asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут розроблений на підставі Закону України "Про господарські
товариства", Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України інії
нормативних актів України та визначає порядок створення, діяльності та ліквідації Товариств

 1. Товариство є юридичною особою з момент)' його держазної реєстрації, діє основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності, N самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в установах банку; круглі печатки своїм найменуванням, кутовий штаті та інші штампи, фірмові бланки, емблему та товари знак, та інші реквізити, встановлені для підприємств.

 1. Учасниками товариства є:

1.3.1. Васильєв Павло Паителійович, паспорт серії СР № 348988. виданий Рівненські МУ УМВС України в Рівненській області 10 лютого 1998 рокг. яка мешкає в м.Ріві вул. Лубенська буд.44 кв.299, ідентифікаційний номер 1994004656

1.4. Товариство не відповідає по зобов'язаннях Учасників. Учасники Товариства несу
відповідальність по зобов'язаннях Товариства тільки в межах їх вкладів до Статутного фоні
Учасники, які не повністю внесли вклади, відповідають за зобов'язаннями Товариства у меж
невнесеної частини вкладу у всіх випадках. Товариство не відповіла?, по зобов'язанн
держави, держава не відповідає по зобов'язаннях Товариства. Товариство відповідає за свої?,
зобов'язаннями усім своїм майном, на яке може бути звернено стягне:-гня згідно з чинні
законодавством України.

1.5. Всі питання, які не передбачені цим Статутом, регулюються чинш
законодавством України.

і .6. Товариство створюється на невизначений строк

1 7. Повне найменування Товариства:

українською мовою - товариство з обмеженою відповідальністю ''РЕМБ1';

російською мовою - обшество с ограниченноіі снвсіствсн.ностью "РЕМБ";

англійською мовою - Еітіюсі ІдаЬШіу Сотрапі "ТіЕМВ"

скорочене найменування Товариства:

українською мовою - ТОВ "РЕМБ";

російською мовою - ООО "РЕМБ":

англійською мовою- ЕЕС "кЕМВУ

2. ^ ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.і. Основними цілями діяльності Товариства є об'єднання фінансових, матеріальни та інтелектуальних цінностей Учасників і здійснення виробничої, маркетингової посередницької, торгівельно-комерційної та іншої не забороненої законодавством Україні діяльності лля отримання прибутку.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

2? і. впровадження досягнень науково-технічного прогресу, задоволення споживчогс ринку в "опарах народного споживання, продукції виробничо-технічного призначення побутовими посд\тами та досягнення в результаті цієї діяльності прибутку і інших соціальній ефектів;

2.2 2. виконання комплексних робіт по проектуванню, монтажу, ремонту дефектоскопії, налагоджуванню паливовикористовуючого і теплоспоживаючого обладнання ( на всі види палива: тверде, рідке, газове) об'єктів Держнаглядохоронпращ', незалежно від відомчої підпорядкованості, попередньо погоджених із Державним комітетом нагляду за охороною пгаці або іншим уповноваженим органом, установою, організацією;


 1. виконання гідравлічних розрахунків, монтаж}'' і налагодження теплових мереж та центральних теплових пунктів;

 2. еколого-теплотехнічні випробування, впровадження природоохоронних заходів та розробка розрахунків гранично дозволених шкідливих викидів у зовнішньоприродне середовище, проведення вимірів фактктаих ковдентрацін ігосідливих викидів ів атмосферу на паливовикористовуючому обладнанні;

2.2.5 задоволення різних запитів, пов'язаних з отриманням, використанням або розподілом тепла, води, газу, повітря, а також установкою, обслуговуванням, ремонтом, модернізацією відповідного обладнання, проведення науково-дослідних і науково-конструкторських робіт;

2.2.6. надання послуг населенню по газифікації та центральному опаленню будинків та
будівництву;

 1. оптова та роздрібна торгівля різноманітною продукцією, включаючи без обмежень продукцію деревообробки та меблі;

 2. виробництво, збереження та переробка сільськогосподарської продукції, електричної та теплової енергії;

2.2.9. закупівля та продаж, безпосередньо або опосередковано, сільськогосподарської
людукіш, електричної та теплової енергії;

