asyan.org
добавить свой файл
1

ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ТОВСТОЇ ТА ПРЯМОЇ КИШКИ
Актуальність теми.

Запальні захворювання прямої й ободочної кишок - явище нерідке, з ними щодня зіштовхуються лікарі різних спеціальностей: терапевти, інфекціоністи, гастроентерологи, проктологи, хірурги, венерологи. При профілактичних оглядах населення на 1000 практично здорових людей виявляється за даними різних авторів від 5 до 30 хворих з різними запальними захворюваннями прямої кишки, причому серед облич працездатного віку цей показник коливається від 6,1 до 22.4%.

Одним з часто зустрічаються запальних захворювань прямої кишки є гострий і хронічний парапроктит. Після звичайного розкриття гнійника при гострому парапроктиті в 50-100% хворих у наступному формуються свищі прямої кишки. Рецидиви нориць прямої кишки розвиваються в 15-30% хворих, вже оперованих із приводу хронічного парапроктита, а в 4,9-33% хворих парапроктитами відзначається недостатність анального сфінктера заднього проходу різного ступеня.

Результат захворювання, у першу чергу, залежить від своєчасного діагнозу і правильного виконання оперативного втручання. Рання діагностика гострого парапроктита жадає від лікаря будь-якої спеціальності чіткого знання симптомів захворювання, оволодіння методикою обстеження цієї категорії хворих.

Чоловіки хворіють парапроктитами частіше, ніж жінки, співвідношення це за даними різних авторів коливається від 1,5:1, до 4,7:1. Парапроктит захворювання дорослих. За даними А.М.Аминева близько 90% хворих було у віці 20-60 років. Однак у літературі маються опису гострого і хронічного парапроктита в дітей.

У групі запальних захворювань товстої кишки головне місце займають неспецифічний виразковий коліт і гранулематозний коліт, іменований хворобою Крона. Ці захворювання дуже подібні по клінічній картині і плину, але відрізняються морфологічними проявами, методами лікування і прогнозом. Ці захворювання зустрічаються в практиці охорони здоров'я досить часто. Серед усіх хвороб органів черевної порожнини захворювання товстої кишки займають 4-і місце.

За останні 30 років значно зріс інтерес до неспецифічного виразкового коліту (НЯК) і хвороби Крона, що порозумівається збільшенням кількості хворих з цими захворюваннями. НЯК серед населення зустрічається з частотою 1:10000. Хвороба Крона – гранулематозний коліт, уперше була описана в 1932 р. як термінальний ілеїт. По досі невідомих причинах НЯК і хвороба Крона частіше зустрічаються в США, чим у країнах Європи. Уміння лікаря знайти ознаки цієї патології допомагає вчасно і правильно поставити попередній діагноз, провести діагностичний пошук і направити хворого в спеціалізоване проктологічне відділення для адекватного, етіопатогенетично обґрунтованого лікування.
Мети навчання. Вміти установити попередній діагноз і визначити тактику ведення хворого з різними запальними захворюваннями прямої кишки.


^ Конкретні цілі – уміти:

Вихідний рівень знань – уміти:

 1. На підставі скарг, анамнезу, даних об'єктивного обстеження розпізнати ведучі симптоми запальних захворювань товстої та прямої кишки. 1. Збирати анамнез, скарги, провести об'єктивне обстеження й інтерпретувати отримані при цьому дані при типовій клінічній картині різних запальних захворюваннях товстої та прямої кишки (кафедри – загальна хірургія, факультетська хірургія)
 1. Визначити комплекс необхідних додаткових обстежень і виявити інформативні ознаки додаткових методів обстеження при гострих та хронічних запальних захворюваннях товстої та прямої кишки. 1. Проводити диференціальну діагностику на підставі диференційно-діагностичного алгоритму.
 1. Установити попередній діагноз при різних запальних захворюваннях товстої та прямої кишки і визначити тактику ведення хворого.

 1. Скласти план, визначити необхідність, обсяг і послідовність методів додаткового обстеження при типовій клінічній картині різних запальних захворюваннях товстої та прямої кишки (кафедри – факультетської хірургії, госпітальна хірурги 5 курс)
 1. Виділити ведучі симптоми при різних запальних захворюваннях товстої та прямої кишки (кафедра – госпітальної хірургії 5 курс)
 1. Визначити загальні принципи лікування хворих з різними запальними захворюваннями товстої та прямої кишки (кафедра – госпітальна хірургія 5 курс)


Зміст навчання:

 1. Інтерпретувати топографічну анатомію органів черевної порожнини.

