asyan.org
добавить свой файл
1
БІБЛІОГРАФІЯ ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

д-ра габ. Омеляна Вішки, професора Університету Миколая КопернікаПублікації

 1. Козацька могила на Куявах, Львів 1993.

 2. (співредактор), Polska i Ukraina. Sojusz 1920 roku i jego następstwa, Toruń 1997.

 3. (співавтор) Останній шлях УГА, Київ-Торунь 1999.

 4. Prasa emigracji ukraińskiej w Polsce 1920–1939, Toruń 2001.

 5. Преса української еміграції у Польщі 1920–1939, Львів 2002.

 6. (співавтор) Тухоля. Полонені старшини Української Галицької Армії (1920–1922), Київ-Торунь 2003.

 7. Emigracja ukraińska w Polsce 1920–1939, Toruń 2004, s. 750 (Nagroda Przeglądu Wschodniego 2004).

 8. Systemy polityczne Ukrainy, Toruń 2007.

 9. (співредактор), Tuchola (1914–1923). Cz. III. Warunki życia jeńców i internowanych, Toruń 2007.

 10. (редактор), Aleksandrów Kujawski (1918–1921). Warunki życia jeńców i internowanych oraz ukraińskiej emigracji politycznej, Toruń 2008.

 11. Brześć Litewski. Obozy jeńców i internowanych 1919–1921, Toruń 2010.

 12. (співавтор), Ukraińcy w Warszawie, Toruń 2010.^

Вибрані наукові статті


 1. Видавнича діяльність вояків Армії УНР, інтернованих в Александрові Куявському, Збірник праць Науково-дослідного центру періодики, випуск 2, Львів 1995, s. 353–364.

 2. Działalność wydawnicza żołnierzy Armii URL internowanych w Aleksandrowie Kujawskim, [в:] Europa Orientalis. Polska i jej wschodni sąsiedzi od średniowiecza po współczesność, pod red. Z. Karpusa, T. Kempy, D. Michaluk, Toruń 1996, s. 465–474.

 3. Українська таборова преса вояків Армії УНР, інтернованих у Польщі (1920–1924 рр.), [в:] Третій Міжнародний Конгрес Україністів 26–29 серпня 1996 р. Історія, Харків 1996, s. 222–227.

 4. Prasa obozowa żołnierzy armii URL internowanych w Kaliszu i Szczypiornie w latach 1920–1924, Rocznik Kaliski, t. XXVI, Kalisz 1996/1997, s. 153–168.

 5. Prasa wojsk Ukraińskiej Republiki Ludowej internowanych w Polsce w latach 1920–1924, [в:] Polska i Ukraina. Sojusz 1920 roku i jego następstwa, pod red. Z. Karpusa, W. Rezmera, E. Wiszki, Toruń 1997, s. 309–327.

 6. Симон Петлюра в Польщі й у Франції, [в:] Polska i Ukraina. Sojusz 1920 roku i jego następstwa, pod red. Z. Karpusa, W. Rezmera, E. Wiszki, Toruń 1997, s. 163–175.

 7. Udział 6 dywizji armii Ukraińskiej Republiki Ludowej w obronie Zamościa w sierpniu 1920 roku, [в:] Od armii komputowej do narodowej (XVI–XX w.), pod red. Z. Karpusa i W. Rezmera, Toruń 1998, s. 267–282;

 8. Prasa obozowa żołnierzy armii URL internowanych w Polsce w latach 1920–1922, Rocznik Przemyski, t. XXXIV: 1998, z. 4. Historia, s. 57–66.

 9. Ukraińska prasa emigracyjna wydawana w Tarnowie i Częstochowie w latach 1920–1923, Krakowskie Studia Małopolskie, vol. II, nr 1/1998, s. 277–293.

 10. Ukraińska prasa emigracyjna wydawana w Warszawie w latach 1920–1924, Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze, pod red. S. Kozaka, z. 6–7, Warszawa 1998, s. 267–284.

 11. Українська еміграційна преса (Варшава, 19201924 рр.): Анотований бібліографічний покажчик, Збірник праць науково-дослідного центру періодики, випуск 5, Львів 1998, s. 453–465.

 12. Ukraińska Republika Ludowa wobec rozmów pokojowych i traktatu ryskiego 1921 roku, [в:] Traktat ryski 1921 roku po 75 latach, pod red. M. Wojciechowskiego, Toruń 1998, s. 275-287.

 13. Prasa obozowa żołnierzy armii URL internowanych w Polsce w latach 1920–1922, Rocznik Przemyski, t. XXXIV: 1998, z. 4, Historia, s. 57–66.

 14. Prasa obozowa żołnierzy armii URL internowanych w Kaliszu i Szczypiornie w latach 1920–1924, Rocznik Kaliski 1999.

 15. Українці у таборі в Стшалкові (1919–1923), Вісник Київського державного лінгвістичного університету, вип. 3, Київ 1999, s. 167–174.

 16. Варшавські часописи Володимира Островського, [w:] Українська періодика: історія і сучасність. Матеріали п’ятої Всеукраїнської наукової конференції, Львів 1999, s. 99–107.

