asyan.org
добавить свой файл
1
Переклад з англійської на українську
Арт Бізнес Ньюз вересень 2010 Мьюрей Рефель
Завдяки чому підприємці стають успішними? Провідні бізнесмени мають багато спільного, і професійні митці можуть багато чого навчитись з їхнього успіху і їхніх стратегій.
У мене є теорія стосовно ведення бізнесу. Якщо моя справа успішна, це не завдяки погоді, порі року чи економічній ситуації. Це завдяки мені. Я щось роблю як слід. Якщо мій бізнес розвивається погано, це не через погоду, пору року чи економічну ситуацію. Це через мене. Я щось роблю не так. Хтось постійно щось у когось купує, як тоді я можу переконати їх купити щось у мене?
Передусім необхідна впевненість у собі й у своєму товарі, яка включає чіткі цілі й знання продуктів, які ви продаєте. Лише тоді ви можете надихнути відданість персоналу й бажання купувати клієнтам.
Успішні бізнесмени, в якій галузі вони б не працювали, як виявляється, мають спільні риси. Сьогоднішній світ просто успіх не задовольняє – ми хочемо знати, як успішні люди сягають вершин. Російські вчені розвинули концепцію під назвою «антропомаксималогія», в якій вони намагаються пояснити, чому одні люди досягають більшого, ніж інші. Протягом кількох років я особисто займався антропомаксимологією і дізнався, що існують характеристики, притаманні успішним підприємцям. Ось кілька з них:


  1. Вони незмінно ставлять високі цілі. Успішні бізнесмени – це альпіністи, які, дійшовши до вершини, шукають наступну, ще вищу. Вони – роздрібні торговці, які відправляють 1500 листів своїм клієнтам, і отримують хороший показник у 100 замовлень. Але, замість того щоб задовольнитись стома, вони запитують, як збільшити цю кількість до 150 наступного разу.


Наприклад, Дональд Келлі з Келі Фрейм енд Арт Гелеріз, галерей, розташованих у Мінесоті й Вісконсені, постійно намагається вдосконалити свій список електронних адрес. «Моя мета - зібрати 150 нових імен в адресній книзі щомісяця, і відправити нове повідомлення цьому списку кожні два тижні».


  1. Вони уникають «комфортних зон». Для успішної людини стояти на місці – це те саме, що й повертатись назад. Люди, які залишаються в комфортних зонах, роблять те, що й раніше, тому що «ми завжди так робили». Вони розміщують ті самі оголошення, закуповують ті самі товари тим самим способом й уникають всього нового, відмінного чи незвичайного, бо відчувають, що можуть зробити щось неправильно. У відсутності торгівельної активності вони звинувачують погоду, пору року, економіку – будь-що, крім cебе самих.


Успішні власники галерей відвідують арт-шоу, читають каталоги, відвідують інші галереї подорожуючи. Вони постійно у пошуках унікального мистецтва, ексклюзивного для їхніх галерей. Вони контролюють свою долю і рекламують свої підприємства як захоплюючі місця.

3. Їх рухають вперед досягнення, а не гроші

Успішні люди дотримуються теорії засновника комп’ютерної компанії «Епл» Стіва Джобса, який сказав: «Нагорода у подорожі». Вони направлені на клієнтів, а не на продукцію. Їх захоплює не дзвін касового апарату, а натовпи людей, які відповідають на листи. Для них немає більшої вершини, ніж черги перед магазином до відкриття дверей.
4. Вони вирішують проблеми, а не знаходять винних

Телефонний стовп перекривав вид на Кенейдіен гелері Роба Бішопа. Він знав, що буде складно, а може й неможливо, перенести цей стовп. Він вирішив зафарбувати стовп, використавши імпресіоністську тему. Коли він завершив, прийшли місцеві журналісти, зробили фотографії і написали про це статтю. «Це була чудова реклама», сказав Бішоп. «А потім почали телефонувати й запитувати «Ви його продаєте?»
Успішні власники галерей не марнують час на те, щоб дивитись на проблеми й казати: «Ми в цьому не винні», чи «Чому ми не…». Вони кажуть: «Подивімось на те, що пішло не так, усвідоммо, що це був повчальний досвід, і з’ясуймо, як можна це виправити наступного разу».
Коли клієнт чує, що для обрамлення потрібен тиждень, або й більше, і каже: «Вибачте, але це надто довго», ви знизуєте плечима і кажете: «Швидше бути не може »? Чи ви думаєте «Хм, якщо цього хоче клієнт, як можна вирішити цю проблему?»
5. Вони розглядають найгірший можливий варіант розвитку подій
«Яким може бути найгірший результат, якщо я дотримуватимусь цього плану?» запитують вони в себе. Тоді, знаючи це, вони вирішують, чи є цей ризик виправданим.
Проте, прийнявши рішення, далі бізнесмени працюють з упевненість, знанням і компетенцією, необхідними, щоб це запрацювало.
Вони розуміють, який результат найшкідливіший, і тоді вирішують, чи зможуть жити його наслідками. Якщо так, ідуть далі. З упевненістю.
Галереї, які зосереджуються на певному виді мистецтва, часто вирішують спробувати себе в непов’язаній з цим сфері. Іноді ця спроба розширити спосіб може виявитись для галереї невдалою, але успішні підприємці знають, що навіть поразка – це повчальний досвід.
«Щоразу, коли мені щось не вдається,» казав Томас Едісон, «я чогось вчуся». Він пробував 1114 разів підібрати нитку розжарювання, яка б світила в лампі. 1113 разів йому не вдалося.
6. Вони репетирують майбутнє так, ніби бачать його

«Я вірю, що наше майбутнє – це універсам декору. На додачу до рідкісних набивних тканин і плакатів, ми вже пропонуємо колекційні предмети, подарунки і маленькі допоміжні меблі,» каже Крістін Кнол з Художньої галереї Хог Холов в Честерфілді, штат Міссурі.

