asyan.org
добавить свой файл
1
АНАЛІЗ ГАЛУЗЕВОЇ СТАТИСТИКИ ЩОДО КОМПЛЕКСНИХ СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ В УКРАЇНІ ЗА ПЕРІОД 2005–2009 РОКІВ

В. Р. Ілейко, А. В. Каніщев

* Публікується за виданням: Ілейко В. Р., Каніщев А. В. Аналіз галузевої статистики щодо комплексних судово-психіатричних експертиз в Україні за період 2005–2009 років // Архів психіатрії. — 2011. — Т. 17, № 4. — С. 78–83.

Комплексні судово-психіатричні експертизи (СПЕ) протягом останніх років є достатньо розповсюдженим видом експертного дослідження у кримінальному (переважно) і цивільному процесах [1–3].

Аналіз статистичних показників щодо таких експертиз в межах України має практичне значення та науковий інтерес стосовно кількісних тенденцій, їх динаміки, часових та регіональних відмінностей. Узагальнення цих даних має бути підґрунтям для організаційно-методичних пропозицій, удосконалення та стандартизації діяльності судово-психіатричної експертної служби України.

У якості матеріалу дослідження було використано статистичні дані МОЗ України за період 2005–2009 років, отримані у вигляді статистичного звіту щодо проведення судово-психіатричних експертиз (форма № 38–здоров).

Комплексна судова психолого-психіатрична експертиза (КСППЕ) у статистичних звітах щодо судово-психіатричної експертної практики не відокремлюється від інших видів комплексної СПЕ, але складає переважну більшість (понад 90%) таких експертиз, що, на нашу думку, дозволяє, аналізуючи дані щодо комплексних експертиз взагалі, висвітлювати загальні та порівняльні показники щодо КСППЕ. Незначний відсоток складають так звані судові нарколого-психіатричні, нарколого-психолого-психіатричні, медико-психіатричні експертизи (наявність яких викликає сумнів щодо їх доцільності з методичної, клінічної та організаційної точок зору); проводяться також поодинокі сексолого-психіатричні експертизи (при деяких правопорушеннях сексуального характеру).

На досліджуваний період (як і на теперішній час) судово-психіатричні експертні підрозділи та установи є у кожній адміністративно-територіальній одиниці України, тобто у кожній з 24 областей України, АР Крим, м. Києві та м. Севастополі.

Загальна кількість СПЕ в Україні представлена у табл. 1.

Таблиця 1

Загальна кількість судово-психіатричних експертиз та комплексних судово-психіатричних експертиз в Україні у 2005–2009 рр.

Рік

Усього проведено судово-психіатричних експертиз

З них проведено комплексних судово-психіатричних експертиз

2005

28 685

3495 (12,2%)

2006

28 713

3391 (11,8%)

2007

29 472

3476 (11,8%)

2008

28 721

3869 (13,5%)

2009

25 920

3361 (13,0%)

^ Усього за 5 років

141 511

17 592 (12,4%)

Як видно з табл. 1, загальна кількість експертиз коливалась на позначці у 26–29 тис. експертиз щороку (від 25 920 експертиз у 2009 році до 29 472 експертиз у 2007 році).

Показники експертної діяльності по окремих регіонах (експертних установах та підрозділах) України демонструють близькі кількісні показники у кожному окремому регіону за досліджуваний період часу і значні відмінності у кількості експертиз, що проводяться у порівнянні між регіонами (табл. 2).

Таблиця 2

Кількість судово-психіатричних експертиз в різних адміністративно-територіальних одиницях України у 2005–2009 рр.

^ Адміністративно-територіальна одиниця

2005

2006

2007

2008

2009

Автономна Республіка Крим

2779

2361

2674

2701

2597

Вінницька

549

574

620

614

662

Волинська

552

557

558

549

552

Дніпропетровська

1538

1437

1513

1282

1210

Донецька

3299

3536

3454

3519

3630

Житомирська

550

577

860

690

613

Закарпатська

311

272

311

228

219

Запорізька

911

804

787

851

830

Івано-Франківська

500

522

420

430

433

Київська

1543

1636

1640

1652

*

Кіровоградська

725

676

793

821

764

Луганська

1124

1094

1096

1108

1111

Львівська

1512

1475

1398

1348

1287

Миколаївська

985

1011

995

1025

951

Одеська

1342

1280

1294

1295

1241

Полтавська

875

1012

909

1007

1069

Рівненська

392

391

584

518

462

Сумська

940

902

1001

875

910

Тернопільська

433

516

620

694

709

Харківська

1678

1384

1544

1454

1363

Херсонська

730

669

903

889

810

Хмельницька

593

703

704

748

728

Черкаська

668

767

772

717

687

Чернівецька

560

650

564

665

*

Чернігівська

683

751

766

669

728

м. Київ

2566

2820

2411

2066

2107

м. Севастополь

347

336

281

306

247

^ Усього по Україні

28 685

28 713

29 472

28 721

25 920

Примітка:
* — дані по Київській та Чернівецькій областях за 2009 р. відсутні.

