asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 6 7
Порівняльна таблиця до проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України (щодо вдосконалення процедур банкрутства та особливостей ліцензування діяльності арбітражних процедур)
Реєстраційний

2148

Автор(и):

Кабінет Міністрів України

(Друге читання)
^ Автори остаточної редакції:

Народні депутати України - члени Комітету з питань економічної політики^ Дата розгляду в комітеті:

24.12.2008 р.

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції

0.


Проект

1.

Закон України
^ Закон України


2.

Про внесення змін до деяких законів України (щодо вдосконалення процедур банкрутства та особливостей ліцензування діяльності арбітражних процедур)

-1- Н.д. Круць М.Ф. ( реєстр.картка № 460)

Назву законопроекту викласти у такій редакції:

“Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедур банкрутства та ліцензування діяльності арбітражних керуючих”

Враховано редакційно

^ Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедур банкрутства та особливостей ліцензування діяльності арбітражних керуючих

3.

4.

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

5.

I. Внести зміни до таких законів України:I. Внести зміни до таких законів України:

6.

1. У Законі України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 42—43, ст. 378; 2001 р., № 10, ст. 44; 2002 р., № 33, ст. 235; 2003 р., № 28, ст. 210; 2004 р., № 6, ст. 38; 2005 р., № 9, ст. 186, № 48, ст. 480; 2006 р., № 1, ст. 18, № 8, ст. 88):1. У Законі України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 42—43, ст. 378; 2001 р., № 10, ст. 44; 2002 р., № 33, ст. 235; 2003 р., № 28, ст. 210; 2004 р., № 6, ст. 38; 2005 р., № 9, ст. 186, № 48, ст. 480; 2006 р., № 1, ст. 18, № 8, ст. 88):

7.

1) у статті 1:

-2- Н.д.Бондар О.М.. (Реєстр.картка №397)
1) у статті 1:

8.

абзац двадцятий викласти в такій редакції:

Доповнити статтю 1 такими нормами:

в абзаці сьомому слова “цивільно-правового договору” замінити словом “договору”;

в абзаці одинадцятому після слів “фізична особа” доповнити новими словами “яка діє на підставі ухвали господарського суду та”;

абзац сімнадцятий викласти в новій редакції такого змісту:

“арбітражний керуючий – фізична особа, яка має ліцензію, видану в установленому законодавством порядку”;

після абзацу сімнадцятого доповнити статтю новим абзацом такого змісту:

“підприємства, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави - підприємства, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України”;

у зв’язку з цим абзаци вісімнадцятий – двадцять восьмий вважати відповідно абзацами двадцятим - тридцятим;

Враховано

в абзаці сьомому слова “цивільно-правового договору” замінити словом “договору”;

в абзаці одинадцятому після слів “фізична особа” доповнити новими словами “яка діє на підставі ухвали господарського суду та”;

абзац сімнадцятий викласти в новій редакції такого змісту:

“арбітражний керуючий – фізична особа. яка має ліцензію, видану в установленому законодавством порядку”;

після абзацу сімнадцятого доповнити статтю новим абзацом такого змісту:

“підприємства, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави - підприємства, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України”;
у зв’язку з цим абзаци вісімнадцятий – двадцять восьмий вважати відповідно абзацами двадцятим - тридцятим;

абзац двадцятий другий викласти в такій редакції:

9.

“представник працівників боржника — особа, уповноважена загальними зборами (конференцією), на яких присутні не менш як дві третини штатної чисельності працівників боржника (три чверті загальної кількості делегатів), або відповідним рішенням первинної профспілкової організації боржника (а за наявності кількох первинних організацій — їх спільним рішенням) представляти їх інтереси під час проведення процедур банкрутства з правом дорадчого голосу;”;“представник працівників боржника — особа, уповноважена загальними зборами (конференцією), на яких присутні не менш як дві третини штатної чисельності працівників боржника (три чверті загальної кількості делегатів), або відповідним рішенням первинної профспілкової організації боржника (а за наявності кількох первинних організацій — їх спільним рішенням) представляти їх інтереси під час проведення процедур банкрутства з правом дорадчого голосу;”;

10.

