asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Сучасна індустрія туризму – одна з найприбут-ковіших та найперспективніших щодо темпів зростання галузей світового господарства. Туризм впливає на економічний розвиток не лише на національному рівні, а й зумовлює зміни в розвитку певного регіону (області) країни, видозмінюючи їх інфраструктуру, споживчий ринок, інші галузі підприємницької діяльності, навіть сьогодні – в умовах світової фінансової кризи. Більше того, сучасний туризм, а, отже, і процес його організації (туристична діяльність) – це один із важливих аспектів нової філософії бізнесу нинішнього інформаційного суспільства, який в умовах змін підприємницького середовища відкриває нові можливості вирішення проблем тайм-менеджменту у всіх його проявах, а саме – дає змогу паралельно та одночасно ефективно реалізувати дві функції – соціального характеру (оздоровчу, духовну та гуманітарну) та професійно-ділову (укладання угод, проведення нарад, вирішення стратегічних завдань тощо). Власне цим і пояснюється зростання частки ділового туризму в загальному обсязі наданих туристичних послуг (за даними Всесвітньої туристичної організації кількість таких туристичних пакетів зросла за останні п’ять років майже вдвічі).

Потужний туристично-рекреаційний потенціал (кліматичні, водні, орографічні, приморсько-пляжні, біотичні, ландшафтні, бальнеологічні, фітолікувальні, спелеологічні природні та історично-краєзнавчі ресурси) створює сприятливі умови для розвитку туристичної галузі в Україні. Проте для цього система управління туристичними підприємствами повинна базуватись не лише на ініціативності та інтуїції керівників, але й на досягненнях сучасної науки в сфері стратегічного управління в умовах невизначеності та ризику, що супроводжують туристичну діяльність.

Проблеми стратегічного управління підприємствами достатньо висвітлені у працях таких вітчизняних та зарубіжних учених як: І. Ансоффа, Б. Бернана, В. Василенко, В. Ві-ссемо, О. Віханського, А. Войчака, В. Герасимчука, Л. Довганя, М.Долішного, Дж. Еван-са, Ю. Зінько, В. Кифяка, В.Квартальнова, М. Мальської, М. Мартиненка, А. Міщенко, А. Наливайка, В. Нємцова, С. Оборської, М. Портера, Є.Панченка, В. Петранівського, В. Подсолонко, С. Прахалада, М. Рутинського, А.Старостіної, Дж. Сазерленда, Т. Ткаченко, В. Федорченко, Г. Хамела, З. Шершньової, І. Бутирської, О. Школи та ін.

Проте, низка теоретико-методологічних та прикладних аспектів цієї проблематики, зокрема, формування моделей стратегічного управління, що враховують специфіку українського туристичного ринку, залишилися поза увагою дослідників. Саме тому сьо-годні особливо актуальною є формування такої економічної моделі стратегічного управ-ління туристичним підприємством, яка, будучи, комплексною, з одного боку, з іншого – міститиме механізм коригування впливу непередбачуваних змін зовнішнього (зокрема природнокліматичного) середовища. Важливою також є оцінка ефективності реалізації такої моделі, що повинна стати реальним інструментом у конкурентній боротьбі.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до планів науково-дослідних робіт Тернопільського національного економічного університету, в рамках держбюджетних тематик «Розробка концептуальних аспектів розвитку нової економіки в Україні» за №0103U007683 (01.11.2003 р. – 31.12.2008 р.), у рамках якої зокрема автором виконано розділ «Аналіз тенденцій становлення нової економіки в туристичній галузі».

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є теоретико-методологічне обґрунтування процесів формування економічної моделі стратегічного управління туристичним підприємством і оцінки її ефективності. Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішити такі завдання:

 • проаналізувати розвиток сучасної концепції стратегічного управління підприємством у контексті особливостей туристичної галузі;

 • удосконалити процес стратегічного аналізу середовища діяльності підприємств туристичної галузі й на основі запропонованої схеми даного процесу проаналізувати діяльність туристичних підприємств Івано-Франківщини;

 • визначити та оцінити стратегічні пріоритети розвитку туристичних підприємств на основі побудови діаграми процесу культивації місії підприємства на прикладі підприємств туризму Івано-Франківської області та виокремити основні типи стратегій, які притаманні сучасному туристичному бізнесу України;

 • систематизувати, узагальнити та проаналізувати підходи до побудови моделей стратегічного управління та розробити комплексну економічну модель стратегічного управління туристичним підприємством;

 • визначити процес оцінки ефективності реалізації стратегії як вихідного результату моделі стратегічного управління туристичним підприємством.