 2. Представити фізіологічні особливості товстої та прямої кишки.

 3. Збирати анамнез захворювання і життя.

 4. Володіти методами пальпації, ректального дослідження.

 5. Оцінити дані діагностичного дослідження.

 6. Призначити етіотропне і патогенетичне лікування.


Джерела інформації для освоєння конкретних цілей:

1. Руководство по клинической хирургии / Дифференциальная диагностика и лечение хирургических болезней / Под редакцией П.Г. Кондратенко. – Донецк, 2005. – 752 с.

2. Ковальчук Л.Я. Шпитальна хірургія.– Тернопіль,“Укрмедкнига”.– 1999.С.410-422

3. Кузин Н.И. Хирургические болезни. – М., Медицина. – 2000 г., С. 526-541

4. Гостищев В.И. Общая хирургия. – М., Медицина. – 2003. –392 с., С. 289-321

5. Лекції кафедри.

6. Графлогічна структура – додаток № 1 та додаток № 1а.
^

Орієнтована основа діяльності


Тактичний, діагностичний алгоритм – додаток № 2 та додаток № 2а.
ТАКТИЧНИЙ, ДІАГНОСТИЧНИЙ АЛГОРИТМ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ПРЯМОЇ КИШКИ

1 ЕТАП. Визначити особливості діагностики запальних захворювань товстої та прямої кишки.

Для цього на таблицях і слайдах розбираються й уточнюються особливості топографічної анатомії і фізіології органів черевної порожнини в нормі і при даній патології. Важливим моментом є правильне трактування рентгенологічних ознак і даних досліджень прямої кишки.

2 ЕТАП. Виявити основні клінічні особливості.

Уточнити ведучі етіологічні фактори і патогенні моменти в розвитку клінічної картини захворювання, дати класифікацію по стадіях і поширеності процесу.

3 ЕТАП. Визначити основні клінічні симптоми, провести диференціальну діагностику.

Акцентувати увага на важливості збору анамнезу захворювання і життя, дати визначення специфічній симптоматиці, провести диференціальну діагностику в залежності від періодів захворювання.

4 ЕТАП. Визначити комплекс лабораторних і спеціальних методів дослідження.

Вибрати найбільш інформативні симптоми физикального обстеження і методи діагностики (рентгенографія, ФКС, РРС).

5 ЕТАП. Оцінити клінічні симптоми всіх попередніх етапів, провести диференційну діагностику, сформулювати клінічний діагноз.
^ Короткі методичні вказівки по проведенню практичного заняття.

Заняття починаються з участі студентів у загальноклінічній лікарській конференції.

Після ранкової конференції в навчальній кімнаті проводиться перевірка вихідного рівня знань студентів за допомогою рішення тестових завдань, після чого студенти знайомляться з історіями хвороби, методами додаткових обстежень і хворими, з досліджуваною патологією в палатах і діагностичних відділеннях клініки. Наступний розбір куріруємих хворих проводиться разом з викладачем у навчальній кімнаті. Придбання і корекція викладачем практичних навичок і умінь проводиться в операційні і перев'язні клініки. З метою закріплення вивченого матеріалу проводиться підсумковий тестовий контроль по темі заняття.

^ ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ТЕМИ: «Запальні захворювання товстої та прямої кишки»


Етапи

Час

Навчальні посібники

Місце проведення

Приміт.

Організаційна частина заняття

15 хв.

^ ВИВЧЕННЯ АКТУЛЬНОСТІ ТЕМИ


Тематична навчальна кімната
Перевірка і корекція вихідного рівня.

30 хв.

Структурно-логічні схеми, таблиці, слайди


Тематична навчальна кімната
Робота з хворими, обговорення

45 хв.
Палати, навчальна кімната

Робота у відділенні ендоскопії і Ро-графії.

50 хв.

Апарат для ендоскопії, рентгенов-скі плівки


Спеціалізовані кабінети
Робота в перевязоч-них і операційної

35 хв.

Хворі

Перевязна, операційна.

Підведення підсумків заняття.

5 хв.
Тематична навчальна кімната