asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3
n=Застосування норм права як особлива форма її реалізації~sz=212976;pg=3;te=Було обґрунтовано, що норма права — це І не форма, І не зміст усього права, а саме його частка. Вона володіє властивим їй змістом І формою й у системоутворюючих процесах з іншими нормами складає зміст права в цілому~cat=~t=~!~
^ По способах установлення правил поведінки норми права поділяються на категоричні і диспозитивні. Перша формулює визначене правило поведінки, виключає який-небудь вибір, хоча може встановлювати як заборона, обов`язок, так і дозвіл; друга надає суб'єктам самим визначати конкретний зміст своїх прав і обов'язків і встановлює правило на випадок, якщо суб'єкти не скористалися своєю правомочністю.

^ По технічних прийомах установлення правила поведінки норми права поділяються на визначені, бланкетні і відсильні.

Визначені — безпосередньо містять опис правила поведінки в статті, у якій вона викладається. Бланкетні — роблять відсилання в самому загальному виді до нормативно-правового акта в цілому чи до його частини. Відсильні — містять посилання на правило поводження, що міститься в конкретних статтях даного нормативно-правового акта.

^ По безпосередньому предметі впливу правові норми можна класифікувати на соціально-технічні і соціальні. Соціально-технічні — регулюють використання людиною технічних коштів, сил природи (правила експлуатації технічних коштів, технологічні режими, стандарти, норми витрати сировини, норми в сфері охорони природи і т.д.). Будучи затвердженими компетентними органами, вони стають юридично обов'язковими і тим самим виступають регуляторами відносин між людьми. Їхнє значення в епоху науково-технічної революції і зростання ролі права в зміцненні зв'язку науки з виробництвом усе більш зростає. Соціальні — регулюють суспільні відносини, суб'єктами яких є люди, їхні колективи, громадські організації і т.п.

Класифікацію норм права можна проводити і по ознаках, властивим гіпотезі, диспозиції, санкції .

4^ . Способи застосування норм прав.
Якщо звернутися до статей нормативно-правових актів (законам, актам виконавчої влади) , то при аналізі ми не завжди знайдемо всі 3 елементи правової норми. Так, у статтях Конституції міститься, як правило, тільки гіпотеза і диспозиція, санкція ж відсутня. У ряді статей карного закону гіпотеза і санкція викладаються в повному обсязі, а диспозиція формулюється лише в загальному виді. Це говорить про те, що норма права і стаття нормативно-правового акта не збігаються.

Фактично елементи правової норми (гіпотеза, диспозиція, санкція) можуть розташовуватися в різних статтях того самого нормативно-правового акта. А іноді й у статтях різних нормативно-правових актів. Це обумовлено тим, що норми мають неоднакові форми , способи свого вираження, але при цьому вони зберігають свою логічну структуру. Адже норма права - це єдине, загальнообов'язкове правило поведінки , що виходить від держави і знаходиться під його захистом.

Що таке стаття нормативно-правового акта? Це форма вираження, спосіб викладу правової норми. Існують наступні основні способи викладу правових норм у статтях нормативно-правових актів:
^ Прямий спосіб:
Суть цього способу полягає в тому, що в статті нормативно-правового акта викладаються всі 3 елементи правової норми (гіпотеза, диспозиція і санкція). Тут логічна структура норми права збігається зі структурою статті нормативно-правового акта. Можна знайти безліч прикладів такої побудови нормативного матеріалу, коли б воно ідеально відповідало 3-х членній структурі норми права. У діючих нормативно-правових актах такий збіг буває не завжди. Головне полягає в тому, щоб обличчя, що застосовують норму права, змогли б знайти в статтях нормативно-правового акта чи актів усі структурні елементи , тому що тільки при їхній наявності норма може забезпечити державно-владне регулювання суспільних відносин.

^ Відсильний спосіб:
При такій формі викладу правової норми в статтях нормативно-правового акта містять не всі її структурні елементи, але є відсилання до інших родинних статей цього ж нормативно-правового акта, де знаходяться відсутні зведення.

^ Бланкетний спосіб:
При такому способі в статті нормативно-правового акта встановлюється лише відповідальність за порушення визначених правил. Однак самих правил, що порушені, у ній не має, і немає прямого відсилання до іншої статті цього ж закону.

Норма права - це логічно завершене правило поведінки , а стаття закону - це форма його викладу. У статті закону, як видно, може міститися частина норми чи навіть частина її елемента. Норма права, тому, може викладатися в ряді статей одного, чи навіть декількох нормативно-правових актів. Дану обставину необхідно мати на увазі виді усім, хто користується правовими нормами чи застосовує їх у юридичній практиці.
<< предыдущая страница