asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4
^

список опублікованих праць за темою дисертаціїУ наукових фахових виданнях:

 1. Попович (Бисага) В.І. Окремі особливості обліку у туристичному бізнесі // Вісник Технологічного університету Поділля № 4 ’2002. - Хмельницький, 2002. – с. 305 – 307.

 2. Попович (Бисага) В.І. Управлінський облік як особлива галузь економічних знань // Наукові записки: Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. Випуск 11. – Тернопіль, 2002. – с.82-86.

 3. Попович В.І. Особливості класифікації витрат у туристичній діяльності // Вісник Технологічного університету Поділля № 4, 2005 р. – Хмельницький. – с.18-22

 4. Попович В.І. Організаційні аспекти діяльності готелів // Економіка: проблеми теорії та практики. збірник наукових праць. Випуск 207: В 5 т. Том ІV. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – с. 973 – 978.

 5. Попович В.І. Бюджетування в системі управлінського обліку // Наукові записки: Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу ТНЕУ. Випуск 16. – Тернопіль, 2006. – С. 338 – 342.

 6. Попович В.І. Особливості калькулювання витрат на виробництво послуг готелів за системою “директ-костинг” // Наука Молода: Збірник наукових праць Ради молодих вчених. – Тернопіль: 2007. - № 6. – С. 166 – 169.


Публікації в інших виданнях:

 1. Попович (Бисага) В.І. Облік процесу виробництва і калькулювання собівартості // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку: Збірник наукових праць ТАНГ: Випуск 5/ Науковий редактор – д.е.н., проф. Фаріон І.Д. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – с. 175 – 181.

 2. Попович В.І. Використання інформації контролінгу для прийняття управлінських рішень // Проблеми економіки України: Збірник наукових праць: Випуск 10. /Відповідальний за випуск проф. М.С. Пушкар. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – С. 123 – 126.

 3. Організація обліку за національними стандартами: коментарі та приклади / Посібник для студентів / За ред. проф. Ластовецького В.О. – Ужгород: ПоліПрінт, 2007. – 260 с.

 4. Попович В.І., Реслер М.В., Головачко В.М. Економічна сутність операційних витрат виробництва // Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту. – Мукачево: 2007. - № 3 . – с. 194 – 197.


Тези конференцій:

 1. Попович В.І. Особливості аналізу діяльності туристичного підприємства // Удосконалення системи обліку, аналізу та аудиту як складової інформатизації суспільства: Збірник матеріалів міжнародної міжвузівської науково-практичної конференції 21-22 жовтня 2004 р., смт. Воловець. – Тернопіль - Мукачево, 2004. – с. 278 – 284.

 2. Попович (Бисага) В.І. Поняття та види бюджетування в управлінському обліку // Тези доповідей на республіканській науково-практичній конференції “Роль національних стандартів обліку в інтеграційному процесі України у світовий економічний простір” 24 – 25 жовтня 2002р.. – Мукачево: МТІ, 2002. – с. 26 – 30.

 3. Попович (Бисага) В.І. Порядок розподілу виробничих накладних витрат на туристичних підприємствах // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю: Матеріали І-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції 20 – 22 листопада 2002р., м. Черкаси. – Черкаси: ЧДТУ, 2002. – с. 12 – 13.

 4. Попович В.І. Особливості формування постійних та змінних витрат по організації турпродукту // Удосконалення інформаційного середовища прийняття рішень в обліку, аналізі та аудиті: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 15-16 вересня 2005р., м. Мукачево, 2005. – с. 71 – 73.

 5. Попович В.І. Особливості формування вартості проживання у готелях // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль. Науковий журнал ТДЕУ: Випуск 12/ За ред.. д.е.н., проф.. І.Д.Фаріона / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу, контролю та аудиту у сфері надання послуг", 15 – 16 грудня 2005 р. – Тернопіль: економічна думка, 2005. – с. 139 – 141.

 6. Попович В.І. Аналіз взаємозв’язку “Витрати - об’єм -прибуток” // "ХХІ століття: Наука. Технології. Освіта": Збірник тез доповідей ХІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Мукачево, 2007. – С. 241 – 243.

 7. Попович В.І. Проблеми формування обліково-аналітичного середовища управління діяльністю готелю // Відтворення господарського комплексу регіону: методологія, механізми, інструментарій: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Т. 1. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2007. – С. 333 - 341


АНОТАЦІЯ

Попович В.І. Розробка моделі управлінського обліку на підприємствах готельного бізнесу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами екномічної діяльності). – Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – Київ, 2009.

Дисертаційна робота присвячена проблемам організації та методики управлінського обліку на підприємствах готельного бізнесу. Досліджено концептуальну основу управлінського обліку, його еволюцію та зв'язок з еволюцією теорії управління. Визначено сутність, мету, завдання, принципи та об’єкти управлінського обліку. Розглянуто економічну сутність та класифікаційні ознаки витрат у готелях.