Наведена структура експертної діяльності має певний інтерес щодо її більш детального та суттєвого аналізу щодо пояснення відмінностей з метою подальшого удосконалення цієї структури. Слід зазначити, що кількість судово-психіатричних експертиз в окремих регіонах визначається сукупністю факторів впливу на цей показник, а саме кількістю населення у певному регіоні; кількістю кримінальних та цивільних справ за певний проміжок часу; кількістю осіб з психічними розладами; наявними настановами судово-слідчих органів щодо призначення СПЕ тощо. При цьому кількість експертиз в окремих регіонах, на нашу думку, опосередковано визначає напрямок удосконалення системи СПЕ в Україні щодо необхідної централізації з переглядом ліжкового фонду (кількості стаціонарних ліжок) або взагалі обговоренням низки питань щодо реструктуризації служби.

Загальна кількість комплексних експертиз в Україні (табл. 1) включає: 1) комплексні експертизи у кримінальному процесі, зокрема а) комплексні експертизи підозрюваних та обвинувачених, б) комплексні експертизи у відношенні свідків та потерпілих; 2) комплексні експертизи у цивільному процесі.

У відповідності з розподілом підекспертних, яким були проведені комплексні СПЕ, переважна кількість (97,0%) таких експертиз спостерігалась у кримінальному процесі, і проводилась у відношенні підозрюваних та обвинувачуваних (коливання показників від 86,8% до 89,1%) та свідків і потерпілих (коливання показників від 7,9% до 10,5%). У цивільному процесі, кількість комплексної СПЕ коливалась у межах від 2,1% до 3,9%. Показники за окремі роки досліджуваного періоду 2005–2009 рр. щодо окремих категорій підекспертних достовірно між собою не відрізнялися (табл. 3, рис. 1).

^ Таблиця 3

Контингент підекспертних, яким були проведені комплексні судово-психіатричні експертизи у 2005–2009 рр.

^ Категорії підекспертних

2005

2006

2007

2008

2009

Усього за 5 років

Підозрювані та обвинувачені

3081
(88,2%)

3021
(89,1%)

3040
(87,5%)

3364
(86,9%)

2916
(86,8%)

15422
(87,7%)

Свідки та потерпілі

277
(7,9%)

298
(8,8%)

329
(9,5%)

406
(10,5%)

333
(9,9%)

1643
(9,3%)

Учасники цивільних справ

137
(3,9%)

72
(2,1%)

107
(3,1%)

99
(2,6%)

112
(3,3%)

527
(3,0%)

Разом

3495
(100%)


3391
(100%)


3476
(100%)


3869
(100%)


3361
(100%)


17592
(100%)
Рис. 1. Розподіл контингентів підекспертних, яким були проведені комплексні судово-психіатричні експертизи протягом 5 років (2004–2009 рр.)

Наведені цифри свідчать про стабільність і пріоритетність визначення судово-слідчими органами категорій підекспертних, у відношенні яких призначаються комплексні СПЕ.

Між тим перерахунок показника комплексних експертиз з урахуванням абсолютної кількості підекспертних певної категорії свідчить, що найбільший відсоток комплексних СПЕ проводиться серед свідків та потерпілих (табл. 4).

Таблиця 4

Кількість комплексних судово-психіатричних експертиз серед різних категорій підекспертних (дані за період 2005–2009 рр.)

^ Категорії підекспертних

Загальна кількість судово-психіатричних експертиз

Кількість комплексних судово-психіатричних експертиз

Питома вага комплексних судово-психіатричних експертиз

Підозрювані та обвинувачені

106841

15422

14,4%

Свідки та потерпілі

2892

1643

56,8%

Учасники цивільних справ

31478

527

1,7%

Усього

141511

17592

12,4%

У відповідності з отриманими даними, кількість комплексних експертиз за 5-річний період мала певні коливання у межах 3300–3900 експертиз щороку і становила по відношенню до загальної кількості експертиз від 11,8% до 13,0%. За 5-річний період цей показник становив 12,4% (табл. 1). Збільшення загальної кількості експертиз не завжди супроводжувалося збільшенням кількості комплексних СПЕ і навпаки, що показує відсутність прямих кореляційних зв’язків між цими цифрами на рівні загальних показників по Україні, але не виключає таких кореляцій на рівні окремого регіону.

Структура комплексної СПЕ (амбулаторної і стаціонарної) свідчить про неоднозначність динаміки показників в окремих регіонах України за період 2005–2009 рр. (табл. 5).

Таблиця 5

Кількість комплексних (амбулаторних і стаціонарних) судово-психіатричних експертиз в різних адміністративно-територіальних одиницях України у 2005–2009 рр.

^ Адміністративно-територіальна одиниця

2005

2006

2007

2008

2009

амб.

стац.

амб.

стац.

амб.

стац.

амб.

стац.

амб.

стац.

