asyan.org
добавить свой файл
1 2Основні стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення

податкового законодавства.

Законом України "Про державну податкову службу в Україні" в редакції від 24.12 1993 року органам державної податкової служби надано право накладати адміністративні штрафи на керівників та інших посадових осіб підприємств, установ, організацій, чи громадян, винних у порушені законодавства про оподаткування або порушенні порядку зайняття підприємницькою діяльністю, чи таких, що не виконують законних вимог посадових осіб органів державної податкової служби.

Застосування заходів адміністративного впливу повинно провадитися у точній відповідності із законодавством. Ніхто не може бути підданий заходу впливу в зв'язку з адміністративним правопорушенням інакше як на підставах і в порядок), встановлених законодавством.

Особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, підлягає відповідальності на підставі законодавства, що діє під час і за місцем вчиненні правопорушення Акти, які пом'якшують або скасовують відповідальність за адміністративні правопорушення, мають зворотну силу, тобто поширюються на правопорушення, вчинені до видання цих актів. Акти, які встановлюють або посилюють відповідальність за адміністративні правопорушення, зворотної сили не мають (ст.8 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), рішення Конституційного суду України від 09.02.1999 року № 1-рп 99)

Адміністративним правопорушенням (проступком) визнається
протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає
на державний або громадський порядок, права і свободи громадян, на
встановлений порядок управління і за яку законодавством передбачено
адміністративну відповідальність (ст.9 КУпАП).

Види порушень законодавства про оподаткування, а також коло осіб, на яких накладаються адміністративні штрафи, види адміністративних стягнень та їх розміри, визначені п.11 ч.1 ст.11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", КУпАП ст.ст.155/1, 164/1, 164/5, 166/6, 177/2, ст.6 Декрету Кабінету Міністрів України "Про податок на промисел" від 17.03.1993 року № 24-93.

Адміністративна відповідальність за правопорушення - порушення законодавства про оподаткування та підприємницьку діяльність настає, якщо порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до чинного законодавства кримінальної відповідальності.

Адміністративній відповідальності згідно ст.12 КУпАП підлягають
особи, які досягли на момент вчинення адміністративного правопорушення
шістнадцятирічного віку.

Факт здійснення адміністративного правопорушення-порушення законодавства про оподаткування чи підприємницьку діяльність встановлюється в процесі або за наслідками перевірки підприємства, установи, організації чи громадянина.

Посадові особи державної податкової інспекції при встановленні на підприємстві, установі, організації і у громадян фактів порушень, за які винні особи підлягають притягненню до адміністративної відповідальності, крім відображення цих фактів у актах перевірок, складають протокол про вчинене адміністративне правопорушення - порушення податкового законодавства /надалі протокол про адміністративне правопорушення/. Протоколи необхідно складати на всіх посадових осіб підприємств, установ, організацій, винних у вчинені виявлених перевірками адміністративних правопорушень. В разі нескладання протоколу про адміністративне правопорушення, посадова особа що здійснювала перевірку повинна пояснити причини нескладання протоколу. Складення протоколу без участі та без повідомлення про це посадових осіб та громадян є порушенням його прав.

Протокол про вчинення адміністративного правопорушення складається уповноваженими на те посадовими особами органу державної податкової служби.

Протокол про адміністративне правопорушення слід складати у 2-х примірниках. У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються /сг.256КУпАП/:

дата і місце його складання; посада, прізвище, ім'я, по батькові особи,
яка склала протокол; відомості про особу порушника; місце, час вчинення і.
суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає
відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і
потерпілих, якщо вони є; пояснення порушника; інші відомості, необхідні для
вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про
це також зазначається в протоколі. Протокол підписується особою, яка його
склала, і особою, яка вчинила адміністративні правопорушення; при наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами. У разі відмовлення особи, яка вчинила правопорушення, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка вчинила правопорушення має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання. При складенні протоколу порушнику роз'яснюються його права і обов'язки, передбачені ст.268 КУпАП, про що робиться відмітка у протоколі.

Відповідно до наказів ДПА України необхідно в протоколах про адміністративні правопорушення та постановах по справі про адміністративній правопорушення зазначати ідентифікаційні номери порушників податкового законодавства.

Чинним законодавством не передбачені вимоги щодо обов'язкового складання протоколу про адмінправопорушення на місці його вчинення.

Один примірник протоколу /копія/ вручається порушнику, а другий примірник /оригінал/ не пізніше наступного дня після складання реєструється в Книзі реєстрації протоколів і разом з поясненням порушника /якщо такі наявні/ і матеріалами перевірки подається для розгляду керівнику органу державної податкової служби чи його заступнику. Керівник, якому передано протокол для розгляду, повинен на корінці протоколу вчинити підпис проставити дату отримання протоколу. Справа про адміністративне правопорушення розглядається керівником органу державної податкової служби чи його заступником за місцем вчинення правопорушення /ст.276 КУпАП /.

Керівник органу державної податкової служби чи його заступник повинен розглянути справу про адміністративне правопорушення в 15-денний строк від дня отримання протоколу та інших матеріалів справи /ст.277 КУпАП.

