asyan.org
добавить свой файл
  1 2
Переоформлення допуску до державної таємниці здійснюється у разі:

  • закінчення терміну дії допуску громадянина до державної таємниці, якщо

є потреба у подальшій його роботі із секретною інформацією;

  • необхідності підвищення громадянинові форми допуску, якщо є потреба у

його роботі із секретною інформацією вищого ступеня секретності;

  • необхідності проведення додаткової перевірки, пов'язаної з можливим

виникненням обставин, коли допуск до державної таємниці не надається.

Рішення щодо подання документів до органу СБУ для проведення додаткової перевірки в таких випадках приймає начальник управління на підставі отриманої інформації про виникнення зазначених обставин.

Переоформлення працівнику установи допуску до державної таємниці здійснюється в порядку, передбаченому для його надання (при цьому нова облікова картка може не заводитися).

У разі коли працівник установи, якому надано допуск до державної таємниці, переведено на іншу посаду в управлінні, де він працює, допуск до державної таємниці йому не переоформляється за умови, що форма допуску до державної таємниці, яка надана працівникові управління, відповідає формі допуску, передбаченій для цієї посади номенклатурою посад.

Форма раніше наданого працівникові установи допуску до державної таємниці може бути змінена, якщо його службова, виробнича, наукова чи науково-дослідна діяльність або навчання викликає необхідність роботи з інформацією іншого ступеня секретності.

Слід підкреслити, що зміна форми допуску працівникам в установах може здійснюватися лише в сторону її зниження. У випадках виникнення необхідності підвищення форми допуска – здійснюється його переоформлення.

У разі зміни форми допуску до державної таємниці змінюється термін дії такого допуску.

Зміна форми допуску до державної таємниці оформляється наказом начальника управління. В обліковій картці зазначаються дата і номер такого наказу чи письмового розпорядження, нова форма допуску, цей запис засвідчується РСО та скріплюється печаткою.

У разі зміни прізвища працівника управління або імені чи по-батькові в облікову картку на підставі документів вносяться відповідні виправлення.

Цей запис засвідчується підписом РСО із зазначенням дати та скріплюється печаткою.

Допуск працівнику установи до державної таємниці підлягає скасуванню протягом 5 днів у разі письмового подання органу СБУ про наявність обставин, коли допуск до державної таємниці не надається. Такі письмові подання не повинні містити секретної інформації.

Допуск до державної таємниці може бути скасований, якщо установою отримано достовірні документальні відомості про наявність обставин для скасування наданого працівникові управління допуску. Про факти та підстави для скасування допуску до державної таємниці у таких випадках письмово інформується СБУ .

Допуск до державної таємниці скасовується також на письмове прохан-ня працівника установи, організації, підприємства протягом 3-х днів з момен-ту його звернення з цього питання.

На цій заяві начальник установи дає вказівку РСО скасувати допуск і про це повідомити цього працівника.

Після припинення працівником установи діяльності, пов'язаної з державною таємницею, та скасуванням у зв’язку з цим допуску до державної таємниці висновок органу СБУ про відсутність підстав для відмови громадянинові у наданні допуску до державної таємниці, внесений до облікової картки, є чинним протягом року для всіх форм допуску.

Рішення про переоформлення чи скасування допуску працівнику установи до державної таємниці приймається посадовими особами, уповноваженими приймати рішення про надання такого допуску ( начальник установи, організації, підприємства ), у формі наказу . Це рішення може бути оскаржено в порядку, передбаченим Законом "Про державну таємницю".

Посадови особи,( ст.25) , уповноважені приймати рішення про надання допуску до державної таємниці, зобов'язані у п'ятиденний термін письмово повідомити громадянина про причини і підстави відмови у наданні допуску до державної таємниці. Громадянин має право оскаржити цю відмову в порядку підлеглості посадовій особі вищого рівня чи суду.

