asyan.org
добавить свой файл
1
Закони Ньютона

Перший закон Ньютона: Існують такі системи відліку, відносно яких тіло зберігає свою швидкість як завгодно довго, якщо дія на нього інших тіл компенсується. Перший закон Ньютона називають законом інерції.Другий закон Ньютона : Діюча на тіло сила дорівнює добутку маси тіла на спричинене цією силою прискорення.

Третій закон Ньютона: Два тіла взаємодіють з силами, рівними по модулю і протилежними за напрямом.

^ Принцип відносності Г. Галілея: Закони механічного руху однакові для всіх інерціальних систем відліку.

Сили.


Сила

Формула

Малюнок

Один. вимір. в СІ


Сила всесвітнього тяжіння


F = G

Fсила всесвітнього тяжіння, або гравітаційна сила;

Gгравітаційна стала

G = 6,67·10 -11

m1, m2маси тіл;

R відстань між тілами.


[ F ]=H
[m]=кг
[R]=мСила тяжіння


Fт = mg
g = G 

Mмаса планети,

R - радіус планети.

F ]=H
[m]=кг
g=9,8м/с2

10 м /с2


Сила

Формула

Малюнок

Один. вимір. в СІ


Сила пружності,
закон Гука,
механічна напруга,
модуль Юнга

( модуль пружності)

Fпр = к|∆ℓ|

або

Fпр = к|х|
х = ∆ℓ = ℓ - ℓ0

х , ∆ℓ - абсолютне подовження, або видовження;

0 – початкова довжина тіла,

- довжина деформованого тіла;

к – жорсткість тіла.

σ =

S- площа поперечного перерізу тіла,

σмеханічна напруга.
Закон Гука:
σ =Е·|ε|

Е – модуль Юнга ( модуль пружності),

ε – відносне видовження,

ε = Сили пружності – електромагнітні сили.
Деформація поділяється на : пружну та пластичну.

Види пружної деформації : розтяг, стиск, зсув, згин, кручення.

[ Fпр ]=H
[к]=Н /м
[х,∆ℓ]=м
[ℓ , ℓ0]=м
[σ]= Па

[ Е ]= Па

[ε ]= -


Сила

Формула

Малюнок

Один. вимір. в СІ


Вага тіла, невагомість


Р = mg

Вага тіла, що рухається з прискоренням вниз :

Р = m(g – а)

априскорення, з яким рухається тіло.
Невагомість :

Р =0( при а =g)
Вага тіла, що рухається з прискоренням вгору :

Р = m (g + а)Вага тіла – це сила, прикладена не до тіла, а до опори чи підвісу.


[Р]=H
[m]=кг
g=9,8м/с2

10 м /с2
[a]= м /с2
Реакція опори


N

Сила реакції опори прикладена до тіла і перпендикулярна до опори.
[N ]=H


Перевантаження


n = = 
P0вага нерухомого тіла,

P – вага тіла, що рухається з прискоренням.
[n]= -
[m]=кг
g=9,8м/с2

10 м /с2
[a]= м /с2

Сила

Формула

Малюнок

Один. вимір. в СІ


Сила тертя


Fтр = µN
µ - коефіцієнт тертя,

Nреакція опори.

Види сили тертя: сила тертя спокою, сила тертя ковзання, сила тертя кочення, сила в’язкого тертя

( виникає при русі в рідині чи газі).

Fвяз. тр = µυ,

Fвяз. тр = µ'υ2

( для великих швидкостей).Сила тертя залежить від швидкості руху тіл відносно одне одного, від стану твердих поверхонь тіл, що труться та від ваги тіла.
0 < µ < 1


[ Fтр ]=H
[N ]=H
[µ]= -
[υ]= м /сСила натягу підвісу


Т
[Т ]=H