asyan.org
добавить свой файл
1
ЗАВДАННЯ ІІ ЕТАПУ

ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД З ХІМІЇ

9 КЛАС

2000

1. Внаслідок різних реакцій отримано воду:

а) NaOH + HCl = NaCl + H2O;

б) Cu(OH)2 = CuO + H2O;

в) C2H5OH → C2H4 + H2O.

Чи можна стверджувати, що після дистиляції вода має склад:

а) однаковий в усіх випадках;

б) різний в усіх випадках;

в) однаковий у першому і другому випадках.

2. Напишіть рівняння таких перетворень:

N2 + H2 → A (в присутності каталізатора);

A + O2 → B + H2O (в присутності каталізатора);

B + O2 → C

C + H2O → B + D

D + A → E

E → F + H2O (при нагріванні).

3. Підберіть коефіцієнти окисно-відновної реакції. Вкажіть окисник і відновник. У відповіді дайте загальну суму коефіцієнтів.

K2Cr2O7 + NO + H2SO4 → K2SO4 + H2O + Cr2(SO4)3 + HNO3

4. При зливанні розчинів хлориду магнію та карбонату натрію утворюється осад гідроксокарбонату магнію. Заміна карбонату натрію на карбонат амонію призводить до осадження середньої солі. Напишіть рівняння реакцій. Чим можна пояснити утворення різних сполук магнію?

5. Один літр суміші газів СО і СО2, маса якої складала 1,429г пропустили крізь 90,7г 1%-ного розчину КОН. Визначте масу солей, які утворилися в розчині.
2005

1. У чотирьох газометрах знаходяться кисень, водень, азот і вуглекислий газ. Як визначити, який газ знаходиться в кожному газометрі? Напишіть рівняння реакцій.

2. Як із чотирьох простих речовин (К, О2, S, Н2) одержати три середні, три кислі солі, три кислоти?

3. Сульфур у сполуках з неметалами, які стоять у періодичній системі вище і справа від нього, часто виявляє валентність ІV, а з рештою неметалів і з металами валентність ІІ. Складіть формули сполук Сульфуру з елементами № 1, 6, 8, 11, 17, 29. Які з них за звичайних умов будуть мати молекулярну, а які іонну будову? Поясніть таку закономірність зміни валентності Сульфуру.

4. Масова частка Гідрогену в деякому гідриді АНх становить 12,5%. Визначте елемент А.

5. Скільки г КОН потрібно розчинити в 100г 5%-ного розчину, щоб отримати 12%-ний розчин лугу?

2006

1. Обчисліть, який об’єм води необхідний для розведення 200мл 96%-ного етилового спирту (ρ = 0,8г/мл), щоб одержати 10%-ний розчин.

2. Визначте молекулярну формулу речовини, якщо відомо, що масова частка Карбону в ній – 39,97%, Гідрогену – 6,73%, Оксигену – 53,3%. Густина пари цієї речовини за вуглекислим газом дорівнює 4,091.

3. У розчин купрум (ІІ) сульфату занурили залізний цвях. Поясніть процес утворення червоного нальоту на цвяху і поступову зміну кольору розчину. Складіть рівняння відповідного процесу. Вкажіть тип хімічної реакції.

4. Узгодьте реагенти і продукти реакції:

Реагенти Продукти реакції

А. Fe + O2 → 1. Fe(OH)3;

Б. Fe + H2O → 2. Fe3O4 + H2;

В. Fe(OH)3 → 3. Fe(OH)2;

Г. Fe(OH)2 + O2 + H2O → 4. Fe3O4;

5. Fe2O3 + H2O.

5. На фірмовій етикетці харчового продукту зазначено термін його зберігання: за 25ºС – 4 доби, за 15ºС – 10 діб, за 5ºС – 45 діб. Довести, що фірма намагається ввести покупця в оману. Яким має бути термін зберігання за 5ºС?
2008

1. Виберіть твердження щодо реакції: S + KClO3 → SO2 + KCl та відтворіть у вигляді реакції: а) ступінь окиснення Калію змінюється;

б) ступінь окиснення Сульфуру зменшується;

в) Сульфур відновлюється;

г) Хлор відновлюється.

2. Виберіть формулу речовини, яка є окисником у реакції

HCl + HNO3 (конц) → NOCl + Cl2 + H2O.

а) HCl; б) HNO3; в) NOCl; г) Cl2.

3. Виберіть хімічну ознаку кислотного оксиду за здатністю взаємодіяти та відтворіть у вигляді реакції:

а) з основними сполуками;

б) з кислотними сполуками;

в) з водою;

г) як з кислотними, так і з основними сполуками.

4. Встановіть відповідність нітрату металy:

Нітрат металу Продукти розкладу

1) Hg(NO3)2 а) нітрит і кисень;

2) Pb(NO3)2 б) оксид, кисень і бурий газ;

3) Ba(NO3)2 в) метал, кисень і бурий газ;

г) нітрит і бурий газ.

5. 56л суміші азоту та водню пропустили над каталізатором. У результаті реакції об’єм суміші зменшився на 28л. Добутий амоніак розчинили в 120мл 15%-ного розчину амоніаку (ρ = 0,94г/мл). Визначте масову частку амоніаку в новому розчині.
2010

1. З якими із перелічених речовин може реагувати 25%-на хлоридна кислота:

Ba(NO3)2, Fe2O3, Zn(OH)2, SiO2, AgNO3, KMnO4, Cu, Ag. Напишіть рівняння відповідних реакцій.

2. Дано речовини: алюміній, манган (ІV) оксид, водний розчин купрум (ІІ) сульфату і концентрована хлоридна кислота. Напишіть рівняння чотирьох можливих реакцій між цими речовинами.

3. Для одержання розчину калій сульфату розраховану кількість калій карбонату розчинили в 5%-ній сульфатній кислоті. Визначте масову частку калій сульфату в одержаному розчині, якщо це єдина розчинна речовина.

4. При повному спалюванні 1 моль уротропіну (сухе пальне) С6Н12N4 у надлишку кисню утворилося 4212 кДж тепла. Скільки тепла виділиться, якщо для спалювання взяли 5,6л кисню (н. у.) і відповідну кількість уротропіну? Яку масу уротропіну спалили. Напишіть рівняння реакції горіння.

5. У різні пробірки налили дистильовану воду і водні розчини натрій хлориду, натрій карбонату, цинк хлориду, алюміній хлориду; додали в кожну пробірку по одній гранулі алюмінію і нагріли до 60ºС. Вкажіть, у яких пробірках відбуватимуться хімічні реакції? Напишіть відповідні рівняння. Поясніть сенс нагрівання пробірок.