^ Об’єктом дослідження є процес стратегічного управління суб’єктів підприємницької діяльності у сфері туризму.

Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти створення економічної моделі стратегічного управління підприємствами туризму, здатної враховувати непередбачувані зміни умов зовнішнього середовища з метою підвищення ефективності їх діяльності.

^ Методи дослідження. Нормативно-інформаційною базою дослідження є закони України та інші нормативні акти, статистичні джерела, рекомендації Світової організації торгівлі і Всесвітньої туристичної організації у сфері статистики й понятійного апарату туристичної індустрії, дані звітності діяльності підприємств туристичної галузі Івано-Франківської області, результати, отримані при дослідницькій роботі на туристичних підприємствах Івано-Франківської області протягом 2002–2008 рр. Для виконання поставлених у науковій роботі завдань використані наступні методи: системного аналізу, узагальнення, синтезу, порівняння та групування даних (при уточненні понятійного апарату, дослідженні підходів до побудови моделі стратегічного управління, дослідженні ролі та значення туристичної діяльності, при розробці методичних підходів до вибору видів стратегічного управління у сфері туризму, визначенні стратегічних пріоритетів українських туристичних підприємств), метод експертних оцінок, графічний метод, методи логічного, математично-статистичного (кореляційний та регресійний аналізи) і економічного аналізу (при визначенні ступеня впливу підприємництва в туристичній сфері на результати діяльності економіки країни та регіону, проведенні стратегічного аналізу середовища туристичної діяльності, формуванні комплексної економічної моделі стратегічного управління туристичним підприємством, оцінці ефективності її реалізації), прогнозування, інструментарій стратегічного управління (при розробці та апробації економічної моделі стратегічного управління туристичним підприємством).

^ Наукова новизна одержаних результатів полягає у теоретичному обґрунтуванні комплексної економічної моделі стратегічного управління туристичним підприємством, яка містить механізм визначення загального стратегічного напряму розвитку підприємства (на основі синтезу ключових показників стратегічного аналізу середовища діяльності) та формування пакету типових стратегій відповідно до побудованої бізнес-моделі відображення його ринкових позицій, а також передбачає можливість коригування обраних стратегій залежно від змін чинників зовнішнього середовища туристичної галузі з урахуванням шкали чутливості підприємства до цих змін за сезонним характером. Таким чином:

уперше:

 розроблено комплексну економічну модель стратегічного управління туристичним підприємством, яка містить механізм визначення загального стратегічного напряму розвитку підприємства, бізнес-модель відображення ринкових позицій підприємства і типових стратегій, які вони передбачають, та матрицю вибору стратегічних пріоритетів розвитку туристичного підприємства залежно від змін зовнішнього (зокрема, природнокліматичного) середовища та механізм оцінки її ефективності;

 запропоновано методичні підходи до вибору виду стратегічного управління в сфері туризму залежно від особливостей туристичного продукту та специфіки організації туристичної діяльності підприємства, що дає змогу оптимізувати процеси формування стратегії підприємства.

удосконалено:

 • загальну схему процесу стратегічного управління, що складається з чотирьох основних кроків – стратегічний аналіз, формулювання стратегії, реалізація стратегії, контроль за виконанням;

 • механізм визначення стратегічного напряму розвитку туристичного підприємства на основі синтезу ключових показників проведеного стратегічного аналізу середовища діяльності туристичного підприємства;

 • процес ухвалення рішень при виникненні стратегічних змін залежно від коливань ринкової кон’юнктури за сезонним характером та критерію оцінки роботи підприємства – рівня рентабельності.

отримали подальший розвиток:

 • інструментарій стратегічної діагностики середовища діяльності підприємства, зокрема механізм визначення існуючих стратегічних пріоритетів туристичних підприємств на основі побудови діаграми процесу культивації місії підприємства та подальшого визначення їх стратегічної орієнтації;

 • процеси оцінки ефективності реалізації стратегії з точки зору специфіки діяльності туристичного підприємства, що є вихідним елементом запропонованої економічної моделі, в розрізі визначення її економічної ефективності, що враховує чинник сезонності туристичного попиту, та соціальної, що передбачає оцінку сильних і слабких сторін туристичного обслуговування.

