asyan.org
добавить свой файл
1 2 3
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Функціонування промислових підпри ємств в сучасних ринкових умовах характеризується наявністю значних невідповідностей між кінцевими результатами їх діяльності та господарськими витратами. Рівень виробничих витрат вітчизняних товаровиробників займає значно більшу питому вагу на гривню доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в порівнянні з зарубіжними конкурентами і вимагає від них реального вдосконалення методів управління всіма видами витрат. В основі традиційних процесів виробничо-господарської і підприємницької діяльності промислових підприємств лежить організаційне управління з тим або іншим ступенем деталізації окремих елементів. Саме розробка системи побудови, функціонування і технології організаційного та економічного управління витратами містять в собі суть операційного менеджменту та розкриває зміст оперативного управління виробничими витратами на сучасному етапі розвитку.

Формування витрат в оптимальних розмірах вирішує головне економічне питання підприємств і надає їм можливості забезпечити необхідну ефективність господарювання за рахунок втілення організаційного та економічного механізму управління витратами, всіма видами ресурсів в процесі розробки, освоєння та виробництва нових видів продукції.

Порушеним питанням особливу увагу приділено в наукових працях та публікаціях зарубіжних вчених: Дж. Вебера, К. Друрі, Х. Купера, Дж. Эванса, Э. Мейра, Т. Стоуна і інших, а також вітчизняних: О.І. Амоші, М.Г. Білопольського, Я.Г. Берсуцького, О.В. Войчака, В.М. Гриньової, П.В. Гудзя, Р.Р. Ларіної, А.Ф. Павленка, В.А. Ткаченка, А.М. Ткаченко, М.Г. Чумаченка, М.В. Шегди й інших.

Віддаючи належне роботам названих учених і усвідомлюючи, що управління витратами виробничо-господарської діяльності промислових підприємств виступає як сукупність складних соціально-економічних і організаційно-методичних процесів дії управляючої системи на конкретний керований об'єкт, здійснюваного за допомогою системи підходів, принципів та методів, технічних засобів і організаційних механізмів з метою досягнення керованою системою заданих техніко-економічних і соціальних показників. Залишаються неопрацьованими проблеми управління такого роду, як: інноваційного розвитку, досягнення високого ступеня конкурентоспроможності, управління витратами, оперативного регулювання господарських відносин на дії навколишнього ринкового середовища. Це і визначило актуальність і вибір теми дисертаційного дослідження, а також головну мету досліджень та необхідність вирішення цих задач.

Сучасне ринкове середовище господарювання породжує перед промисловими підприємствами сукупність невирішених завдань нового порядку, суть яких полягає не в мінімізації витрат як таких в окремих тимчасових і просторових рамках, а в оптимізації витратного і відповідного йому організаційного та економічного механізмів в цілому в процесі досягнення стратегічних цілей господарюючими суб'єктами.

^ Зв'язок дослідження з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане в межах наукових досліджень Дніпропетровського й Донецького університетів економіки й права в області їхньої науково-технічної співдружності з ВАТ «Завод «Дніпропрес» за темами: «Організаційно-економічні основи розвитку технологічного й методичного забезпечення систем управління промисловими підприємствами в умовах ринкових відносин» (державний реєстраційний номер 0100U000948); «Проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємства в умовах ринкового середовища» (державний реєстраційний номер 0104U008832); «Надання замовнику інформаційно-маркетингових послуг та розробка рекомендацій щодо удосконалення системи управління ВАТ «Завод «Дніпропрес» (дог. №1 від. 10.11.2005 р.).

Дисертант брав участь у виконанні науково-дослідних робіт як співвиконавець та технічний керівник за дог. № 1 від 10.11.2005 р. Ним проведені техніко-економічні обґрунтування виробничої діяльності підприємства, проведено аналіз фінансової діяльності й використання виробничого, трудового й фінансового ресурсів, а також брав безпосередню участь у розробці заходів щодо стратегічного розвитку системи управління підприємством.