Слід також пам'ятати, що адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше як через два місяці від дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - два місяці від дня його виявлення. До перших відносяться, наприклад, подання документів, пов'язаних обчисленням і сплатою податків, платіжних доручень на внесення платежів до бюджетів і державних цільових фондів, а до триваючих порушень податкового законодавства - правопорушення, які здійснюються протягом певного періоду (відсутність податкового обліку або ведення його з порушенням встановленого порядку, інші правопорушення, пов'язані з обчисленням податків, платежів і внесків, встановити які можна лише під час документальної перевірки).

При вирахуванні двомісячного строку давності не повинна враховуватись та доба, якою розпочинається відлік строку, тобто день вчинення правопорушення. Строк давності завершується о 24 годині останньої лоби строку. Дата відліку двомісячного строку по триваючим правопорушенням починається з наступного дня його виявлення.

При підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення керівник органу державної податкової служби чи його заступник повинен з'ясувати такі питання (ст.278 КУпАП):

1) чи належить до його компетенції розгляд даної справи;

2) чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про адміністративне правопорушення;

3) чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду;

4) чи витребувано необхідні додаткові матеріали;

5) чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, її законних представників і адвоката.

Слід мати на увазі, що завданням провадження в справах про адмінправопорушення є своєчасне, всебічне, повне, об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, точне вирішення її відповідно до законодавства забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню правопорушень, запобігання порушенням податкового законодавства, виховання громадян у дусі додержання законів.

Провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за обставин, передбачених сг.247 КУпАП, зокрема:

1) відсутність події і складу адмінправопорушення - порушення законодавства про оподаткування;

Склад правопорушення - система ознак (об'єкт, суб'єкт, об'єктивна
сторона, суб'єктивна сторона) протиправної поведінки, необхідних і достатні
для притягнення до юридичної (адміністративної) відповідальності.

Об'єкт - порушене матеріальне чи нематеріальне благо: суспільний порядок, суспільні відносини, охоронювані нормами права.

Суб'єкт - фізична особа.

Об'єктивна сторона - сукупність зовнішніх ознак, що характеризують дане правопорушення: протиправне діяння, негативні наслідки, причинний зв'язок між діянням і негативними наслідками.

Суб'єктивна сторона - сукупність ознак, що характеризують суб’єктивне (психічне) відношення особи до скоєного ним протиправного діяння його негативним наслідками, а саме: вина, мотив, ціль.

2) не досягнення особою на момент вчинення адміністративного
правопорушення 16 річного віку;

3) неосудність особи, яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність;

4) видання акта амністії, якщо він усуває застосування
адміністративного стягнення;

5) скасування акта, який встановлює адміністративну відповідальність;

6) закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених ст.38 КУпАП;

7) наявність по тому самому факту щодо особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, постанови компетентного органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення або нескасованої постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення, а також порушення за даним фактом кримінальної справи;

8) смерть особи, щодо якої було розпочато провадження в справі. Якщо при розгляді справи керівник органу державної податкової служби чи його заступник прийде до висновку, що в порушенні податкового законодавства чи в порушенні громадянами порядку зайняття підприємницькою діяльністю є ознаки злочину, тобто за ці порушення передбачена законодавством кримінальна відповідальність, то матеріали за такими порушеннями необхідно передати прокурору чи органу попереднього слідства або дізнання (ст.253 КУпАП). В даному випадку виноситься постанова про закриття справи.

У разі відмови в порушенні кримінальної справи або закриття
кримінальної справи, але при наявності в діях порушника ознак
адміністративного правопорушення, адміністративне стягнення може бути
накладено керівником органу державної податкової служби чи його
заступником не пізніше як через місяць від дня прийняття рішення про відмову
в порушенні кримінальної справи або про її закриття. ]

Доказами в справі про адміністративні правопорушення, є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку посадова особа встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами (251 КУпАП).

Участь у провадженні в справі про адміністративне правопорушення беруть особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, законні представники, адвокат, свідок, експерт, перекладач (глава 21 КУпАП).

Справи про адміністративне правопорушення повинні розглядатися з додержанням вимог ст.ст.279,280 КУпАП.

Відповідно до ст.268 КУпАП справа про адміністративне правопорушення повинна розглядатися в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. У разі відсутності цієї особи справа може бути розглянута лише у випадках, коли є дані про своєчасне її повідомлення про місце і час розгляду справи, і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Розгляд справи розпочинається з представлення посадової особи, яка розглядає дану справу. Посадова особа, що розглядає справу, оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, їх права і обов'язки. Після цього оголошується протокол про адміністративне правопорушення Па засіданні заслуховується особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази і вирішуються клопотання.

Посадова особа при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов'язана з'ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, а також з'ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Встановивши причини та умови, що сприяли вчиненню
атміністративного правопорушення, посадова особа вносить у відповідний
державний орган, громадську організацію або посадовій особі пропозиції про
вжиття заходів щодо усунення цих причин та умов. Про вжиті заходи протягом
місця з дня надходження пропозиції повинно бути повідомлено посадову
особи, яка внесла пропозиції (ст.282 КУпАП).

Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, керівник органу державної податкової служби чи його заступник, який розглядав справу, виносить постанову по справі. Постанова повинна містити: найменування органу (посадової особи), який виніс постанову, дату розгляду справи, відомості про особу, щодо якої розглядається справа, викладення обставин, установлених при розгляді справи, зазначенні нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення, прийняте по справі рішення.

Постанова по справі повинна містити вирішення питання про вилучені речі, документи, а також вказівку про порядок і строк її оскарження.

Постанова по справі про адміністративне правопорушення підписується посадовою особою, яка розглянула справу. У випадках, передбачених законодавством України, про захід стягнення робиться відповідний запис на протоколі про адміністративне правопорушення.

По справі про адміністративне правопорушення, посадова особа органу державної податкової служби виносить одну з таких постанов:

1) про накладення адміністративного стягнення;

2) про закриття справи.

Постанова про закриття справи виноситься при оголошенні усного зауваження, передачі матеріалів справи прокурору, органу попереднього слідства чи дізнання, а також при наявності обставин, передбачених ст.247 КУпАП.

При накладенні адміністративного штрафу, розмір якого диференційований в залежності від виду правопорушення, необхідно; враховувати характер вчиненого порушення податкового законодавства, особу порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, передбачені відповідно ст.ст.34,35 КУпАП.

При накладенні адміністративних стягнень щодо вчинення кількох
правопорушень податкового законодавства слід керуватися вимогами ст.36
КУпАП. Зокрема, якщо особа вчинила кілька адміністративних
правопорушень, справи про які одночасно розглядаються керівником чи його
заступником одного і того ж органу державної податкової служби, стягнення
накладається в межах найбільшого розміру штрафу за вчинене
правопорушення. До основного стягнення в цьому разі може бути приєднано
одне з додаткових стягнень, передбачених статтями про відповідальність за
будь-яке з вчинених правопорушень.

При малозначності вчиненого адміністративного правопорушенню керівник органу державної податкової служби чи його заступник, керуючись; сг.22 КУпАП, може звільнити порушника від адміністративної відповідальності і обмежитись усним зауваженням. Усне зауваження не є адміністративним стягненням.

Постанова по справі про адміністративне правопорушення підписується
посадовою особою органу державної податкової служби, яка її розглянула, і
засвідчується гербовою печаткою органу державної податкової служби.
Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія
постанови вручається під розписку або не пізніше трьох днів із дня її
винесення, надсилається рекомендованим листом з повідомленням особі, щодо
якої винесено постанову. У разі, якщо копія постанови надсилається, про це
робиться відповідна відмітка у справі, і додається копія супровідного листа
поштова квитанція.

Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено якої винесено постанову. У разі, якщо копія постанови надсилається, про це робиться особою, щодо якої її винесено.

Постанова про накладення адміністративного стягнення є обов'язковою для виконання державними і громадськими органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами і громадянами. Питання, пов'язані з виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення, вирішуються керівником органу державної податкової служби, який виніс постанову. Він здійснює контроль за правильним і своєчасним
виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення.

Штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через 15 днів з дня
вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження такої
постанови - не пізніш як через 15 днів з дня повідомлення про залишення
скарги без задоволення. Штраф, накладений за вчинення адміністративного
правопорушення, вноситься порушником в установу Ощадного банку України,
якщо інше не встановлено законодавством України (ст.307 відповідна відмітка
у справі і додається копія супровідного листа та поштова квитанція КУпАП).

У разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений ч.І
ст 307 КУпАП, постанова про накладення штрафу надсилається для
примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем
проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в
порядку, встановленому законом.

В органах державної податкової служби формуються окремі справи пре адміністративні правопорушення, в яких містяться такі документи і матеріали:

1) протокол про адміністративне правопорушення;

2) пояснення чи письмове зауваження (якщо вони були надані порушником) і висновки посадової особи органу державної податкової служби за ними;

3) інші документи, надані порушником, які можуть свідчити про характер вчиненого правопорушення, відомості про особу та її майновий стан, а також про обставини, що пом'якшують відповідальність порушника чи вик тикають провадженні в справі про адміністративне правопорушення;

4) копія листа про сповіщання особи про місце і час розгляду справи про адміністративне правопорушення та докази його вручення;

5) постанова про накладення адміністративного стягнення чи закриття
справи;

6) копія супровідного листа про направлення постанови поштою
поштова квитанція та поштове повідомлення;

7) матеріали листування щодо виконання або примусового виконання
постанови про накладення адміністративного стягнення;

8) оригінал (копія) документа, що стверджує сплату адміністративного штрафу або примусове виконання постанови;

9) інші документи.

Після виконання постанови про накладення адміністративного стягнення на ній вчиняється відмітка про виконання, і всі матеріали, зброшуровані по кожній адміністративній справі з актом опису зберігаються протягом трьох років.

Протоколи та постанови по справах про адміністративні
правопорушення реєструються в книзі, яка повинна бути пронумерована
прошнурована і скріплена гербовою печаткою органу державної податкової
служби.


следующая страница >>