доповнити статтю абзацами такого змісту:

-3- Н.д.Бондар О.М.. (Реєстр.картка №397)

Додати до статті 1:

після абзацу двадцять другого доповнити статтю новим абзацом такого змісту:

“уповноважена особа акціонерів або учасників товариств з обмеженою чи додатковою відповідальністю – особа, уповноважена вищим органом, яка обрана відповідно до вимог законодавства, представляти їх інтереси при проведенні процедур банкрутства з правом дорадчого голосу”;

у зв’язку з цим абзаци двадцять третій – тридцятий вважати відповідно абзацами двадцять четвертим – тридцять першим;

Враховано

після абзацу двадцять другого доповнити статтю новим абзацом такого змісту:
“уповноважена особа акціонерів або учасників товариств з обмеженою чи додатковою відповідальністю – особа, уповноважена вищим органом, яка обрана відповідно до вимог законодавства, представляти їх інтереси при проведенні процедур банкрутства з правом дорадчого голосу”;
у зв’язку з цим абзаци двадцять третій – тридцятий вважати відповідно абзацами двадцять четвертим – тридцять першим;


11.

“ліцензування — видача, переоформлення, анулювання ліцензій, зупинення дії ліцензій, видача дублікатів ліцензій; ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів; контроль за додержанням арбітражними керуючими вимог законодавства, що регулює діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів); застосування державним органом з питань банкрутства заходів впливу до арбітражних керуючих та осіб, які мають намір провадити діяльність арбітражних керуючих;

виключити12.

ліцензія — документ державного зразка, який засвідчує право фізичної особи — підприємця на провадження діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за умови виконання вимог законодавства, що регулює діяльність арбітражних керуючих;

виключити13.

зупинення дії ліцензії — тимчасове позбавлення арбітражного керуючого державним органом з питань банкрутства права на провадження діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) шляхом прийняття рішення про зупинення дії ліцензії з підстав, визначених цим Законом;

виключити
доповнити статтю абзацами такого змісту:

15.

повторне порушення — вчинення арбітражним керуючим порушення вимог законодавства, що регулює діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), аналогічного раніше вчиненому ним порушенню;

Слова “вимог законодавства, що регулює діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)” замінити на слова “Ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) (далі – Ліцензійні умови)”
повторне порушення — вчинення арбітражним керуючим порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) (далі – Ліцензійні умови) аналогічного раніше вчиненому ним порушенню;

16.

відмова арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) в проведенні перевірки державним органом з питань банкрутства — письмова відмова арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) в проведенні перевірки; створення арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) перешкод (у тому числі ухилення, бездіяльність, ігнорування, уникнення) в проведенні перевірки; непризначення арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) уповноваженого представника, який має право брати участь у проведенні перевірки у разі відсутності арбітражного керуючого.”;


Слова “непризначення арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) уповноваженого представника, який має право брати участь у проведенні перевірки у разі відсутності арбітражного керуючого” виключити.

-4- Н.д.Бондар О.М.. (Реєстр.картка №397)

Додати до статті 2:

у частині другій:

доповнити абзац другий після слів “його банкрутом” словами “,здійснює супровід процедури банкрутства”;

абзаци третій - п’ятий викласти у такій редакції:

“подає господарському суду кандидатуру арбітражного керуючого на призначення розпорядником майна або керуючим санацією, або ліквідатором для державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує двадцять п’ять відсотків, щодо яких порушена справа про банкрутство, та в інших випадках, передбачених цим Законом;

організовує систему підготовки арбітражних керуючих;

здійснює ліцензування діяльності фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність як арбітражні керуючі (розпорядники майна, керуючі санацією, ліквідатори)”;

абзац шостий виключити;

абзаци восьмий та дев’ятий викласти у такій редакції:

“організовує проведення аналізу фінансового становища державних підприємств і підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків;

доповнити частину після абзацу дев’ятого новим абзацом такого змісту:

“встановлює єдиний порядок розробки та погодження планів санації та мирових угод підприємств усіх форм власності;

погоджує плани санації та мирові угоди державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує двадцять п’ять відсотків”;


Враховано

відмова арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) в проведенні перевірки державним органом з питань банкрутства — письмова відмова арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) в проведенні перевірки; створення арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) перешкод (у тому числі ухилення, бездіяльність, ігнорування, уникнення) в проведенні перевірки.”;

) у статті 2:

у частині другій:

доповнити абзац другий після слів “його банкрутом” словами “,здійснює супровід процедури банкрутства”;

