asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 4
^

ВИДИ МУЗЕЇВ. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ

І МАТЕРІАЛЬНА БАЗА МУЗЕЇВСтаття 6. Види музеїв
За своїм профілем музеї поділяються на природничі (антропологічні, біологічні, ботанічні, геологічні, зоологічні, мінералогічні, палеонтологічні), історичні (загальноісторичні, військово-історичні, історії релігії, історико-побутові, археологічні, етнографічні), літературні, художні (образотворчого, декоративно-прикладного, народного, сучасного мистецтва), мистецькі (театральні, музичні, музеї кіно), науково-технічні, комплексні (краєзнавчі, екомузеї), галузеві тощо. ( Частина перша статті 6 в редакції Закону № 1709-VI ( 1709-17 ) від 05.11.2009 )

На основі об'єктів культурної спадщини, пам'яток природи, їх територій можуть створюватися музеї просто неба та меморіальні музеї-садиби. ( Частина друга статті 6 в редакції Закону № 1709-VI ( 1709-17 ) від 05.11.2009 )
( Частину третю статті 6 виключено на підставі Закону № 1709-VI ( 1709-17 ) від 05.11.2009 )
Музею, що є у державній чи комунальній власності, який має музейні колекції загальнодержавного значення, набув міжнародного визнання і є провідним культурно-освітнім та науково-дослідним закладом у відповідних профільних групах музейної мережі України, у встановленому законодавством порядку може бути надано статус національного музею України. ( Частина четверта статті 6 в редакції Закону № 1709-VI ( 1709-17 ) від 05.11.2009 )
Стаття 7. Створення музеїв
Музеї можуть засновуватися на будь-яких формах власності, передбачених законами. Засновниками музеїв можуть бути відповідні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи. ( Статтю 7 доповнено частиною першою згідно із Законом № 1709-VI ( 1709-17 ) від 05.11.2009 )

Рішення про створення музеїв приймають їх засновники.

Для створення музею засновники повинні забезпечити:

формування музейного зібрання;

матеріальну базу - відповідно обладнані приміщення для зберігання, консервації та реставрації музейних предметів, для експозицій і виставок, для проведення культурно-освітньої роботи, роботи наукових працівників музею, а також приміщення для забезпечення належного рівня обслуговування відвідувачів; ( Абзац третій частини третьої статті 7 в редакції Закону № 1709-VI ( 1709-17 ) від 05.11.2009 ) умови для охорони музею, оснащення його засобами охоронної та пожежної сигналізації; фінансування та кадри для належного його функціонування; роботу музею за чітким розкладом.

Музеї є юридичними особами, крім тих, що створюються і діють у складі підприємств, установ, організацій та навчальних закладів. ( Статтю 7 доповнено частиною згідно із Законом № 1709-VI ( 1709-17 ) від 05.11.2009 )

Засновники музею можуть створювати філії та відділи музею, що не є юридичними особами.

Земельні ділянки, інші природні ресурси, необхідні для створення музею, надаються в користування у встановленому законодавством порядку.

Музеї можуть створюватись і діяти в усіх організаційно-правових формах.

( Частину статті 7 виключено на підставі Закону № 1709-VI ( 1709-17 ) від 05.11.2009 )
Стаття 8. Статут музею
Музей діє на підставі статуту (положення), що затверджується його засновником чи засновниками.

У статуті (положенні) музею визначаються:

назва музею, його статус, склад засновників, їх права та обов'язки; організаційна структура, основні завдання та напрями діяльності; джерела надходження коштів і їх використання, склад майна музею, порядок його реорганізації та ліквідації, умови збереження музейного зібрання у разі ліквідації музею; інші умови діяльності музею.
Стаття 9. Державна реєстрація музеїв
Державна реєстрація музеїв незалежно від форм власності проводиться за їх місцезнаходженням відповідно до закону.
Музеї, створені у складі підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, реєстрації не підлягають. Порядок обліку таких музеїв визначає центральний орган виконавчої влади у сфері культури і туризму. ( Стаття 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 659-XIV ( 659-14 ) від 14.05.99; в редакції Закону № 1709-VI ( 1709-17 ) від 05.11.2009 )
Стаття 10. Ліквідація та реорганізація музеїв
Ліквідація музеїв здійснюється за рішенням засновника, а також за рішенням суду у випадках, передбачених чинним законодавством. ( Частина перша статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 659-XIV ( 659-14 ) від 14.05.99 )

У разі ліквідації музеїв, що засновані на державній і комунальній формах власності, порядок подальшого використання їх музейних зібрань визначає засновник за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері культури і туризму. У разі ліквідації підприємства, установи та організації, при (у складі) яких діють музеї, а також у разі ліквідації музеїв, які діяли на громадських засадах, їх музейні зібрання та колекції асортиментних кабінетів, окремі предмети музейного значення, придбані за кошти державного та місцевих бюджетів, передаються до відповідних профільних музеїв у порядку, передбаченому Положенням про Музейний фонд України ( 1147-2000-п ). У разі ліквідації музеїв, заснованих на приватній формі власності, переважне право на придбання музейних зібрань за інших рівних умов має держава. ( Частина друга статті 10 в редакції Законів № 659-XIV ( 659-14 ) від 14.05.99, № 1709-VI ( 1709-17 ) від 05.11.2009 )

Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) музеїв може відбуватися відповідно до чинного законодавства.
( Частину четверту статті 10 виключено на підставі Закону № 1709-VI ( 1709-17 ) від 05.11.2009 )
Стаття 11. Музейна територія
Територія, відведена для музею, належить до земель історико-культурного призначення. На цій території та в музейних будівлях (спорудах) забороняється діяльність, що суперечить його функціональному призначенню або може негативно впливати на стан зберігання музейного зібрання, та інша діяльність, несумісна з діяльністю музею як закладу культури.
Територія, відведена для музею, підлягає просторово-функціональному зонуванню.
На території, відведеній для музею, згідно із статутом музею може бути виділено зони:

заповідна - для зберігання і охорони найбільш цінних історико-культурних, меморіальних комплексів та окремих об'єктів;

експозиційна - для стаціонарного демонстрування великогабаритних музейних предметів і використання в культурно-пізнавальних цілях;

наукова - для проведення науково-дослідної роботи;

рекреаційна - для відпочинку відвідувачів музею та їх обслуговування, зокрема розташування музейних крамниць, буфетів, кафе, інших пунктів громадського харчування, проведення мистецьких, культурно-освітніх заходів, гостьових місць для паркування автомобілів;

господарська - для розміщення допоміжних господарських об'єктів, місць для паркування службових автомобілів та інших транспортних засобів. ( Стаття 11 в редакції Закону № 1709-VI ( 1709-17 ) від 05.11.2009 )
Стаття 12. Користування природними ресурсами
Музей здійснює користування землею, іншими природними ресурсами та несе відповідальність за дотримання норм щодо їх охорони і раціонального використання згідно з чинним законодавством.
Стаття 13. Фінансування музеїв
Фінансування музеїв залежно від форм власності здійснюється за рахунок коштів відповідно державного бюджету, місцевих бюджетів, благодійних внесків фізичних та юридичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством. ( Частина перша статті 13 в редакції Закону № 1709-VI ( 1709-17 ) від 05.11.2009 )

Бюджетні призначення та кошти, одержані від додаткових джерел фінансування музеїв, не підлягають вилученню протягом бюджетного періоду, крім випадків, передбачених законом. Кошти, що надійшли з додаткових джерел фінансування, не впливають на обсяги бюджетного фінансування державних та комунальних музеїв. ( Частина друга статті 13 в редакції Закону № 1709-VI ( 1709-17 ) від 05.11.2009 )

Сума витрат на забезпечення охорони музеїв обов'язково визначається в державному та місцевих бюджетах і вноситься до переліку захищених статей видатків загального фонду бюджетів. ( Статтю 13 доповнено частиною згідно із Законом № 1709-VI ( 1709-17 ) від 05.11.2009 )

Додатковими джерелами фінансування музеїв є:

плата за відвідування музеїв і виставок;

кошти, одержувані за науково-дослідні та інші види робіт, які виконує музейний заклад на замовлення підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян та громадян; прибутки від реалізації сувенірної продукції, предметів народних художніх промислів, видавничої діяльності; ( Абзац четвертий частини четвертої статті 13 в редакції Закону № 1709-VI ( 1709-17 ) від 05.11.2009 ) плата за кіно- і фотозйомки; інші джерела, в тому числі валютні надходження, відповідно до законодавства України.
Стаття 14. Матеріально-технічне забезпечення музеїв
Власники музеїв зобов'язані забезпечувати їх будівлями (спорудами), збудованими за спеціальними проектами, або іншими упорядкованими приміщеннями, що відповідають вимогам функціонування музеїв, а також відповідним обладнанням та транспортом.

Приміщення музеїв, що є у державній чи комунальній власності, передаються їм на праві оперативного управління. Воно може бути вилучене лише за умови надання музею іншого рівноцінного приміщення. У разі вилучення приміщення музею, що є пам'яткою культурної спадщини, рішення про його вилучення приймається за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері культури і туризму. ( Частина друга статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 659-XIV ( 659-14 ) від 14.05.99; в редакції Закону № 1709-VI ( 1709-17 ) від 05.11.2009 )

Під час проектування та експлуатації музейних приміщень враховуються потреби дітей, інвалідів, громадян похилого віку в доступі до культурної спадщини. ( Частина третя статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1709-VI ( 1709-17 ) від 05.11.2009 )

Музеям надається пріоритетне право на використання споруд, комплексів (ансамблів) та визначних місць, що є пам'ятками культурної спадщини. ( Статтю 14 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 1709-VI ( 1709-17 ) від 05.11.2009 )

Розділ III
<< предыдущая страница   следующая страница >>