^ Практичне значення отриманих результатів полягає у формуванні комплексної економічної моделі стратегічного управління, що сприятиме підвищенню економічної та соціальної ефективності діяльності туристичних підприємств і відкриє можливості швидко розв’язувати проблеми адаптації стратегії підприємства до непередбачуваних змін зовнішнього середовища. Запропонований механізм визначення стратегічного напряму розвитку туристичного підприємства на основі синтезу ключових показників проведеного стратегічного аналізу середовища діяльності туристичного підприємства відкриває можливості вибору адекватної моделі ринкової стратегії підприємства.

Сформульовані в дисертації методичні рекомендації і практичні пропозиції вико-ристано в роботі ТП «Карпати» (довідка про впровадження №26563 від 18.04.2008р.), ТП «Едельвейс» (довідка про впровадження №123 від 26.06.2008р.), Івано-Франківського головного управління туризму і культури (довідка про впровадження №128/01-8/09 від 19.03.2008р.), Міністерства культури і туризму України (довідка про впровадження №14/08-955 від 24.06.2008р.). Окрім того, результати дисертаційної роботи використано в навчальному процесі Івано-Франківського інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету при викладанні дисциплін «Стратегічний маркетинг», «Стратегічний менеджмент», «Маркетинговий менеджмент» (довідка про впровадження №3030 від 01.10.2008р.).

^ Особистий внесок здобувача. Всі наукові результати, викладені в дисертаційній роботі, отримані безпосередньо автором та знайшли відображення в опублікованих автором наукових працях.

^ Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дисертації оприлюднені на Другій міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених «Економічний та соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації» (м. Тернопіль, 2005 р.), Міжнародній науково-практичній кон-ференції «Ефективність сучасного менеджменту та управління персоналом організації» (м. Харків, 2006 р.), Третій міжнародній науково-практичній конференції молодих вче-них «Економічний та соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентич-ність та тенденції глобалізації» (м. Тернопіль, 2006 р.), Всеукраїнській науково-практич-ній конференції «Проблеми трансформаційної економіки» (м. Кривий Ріг, 2008 р.), Між-народній конференції молодих учених і студентів «Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід» (м. Тернопіль, 2008р.), Другій міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми, су-часний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні» (м. Житомир, 2008 р.).

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи відображені в 11 наукових працях, з них 4 – у фахових наукових виданнях, загальним обсягом 2,4 д.а.

^ Структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Основний зміст роботи викладений на 157 сторінках. Робота містить 28 таблиць, 57 рисунків, список використаних джерел із 163 найменувань (обсягом 11 сторінок) та 13 додатків (обсягом 37 сторінок).
^ ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, визначено мету та завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення отриманих результатів.

У першому розділі «Теоретичні основи стратегічного управління підприємствами туристичної галузі» проведено системне дослідження теоретико-методологічних основ стратегічного управління підприємствами, яке засвідчило відсутність єдиних поглядів на дану проблематику.

Визначено, що сучасна концепція стратегічного управління розглядає управління як науку та мистецтво ведення бізнесу, обґрунтоване успішним практичним досвідом. Також досліджено еволюційний розвиток теоретичних досліджень та підходів у сфері стратегічного управління, проаналізовано основні концепції стратегічного управління та сучасні теорії його розвитку й відзначено, що, незважаючи на більш як 30-річні дослідження в цій галузі, концепція стратегічного управління не сформульована до кінця й продовжує активно розвиватися, особливо в умовах зростання невизначеності зовнішнього середовища та прямої залежності туристичної галузі від його змін.

Аналіз особливостей стратегічного управління у сфері туризму дав змогу визначи-ти, що, з одного боку, туристичною сферою керують за загальною схемою управління, а з іншого, у зв’язку з різноманітністю видів та форм туризму, при цьому слід враховувати суттєві відмінності в алгоритмі управлінських дій щодо формування пакета туристичних послуг у тому чи іншому виді туризму. Врахування таких особливостей суттєво відрізнятиме систему управлінських рішень, підходів та методів організації туристичних послуг і, водночас, вартість процесу управління та кількісно-якісні вимоги до нього. Тому в роботі запропоновано методичні підходи до вибору виду стратегічного управління в туризмі:

