asyan.org
добавить свой файл
1 2
Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується
статтею 21 Закону України "Про державну статистику"

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення


ОБСТЕЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

за 200_ рік

Подають

Терміни подання

^ Форма N 1-інновація

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України
від 09.09.2003 р. N 290

Поштова. Річна

промислові підприємства усіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання -

органу державної статистики за місцезнаходженням


Не пізніше
15 лютого
^ Найменування організації - складача інформації

Поштова адреса

Коди організації-складача

за ЄДРПОУ

території
(КОАТУУ)

виду економічної діяльності
(КВЕД)

форми власності
(КФВ)

організаційно-
правової форми господарювання
(КОПФГ)

міністерства, іншого центрального органу, якому підпорядкована організація - складач інформації (КОДУ)*
1

2

3

4

5

6

7____________

* Тільки для підприємств державного сектору.
^ 1. Витрати на технологічні інновації

(тис. грн.)
Код
рядка

Усього

У тому числі

З графи 1 - витрати на оплату робіт (послуг) сторонніх організацій

поточні витрати

капітальні вкладення
(довгострокові інвестиції)

А

Б

1

2

3

4

Загальна сума витрат

у тому числі за напрямами

101

дослідження і розробки (без амортизації)

102

придбання нових технологій

103

з них придбання права власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, ліцензій на використання зазначених об'єктів104

виробниче проектування, інші види підготовки виробництва для випуску нових продуктів, упровадження нових методів їх виробництва (витрати, не враховані в ряд. 102)

105

придбання машин, обладнання, установок, інших основних фондів та капітальні витрати, пов'язані з упровадженням інновацій106

маркетинг, реклама

107

інші витрати

108

Із загальної суми витрат (ряд. 101) - за типами інновацій:
продуктові інновації109

Х

процесові інновації

110


Х

^ 2. Джерела фінансування технологічних інновацій
(тис. грн.)
Код
рядка

Загальні витрати

З них витрати на дослідження і розробки

1

Б
2

Усього

у тому числі за рахунок коштів:

201власних

202державного бюджету

203місцевих бюджетів

204позабюджетних фондів

205вітчизняних інвесторів

206іноземних інвесторів

207кредитів

208з них на пільгових умовах

209інші джерела

210
^ 3. Обсяг реалізованої інноваційної продукції
(тис. грн.)
Код рядка

Усього

З нього за межі України

усього

у тому числі в країни СНД

А

Б

1

2

3

Обсяг реалізованої інноваційної продукції, що заново впроваджена або зазнала технологічних змін протягом останніх трьох років (у відпускних цінах підприємств без податку на додану вартість, акцизного збору та інших непрямих податків) (сума ряд. 302  304)


301


у тому числі:

продукція, що зазнала суттєвих технологічних змін або заново впроваджена


302


удосконалена продукція

303


інша інноваційна продукція

304


Продукція, що вироблена на основі діючих ліцензійних договорів (контрактів)


305


з них продукція, що вироблена на основі діючих ліцензійних договорів (контрактів), укладених із зарубіжними країнами


306
следующая страница >>