абзаци третій - п’ятий викласти у такій редакції:

“подає господарському суду кандидатуру арбітражного керуючого на призначення розпорядником майна або керуючим санацією, або ліквідатором для державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує двадцять п’ять відсотків, щодо яких порушена справа про банкрутство, та в інших випадках, передбачених цим Законом;

організовує систему підготовки арбітражних керуючих;

здійснює ліцензування діяльності фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність як арбітражні керуючі (розпорядники майна, керуючі санацією, ліквідатори)”;

абзац шостий виключити;

абзаци восьмий та дев’ятий викласти у такій редакції:

“організовує проведення аналізу фінансового становища державних підприємств і підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків;

доповнити частину після абзацу дев’ятого новими абзацами такого змісту:

“встановлює єдиний порядок розробки та погодження планів санації та мирових угод підприємств усіх форм власності;

погоджує плани санації та мирові угоди державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує двадцять п’ять відсотків”;


17.

2) у статті 3-1:2) у статті 3-1:

18.

у частині першій:частину першу викласти в новій редакції:

“1. Фізична особа для отримання ліцензії повинна мати повну вищу освіту; мати право здійснювати підприємницьку діяльність; мати досвід роботи не менше трьох років або року на керівних посадах після отримання освіти; відповідати іншим вимогам, встановленим Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) (далі – Ліцензійні умови); отримати кваліфікаційне свідоцтво арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

Для отримання кваліфікаційного свідоцтва фізична особа повинна пройти навчання в порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства.

Арбітражний керуючий повинен кожні два роки дії ліцензії підвищувати кваліфікацію у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства, про що видається відповідне свідоцтво, копію якого за 10 днів до закінчення двохрічного терміну зобов’язаний подати державному органу з питань банкрутства.

Арбітражний керуючий, який здійснює повноваження на підприємстві в якості керуючого санацією може додатково одночасно виконувати свої повноваження в якості розпорядника майна, керуючого санацією або ліквідатора не більше ніж на п’яти підприємствах-боржниках. Це обмеження не поширюється на кількість підприємств, провадження яких здійснюється відповідно до статті 52 цього Закону.


19.

абзац перший викласти у такій редакції:

20.

“1. Якщо інше не передбачено цим Законом, арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) може бути призначено фізичну особу — підприємця, яка має повну вищу юридичну, економічну або технічну освіту, а також досвід роботи за відповідним фахом не менше ніж три роки, володіє спеціальними знаннями та не є заінтересованою особою щодо боржника і кредиторів.”;

-5- Н.д.Бондар О.М.. (Реєстр.картка №397)

Змінити частину першу статті 3-1:

“1. Фізична особа для отримання ліцензії повинна мати повну вищу освіту; мати право здійснювати підприємницьку діяльність; мати досвід роботи не менше трьох років або року на керівних посадах після отримання освіти; відповідати іншим вимогам, встановленим Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) (далі – Ліцензійні умови); отримати кваліфікаційне свідоцтво арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

Для отримання кваліфікаційного свідоцтва фізична особа повинна пройти навчання в порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства.

Арбітражний керуючий повинен кожні два роки дії ліцензії підвищувати кваліфікацію у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства, про що видається відповідне свідоцтво, копію якого за 10 днів до закінчення двохрічного терміну зобов’язаний подати державному органу з питань банкрутства.

Арбітражний керуючий, який здійснює повноваження на підприємстві в якості керуючого санацією може додатково одночасно виконувати свої повноваження в якості розпорядника майна, керуючого санацією або ліквідатора не більше ніж на п’яти підприємствах-боржниках. Це обмеження не поширюється на кількість підприємств, провадження яких здійснюється відповідно до статті 52 цього Закону.


Враховано

21.

доповнити частину після абзацу першого новими абзацами такого змісту:
22.

“Для здобуття спеціальних знань фізична особа — підприємець повинна до подання заяви про видачу ліцензії на провадження діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) пройти навчання та одержати відповідне свідоцтво в порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства.
23.

Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), якому видано зазначену ліцензію, зобов’язаний щороку підвищувати кваліфікацію в порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства, та подавати йому копію відповідного свідоцтва, засвідчену в установленому порядку, не пізніше ніж через десять робочих днів після закінчення навчання. Невиконання цієї вимоги є підставою для зупинення дії ліцензії.”.
24.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим;25.