^ Мета й завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є визначення й обґрунтування методичних підходів і розробка практичних рекомендацій зі створення й функціонування організаційно-економічного механізму управління витратами промислового підприємства одиничного та дрібносерійного типу виробництва в умовах подальшого розвитку ринкових відносин і трансформацій економіки.

Для досягнення поставленої мети в дисертації необхідно було виконати наступні завдання:

- визначити сутність господарських витрат та складові частки механізму управління їх видами в умовах звичайної діяльності підприємств;

 • провести комплексний аналіз сучасних організаційних і економічних умов функціонування діючих систем управління витратами на промислових підприємствах з метою їх удосконалення, розвитку та пристосування до ринкових умов господарювання;

 • дослідити та систематизувати методичні положення з метою розробки, обґрунтування ефективних підходів і визначення методів формування систем управління господарськими витратами на сучасному етапі;

 • сформулювати системний організаційно-економічний підхід до проектування й створення ефективного механізму управління витратами виробничо-господарської діяльності промислових підприємств у ринкових умовах;

 • визначити та запропонувати перелік економічних критеріїв оцінки ефективності функціонування механізму управління витратами на промислових підприємствах;

-створити й обґрунтувати систему принципів і підходів до формування витрат конкретного замовлення в умовах функціонування організаційно-економічного механізму управління витратами в процесі операційної діяльності залежно від основного стратегічного позиціювання підприємства в зовнішньому ринковому середовищі;

 • запропонувати та сформувати системний підхід до оцінки ефективності використання механізму управління витратами операційної, фінансової та інвестиційної діяльності промислових підприємств.

^ Об'єктом дослідження є організаційно-методичні та економічні складові процесів управління виробничо-господарськими витратами на промислових підприємствах.

^ Предметом дослідження є організаційно-економічний механізм управління витратами на промислових підприємствах в умовах розвитку ринкових відносин і трансформації економіки.

^ Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційних досліджень є діалектичний метод пізнання, фундаментальні положення теорії управлінського й фінансового обліку, сучасні концепції управління витратами й контролінгу.

У процесі дослідження були використані такі загальнонаукові й спеціальні методи: теоретичного узагальнення – для класифікації витрат на виробництво й реалізацію продукції; загальної теорії систем – для розробки системи управління витратами промислового підприємства в сучасних ринкових умовах; економіко-математичні методи – для розробки критерію ефективності внутрішнього економічного механізму підприємства (питомих сукупних витрат); системно-структурний – для розробки моделей побудови внутрішнього економічного механізму промислових підприємств і інші.

Інформаційну базу досліджень склали законодавчі акти й нормативні матеріали, сучасні методики проектування й аналізу систем управління витратами на підприємствах, офіційні статистичні дані, звіти підприємств.

^ Наукова новизна отриманих результатів полягає в комплексному обґрунтуванні теоретичних та методичних підходів до розробки організаційно-економічного механізму управління витратами на промислових підприємствах й зводиться до наступного:

вперше:

 • розроблено новий системний організаційно-економічний підхід до методів проектування й створення механізму упереджуючого управління витратами в процесі виробничо-господарської діяльності промислових підприємств, основним підгрунтям якого є оцінка ефективності використання усіх видів ресурсів в умовах їх звичайної діяльності підприємств за допомогою показників питомих сукупних витрат, що сприяє конкурентоспроможності та стратегічному позиціюванню суб’єктів господарювання на зовнішньому та внутрішньому ринках;

одержали подальший розвиток:

 • методи моделювання внутрішнього механізму управління витратами на підприємствах з використанням факторної, цільової й функціональної моделей, що дозволяє визначати оптимальну економічну структуру витрат та сприяє зниженню навантаження накладних витрат на окремі види продукції;

