asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4

ЗАКОН УКРАЇНИПро музеї та музейну справу( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 25, ст. 191 )
( Вводиться в дію Постановою ВР № 250/95-ВР від 29.06.95,

ВВР, 1995, № 25, ст. 192 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом № 659-XIV ( 659-14 ) від 14.05.99, ВВР, 1999, № 28, ст.231 № 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, № 2-3, ст.10 № 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, № 12-13, ст.92 № 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, № 10-11, ст.86 № 594-IV ( 594-15 ) від 06.03.2003, ВВР, 2003, № 24, ст.159 № 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17-18, ст.250 № 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року )
( Додатково див. Рішення Конституційного Суду

N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом № 1709-VI ( 1709-17 ) від 05.11.2009, ВВР, 2010, № 5, ст.45 )
( У тексті Закону слова "Міністерство культури України"

та "органи державної виконавчої влади" в усіх

відмінках замінено словами "Міністерство культури і

мистецтв України" та "органи виконавчої влади" у

відповідних відмінках згідно із Законом № 659-XIV

( 659-14 ) від 14.05.99 )
Цей Закон регулює суспільні відносини у сфері музейної справи, визначає правові, економічні, соціальні засади створення і діяльності музеїв України та особливості наукового формування, вивчення, обліку, зберігання, охорони і використання Музейного фонду України, його правовий статус.
Цей Закон поширюється на всі види музеїв та заповідників у частині їх музеєфікації, а також обліку, зберігання та використання, охорони, консервації, реставрації музейних предметів, музейних колекцій та предметів музейного значення. ( Преамбула в редакції Закону № 1709-VI ( 1709-17 ) від 05.11.2009 )

Розділ I

^

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯСтаття 1. Основні терміни та їх визначення
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

асортиментний кабінет (кімната зразків виробів) - приміщення на підприємствах, у яких зберігаються унікальні зібрання художніх виробів, наукові колекції, інші колекції або окремі зразки виробів, що мають історичну, художню, науково-технічну цінність;

зберігання - один з основних видів діяльності музею щодо створення матеріальних умов і правових засад, за яких забезпечується збереження музейних предметів та музейних колекцій;

консервація - здійснення комплексу організаційних, науково обґрунтованих заходів щодо забезпечення захисту музейних предметів та предметів музейного значення від подальших руйнувань, збереження їх автентичності з мінімальним втручанням у їх існуючий вигляд;

культурні цінності - об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню, охороні, перелік яких визначено Законом України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" ( 1068-14 );

музеєфікація - сукупність науково обґрунтованих заходів щодо приведення об'єктів культурної спадщини до стану, придатного для екскурсійного відвідування;

музей - науково-дослідний та культурно-освітній заклад, створений для вивчення, збереження, використання та популяризації музейних предметів та музейних колекцій з науковою та освітньою метою, залучення громадян до надбань національної та світової культурної спадщини;

музейна колекція - сукупність музейних предметів, що об'єднані однією або кількома спільними ознаками;

музейна справа - спеціальний вид наукової та культурно-освітньої діяльності, що включає комплектування, зберігання, охорону та використання музеями культурних цінностей та об'єктів культурної спадщини України, в тому числі їх консервацію, реставрацію, музеєфікацію, наукове вивчення, експонування та популяризацію;

музейне зібрання - сукупність музейних колекцій та музейних предметів, а також пов'язаних з ними бібліотечних фондів, архівів, каталогів та наукової документації музею;

музейний облік - один з основних напрямів роботи музею, що здійснюється шляхом ведення фондово-облікової документації (у тому числі в електронному вигляді), яка містить назву предмета (прізвище автора твору), датування, місце створення, дату надходження до музею, матеріал, техніку виготовлення, короткий опис, наукову атрибуцію, стан збереження, облікові позначення та забезпечує можливість їх ідентифікації, правовий статус музейних предметів і музейних колекцій;