доповнити частину абзацом такого змісту:
26.

“Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) може здійснювати свої повноваження одночасно не більше ніж у п’яти суб’єктів господарювання. Це обмеження не поширюється на арбітражного керуючого у разі виконання ним повноважень, визначених статтею 52 цього Закону.”;
27.

частину другу викласти в такій редакції:частину другу викласти в такій редакції:

28.

“2. Якщо інше не передбачено цим Законом, арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) діє на підставі ухвали господарського суду за умови наявності ліцензії, виданої державним органом з питань банкрутства.

-6- Н.д.Бондар О.М.. (Реєстр.картка №397)

частину другу викласти в такій редакції:

“2. Якщо інше не передбачено цим Законом, розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором є арбітражний керуючий, який здійснює повноваження на підставі ухвали або рішення господарського суду.

Для державних підприємств та підприємств, у статутних фондах яких частка державної власності перевищує двадцять п’ять відсотків, розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор призначається господарським судом за поданням державного органу з питань банкрутства”.

Враховано

“2. Якщо інше не передбачено цим Законом, розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором є арбітражний керуючий, який здійснює повноваження на підставі ухвали або рішення господарського суду.

Для державних підприємств та підприємств, у статутних фондах яких частка державної власності перевищує двадцять п’ять відсотків, розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор призначається господарським судом за поданням державного органу з питань банкрутства.

29.

Здійснення функцій арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) без ліцензії на провадження діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) або після її анулювання чи зупинення дії не допускається.

Здійснення арбітражним керуючим повноважень розпорядника майна, керуючого санацією або ліквідатора без ліцензії або після її анулювання не допускається.

Державний орган з питань банкрутства відмовляє у видачі ліцензії на провадження діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора):

особі, якій заборонено займатися підприємницькою діяльністю, діяльністю арбітражного керуючого або займати керівні посади;

особі, яка провадить або проводила діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) без ліцензії;

особі, у якої після анулювання ліцензії не пройшло два повних роки, крім випадків, передбаченим цим Законом.”

Здійснення арбітражним керуючим повноважень розпорядника майна, керуючого санацією або ліквідатора без ліцензії або після її анулювання не допускається.

Державний орган з питань банкрутства відмовляє у видачі ліцензії на провадження діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора):

особі, якій заборонено займатися підприємницькою діяльністю, діяльністю арбітражного керуючого або займати керівні посади;

особі, яка провадить або проводила діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) без ліцензії;

особі, у якої після анулювання ліцензії не пройшло два повних роки, крім випадків, передбаченим цим Законом.


30.

У разі анулювання або зупинення дії ліцензії на провадження діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) під час здійснення ним своїх повноважень господарський суд у двотижневий строк з дня надходження копії рішення державного органу з питань банкрутства про анулювання або зупинення дії ліцензії виносить ухвалу про призначення іншого арбітражного керуючого в порядку, встановленому цим Законом.”;

-6- Н.д.Бондар О.М.. (Реєстр.картка №397)

Абзац третій частини 2 викласти у такій редакції:

“У разі анулювання ліцензії під час здійснення арбітражним керуючим своїх повноважень господарський суд протягом 30 днів з дня набрання чинності рішення державного органу з питань банкрутства про анулювання або зупинення дії ліцензії виносить ухвалу про його усунення від виконання відповідних повноважень.”;

Враховано

У разі анулювання ліцензії під час здійснення арбітражним керуючим своїх повноважень господарський суд протягом 30 днів з дня набрання чинності рішення державного органу з питань банкрутства про анулювання ліцензії виносить ухвалу про його усунення від виконання відповідних повноважень.”;


31.

доповнити частину третю після абзацу п’ятого новим абзацом такого змісту:частину третю викласти в такій редакції:

“3. Розпорядником майна, керуючим санацією та ліквідатором не можуть бути призначені арбітражні керуючі з осіб:

які згідно з цим Законом вважаються заінтересованими;

які здійснювали раніше управління цим боржником – юридичною особою, за винятком випадків, коли з дня усунення цієї особи від управління зазначеним боржником минуло не менше трьох років, якщо інше не встановлено цим Законом;

яким заборонено здійснювати підприємницьку діяльність, діяльність арбітражного керуючого або займати керівні посади;

які мають судимість за вчинення корисливих злочинів.

