Від’ємне значення загального фінансового результату від операцій з корпоративними правами в іншій, ніж цінні папери, формі та окремими видами цінних паперів (рядок 10 таблиці 3 додатка ЦП до рядків 02.3 та 02.4 додатка ОД до рядка 02; рядків 07.32 та 07.33 додатка ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток банку)

07.32 ЦП


Від’ємне значення загального фінансового результату від операцій РЕПО та операцій з деривативами (рядок 09 таблиці 4 додатка ЦП до рядків 02.3 та 02.4 додатка ОД до рядка 02; рядків 07.32 та 07.33 додатка ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток банку)

07.33 ЦП


Сума самостійного коригування відповідно до статті 39 розділу І Податкового кодексу України (-)

07.34 ТЦ


Сума пропорційного та/або зворотного коригування відповідно до статті 39 розділу І Податкового кодексу України (+,-)

07.35 ТЦ


Інші витрати господарської діяльності, до яких розділом III Податкового кодексу України прямо не встановлено обмежень щодо віднесення до складу витрат

07.36


____________
Заповнюється платниками податку, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний рік.

Заповнюється платниками податку, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний квартал.

Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

 

Керівник (уповноважена особа)


______________________

(підпис)

М. П.

_________________

(ініціали, прізвище)


Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)


_______________________

(підпис)

__________________

(ініціали, прізвище)