asyan.org
добавить свой файл
1 2
Міністерство ОСВІТИ І НАУКИ

МОЛОДІ ТА СПОРТУ україни

державний ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

Індивідуальне завдання на тему:

Екологічні стосунки (зв’язки)

Підготував студент xxx курсу:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Прийняла:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ужгород 2012

Зміст
Вступ……………………………………………………..……………..………………..….3

Розділ І«Симбіоз» ……………………………………..………………………………..….6

Розділ ІІ«Біоценоз, як єдність рослинності і тваринного населення» …………….……8

Розділ ІІІ «Зв’язки в біоценозі»………………………………...………………..……… 10

Висновoк….……………………………………………………………….…….….….…..12

Список використаної літератури……………………………………………..……..……13

Вступ

Екологічні стосунки виступають на всіх рівнях екологічних систем як безпосередньо між організмами, так і між організмами й оточуючим середовищем. Найпростішим прикладом є залежність організму від певних чинників, які присутні в оточуючому середовищі. Такими є температура повітря або температура ґрунту, від яких залежить розвиток рослини. Врожай певних рослин може впливати на розмноження популяції синиці чи інших пташиних. Щільний намет дерев не дає можливості розвиватися підросту. Порушення ієрархічної структури популяції домової миші призводить до випадків, коли новонароджені з'їдаються дорослими особинами в гнізді.

В природі реалізується величезне розмаїття екологічних зв'язків, серед яких найбільше поширені такі: хижацтво, паразитизм, симбіоз і конкуренція.

Розмаїття впливів і залежностей, що виявляються в екосистемах, визначає зміст перебігу екологічних процесів, а також внутрішніх стосунків у межах цих систем. Перші спроби класифікувати екологічні стосунки в біоценозі зроблено Клементсом і Шелфордом у 1939 p., які виділили в них два типи, або цикли : І цикл охоплює збуджуючу дію середовища на організм, тобто акцію, а також зворотну реакцію організму, тобто його вплив на оточення; II цикл охоплює коакції, або ж впливи одних організмів на інші. Слід зазначити, що стосунки між особинами одного виду можуть суттєво відрізнятись від стосунків особин різних видів [ Кучерявий В.П. Екологія].
Екологічні зв'язки на рівні особини (а), популяції (б) і біоценозу (в):

1 – акція,

2 – реакція

3 – ентропопуляційна коакція

4 – експлуатаційна коакція,

5 – паратрофічна коакція.

Рівень організму. Екологія поодинокого організму являє собою І цикл стосунків. До організмів доходять збудження і впливи фізико-хімічного середовища у вигляді акції. Відповідь організму на дію середовища, тобто реакція, являє собою як вичерпування зі середовища засобів для свого існування, так і перетворення цього середовища шляхом виділення власних субстанцій.

Як правило, І цикл реалізується в умовах піонерного заселення місць, позбавлених життя (заростання кар'єрів чи піщаних дюн). У нормальних умовах на І цикл накладається II, який виникає внаслідок співжиття особин одного або декількох видів. Наприклад, після піонерного заселення звалища поодинокими трав'яними рослинами з'являються зарості чагарників і дерев, утворюючи більш-менш стале угруповання.[ Кучерявий В.П. Екологія].
Рівень популяції. На кожну природну популяцію діють сили, які спричинюють скорочення чисельності особин як через нищівні дії середовища, що завершуються фізіологічною смертю особин, так і через впливи організмів, що належать до інших видів, для яких дана популяція є джерелом споживання або ж конкурентом.

Основним типом внутріпопуляційної коакції є пропагація (від лат. пропагіре – поширення). Вона охоплює розроджувальні зв'язки між особинами, внаслідок яких чисельність популяції зростає. Завдяки пропагації вирівнюється попередня чисельність і одночасно продукуються її надлишки, що створює умови для територіальної експансії популяції.

Пропагаційні зв'язки реалізуються або ж завдяки безпосереднім контактам, або ж за допомогою інших організмів шляхом зоогамії або ентомогамії, деколи ж за участю самого середовища, наприклад, за допомогою вітру (анемогамія) або води (гідрогамія). Для існування в популяції пропагаційних зв'язків не завжди має бути особиста близькість інших особин. У випадку безпосереднього запліднення необхідна взаємна толерантність особин, яка загалом поширена у світі тварин.

Одночасно з толерантними зв'язками в популяціях спостерігаємо коакційні кооперації, які полягають у взаємодії особин для забезпечення свого існування. Ці цілі реалізуються в популяціях шляхом створення таких зв'язків: а) родинних (наприклад, родина Fagaceae в лісових асоціаціях представлена родами бук, дуб і граб); б) стадних (дикі свині); в) різні форми скупчення організмів (бджолиний рій, мурашникова колонія) тощо.