До призначення розпорядником майна, керуючим санацією або ліквідатором арбітражний керуючий подає до господарського суду заяву, в якій зазначається, що він не належить до жодної вищезазначеної категорії”;


32.

“особи, які здійснюють повноваження арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у п’яти суб’єктів господарювання, з урахуванням обмежень, встановлених цією статтею;”.

-6- Н.д.Бондар О.М.. (Реєстр.картка №397)

Внести зміни до частини третьої статті 3-1:

“3. Розпорядником майна, керуючим санацією та ліквідатором не можуть бути призначені арбітражні керуючі з осіб:

які згідно з цим Законом вважаються заінтересованими;

які здійснювали раніше управління цим боржником – юридичною особою, за винятком випадків, коли з дня усунення цієї особи від управління зазначеним боржником минуло не менше трьох років, якщо інше не встановлено цим Законом;

яким заборонено здійснювати підприємницьку діяльність, діяльність арбітражного керуючого або займати керівні посади;

які мають судимість за вчинення корисливих злочинів.

До призначення розпорядником майна, керуючим санацією або ліквідатором арбітражний керуючий подає до господарського суду заяву, в якій зазначається, що він не належить до жодної вищезазначеної категорії”;

Враховано

33.

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;34.

доповнити частину п’яту після абзацу четвертого новими абзацами такого змісту:доповнити частину п’яту після абзацу четвертого новими абзацами такого змісту:

35.

“провадити свою діяльність відповідно до вимог законодавства, що регулює діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), цього Закону, інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність суб’єктів господарювання і встановлюють права, обов’язки та відповідальність їх керівників, а також рішень державного органу з питань банкрутства;

Змінити абзац в частині п’ятій після абзацу четвертого:

“провадити свою діяльність відповідно Ліцензійних умов, цього Закону, інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність суб’єктів господарювання і встановлюють права, обов’язки та відповідальність їх керівників, а також рішень державного органу з питань банкрутства;
“провадити свою діяльність відповідно Ліцензійних умов, цього Закону, інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність суб’єктів господарювання і встановлюють права, обов’язки та відповідальність їх керівників, а також рішень державного органу з питань банкрутства;

36.

подавати відомості, документи та матеріали, що стосуються діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), на вимогу державного органу з питань банкрутства в порядку і строки, визначені цим органом;

Слова “цим органом” замінити на слово “законодавством”
подавати відомості, документи та матеріали, що стосуються діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), на вимогу державного органу з питань банкрутства в порядку і строки, визначені законодавством;

37.

створювати умови для проведення державним органом з питань банкрутства перевірки додержання арбітражним керуючим вимог законодавства, що регулює діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

Слова “створювати умови для” замінити словом “забезпечувати”
забезпечувати проведення державним органом з питань банкрутства перевірки додержання арбітражним керуючим Ліцензійних умов;

38.

подавати в установленому порядку державному органу з питань банкрутства в десятиденний строк з дати зміни місця проживання, зазначеного у ліцензії, заяву про її переоформлення;

-6- Н.д.Бондар О.М.. (Реєстр.картка №397)

Абзац четвертий доповнень викласти у такій редакції:

“подавати в установленому порядку державному органу з питань банкрутства протягом десяти робочих днів повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додаються до заяви про видачу ліцензії;”

Враховано

подавати в установленому порядку державному органу з питань банкрутства протягом десяти робочих днів повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додаються до заяви про видачу ліцензії;

39.

залучати представників державного органу з питань банкрутства та органу, уповноваженого управляти державним майном боржника, до участі у зборах кредиторів, роботі комітету кредиторів та ліквідаційної комісії у випадках, передбачених цим Законом;

-7- Н.д.Бондар О.М.. (Реєстр.картка №397)

Замінити в абзаці 9 частини п’ятої статті 3-1 слова “органу, уповноваженого управляти державним майном боржника” словами “суб'єкту управління об'єктами державної власності боржника”

Враховано

залучати представників державного органу з питань банкрутства та суб'єкту управління об'єктами державної власності боржника до участі у зборах кредиторів, роботі комітету кредиторів та ліквідаційної комісії у випадках, передбачених цим Законом;

40.

усувати виявлені порушення законодавства згідно з вимогою державного органу з питань банкрутства у визначені ним строки;”.