АР Крим

329

99

242

92

266

100

252

122

324

110

Вінницька

21

67

27

71

13

77

18

80

59

130

Волинська

81

5

91

8

85

5

98

2

82

3

Дніпропетровська

3

98

30

114

28

69

1

114

0

104

Донецька

172

12

163

10

189

14

231

20

256

6

Житомирська

121

0

117

0

147

0

192

0

157

0

Закарпатська

35

0

23

0

25

0

11

0

0

0

Запорізька

8

0

14

1

37

0

29

0

41

1

Івано-Франківська

9

0

6

0

6

0

14

0

7

0

Київська

302

0

275

0

242

0

256

0

0

0

Кіровоградська

23

0

25

0

33

0

42

0

38

0

Луганська

44

88

69

111

90

80

62

118

64

134

Львівська

15

61

9

61

50

63

32

79

40

66

Миколаївська

15

0

26

0

65

0

53

0

44

0

Одеська

100

10

91

27

91

23

111

21

103

34

Полтавська

194

0

234

0

227

0

200

0

197

0

Рівненська

130

0

121

0

108

0

156

0

118

0

Сумська

37

12

28

16

61

27

54

32

75

33

Тернопільська

126

0

150

0

199

0

187

0

205

0

Харківська

16

17

21

11

34

16

28

20

29

24

Херсонська

45

29

62

38

58

40

71

38

83

34

Хмельницька

19

27

26

24

15

13

8

17

13

21

Черкаська

58

0

60

0

0

0

72

0

43

0

Чернівецька

140

0

222

0

146

0

150

0

0

0

Чернігівська

67

0

39

0

50

0

73

0

18

0

м. Київ

255

131

223

121

172

97

140

117

66

125

м. Севастополь

21

6

40

3

31

2

38

0

26

1

^ Усього по Україні

2386

662

2434

708

2468

626

2579

780

2088

826

Так, в деяких з них має місце тенденція до зростання амбулаторних чи стаціонарних СПЕ (Вінницька, Донецька, Житомирська, Київська, Полтавська, Тернопільська, Хмельницька області), в деяких регіонах ці показники є більш стабільними з невеликим або більш значним коливанням (АР Крим, Волинська, Луганська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, м. Київ), в деяких — мають тенденцію до зниження (Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Львівська, Харківська області, м. Севастополь). Для більшості регіонів (і в цілому по Україні) притаманним є коливання кількості комплексних СПЕ без якихось стабільних тенденцій. Хоча для доказового констатування тих чи інших тенденцій потрібно проводити аналіз динаміки за більш тривалий період часу.

Детальний порівняльний аналіз структури комплексної експертизи як по окремим регіонам з точки зору динаміки взагалі та динаміки амбулаторної і стаціонарної експертизи (в тих регіонах де проводиться стаціонарна експертиза), так і між окремими регіонами потребує окремого трудомісткого аналітико-статистичного дослідження, між тим результат такого дослідження без одночасного вивчення якісних характеристик комплексних експертиз, що проводяться в окремих регіонах, апріорі не має суттєвого значення щодо удосконалення (поліпшення) діяльності цього напрямку СПЕ.

Показники кількості комплексних експертиз у окремих регіонах у перерахунку на загальну кількість експертиз у цих регіонах демонструють показник питомої ваги комплексних СПЕ (нами наведено такі дані за 2008 та 2009 роки) (рис. 2, 3).Рис. 2. Питома вага комплексних судово-психіатричних експертиз в різних адміністративно-територіальних одиницях України у 2008 р. (у відсотках від загальної кількості судово-психіатричних експертиз)

Рис. 3. Питома вага комплексних судово-психіатричних експертиз в різних адміністративно-територіальних одиницях України у 2009 р. (у відсотках від загальної кількості судово-психіатричних експертиз)

Отримані результати свідчать про значний розкид показників — від 0% до 38–40%, при середньому показнику по Україні — 14%. Отримані дані потребують: а) визначення структури комплексних СПЕ у регіонах, що надто відрізняються від середнього значення, б) аналізу причин таких розбіжностей (в першу чергу чи пов’язані вони з вимогами судово-слідчих органів, чи з позицією експертних підрозділів), в) аналізу якості, обґрунтування, суттєвого наповнення комплексних СПЕ, що займають біля половини від проведених у регіоні СПЕ.

Узагальнюючи аналіз наведених статистичних показників слід констатувати, що отримані дані викликають більше запитань, ніж дають відповідей та розуміння клініко-організаційної діяльності, що має ними висвітлюватися. Ці дані свідчать про необхідність отримання більш суттєвих, якісно наочних показників стосовно комплексної СПЕ та демонструють і підтверджують відсутність односпрямованих, загальноприйнятих, стандартизованих підходів щодо призначення та проведення комплексної СПЕ в Україні.

Література

  1. Мохонько А. Р., Щукина Е. Я. Актуальные проблемы организации судебно-психиатрической экспертной службы в Российской Федерации // Архів психіатрії. — 2008. — Т. 14, № 4. — С. 27–31.

  2. Ревенок О. А., Арсенюк Т. М. Судово-психіатрична експертиза в Україні (2006–2007 роки) // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. — 2008. — № 2. — С. 33–44.

  3. Первомайский В. Б., Канищев А. В. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза: заблуждения и реальность // Архів психіатрії. — 2006. — Т. 12, № 1–4. — С. 175–179.