^ 1. За формами туризму стратегічне управління міжнародним (в’їзним та виїзним) та внутрішнім туризмом (на національному, регіональному, місцевому рівнях). Загалом вони підпорядковані загальній концепції управління туристичного підприємства, проте, якщо стратегічне управління міжнародним туризмом працює з міжнародним ринком тур-послуг і є комплекснішим (передбачає розробку стратегії виходу на зовнішній ринок, особливої товарної та цінової політики, і як правило, зорієнтоване на сегмент споживачів із високим та середнім рівнем доходів), то внутрішній туризм неможливий без широкої цінової та товарної диференціації, орієнтованої на задоволення потреб різних груп споживачів. Таким чином, стратегічні пріоритети підприємства (зовнішній і/або внутрішній ринок) визначатимуть особливості вибору форми стратегічного управління.

^ 2. За способом проведення – стратегічне управління плановим туризмом (туроператори і турагенти, туристичні підприємства), самовільним туризмом (громадські туристичні агентства і клуби), соціальним туризмом (державні і недержавні благодійні фонди). Отже, стратегічне управління буде зумовлене насамперед тим чи іншим організаційним типом туристичного підприємства, що діаметрально відрізнятиме стратегічні пріоритети та цінності організацій. Так, якщо основною стратегічною ціллю підприємств планового туризму є комерційний успіх, то стратегічним пріоритетом двох інших є здебільшого суспільно-соціальні цілі: громадські турагенства і клуби є добровільними об’єднаннями туристів за сферою інтересів для отримання морального задоволення державні й недержавні благодійні фонди виконують головну соціальну місію – оздоровлення нації та відновлення таким чином гармонії в суспільстві. І оскільки місія та цілі є стрижнем, навколо якого будують модель стратегічного управління, то відповідно й будуть класифікуватися його різновиди.

^ 3. За типом туристичної діяльності – стратегічне управління щодо організації паушальних турпослуг, індивідуальних турів, ділового (MICE-tourism) та політичного туризму. Основною властивістю даної групи поділу є диверсифікація діяльності. При цьому протилежність цілей, завдань та способів діяльності (організація паушальних турпослуг вимагає створення пропозиції комплексу турпослуг за одну ціну; при продажу індивідуальних турів необхідний високий професіоналізм персоналу в підході до потенційного клієнта; діловий туризм – передбачає вдале використання сучасних технічних та інформаційних технологій для організації конференцій, семінарів, бізнес-зустрічей тощо та розроблення туристичного продукту), унеможливлює розроблення єдиного стратегічного підходу до управління. Тому кожний окремий тип туристичної діяльності потребує власної незалежної комплексної оригінальної стратегії діяльності.

^ 4. За видами туризму – стратегічне управління екскурсійно-пізнавального туризму (історико-етнографічного), спортивного, зеленого (сільського) туризму, аматорського ту-ризму на економічній основі (організація рибальства, мисливства), релігійного туризму, винно-дегустаційного, оздоровчо-пізнавального туризму, туризму «вихідного дня». При цьому увагу акцентовано на аспектах моделі стратегічного управління підприємства особливостях організації певного виду туристичної діяльності, які повинні бути обов’язково враховані у загальній стратегії шляхом її декомпозиції на так звані міні-стратегії щодо того чи іншого виду діяльності. Головним аргументом на користь даного підходу є розвиток нових видів туризму. Так, наприклад, із початку 2007 р. на Івано-Франківщині набув популярності так званий «саламандровий туризм». Іншим прикладом є популяризація фестивального туризму, який супроводжується сільським, зеленим екотуризмом, винно-дегустаційним, туризмом «вихідного дня». Аргументом на користь запропонованих підходів до вибору видів стратегічного управління є спроба згрупувати стратегічне управління за певними класифікаційними ознаками і визначити його характерні риси, принципи, відмінності в рамках сучасних реалій туристичного ринку.

У даному розділі також проаналізовано підходи до побудови моделі стратегічного управління, що дало змогу запропонувати загальну схему процесу стратегічного управ-ління, яка: певним чином синтезує різні аспекти існуючих моделей; містить не лише алгоритм необхідних стратегічних дій, а й опис маршруту операцій на кожному етапі у вигляді запитань, котрі необхідно поставити, щоб не помилитись на стратегічній дорозі; будучи складною за змістом, вона проста у використанні; є основою для побудови моделі стратегічного управління; дає змогу залежно від типу і специфіки туристичного підпри-ємства, особливостей чинників його зовнішнього середовища розставити акценти та тому чи іншому етапі процесу стратегічного управління. Схема складається з чотирьох основ-них кроків: стратегічний аналіз, формулювання стратегії, реалізація стратегії, контроль за виконанням і реалізує основні принципи (перспективності, системності, комплек-сності, цілісності, пріоритетності, керованості, альтернативності) та підходи (рекреацій-ний, економічний, маркетинговий, інвестиційно-інноваційний, міжгалузевий) до страте-гічного управління у сфері туризму і буде покладена в основу розробки економічної мо-делі стратегічного управління туристичним підприємством у наступних розділах (рис.1).