музейний предмет - культурна цінність, якість або особливі ознаки якої роблять необхідним для суспільства її збереження, вивчення та публічне представлення;
Музейний фонд України - сукупність окремих музейних предметів, музейних колекцій, музейних зібрань, які постійно зберігаються на території України, незалежно від їх походження та форм власності, а також музейних предметів і музейних колекцій, що знаходяться за межами України і є власністю України або відповідно до міжнародних договорів підлягають поверненню в Україну;

охорона музеїв - система правових, організаційних та фінансово-економічних заходів, що забезпечують недоторканність музейного приміщення і музейного зібрання;

предмет музейного значення - культурна цінність, особливі ознаки якої є підставою для внесення її до Музейного фонду України та набуття статусу музейного предмета з метою збереження, вивчення і публічного представлення;

реставрація - здійснення комплексу науково обґрунтованих заходів щодо зміцнення фізичного стану та поліпшення зовнішнього вигляду, розкриття найбільш характерних ознак, відновлення втрачених або пошкоджених елементів музейних предметів та предметів музейного значення із забезпеченням збереження їх автентичності. ( Стаття 1 в редакції Закону № 1709-VI ( 1709-17 ) від 05.11.2009 )
Стаття 2. Музейна справа та основні напрями діяльності музеїв
Музейна справа уособлює національну музейну політику, музеєзнавство та музейну практику.
Основними напрямами діяльності музеїв є науково-дослідна, культурно-освітня діяльність, комплектування музейних зібрань, експозиційна, фондова, видавнича, реставраційна, виставкова, пам'яткоохоронна робота, а також діяльність, пов'язана з науковою атрибуцією, експертизою, класифікацією, державною реєстрацією та усіма видами оцінки предметів, які можуть бути визначеними як культурні цінності, з метою включення до Музейного фонду України. ( Стаття 2 в редакції Закону № 1709-VI ( 1709-17 ) від 05.11.2009 )
Стаття 3. Національна музейна політика
Національна музейна політика - це сукупність основних напрямів і засад діяльності держави і суспільства в галузі музейної справи.

Основними напрямами національної музейної політики є:

збереження та державна підтримка Музейного фонду України; ( Частину другу статті 3 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 659-XIV ( 659-14 ) від 14.05.99; в редакції Закону № 1709-VI ( 1709-17 ) від 05.11.2009 ) повернення в Україну культурних цінностей народу, які знаходяться за її межами; ( Частину другу статті 3 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 659-XIV ( 659-14 ) від 14.05.99 ) забезпечення соціально-економічних, правових і наукових умов для ефективної діяльності музеїв; сприяння формуванню сучасної інфраструктури музейної справи; підтримка і розвиток мережі музеїв; забезпечення підготовки та підвищення фахової кваліфікації музейних кадрів, їх правовий і соціальний захист; бюджетне фінансування (у тому числі на дольових засадах) і пріоритетне матеріально-технічне забезпечення розробки і реалізації державних, регіональних і місцевих програм розвитку музейної справи; забезпечення охорони музеїв; підтримка фундаментальних і прикладних наукових досліджень, пов'язаних з музейною справою; сприяння міжнародному співробітництву в галузі музейної справи.
Стаття 4. Законодавство України про музеї та музейну справу
Законодавство України про музеї та музейну справу базується на Конституції України ( 254к/96-ВР ) і складається з Основ законодавства України про культуру, цього Закону та інших нормативно-правових актів.

Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про музеї та музейну справу, то застосовуються правила міжнародного договору. ( Стаття 4 в редакції Закону № 659-XIV ( 659-14 ) від 14.05.99 )
Стаття 5. Національні, регіональні та профільні організації музеїв України. Участь у міжнародних організаціях
Музеї України мають право об'єднуватись у національні, регіональні та профільні організації (спілки, асоціації тощо), вступати до міжнародних музейних організацій і фондів.

Розділ II
следующая страница >>