2.2.10. організація і здійснення торгівлі, переробки та реалізації вторинної сировини та
заходів виробництва:

2.2.1.1. видобування, розробка експлуатація і переробка корисних копалин та глровини;

 1. розробка ! практичне здійснення спільних з іноземними інвесторами проектів і комерційних ініціатив;

 1. сприяння залученню іноземних інвестицій на територію України;

 2. сприяння іноземним інвесторам у розміщенні капітал}' в Україні;

 1. надання практичної допомоги підприємцям в розвитку зовнішньоекономічній: :ь'язкіз;

 2. створення підприємств із подібними або такими самими цілями, фінансування таких підприємств та чи участь в управлінні ними;

2.2.17. придбання юридичних осіб, участь або інвестування в інші юридичні особи на
ериторії України та за її межами;

2.2.18.на контрактних засадах надання підтримки існуючим та можливим спільним -ідприємствам, інвестиціям та іншим формам здійснення діяльності Товариства на території України;

2.2.19. створення власного автогосподарства, організація пунктів сервісного
обслуговування автомобілів і сільськогосподарської техніки вітчизняного та іноземного
вїгрсюництва;

 1. будівництво та експлуатація автозаправок;

 2. створення мережі магазинів, торгівельних точок та складів;

2.2.22. розширення та реконструкція діючих підприємств з метою підвищення
конкурентоспроможності ггродукнії з наступною реалізацією її як на ринку України, так і за її

■ іежами;

 1. імпорт продукції в Україну;

 2. експорт продукції за межу України;

 3. здійснення товарообмінних (бартерних) операцій відповідно до діючого -.аконодавства України:
 1. оренда та надання у користування рухомого та нерухомого майна, щ :; литься на території України;

 2. куншти! та продаж рухомого і нерухомого майна, що знаходиться на територіїУкраїни;

 1. розробка й впровадження у виробництво товарів та продукції на основі використання останніх досягнень науки та техніки;

 2. розробка та впровадження нових технологій;

 3. надання будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних послуг;

 4. надання транспортних послуг фізичним та юридичним особам;

 5. проведення економічного аналізу та досліджень ринків в Україні та за її межами;

 6. надання дорадчих та інших послуг у різних сферах комерційної діяльності;

 7. надання маркетингових, рекламних та інших консалтингових послуг юридичним та фізичним особам, які займаються виробництвом., імпортом, експортом, розповсюдженням або реалізацією товарів та послуг;

 8. надання посередницьких, довірчих, дилерських та дистриб "юторських послуг виробничого та невиробничого характеру;

 9. надання агентських, комісійних послуг підприємствам, організаціям та приватним особам;

 10. організація курсів по професійному навчанню та підвищешпо кваліфікації;

 11. надання гуманітарної допомоги інвалідам та малозабезпеченим особам;

 12. організація ділових поїздок за кордон підприємців і прийняття представників іноземних компаній та громадських організацій в Україні;

 13. організація та сприяння проведенню торговельних та промислових ярмарків, симпозіумів, конференцій, семінарів;

 14. гуртова та роздрібна торгівля та громадське харчування;

 15. соціально-побутове обслуговування (надання готельних послуг).

2.3. Товариств має право здійснювати будь-які види внутрішньо- або зовнішньоекономічної діяльності, які не заборонені законами України, Товариство має право здійснювати види діяльності, що підлягають ліцензуванню з боку державних установ, після отримання відповідної ліцензії.

^ 3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство має право:

 1. передавати іншим підприємствам, і організаціям, в тому числі безкоштовно, продавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати у тимчасове користування або позичати належні Товариству споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину і матеріальні цінності;

 2. безкоштовно передавати працівникам Товариства матеріальні цінності за узгодженням з виконавчим органом Товариства;

 3. створювати на території України та за її межами філії і представництва, засновувати в установленому порядку свої підприємства та брати участь в заснуванні та діяльності спільних підприємств, об'єднань, банків, фондів та інших суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі спільно з іноземними юридичними і фізичними особами, а також громадських організацій;

 4. самостійно встановлювати ціни на продукцію, яка виробляється і реалізується, на товари, виконувані роботи та надані послуги. Продукція (товари, роботи, послуги), вироблена чи реалізована Товариством, є продукцією власного виробництва,