У другому розділі «Моніторинг стратегічного управління в діяльності туристичних підприємств» проаналізовано туристичний потенціал України загалом та Івано-Франківщини зокрема й визначено провідну роль і значення туризму для розвитку підприємницької сфери країни та регіону. Запропоновано оцінювати роль туризму через призму його функціонального призначення. Таким чином, виокремлено такі функції туризму: соціальну (медико-біологічну, раціонального використання Вільного часу, забезпечення зайнятості трудових ресурсів, зростання доходів населення), економічну (створює нову матеріальну та нематеріальну вартісну цінність, надає споживчі послуги, виконує просвітницьку роль, забезпечує охорону здоров’я та громадського порядку), політичну (стабільність та безпека в світі), гуманітарну і духовну (інтелектуально-змістову, інтелектуально-пізнавальну фізичне та психологічне самовідновлення сил людини, самопізнання і самовдоско­на­лення на основі пізнання історії, етнокультури туристичного регіону) та екологічну (охорона навколишнього середовища, охорона природних територій, що використовуються). У роботі проаналізовано особливості реалізації кожної з функцій та проблем, які у зв’язку з цим виникають і аргументовано, що перша та остання функції є визначальними, бо мають на меті захистити і зберегти найважливіше й найцінніше – людину та природу, завдання інших – підвищити добробут і якість життя людини.

Також визначено кількісне значення туризму для результативності економіки завдяки його прямому впливу на зростання прибутковості галузі та опосередкованого – шляхом прояву ефекту туристичної мультиплікації на суміжні галузі економіки. Для цього шляхом порівняння потенціалу рекреаційних ресурсів, умов туристичного бізнесу, якості послуг, величини туристичного потоку з країнами аналогічних умов та визначення величини туристичного мультиплікатору (в межах 2–2,8) розраховано, що витрати кожного туриста, який відвідує Івано-Франківщину, зокрема, ініціюють створення додаткового доходу в сумі 1575 грн., здійснюючи при цьому понад 10 трансакцій.Рис.1. Загальна схема процесу стратегічного управління.
У даному розділі також запропоновано удосконалену схему аналізу середовища діяльності туристичних підприємств, яка враховує переваги і недоліки існуючих моделей та сезонний характер туристичної діяльності в регіоні й полягає у дослідженні загального макросередовища і аналізу галузевого середовища підприємницької діяльності (рис. 2).Рис. 2. Схема процесу стратегічного аналізу.

На основі запропонованої схеми проаналізовано діяльність туристичних підприємств Івано-Франківщини, в результаті якого:

 • складено стратегічну карту для підприємств туристичної галузі;

 • оцінено привабливість галузі за показниками – розмір ринку, ставлення суспільства до галузі, прогнозований темп зростання ринку, прибутковість, вплив сезонних та циклічних факторів, вплив зовнішнього (природного середовища), вимоги до рівня технологій та капіталовкладень, рівень конкуренції – й визначено її високий рівень за отриманою оцінкою 3,65 за п’ятибальною шкалою. Обґрунтовано, що це зумовлене не лише високою рентабельністю, а й доволі низьким рівнем конкурентної боротьби, природним сприятливим середовищем та популяризацією туризму, зокрема внутрішнього, в суспільстві;

 • проаналізовано рівень та інтенсивність конкуренції на основі використання показників дисперсії ринкових часток, дисперсії логарифмів ринкових часток, індексу Херфіндаля – Хіршмана та коефіцієнта варіації і доведено, що ринок туристичних послуг є помірно концентрованим, а рівень конкуренції характерний середньою інтенсивністю, що пов’язано з розширенням ринку в останні роки, активізацією туризму, зокрема внутрішнього, – це, в свою чергу, – мотивувало існуючі підприємства розширювати сфери діяльності, доповнювати пакет туристичних послуг новими видами;