Між особинами в межах популяції спостерігаються прояви коакційних дизкооперацій, тобто впливів, які є безпосередньо або опосередковано шкідливими для особин. Дизкоопераційні стосунки гарантують, виходячи з правил найкращих умов, існування та розмноження представникам певної популяції, яка заселяє дану територію, оберігаючи тим самим її від витіснення[ http: // imainbooks.com/ book_304_page_4].
Біоценотичний рівень характеризується переважно дизкоопераційними коакціями між окремими популяціями. Тут домінують зв'язки експлуатаційного типу, тобто такі, при яких одна з популяцій (експлуатована) втрачає, а інша (експлуатуюча) користується цим. За винятком більшості зелених рослин (автотрофів) усі популяції організмів-консументів (споживачів органічної речовини), що входять до складу біоценозу, одночасно експлуатуються і є експлуатованими. Цей тип екологічних зв'язків в сфері біоценотичного рівня гарантує обіг матерії в природі і відповідно тривалість життя. Поряд з експлуатаційними зв'язками в біоценозах поширена конкуренція, або ж суперництво окремих популяцій, особливо сильна у випадку експлуатування оточення, обмеженого природними факторами, такими, як корм, місця плодоношення тощо [http://www.agromage.com/stat_id.php?id=729]

На рівні міжвидових стосунків виступають також зв'язки коопераційного типу, такі, як симбіоз і толеранційні зв'язки між видами, біологічні потреби яких не перекриваються. Зразком таких толерантних стосунків є лугове різнотрав'я, де багато видів протягом тривалого періоду розвитку живуть в умовах взаємодії.

Екологічні залежності, які виступають в тій чи іншій системі, становлять її екологічний механізм, який вирішує напрямки змін чисельності, стану і величини біомаси, а отже, і обігу енергії. Екологічний механізм, який реагує на зміни, що відбуваються у середовищі, одночасно окреслює напрям процесів розвитку екосистеми [http://www.agromage.com/stat_id.php?id=729]

Можливі такі види впливу одних організмів на інші:

Позитивний (+) — один організм отримує користь за рахунок іншого.

Негативний(−) — організму завдається шкода за рахунок іншого.

Нейтральний (0) — один організм не впливає на інший.

Таким чином, є такі варіанти відносин між двома організмами за типом впливу їх один на одного:

Нейтралізм — форма біотичних взаємовідносин, при якій співіснування двох видів на одній території не здійснює на них безпосереднього впливу та не має ні позитивних, ні негативних наслідків(0 0)

Мутуалізм — тип співіснування різних видів, від якого вони взаємно дістають користь(+ +)

Коменсалізм — вид взаємодії між двома організмами, коли один з них отримує від другого їжу чи іншу користь, не зашкоджуючи йому, але й не надаючи ніяких переваг(0 +)

Аменсалізм — форма біотичних взаємовідносин між організмами, при якій один вид пригнічує життєдіяльність іншого, але при цьому не відчуває негативного або позитивного впливу у відповід(- 0)

Паразитизм — вид взаємозв'язків між різними видами, за яких один із них (паразит) більш-менш тривалий час використовує іншого (хазяїна) як джерело живлення та середовище існування, частково чи повністю покладаючи на нього регуляцію своїх взаємовідносин з довкіллям(- +)

Хижацтво — явище, при якому один організм живиться органами та тканинами іншого, при цьому не спостерігається симбіотичних взаємовідносин(- +)

Конкуренція — обидві популяції негативно впливають одна на одну(- -) [http://uk.wikipedia.org/wiki/Типи_відносин_між_організмами].

Симбіоз

Симбіоз (від греч. συμ- - "Спільно" і βίος - "Життя") - це тісна і тривале співіснування представників різних біологічних видів. При цьому в ході коеволюції відбувається їх взаімоадаптація.

У природі зустрічається широкий спектр прикладів взаємовигідного симбіозу ( мутуалізмом). Від шлункових і кишкових бактерій, без яких було б неможливо травлення, до рослин (часто орхідеї), чию пилок може поширювати тільки один, певний вид комах. Такі відносини успішні завжди, коли вони збільшують шанси обох партнерів на виживання. Здійснювані в ході симбіозу дії або вироблювані речовини є для партнерів істотними і незамінними. В узагальненому розумінні такий симбіоз - проміжна ланка між взаємодією і злиттям.

У більш широкому науковому розумінні симбіоз є будь-яку форму взаємодії між організмами різних видів, у тому числі паразитизм - відносини, вигідні одному, але шкідливі іншому симбіонти. Обопільно вигідний вид симбіозу називають мутуалізмом. Коменсалізм називають відносини, корисні одному, але байдужі іншому симбіонти, а аменсалізмом - відносини, шкідливі одному, але байдужі іншому.

