asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4


загальна характеристика роботиАктуальність теми. Система управління підприємством може ефективно функціонувати лише за умови належного інформаційного забезпечення. Облік є основною частиною інформаційної системи підприємства, забезпечуючи більшість всього обсягу інформації фінансового характеру.

Організація та розвиток управлінського обліку, а також проблеми обліку й аналізу витрат і калькулювання собівартості продукції, знайшли висвітлення у працях українських науковців – Ф.Ф. Бутинця, А. М.Герасимовича, С. Ф. Голова, З. В. Гуцайлюка, В.І. Єфіменка, Є. В. Мниха, В.С. Леня, А. В. Озеран, Л. В. Нападовської, М. С. Пушкаря, В. В.Сопка, М. Г. Чумаченка, та інших, а також зарубіжних вчених – К. Друрі, Т. Скоуна, Дж. Фостера, Ч. Хорнгрена, А. Яругової, Р. Ентоні, Дж. Ріса, Дж. Шима, Дж. Сігела, Я. В. Соколова, В. Ф. Палія, А. Д. Шеремета, С.А. Стукова, В. Б. Івашкевича, Т. П. Карпової та багатьох інших.

Проте питання управлінського обліку й аналізу витрат у готелях вимагають додаткового дослідження, оскільки напрацювання названих вчених стосуються, в основному, виробничих підприємств, а готельний бізнес відноситься до соціальної сфери і відзначається специфікою господарської діяльності. За період з 1970 р. і до наших днів питання обліку на підприємствах готельного бізнесу розглядали С. Я. Король, З. А. Балченко та інші автори.

Нормативно-правовими актами з фінансового обліку не передбачено жодних винятків у методиці обліку для підприємств, які здійснюють свою діяльність у готельній сфері, тому для відображення господарських операцій, пов’язаних з цим видом діяльності, підприємствам слід керуватися єдиними методологічними основами обліку з урахуванням специфіки готелів.

Варіанти системи управлінського обліку, які описані у працях багатьох зарубіжних економістів не можуть повною мірою задовольнити вимоги оперативного менеджменту, оскільки не враховують специфіки функціонування управлінського обліку у вітчизняних обліково-інформаційних системах. Крім того, вітчизняні концепції управління, що орієнтовані на споживачів інформації, ставлять дещо інші завдання і пріоритети перед управлінським обліком. Ці пріоритети детально розроблялися українською і російською бухгалтерськими школами у 70-90-х роках ХХ століття. Автор пропонує впроваджувати на українських підприємствах модель обліку, яка б враховувала основні досягнення зарубіжних методик з використанням позитивного досвіду вітчизняних вчених. Враховуючи те, що концепція управлінського обліку є найменш розробленою у сфері послуг в цілому і готельному бізнесі зокрема, автор зосереджує увагу на дослідженні саме цієї підсистеми.

Дослідження автора свідчать про те, що готельний бізнес являє собою сферу людської діяльності, яка переживатиме бурхливий розвиток у найближчі роки, оскільки є основою туристичної галузі. Розвиток внутрішнього та міжнародного туризму значною мірою пов’язаний з рівнем матеріально-технічної бази туристичних підприємств, розгалуженістю та різноманітністю їх мережі, якістю та обсягом послуг, пропонованих готельним господарством. Готельні господарства виконують одну з основних функцій у сфері обслуговування туристів – забезпечують їх житлом і побутовими послугами під час подорожі, відпочинку та інших цілей (ділові поїздки, паломництво, екстремальні види спорту, спелеологія, пізнавальний туризм тощо).

Необхідною умовою для ефективної діяльності готелю є раціональна організація обліку, який відіграє роль джерела інформації про господарську і фінансову діяльність і, зокрема, управлінського обліку, що дає інформацію для прийняття управлінських рішень в реальному масштабі часу.