 • досліджено ринкову кон’юнктуру шляхом сегментації туристичного ринку. У дисертаційній роботі обґрунтовано недоцільність однофакторної сегментації, яку сьогод-ні практикують більшість туристичних підприємств Івано-Франківщини методом «post hock (klaster based)», оскільки таким чином доволі важко правильно обрати цільовий сегмент ринку. Тому, пропонуємо проводити сегментацію за двофакторним розподілом за допомогою кореляційного зв’язку з використанням коефіцієнта К. Спірмена та спеціальних коефіцієнтів асоціації, контингенції і коефіцієнта взаємного сполучення К. Пірсона. Результати сегментації апробовано на ТП «Карпати» при розробці стратегії діяльності підприємства на 2007–2010 рр., а її алгоритм можуть використовувати інші туристичні підприємства;

 • визначено ключові фактори успіху – нормативно-правове забезпечення діяльності, природно-рекреаційні умови, рівень соціально-економічного розвитку країни, податкова політика держави, політична стабільність, особливості здійснення зовнішньоторговель-ної політики, наявність зовнішнього і національного (внутрішнього) попиту на турпродукт чи послуги, аналіз і оцінка яких сприяє виділенню тих сильних сторін підприємства, які будуть основою для побудови його конкурентного профілю; проаналізовано також особливості прояву концепції життєвого циклу товару у сфері туризму, а саме – аргументовано обмеження її використання, яке зумовлене сезонністю туристичного попиту та психолого-поведінковими чинниками туриста;

 • проаналізовано особливості туристичного попиту і встановлено чинники впливу на його формування – загальноекономічні, культурні, суспільно-психологічні, соціально-демографічні та особистісно-поведінкові. Визначено, що значний вплив на туристичний попит мають також інформованість, високий рівень освіченості, вимогливість до комфорту та якості послуг, індивідуалізм, екологізація мислення, фізична і розумова активність на відпочинку, намагання отримувати від життя якомога більше вражень. Виявлено, що ідентифікація мотивів поведінки споживача туристичного продукту також ускладнюється і тим, що сучасне суспільство одночасно породжує протилежні одна одній потреби, такі, наприклад, як: ізоляція і життя в групі, відпочинок та діяльність, пасивне споживання і творчий підхід до планування вільного часу, проведення відпустки за визначеною туристичною програмою і на свій вибір тощо. У роботі побудовано модель поведінки споживача і встановлено, що сукупність усіх наведених чинників зумовлює поведінку споживачів турпослуг і відображається у таких показниках: форма організації відпочинку; уявлення туриста про ціну; уявлення й ставлення до імені (торгової марки); роль зовнішніх негативів і роздратування в процесі прийняття рішення про відпочинок та туристичний комплекс тощо.

У другому розділі також визначено стратегічні пріоритети розвитку туристичних підприємств на прикладі підприємств туризму Івано-Франківської обл. На основі дослід-жень побудовано діаграму процесу культивації місії у керівників туристичних підпри-ємств, що ілюструє тенденцію до наявності у сучасних керівників туристичним бізнесом не однієї, а відразу кількох стратегічних цілей розвитку, а отже, свідчить про тенденцію до застосування комплексних стратегій. Виокремлено основні типи стратегій, прита-манні сучасному туристичному бізнесові України: сегментна, орієнтована на технології, стратегія професіоналів, стратегія репутації, мікс-стратегія. За допомогою просторової (SPACE) матриці ідентифіковано типові стратегії, які наслідують досліджувані в роботі підприємства туризму Івано-Франківської обл., і визначено, що нині більшість віддають перевагу агресивній стратегії в поєднанні з елементами консервативно-оборонної.

У третьому розділі «Побудова моделі стратегічного управління туристичним підприємством та визначення її ефективності» розроблено комплексну економічну модель стратегічного управління і визначено механізм оцінки її ефективності. Особливу увагу приділено динамічному (поточному) стратегічному управлінню, яке притаманне галузям із високим рівнем невизначеності щодо прогнозування тенденцій зовнішніх змін. Однією з таких галузей є туризм, тому система управління туристичним підприємством повинна враховувати можливість виникнення стратегічних несподіванок. Тому, запропонована економічна модель стратегічного управління враховує стратегічні позиції організації та вплив непередбачених змін оточуючого середовища (рис. 3):Рис. 3. Економічна модель стратегічного управління туристичним підприємством.следующая страница >>