Успішні люди рухаються вперед до картин, які вони бачать в своїй уяві. Вони можуть репетирувати наступні події так, як вони їх «бачать». Вони наче гравці в шахи, які «відчувають» наступний хід і мають шість заготовлених відповідей, коли підходить їхня черга.


Art Business News, Sept, 2003 by Murray Raphel
What makes a successful business person? Business people who are tops in their field have a lot in common, and art professionals can learn a lot from their successes and strategies

^ Art Business News, Sept, 2003 by Murray Raphel
I have a theory on doing business. If my business is good, it's not because of the weather, the time of year or the economy. It's because of me. I'm doing something right. If my business is bad, it's not because of the weather, the time of the year or the economy. It's because of me. I'm doing something wrong. Somebody is always buying something from somebody, so how can I make them buy from me?
First of all, you need confidence in yourself and your merchandise with clear goals and knowledge of the products you are selling. Only then can you inspire dedication from your staff and a willingness to buy from customers.
Successful business people, no matter what their industry, have been found to share similar traits. Today's world is no longer satisfied with simply success--we want to know how the successful get to the top. The Russians developed a concept called "anthropomaximology," in which they try to answer the question of why some individuals outperform others. Through the years I've done some anthropomaximology of my own and found there are certain qualities that describe successful business people. Here are a few:
1 They constantly set higher goals Successful business people are mountain climbers who, having climbed one peak, look beyond to the next highest. They are the retailers who send 1,500 mailers to their customers and yield a good turnout of 100. But instead of being satisfied with 100, they ask how they can increase that number to 150 the next time.

For example, Donald Kelley of Kelley Frame and Art Galleries, with locations in Minnesota and Wisconsin, continually tries to improve his e-mail list. "My goal is to collect 150 new e-mail names every month and send out a new e-mail message to this list every two weeks."
2 They avoid "comfort zones" To a successful person, standing still feels like going backwards. People who stay in their comfort zones do what they did before because it's "the way we've always done it:" They run the same ads, buy the same merchandise in the same way and avoid anything new, different or unusual because they feel they might do something wrong. They blame any lack of business on the weather, the time of the year, the economy--anything except for themselves.
Successful gallery owners attend art shows, read catalogs and visit other galleries in their travels. They are always searching to find unique art exclusive to their galleries. They take control of their own destiny and market their businesses as exciting destinations.
3 They are driven by accomplishments, not money
Successful people follow the theory of Apple Computer's founder Steve Jobs, who said, "The journey is the reward." They are customer focused, not product focused. Their thrill is not the ringing of the register but the crowds responding to their mailing. For them, there is no greater high than a line outside the store before the doors open.
4 They solve problems rather than place blame
A telephone pole blocked the view of Ron Bishop's Canadian gallery. He knew it would be difficult, if not impossible, to have the telephone pole moved. His solution was to paint the pole with an Impressionistic theme. Once it was finished, the local paper came, took a picture and wrote a story about it. "It was great publicity," said Bishop. "And then the calls started coming, asking, 'Is it for sale?'"
Successful gallery owners do not waste their time looking at problems and saying, "It's not our fault" or "Why didn't we ..." They say, "Let's look at what went wrong and realize it was a learning experience and figure out how we can make it work next time."
When a customer hears it will take a week or longer to have their art framed, and says, "Sorry, that's too long," do you shrug your shoulders and say, "Well, that's how long it takes." Or do you think, "Hmmmm, if that's what the customer wants, how can I solve their problem?"
5 They look at the worst possible scenario
"What's the worst possible result if we follow this plan?" they ask themselves. Then, knowing that, they decide if the risk-taking is practical.
However, once they make the decision, they proceed with the confidence, knowledge and expertise necessary to make it work.
They understand the most harmful result and then decide if they can live with the outcome. If they can, they move ahead. Confidently.
Galleries that concentrate on one type of art often decide to reach into an unrelated area. Sometimes a gallery will fail in an attempt to broaden their focus, but successful performers understand even defeat is a learning experience.
"Every time I fail," said Thomas Edison, "I learn something." He tried 1,114 times to find a filament to stay lit in a bulb. He failed 1,113 times.
6 They rehearse the future as they see it
"I believe our future is a one-stop shop for decorating. In addition to limited-edition prints and posters, we now offer collectibles, gift items and small occasional furniture pieces," said Christine Knoll of the Art Gallery of Hog Hollow in Chesterfield, Mo.
Successful people move towards the pictures they create in their mind. They can rehearse coming actions or events as they "see" them. They are like chess players who can "feel" the next move of their opponent and have half a dozen responses ready when their time comes to move.