3.1.5. направляти, в тому числі і за кордон, у відрядження для стажування і на
перепідготовку фахівців для навчання і ознайомлення з досвідом організації і діяльності фірм,
банків, підприємств і кооперативів, збирання ділової інформації, участі у переговорах.
_. _ ^:г-:.чя лілових контактів;

5 16. залучати для виконання робіт фахівців, в тому числі й іноземних, на підставі :.;;:;. лідряду, доручення, трудових угод та інших форм договорів з оплатою пращ за згехісгю сторін, а також створювати тимчасові трудові колективи;

5 1.7. на основі доручень здійснювати представництво інтересів юридичних осіб, як ■•;_:■;: ьклх. гак і іноземних;

1 1.8. відраховувати кошти на будівництво житла, об'єктів соціально-культурного і -: з: го призначення для засновників і працівників Товариства;

1 1 9. користуватися на договірній комерційній основі банківським кредитом та .: -з:-: банку право використовувати свої вільні грошові кошти;

5.1.10. приймати на роботу працівників на умовах контрактів, самостійно
. -.: з .ззовати для своїх працівників додаткові відпустки та інші пільги, не заборонені діючим

: ...звством України;

5.1.11. організовувати тимчасові підряднії колективи з числа працівників Товариства та
громадян для виконання робіт на умовах договору підряду;

3.1.12. передавати матеріальні та інші грошові ресурси іншим підприємствам,
-. ..• діям і громадянам, які виконують роботи і послуги для Товариства;

3.1.13. збільшувати та зменшувати розмір свого статутного фонду;

З 1.14. за встановленим порядком вступати у зовнішньоекономічні відносини, :: г-йно проводити експортно-імпортні операції.

3 2.. Товариство має також інші права, передбачені чинним законодавством України.

3.3. Товариство в своїй діяльності зобов'язано дотримуватись положень Установчих
..-.'Єнтів та вимог чинного законодавства України, а також має інші обов'язки, встановлені

•. ходавством для підприємств в Україні.

3.4. Товариство зобов'язане здійснювати бухгалтерський облік результатів своєї
згзності, вести статистичну звітність і подавати їх в установленому обсязі в державні органи.

^ 4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ

- 1. Учасники Товариства, поряд з правами, що обумовлені в інших розділах цього ; , мають право:

 1. Брати участь в управлінні справами Товариства особисто;

 2. Здійснювати трудову діяльність в Товаристві на підставі трудового договору з^.чту) або за договором цивільно-правового характеру;

4.1.3. Брати участь у розподілі прибутку та отримувати його пропорційно частині
.-.: -. ого вкладу до Статутного фонду;

4.1.4. Вимагати розгляду відповідних питань на зборах Учасників, при умові, що такі
-гзя були поставлені ним ні пізніше, ніж за 25 днів до початку зборів, вимагати скликання

:._- гг-гових зборів при умові, якщо Учасник володіє більш як 20 відсотками голосів;

4.1.5. Придбавати у пріоритетному порядку продукцію, роботи та послуги, що
:•.-' гаються Товариством;

4.1.6. Одержувати повну інформацію про діяльність Товариства, в тому числі
. :>;тись з даними бухгалтерського обліку, звітності та іншої документації в будь-який час,

: _ззму в обов'язковому порядку Учаснику за його проханням надається гака документація :, з кожними зборами Учасників, а також при зверненні в суд;

4 1.7. Вимагати надання йому протоколів зборів Учасників в будь-який час та
;.: --вати з них посвідчені виписки;

4,1.8. Обирати та бути обраними до органів управління і контролю, мати свого --..зазника в ревізійній комісії, вимагати від ревізійної комісії перевірки діяльності .■ >; ггора Товариства;
4.1.9. На соціальне та медично страхування, соціальне забезпечення; на культурно-
побутове обслуговування та задоволення інших потреб у порядку, встановленому зборами ^'
Учасішків;

 1. На пропорційну кількість голосів при голосуванні на зборах Учасників згідно його частці в статутному фонді;

 2. Вийти з Товариства у встановленому порядку.

4.1.12. Вимагати проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності
товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з
товариством чи з його учасниками.

Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на учасника, на вимогу якого проводиться аудиторська перевірка.

 1. Учасник Товариства не має права вимагати збільшення своєї частки в статутному фонді, навіть, якщо пройшли зміни вартості майна чи орендної плати.

 1. Учасники Товариства зобов'язані:

4.3.1. додержуватись положень установчих документів Товариства, виконувати
рішення зборів Учасників, органів управління та органів контролю Товариства;

 1. до моменту реєстрації внести не менше 50 відсотків заявленого ним внеску до сгатугіюго фонду Повністю внести свій внесок не пізніше року після реєстрації Товариства;

 2. повідомити інших Учасників Товариства про свій намір вийти з Товариства не; пізніше, ніж за три місяці до моменту виходу, при виході із Товариства одержати згоду інших Учасників на уступку своєї частки третім особам;

4.3.4. приймати участь в зборах Учасників Товариств, бути присутнім на всіх
позачергових зборах Учасників Товариства;

4.3.5. в семиденний' строк повідомити свою думку по питаннях та проектах рішень, що
розглядаються Учасниками заочно (методом опитування), надавати матеріали, які
використовують на зборах Учасників (в виступах Учасників і т.п.) для занесення в книгу
протоколів;

4.3.6. виконувати прийняті н^ себе обов'язки по відношенню до Товариства,
допомагати Товариству в здійсненні ним своєї діяльності, не розголошувати конфіденційну
інформацію про діяльність Товариства;

4.3.7 утримуватися від всілякої діяльності, що може заподіяти Товариству шкоду.

4.4. Учасшгк Товариства має пра-о продати чи іншим чином відступити свою частку (її
частину) одному чіт. кільком Учасникам гього ж Товариства, а також третім особам. Учасники
Товариства користуються переважним правом придбання частки (її частини), якій її відступив,
пропорційно їх часткам в статутному фонді Товариства або в іншому погодженому між ними
розмірі. Передача частіш (її частини) тр-тгім особам можлива тільки після повного внесення
вкладу Учасником, який її уступає. При переході частки, або її частини третій особі до неї
одночасно переходять всі права і обов'язки, що належали Учаснику, який її уступив. Частка
Учасника Товариства після повного внесення ним вкладу може бути придбана самим ~
Товариством. У випадку, коли частка або її частина переходить до Товариства, останнє передає

її третім особам або іншим Учасникам в строк, шо не перевищує одного року. Протягом цього ; періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму у зборах відбувається без врахування частки, придбаної Товариством.

4.5. Учасник Товариства, який систематично не виконує або неналежним чином
викопує обов'язки, або перешкоджає сво ми діями досягненню цілей Товариства, може бути
виключено з Товариства на основі рішення, за яке проголосували учасники, що володіють у
сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства. При '-•• -'
цьому цей Учасшгк в голосуванні участі не бере.

4.6. Звернення стягнення на частину майна товариства з обмеженою відповідальністю,
пропорційно частці Учасника товариства у статутному капіталі, за його особистими боргами
: о кається лише у разі недостатності у нього іншого майна для задоволення вимог -■::>торів. Звернення стягнення на всю частку Учасника в статутному фонді Товариства - тмняє його участь у Товаристві.

4.7.Учасники можуть мати інші права і нести інші обов'язки, передбачені установчими ментами та/або встановлені вищим органом Товариства т&'або чинним законодавством т:~;ни.

5. ВИХІД З ТОВАРИСТВА

5.1. Учасник Товариства має право вийти з товариства, повідомивши товариство про
;:гхід не пізніше ніж за три місяці до виходу..

5.2. При виході Учасника з Товариства йому сплачується вартість частини майна
: .гиства, пропорційна його частці в Статутному фонді. Виплата проводиться після

тгджегшя звіту за рік, в якому він вийшов з Товариства, і в строк до 12 місяців з дня _,. На вимогу Учасника та за згодою Товариства вклад може бути повернено повністю або -озо в натуральній формі.

5.3. Учаснику, який вибув, сплачується належна йому частка прибутку, одержаного
: -гиством в даному році до моменту його виходу.

5.4. Майно, передане Учасником Товариству тільки в користування, повертається в
зальній формі без виплати винагороди.следующая страница >>