 • методи та підходи до моделювання механізму управління витратами в умовах операційної, фінансової та інвестиційної діяльності з використанням організаційних та економічних факторів, які дозволяють визначити оптимальну господарську структуру підприємства та проектувати процеси управління витратами на всіх рівнях;

 • концепція формування системи упереджуючого управління господарськими витратами за рахунок введення показників сукупних питомих витрат по кожному з видів звичайної діяльності промислових підприємств, що забезпечує можливості та надає їм підстави для отримання планових показників рівня економічної ефективності їх загальної виробничо-господарської діяльності;

 • методичні підходи до формування оптимальної структури витрат, котрі забезпечують споживчі властивості продукту в процесі виробничо-господарської діяльності підприємства в діючих ринкових умовах на основі концепції стратегічного управління витратами й управління цільовою собівартістю через систему взаємопов’язаних аналітичних показників для планування, контролю та аналізу ефективності використання операційних витрат;

удосконалено:

 • критерій оцінки ефективності використання механізму, що характеризує позиціювання підприємства в зовнішньому ринковому середовищі на основі гнучкої цінової політики за рахунок контролю за ходом калькулювання собівартості кожного виду продукції та формування підстав збільшення прибутку за рахунок ефективного використання всіх видів ресурсів, залучених підприємством;

 • принципи побудови організаційно-економічного механізму управління витратами на підприємстві, які полягають в обґрунтуванні підходів щодо оцінки рівня цільових операційних витрат в процесі виробництва продукції для прийняття оптимальних управлінських рішень з урахуванням ринкової ситуації і контролю за її собівартістю.

^ Практичне значення отриманих результатів. Основні положення дисертаційної роботи являють собою рекомендації, які дозволяють проектувати системи управління витратами на промислових підприємствах на основі стратегічного позиціонування підприємства в зовнішньому середовищі й критеріїв оцінки ефективності функціонування внутрішньогосподарського механізму.

Підтвердженням практичного значення отриманих результатів є використання основних розробок і рекомендацій дисертаційного дослідження на Відкритому акціонерному товаристві «Завод «Дніпропрес» (акт впровадження №214 від 15.04.08); ЗАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (акт впровадження №54 від 19.06.08), ЗАТ «Елста» (акт впровадження №16 від 12.06.08).

Крім того, теоретичні положення дисертації використовуються в навчальному процесі Дніпропетровського університету економіки і права (№ 1206 від 17.10.2008 р.) та Донецького університетів економіки і права (№ 15/03 від 21.04.2008 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною науковою працею. Автору належать наукові ідеї роботи, що складаються в обґрунтуванні нових практичних підходів і теоретичних положень щодо підвищення ефективності функціонування організаційно-економічного механізму управління витратами на промислових підприємствах одиничного та дрібносерійного типу виробництва.

Особистий добуток здобувача у наукових працях, опублікованих у співавторстві, представлений в списку наукових праць.

^ Апробація результатів дисертації. Основні концептуальні положення, методичні розробки й висновки щодо виконаних досліджень були апробовані автором на наукових і науково-практичних конференціях, семінарах. В тому числі: на V науково-практичній конференції «Системність на полі невизначеності» (м. Дніпропетровськ, 2004 р.); Межвузовской научно-практической конференции «Проблемы построения и функционирования операционных систем в условиях неопределенности и динамичности внешней среды» (г. Днепропетровск, 2005г.); VI науково-практичній конференції «Проблеми ефективного регіонального та корпоративного управління в умовах невизначеності зовнішнього середовища» (м. Дніпропетровськ, 2006р.); Першій Всеукраїнській науково-практичній конференції «Формування механізму інноваційного розвитку сучасних соціоекономічних систем» (м. Донецьк, 2007 р.); науково-практичній конференції «Регіональні аспекти економіки та освіти» (м. Кременчук, 2007 р.); Міжнародному науково-практичному семінарі «Проблемы конкурентоспособности экономики в условиях евроинтеграции: региональные аспекты» (м. Запоріжжя, 2008 р.).следующая страница >>