asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4
^

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ МУЗЕЇВСтаття 25. Міжнародна діяльність музеїв
Музеї України беруть участь у міжнародному культурному співробітництві в галузі музейної справи на основі багатосторонніх та двосторонніх угод.

Участь музеїв у міжнародному культурному співробітництві здійснюється у встановленому порядку шляхом: проведення спільних наукових досліджень на основі розробки і реалізації міжнародних наукових програм; здійснення взаємного обміну музейною інформацією, виставками, вивчення міжнародного досвіду організації музейної справи; проведення міжнародних конференцій, конгресів, симпозіумів, виставок та участі в них; організації спільної підготовки музейних працівників, розвитку видавничої діяльності; здійснення іншої спільної діяльності відповідно до угод, якщо вона не суперечить законодавству України та міжнародним договорам України.

Розділ V
УПРАВЛІННЯ І САМОВРЯДУВАННЯ МУЗЕЇВ, ГАРАНТІЇ ПРАВ
^

І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ЇХ ПРАЦІВНИКІВСтаття 26. Державне управління музеями
Центральний орган виконавчої влади у сфері культури і туризму у межах своїх повноважень:

забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері музейної справи;

формує вимоги щодо державного статистичного обліку музеїв, створених на території України;

здійснює організаційно-методичне керівництво, сприяє розвитку сучасної інфраструктури музейної справи, розвитку музейної мережі, створює спеціалізовані організаційні структури, наукові установи для науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення музеїв;

здійснює координацію робіт із створення єдиної інформаційної системи музеїв;

організовує навчання і підвищення кваліфікації працівників музеїв;

визначає потреби держави та нормативи, що гарантують належний рівень музейного обслуговування і доступ громадян до Музейного фонду України;

здійснює контроль за діяльністю музеїв, заснованих на державній та комунальній формах власності, за станом обліку, зберіганням, охороною, використанням та переміщенням музейних предметів Музейного фонду України, що зберігаються в музеях незалежно від форми власності;

організовує проведення наукових досліджень у сфері музейної справи;

порушує перед власником музейних предметів та музейних колекцій питання щодо поліпшення умов зберігання;

направляє запити з метою отримання інформації про музейні предмети та музейні колекції;

у разі потреби сприяє передачі музейних предметів, музейних колекцій та предметів музейного значення, що належать до недержавної частини Музейного фонду України, на тимчасове зберігання до державних музеїв;

здійснює інші повноваження відповідно до закону.
При центральному органі виконавчої влади у сфері культури і туризму створюється Музейна рада (далі - Рада) - консультативно-дорадчий орган з питань реалізації національної музейної політики. Рада діє на підставі положення. Положення та персональний склад Ради затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері культури і туризму. До повноважень Ради належать питання стратегічних пріоритетів розвитку музейної справи в Україні, розгляд і схвалення програмних документів, у тому числі концепцій експозицій національних музейних закладів, а також прийняття рішень щодо вилучення музейних предметів з фондово-облікової документації.
Інші центральні та місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування здійснюють керівництво музеями, що перебувають у сфері їх управління.
Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування несуть відповідальність за матеріально-технічне та фінансове забезпечення музеїв, що перебувають у сфері їх управління. ( Стаття 26 із змінами, внесеними згідно із Законом № 659-XIV ( 659-14 ) від 14.05.99; в редакції Закону № 1709-VI ( 1709-17 ) від 05.11.2009 )
Стаття 27. Самоврядування музеїв
Музеї мають право створювати органи самоврядування: вчені, наглядові, методичні, музейно-педагогічні, художні, реставраційні та інші ради, залучаючи до їх діяльності фахівців різного профілю.
Стаття 28. Гарантії прав і законних інтересів працівників музеїв
Правовий і соціальний захист працівників музеїв забезпечується державою і засновниками музеїв згідно із законодавством. ( Частина перша статті 28 в редакції Закону № 1709-VI ( 1709-17 ) від 05.11.2009 )
Працівники музеїв мають право на:

діяльність відповідно до фаху та кваліфікації в музеях незалежно від форм власності; захист у судовому порядку права інтелектуальної власності на результати наукової діяльності в галузі музейної справи; безкоштовне користування довідково-інформаційною, бібліотечною і архівною базами музеїв України та відвідування музейних закладів; участь у науково-дослідній роботі музеїв, у конференціях, семінарах, наукових читаннях; підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір програми, форм навчання, стажування в інших музеях, в тому числі за кордоном; атестацію з метою одержання кваліфікаційної категорії, порядок проведення якої визначається центральним органом виконавчої влади у сфері культури і туризму; ( Абзац сьомий частини другої статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1709-VI ( 1709-17 ) від 05.11.2009 ) допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі посадового окладу, грошову винагороду за сумлінну працю та зразкове виконання трудових обов'язків, а також матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та доплату за вислугу років у розмірах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України ( 82-2005-п ); ( Абзац восьмий частини другої статті 28 в редакції Закону № 1709-VI ( 1709-17 ) від 05.11.2009 ) ( Абзац восьмий частини другої статті 28 набирає чинності з 1 січня 2010 року у частині допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі посадового окладу та доплати за вислугу років згідно із Законом № 1709-VI ( 1709-17 ) від 05.11.2009 ) грошову винагороду за сумлінну працю та зразкове виконання трудових обов'язків і матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі та порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України ( 82-2005-п ); ( Частину другу статті 28 доповнено абзацом дев'ятим згідно із Законом № 659-XIV ( 659-14 ) від 14.05.99 ) ( Абзац дев'ятий частини другої статті 28 набирає чинності з дня введення в дію Закону України про Державний бюджет України на 2000 рік згідно із Законом № 659-XIV ( 659-14 ) від 14.05.99 ) безплатне користування у межах встановлених норм житлом з опаленням і освітленням, якщо вони проживають у селах і селищах; ( Частину другу статті 28 доповнено абзацом десятим згідно із Законом № 659-XIV ( 659-14 ) від 14.05.99 ) ( Абзац десятий частини другої статті 28 набирає чинності з дня введення в дію Закону України про Державний бюджет України на 2000 рік згідно із Законом № 659-XIV ( 659-14 ) від 14.05.99 ) вимогу до юридичних і фізичних осіб про припинення дій, що загрожують збереженню музейних предметів, музейних колекцій Музейного фонду України та предметів музейного значення. ( Абзац одинадцятий частини другої статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1709-VI ( 1709-17 ) від 05.11.2009 )

Пільги на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням, передбачені абзацом десятим частини другої цієї статті, надаються: працівникам за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом працівника за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; пенсіонерам за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. ( Статтю 28 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 )
Стаття 29. Гарантії майнових прав музеїв
Держава гарантує захист майнових прав музеїв усіх форм власності. Вилучення державою у музеїв їх фондів та іншого закріпленого за ними майна може здійснюватися лише у випадках, передбачених законами України.

Музеї, що є у державній чи комунальній власності, не підлягають приватизації. ( Частина друга статті 29 в редакції Закону № 659-XIV ( 659-14 ) від 14.05.99 )

Держава гарантує забезпечення охорони музеїв державної та комунальної форм власності. ( Статтю 29 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 1709-VI ( 1709-17 ) від 05.11.2009 )

Розділ VI

^

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

УКРАЇНИ ПРО МУЗЕЇ ТА МУЗЕЙНУ СПРАВУСтаття 30. Відповідальність за шкоду, завдану музею або музейному зібранню
Матеріальна шкода, завдана музею або музейному зібранню громадянами чи юридичними особами, відшкодовується згідно з чинним законодавством. ( Стаття 30 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1709-VI ( 1709-17 ) від 05.11.2009 )
Стаття 31. Відповідальність за порушення законодавства України про музеї та музейну справу
Особи, винні у порушенні законодавства про музеї та музейну справу, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 29 червня 1995 року

N 249/95-ВР
Сторінка<< предыдущая страница