Різновид симбіозу - ендосимбіоз (див. Ендосимбіотична), коли один з партнерів живе усередині клітини іншого. [uk.wikipedia.org/wiki/Симбіоз]

Наука о симбіозі - сімбіологія.
В залежності від характеру взаємовідносин видів-комменсалов виділяють три види:

комменсал обмежується використанням їжі організму іншого виду (наприклад, в звивинах раковини рака-самітника мешкає кільчастий хробак з роду Nereis, що харчується залишками їжі раку);

комменсал прикріплюється до організму іншого виду, який стає "господарем" (наприклад, риба-прилипала плавником-присоском прикріплюється до шкіри акул та інших великих риб, пересуваючись з їх допомогою);

комменсал селиться у внутрішніх органах хазяїна (наприклад, деякі жгутиконосци мешкають в кишечнику ссавців).
Прикладом комменсализма можуть служити бобові (наприклад, конюшина) і злаки, спільно виростають на грунтах, бідних доступними сполуками азоту, але багатих сполуками калію і фосфору. При цьому якщо злак не пригнічує бобова, то воно в свою чергу забезпечує його додатковою кількістю доступного азоту. Але подібні взаємини можуть продовжуватися тільки до тих пір, поки грунт бідна азотом і злаки не можуть сильно розростатися. Якщо ж в результаті зростання бобових і активної роботи азотфіксуючих бульбочкових бактерій в грунті накопичується достатня кількість доступних для рослин сполук азоту, цей тип взаємовідносин змінюється конкуренцією. Результатом її, як правило, є повне або часткове витіснення менш конкурентоспроможних бобових з фітоценозу. Інший варіант комменсализма: одностороння допомогу рослини-"няні" іншому рослині. Так, береза ​​або вільха можуть бути нянею для їли: вони захищають молоді їли від прямих сонячних променів, без чого на відкритому місці ялина вирости не може, а також захищають сходи молодих ялинок від вичавлювання їх з грунту морозом. Такий тип взаємин характерний лише для молодих рослин їли. Як правило, при досягненні ялиною певного віку вона починає вести себе як дуже сильний конкурент і пригнічує своїх нянь uk.wikipedia.org/wiki/Симбіоз.
В таких же відносинах складаються чагарники з сімейств губоцвітих і складноцвітих і південно-американські кактуси. Володіючи особливим типом фотосинтезу (САМ-метаболізм), який відбувається вдень при закритих продихи, молоді кактуси сильно перегріваються і страждають від прямого сонячного світла. Тому вони можуть розвиватися тільки в тіні під захистом посухостійких чагарників. Є також численні приклади симбіозу, вигідного для одного виду і не приносить іншого виду ні користі, ні шкоди. Наприклад, кишечник людини населяє безліч видів бактерій, присутність яких нешкідливо для людини. Аналогічно, рослини, звані бромеліадамі (до яких відноситься, наприклад, ананас), мешкають на гілках дерев, але отримують поживні речовини з повітря. Ці рослини використовують дерево для опори, не позбавляючи його живильних речовин. Рослини поживні речовини роблять самі, а не отримують з повітря. [uk.wikipedia.org/wiki/Симбіоз]

Крім ядра в клітині є безліч ізольованих внутрішніх структур, які називаються органелами. Мітохондрії, органели одного типу, генерують енергію і тому вважаються силовими станціями клітини. Мітохондрії, як і ядро, оточені двошаровою мембраною і містять ДНК. На цій підставі запропонована теорія виникнення еукаріотичних клітин в результаті симбіозу. Одна з клітин поглинула іншу, а після виявилося, що разом вони справляються краще, ніж окремо. Така ендосімбіотіческая теорія еволюції.

Ця теорія легко пояснює існування двошаровою мембрани. Внутрішній шар веде походження від мембрани поглиненої клітини, а зовнішній є частиною мембрани поглинула клітини, що обернулася навколо клітини-прибульця. Також добре зрозуміло наявність мітохондріальної ДНК - це не що інше, як залишки ДНК клітини-прибульця. Отже, багато хто (можливо, все) органели еукаріотичної клітини на початку свого існування були окремими організмами, і близько мільярда років тому об'єднали свої зусилля для створення клітин нового типу. Отже, наші власні тіла - ілюстрація одного з найдавніших партнерських відносин в природі.
Слід також пам'ятати, що симбіоз - це не тільки співіснування різних видів живих організмів. На зорі еволюції симбіоз був тим двигуном, який звів одноклітинні організми одного виду в один багатоклітинний організм (колонію) і став основою різноманітності сучасної флори і фауни. [uk.wikipedia.org/wiki/Симбіоз]следующая страница >>