Актуальність наведених вище проблем та необхідність формування системи обліку витрат в готелях обумовили вибір теми дисертаційної роботи, мету, завдання і основні напрями дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Тернопільського національного економічного університету і належить до бюджетних тем „Методологічні аспекти удосконалення системи бухгалтерського обліку в Україні" (№ державної реєстрації 0101U003410) та „Формування інтелектуальної системи обліку для ринкового середовища” (№ державної реєстрації 0106U000524). Внесок автора полягає у теоретичному обґрунтуванні основних рис системи управлінського обліку та розробці пропозицій щодо її впровадження на підприємствах готельного бізнесу України.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розробка теоретико-методологічних основ управлінського обліку та маржинального аналізу на підприємствах готельного бізнесу.

Відповідно до визначеної мети дослідження в дисертації передбачено вирішення таких завдань:

 • теоретично дослідити концептуальну основу та еволюцію управлінського обліку в системі управління;

 • визначити критерії класифікації витрат та особливості їх застосування в обліку підприємств готельного бізнесу;

 • розробити модель управлінського обліку та визначити його роль в управлінні готелями;

 • розробити методику збору і обробки даних про витрати, доходи і фінансові результати для відображення їх в обліку в розрізі центрів витрат;

 • запропонувати методи контролю та управління витратами готелю на основі бюджетного планування;

 • визначити теоретичні основи та розробити методику аналізу витрат, доходів та фінансових результатів і застосування її на підприємствах готельного бізнесу;

 • вдосконалити методику аналізу взаємозв’язку „витрати - обсяг - прибуток” для прийняття управлінських рішень і визначити шляхи її застосування в готельній діяльності.

^ Об’єктом дослідження є господарська діяльність готельних підприємств України, підвищення її ефективності на основі отримання, аналізу та використання інформаційних ресурсів обліково-аналітичної системи.

^ Предметом дослідження обрано теоретико-методологічні та організаційно-практичні аспекти формування управлінського обліку та аналізу витрат, доходів та фінансових результатів у готелях.

^ Методи дослідження. У процесі дослідження автором застосовувалися такі методи:

 • індукції та дедукції – для визначення загальних тенденцій розвитку управлінського обліку;

 • теоретичного узагальнення і порівняння – для розкриття сутності та змісту витрат як економічної категорії;

 • причинно-наслідкового зв’язку та абстрактно-логічний – для удосконалення класифікації витрат, встановлення взаємозв’язку методів обліку витрат та калькулювання;

 • спостереження – для визначення стану обліку на підприємствах готельного бізнесу.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці моделі управлінського обліку та методики аналізу операційної діяльності готельних послуг. Наукові результати, що одержані автором і виносяться на захист, полягають у наступному:

вперше:

 • розроблено модель управлінського обліку для підприємств готельного бізнесу, яка дозволяє здійснити оперативне управління підприємством в реальному часі на основі формування інформації про господарську діяльність;

 • запропоновано схему взаємозв’язку операційного та фінансового бюджетів готельних господарств, яка дає можливість здійснити сегментацію діяльності та забезпечити ефективне управління доходами і витратами центрів витрат та сфер відповідальності. Реалізація вказаних пропозицій разом із застосуванням методики маржинального аналізу, адаптованого до специфіки діяльності готелів, дозволить нейтралізувати появу негативних відхилень від запланованих показників бюджетів і забезпечити ефективність окремих сегментів операційної діяльності;

удосконалено:

 • класифікацію витрат і доходів операційної діяльності готелю на основі ієрархічної системи класифікаційних критеріїв з метою задоволення завдань управління;

 • метод обліку витрат на виробництво та реалізацію послуг за центрами витрат, адаптований до умов готельного бізнесу, що дозволить підвищити ефективність управлінських рішень;

отримали подальший розвиток:

 • теоретичні та практичні аспекти становлення управлінського обліку в умовах реформування обліку в цілому, зокрема досліджено взаємозв’язок управлінського обліку з теорією управління, зміни факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, маржинальний дохід, що дає можливість прогнозувати розвиток підприємства у майбутньому;

 • методика розрахунку виробничої та маржинальної собівартості готельних послуг на основі використання запропонованих автором форм аналітичних відомостей із зазначенням термінів їх подання та відповідальних осіб, що забезпечують розрахунок собівартості готельних послуг за центрами витрат, статтями калькуляції та видами номерів;

 • методика обліку прямих витрат за калькуляційними одиницями на основі системи коефіцієнтів якості послуг, що дозволяє здійснити розрахунок собівартості готельних послуг за центрами витрат, сферами відповідальності, статтями калькуляції та елементами витрат і забезпечує функціонування одного із принципів пропонованої моделі обліку - враховувати не тільки кількісну, а й якісну сторону досліджуваних об’єктів.