-8- Н.д.Бондар О.М.. (Реєстр.картка №397)

Замінити в абзаці десятому частини п’ятої статті 3-1 слова “згідно з вимогою” словами “на виконання рішення”;

Додати після абзацу десятого частини п’ятої статті 3-1 абзац:

забезпечувати безумовне отримання кореспонденції адресою, зазначеною в ліцензії”;


Враховано

усувати виявлені порушення Ліцензійних умов на виконання рішення державного органу з питань банкрутства у визначені ним строки;”.

забезпечувати безумовне отримання кореспонденції за адресою, зазначеною в ліцензії”;


41.

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом одинадцятим;

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом дванадцятим;
У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом дванадцятим;

42.

абзац перший частини восьмої викласти в такій редакції:абзац перший частини восьмої викласти в такій редакції:

“8. У разі невиконання або неналежного виконання арбітражними керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідаторів) своїх обов’язків він може бути усунений від виконання повноважень ухвалою господарського суду, яка виноситься на підставі клопотання комітету кредиторів, власника майна боржника (суб’єкту управління об’єктами державної власності) або державного органу з питань банкрутства;


43.

“8. Невиконання або неналежне виконання обов’язків, покладених на арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) згідно з цим Законом, є підставою для анулювання ліцензії на провадження діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та притягнення до відповідальності згідно із Законом.”;

-9- Н.д.Бондар О.М.. (Реєстр.картка №397)

Внести зміни до частини восьмої статті 3-1:

абзац перший частини восьмої викласти в такій редакції:

“8. У разі невиконання або неналежного виконання арбітражними керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідаторів) своїх обов’язків він може бути усунений від виконання повноважень ухвалою господарського суду, яка виноситься на підставі клопотання комітету кредиторів, власника майна боржника (суб’єкту управління об’єктами державної власності) або державного органу з питань банкрутства;

частину дев’яту викласти в такій редакції:

частину дев’яту виключити;
абзац перший частини десятої викласти в такій редакції:

“10. Оплата послуг, відшкодування витрат арбітражного керуючого під час виконанням ним обов'язків розпорядника майна, керуючого санацією чи ліквідатора здійснюються в порядку, встановленому цим Законом, за рахунок коштів, одержаних від продажу майна боржника, або за рахунок коштів кредиторів чи коштів, одержаних у результаті господарської діяльності боржника”;

частину тринадцяту викласти в такій редакції:

“13. Кредитори мають право встановлювати і виплачувати арбітражному керуючому за результатами його діяльності додаткову винагороду виключно за рахунок коштів кредиторів.”;

Враховано

44.

доповнити частину дев’яту абзацами такого змісту:
частину дев’яту виключити;


45.

“У разі невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) відсторонюється від роботи ухвалою господарського суду, яка приймається на підставі:
абзац перший частини десятої викласти в такій редакції:

“10. Оплата послуг, відшкодування витрат арбітражного керуючого під час виконанням ним обов'язків розпорядника майна, керуючого санацією чи ліквідатора здійснюються в порядку, встановленому цим Законом, за рахунок коштів, одержаних від продажу майна боржника, або за рахунок коштів кредиторів чи коштів, одержаних у результаті господарської діяльності боржника”;

частину тринадцяту викласти в такій редакції:

“13. Кредитори мають право встановлювати і виплачувати арбітражному керуючому за результатами його діяльності додаткову винагороду виключно за рахунок коштів кредиторів.

46.

подання комітету кредиторів, власника майна боржника (органу, уповноваженого управляти державним майном) або державного органу з питань банкрутства;
47.

вимоги державного органу з питань банкрутства про анулювання ліцензії або зупинення її дії.”.
48.

3) доповнити Закон розділом I–А такого змісту:

-10- Н.д.Бондар О.М.. (Реєстр.картка №397)

Внести зміни до частини четвертої статті 5:

“4. Положення цього Закону застосовуються до юридичних осіб, які діють у формі неприбуткової організації ”;

Враховано

у статті 5:

частину четверту викласти в такій редакції:

“4. Положення цього Закону застосовуються до юридичних осіб, які діють у формі неприбуткової організації ”;

3) доповнити Закон розділом I–А такого змісту:

49.

“Розділ I–А“Розділ I–А

50.

^ ОСОБЛИВОСТІ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
следующая страница >>