Розроблена модель управлінського обліку для підприємств готельного бізнесу, а також бюджети готелю з врахуванням специфіки їх діяльності та витрат. Запропоновано галузеву номенклатуру елементів витрат та статей калькулювання, критерії визначення витрат, які включають до собівартості готельних послуг, а також метод калькулювання собівартості з використанням якісних коефіцієнтів.

Запропонована методика маржинального аналізу витрат за системою "витрати – обсяг – прибуток", яка адаптована до умов діяльності підприємств готельного бізнесу. Розроблена методика маржинального аналізу для прийняття управлінських рішень.

Основні результати наукових розробок знайшли впровадження в готелях різних регіонів України.

^ Ключові слова: готель, готельні послуги, номерний фонд, управлінський облік, витрати, доходи, фінансові результати, калькулювання, якісні показники, маржинальний аналіз, управлінські рішення.


АННОТАЦИЯ

Попович В.И. Разработка модели управленческого учета на предприятиях гостиничного бизнеса. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.09 – бухгалтерский учет, анализ и аудит (по видам экономической деятельности). - Государственная академия статистики, учета и аудита Госкомстата Украины. – Киев, 2009.

Диссертационная работа посвящена проблемам организации и методики управленческого учета на предприятиях гостиничного бизнеса. Исследована концептуальная основа управленческого учета, его эволюция в сравнении с эволюцией теории управления. Определена суть, цель, задача, принципы и объекты управленческого учета, а также экономическая сущность и классификационные признаки затрат в отелях.

Разработана модель управленческого учета для предприятий гостиничного бизнеса, а также бюджеты отеля с учетом специфики их деятельности и затрат. Предложена отраслевая номенклатура элементов затрат и статей калькулирования, критерии определения затрат, включаемых в себестоимость гостиничных услуг, а также калькулирование себестоимости с использованием качественных коэффициентов.

Предложена методика маржинального анализа затрат на основании системы "затраты – объем – прибыль", адаптирована к условиям деятельности предприятий гостиничного бизнеса. Разработана методика маржинального анализа для принятия управленческих решений.

В пределах каждого из направлений маржинального анализа необходимо определить объекты и показатели анализа. В анализе взаимосвязи затрат, объема продажи и прибыли объектами (показателями) анализа выделяют:

- точку безубыточности;

- величину прибыли при разных значениях объема продажи, уровня затрат, цены продажи;

- критический уровень постоянных затрат при заданном уровне маржинального дохода;

- критическую цену реализации при заданном объеме продажи, уровне сменных и постоянных затрат.

В анализе вариантов краткосрочных управленческих решений основным объектом анализа выступает величина маржинального дохода (или прибыли) при разных вариантах решений. Маржинальний анализ составляется из таких основных этапов:

1. Сбор и обработка информации, нужной для проведения анализа.

2. Определение величины сменной и постоянной составляющей затрат на производство.

3. Расчет величины экономических показателей.

4. Сравнение уровня рассчитаных показателей при разных вариантах решений.

Анализ “затраты – объем - прибыль” – это системное исследование взаимосвязи затрат, объема деятельности и прибыли, которое основывается на делении затрат на сменные и постоянные, целью которого являются определения точки безубыточности и величины прибыли при разных значениях объема продажи, уровня затрат, цены продажи. Элементами анализа “затраты-объем-прибыль” является уровень безубыточности и анализ чувствительности прибыли к изменению затрат, цены и (или) объема реализации.

Основные результаты научных разработок используются в практической деятельности отелей разных регионов Украины.

^ Ключевые слова: отель, гостиничные услуги, номерной фонд, управленческий учет, затраты, доходы, финансовые результаты, калькулирование, качественные показатели, маржинальний анализ, управленческие решения.
ANNOTATION

V. Popovich. The working out of the managerial accounting model of the hotel business enterprises. - Manuscript.

The dissertation for the Candidate of Economic Science Degree in speciality 08.00.09 – Accounting, analysis and auditing. – State academy of statistic, accounting and auditing State committee of statistics of Ukraine. - Kiev, 2008.

The thesis is devoted to the research of organization and methods of managerial accounting of the hotel business enterprises. The conceptual basis of the managerial accounting, its evolution in comparison with evolution of the theory of management is investigated. The essence, purpose, a problem, the principles and objects of the managerial accounting is determined. The economic essence and classification attributes of expenses in hotels is defined. The model of the managerial accounting for the enterprises of hotel business is offered.

Budgets of a hotel in view of specificity of their activity and expenses are developed. The branch nomenclature of elements of expenses and calculation bills, criteria of definition of expenses which are included to the cost price of hotel services, and also cost price calculation with use of qualitative factors are proposed. The methods of marginal the analysis of expenses by the system "expenses - volume - profit", adapted to the conditions of activity of the hotel business enterprises.

The basic results of scientific research have found introduction in the hotels of different regions of Ukraine.

Key words: hotel, hotel services, numbered fund, the managerial accounting, expenses, incomes, financial results, calculation, quality indicators, marginal analysis, administrative decisions.
<< предыдущая страница