Практичне значення одержаних результатів полягає у спрямуванні зусиль економічних служб на вдосконалення організації і методики управлінського обліку та аналізу витрат готельної сфери, калькулювання собівартості готельних послуг з використанням сучасних інформаційних технологій в управлінні підприємствами. Впровадження розроблених рекомендацій сприятиме зниженню рівня витрат у результаті посилення контролю за ними у центрах витрат, розрахунку фінансових результатів та оптимізації цінової політики. Застосування запропонованих форм і методів організації обліку дозволить підняти на якісно вищий рівень процес отримання, обробки та використання економічної інформації для обґрунтування управлінських рішень, що сприятиме підвищенню ефективності діяльності готелю.

Результати дослідження та пропозиції автора, викладені у дисертаційній роботі, пройшли апробацію та прийняті до впровадження у ВАТ „Готельний комплекс „Братислава” (м. Київ) (довідка № 01-136 від 14 квітня 2006 р.), на ДП „СТАР” (довідка № 5308/01-2 від 12 липня 2006 р.), ПП „Крок” (довідка № 16 від 29 березня 2006 р.), у Мукачівському дочірньому підприємстві „Лікувальний спортивно-оздоровчий комплекс „Латориця” (довідка №61 від 20 вересня 2006 р.), у навчальний процес у Мукачівському технологічному інституті [дисципліни „Управлінський облік”, „Контролінг” та „Облік у галузях економіки” (довідка № 1037 від 22 червня 2006 р.)].

Особистий внесок здобувача Одержані наукові результати дослідження є особистими розробками автора. Їх використання у практичній діяльності готелів дасть змогу удосконалити методику управлінського обліку та аналізу діяльності готелю. Опубліковані наукові праці з питань дисертаційного дослідження містять ідеї і положення, які є результатом особистих здобутків дисертанта.

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні положення дисертації доповідалися й обговорювалися на таких конференціях та засіданнях круглого столу:

 • Міжнародній міжвузівській науково-практичній конференції “Удосконалення системи обліку, аналізу та аудиту як складової інформатизації суспільства” (21 – 22 жовтня 2004 р., смт. Воловець);

 • І Всеукраїнській науково-практичній конференції "Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю" (20 – 22 листопада 2002 р., м. Черкаси);

 • Республіканській науково-практичній конференції “Роль національних стандартів обліку в інтеграційному процесі України у світовий економічний простір” (24 – 25 жовтня 2002 р., м. Мукачево);

 • Міжнародній науково-практичній конференції “Удосконалення інформаційного середовища прийняття рішень в обліку, аналізі та аудиті” (15 – 16 вересня 2005р., м. Мукачево);

 • Міжнародній науково-практичній конференції "Проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу, контролю і аудиту у сфері надання послуг" (24 – 25 січня 2006 р., м. Тернопіль);

 • Міжнародній науково-практичній конференції "Відтворення господарського комплексу регіону: методологія, механізми, інструментарій" (22 – 23 лютого 2007 р., м. Чернівці);

 • ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції "ХХІ століття: Наука. Технології. Освіта" (31 травня – 1 червня 2007р., м. Мукачево).

Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано 17 наукових праць, загальний обсяг яких 6,7 друк. аркуша, в тому числі 6 у фахових виданнях.

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Основний зміст викладено на 180 сторінках друкованого тексту. Робота містить 25 рисунків на 23 стор., 25 таблиць на 23 стор. та 16 додатків – на 56 стор. Список використаних джерел містить 224 джерела на 19 сторінках.следующая страница >>