Про скасування допуску до державної таємниці в обліковій картці працівника управління робиться відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу про скасування такого допуску. Цей запис також засвідчується підписом підрозділу РСО та скріплюється печаткою РСО установи.

Про скасування допуску працівнику управління до державної таємниці РСО управління протягом 5 днів письмово повідомляє його із зазначенням причини та підстави скасування та інформує про це СБУ .

Облікові картки та інші документи працівників установ, допуск яких до державної таємниці скасовано, зберігаються в РСО 5 років з моменту видання наказу про скасування допуску, після чого зазначені облікові картки та документи підлягають знищенню в установленому порядку.

У разі коли виконання працівником установи, допуск якого до державної таємниці скасовано, а виробничих чи службових обов'язків вимагає доступу до державної таємниці, а переміщення його на інше робоче місце чи іншу посаду неможливе, він може бути в порядку, передбаченому законодавством, переведений на іншу роботу чи службу, не пов'язану з державною таємницею, або звільнений.

Облікові картки заводяться на всіх працівників установи, які в повсякденній діяльності, відповідно до номенклатури посад, працюють із відомостями, що становлять державну таємницю. Картки з відмітками СБУ про узгодження допуску осіб до відомостей, що становлять державну таємницю із заповненням облікової картки, вона береться на облік як документ „службового користування”. Гриф “ДСК” і обліковий номер проставляються на обліковій картці. Номер документа береться по журналу реєстрації облікових карток громадянина про надання допуску до державної таємниці.

Облікові картки на всіх працівників установи, які в повсякденній діяльності, відповідно до номенклатури посад, працюють із відомостями, що становлять державну таємницю, зберігаються в РСО в спеціальній картотеці в алфавітному порядку.

Надання допуску та доступу до відомостей, що становлять державну таємницю відповідної форми визначається наказом по установі відповідно до висновку Управління СБ України . Запис про форму допуску, номер і дату наказу по управлінню робиться на зворотньому боці облікової картки, засвідчується підписом працівника РСО та скріплюється печаткою РСО.

Пересилання облікової картки на переоформлення допуску та її облік після повернення здійснюється за своїм номером, а номери супроводжувальних листів вказуються в журналі реєстрації облікових карток.

Доступ громадян до державної таємниці

Доступ до державної тажємниці надається дієздатним громадянам України, яким надано допуск до державної таємниці та які потребують його за умовами своєї службової, наукової чи науково-дослідноїдіяльності або навчання.

Рішення про надання доступу до конкретної секретної інформації та її мате-ріальних носіїв приймають у формі наказу або письмового розпорядження керівники органів державної влади , органів місцевого самоврядування, підприємств, установі організацій, в яких виконуються роботи, пов'язані з державною таємницею, або зберігаються матеріальні носії секретної інформації.

Відмова надати громадянинові України доступу до конкретної секретної інформації та її матеріальних носіїв можливо у разі підстав, передбачених Законом "Про державну таємницю".

Призеденту України, Голові Верховної Ради України, Прим'єр -міністрові України,Голові Верховного Суду України, Голові Конституційного Суду України, Генеральному ПрокуроруУкраїни,Голові Служби Безпеки України доступ до державної таємниці усіх ступенів надається за посадою після взяття ними письмового зобов'язення щодо збереження державної таємниці.

^ Порядок надання, переоформлення та скасування допуску до державної таємницівстановлюється Кабінетом Міністрів України.

Список використаної літератури:


  1. Закон України “Про державну таємницю” від 21.09.1999 року № 1079-XlV (із змінами).

  2. Порядок організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях № 1561-12 від 2.10.2003 р.

  3. Закон України “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відпові-дальності за порушення законодавства про державну таємницю” від 21.09.1999 року № 1080- X1V.

  4. Закон України “Про інформацію” від 2.10.1992 року № 2657 - X11.

  5. Положення про порядок і механізм формування та опублікування Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, що введено в дію Постановою КМУ від 29.11.2001 р. № 1601.

<< предыдущая страница