 17. Гумористична й сатирична преса у таборах інтернованих вояків Армії УНР в Польщі 1920–1924 [в] Четвертий міжнародний конгрес україністів. Історія, частина ІІ, ХХ століття, Одеса-Ки їв-Львів 1999.

 18. Dancigerzy” – Działalność ukraińskich organizacji studenckich na Politechnice Gdańskiej w latach 1922-1933, [w:] Rocznik Gdański, t. LX, 2000, z. 1, s. 63-70.

 19. Гумористично-сатирична преса вояків армії УНР та УГА у таборах Польщі (1920–1921 рр.), Вісник Київського державного лінгвістичного університету, вип. 5, Київ 2001, с. 56–60.

 20. Українська студентська громада у Кракові (1924–1939), Між сусідами, Краків 2000–2001, с. 241–250. Ukraińska prasa emigracyjna w Polsce w latach 1920–1939 (ogólna charakterystyka), [в:] W kręgu prasy. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, t. II, Toruń 2001, s. 67–102.

 21. Співтворці Української Армії [в:] Український альманах 2002, с. 162–165.

 22. Преса української еміграції в Польщі (1920–1939), [в] Українська періодика: історія і сучасність, за ред. М. М. Романюка, Львів 2002, с. 128.

 23. Українська студентська громада у Варшаві (1921–1939), Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze, pod red. S. Kozaka, z. 13-14, Warszawa 2002, с. 171–186.

 24. Преса української еміграції у Польщі (1920–1939 рр.), Українська періодика: історія і сучасність, Львів 2002, с. 132–138.

 25. Oddział Ukraińskiego Komitetu Centralnego w Gdyni (1934–1939), Rocznik Gdański, t. LXII, 2002, z. 1–2, s. 185–189.

 26. Відділ Українського Центрального Комітету в Ґдині (1934–1939), Polska-Ukraina. Ukraińcy na Pomorzu w XX wieku, Gdańsk 2002, s. 156–161

 27. Товариство ім. Симона Петлюри у Варшаві (1926–1928 рр.), Інформаційний бюлетень, ч. 65, Париж 2002, с. 16.

 28. Бурса ім. С. Петлюри у Перемишлі, Інформаційний бюлетень, ч. 65, Париж 2002, с. 7–15.

 29. Відділи Українського Центрального Комітету в Каліші, Скальмєжицях і Щипіорні, Między Wisłą i Dnieprem, Toruń-Kijów 2002, № 1, s. 219–228.

 30. Перший Делегатський з’їзд Українського Центрального Комітету в Польщі, Альманах 2003, с. 211–218.

 31. Відділ Українського Центрального Комітету в Перемишлі (1926–1939), Перемишль і перемиська земля протягом віківб Перемишль-Львів 2003, під ред. С. Заброварного, с. 133–151.

 32. Ukraińska emigracja polityczna w Augustowskiem i Suwalskiem, Studia Angerburgica 2004, t. 8.

 33. Відділ Українського Центрального Комітету в Гайнівці 1923–1939, Над Бугом і Нарвою 2004, с. 28–32.

 34. Status prawny ukraińskiej emigracji politycznej w Polsce (1920–1939), Над Віслою і Дніпрпом, Київ 2004–2005, № 2–3, с. 233–254.

 35. Українські студентські організації у міжвоєнній Польщі (1921–1939), П’ятий конгрес україністів. Історія, частина 3, Чернівці 2005, с. 179–187.

 36. Oddział Ukraińskiego Komitetu Centralnego w Toruniu (1927–1939) [в] Nad Bałtykiem. W kręgu polityki, gospodarki, problemów narodowościowych i społecznych w XIX i XX wieku, Toruń 2005, s. 481–492.

 37. Oddział Ukraińskiego Komitetu Centralnego w Białowieży (1929–1939), Над Бугом і Нарвою 2006, с. 31–34.

 38. Kozacka MogiłaUkraiński Cmentarz Wojskowy w Aleksandrowie Kujawskim [в:] Mniejszości Narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej po upadku komunizmu, Zielona Góra 2006, s. 157–174.

 39. Kozacy w służbie morskiej u Władysława IV, [w:] History and Culture of Baltics Region.: Lithuania and Poland (abstracts), Klaipeda 2006, s. 218–221.

 40. Żołnierze Ukraińskiej Halickiej Armii w obozie w Tucholi (1920–1922), Tuchola. Obóz jeńców i internowanych 1914-1923. Cz. III: Warunki życia jeńców i internowanych, red. Z. Karpus, W. Rezmer, I. Sribniak, E. Wiszka, Toruń 2007, s. 79–100.

 41. Ukraiński Komitet Centralny. Reprezentacja polityczna emigracji ukraińskiej w Polsce (1921–1939), Шостий Міжнародний Конгрес Україністів, Історія. Політологія Київ-Донецьк 2005), Киїів 2007, кн. 3, ч. 2, с. 64–88.

 42. Stanica Ukraińska w Kaliszu (1924–1939), [в:] Polska. Ukraina. Osadczuk, pod red. B. Berdychowskiej i Oli Hnatiuk, Lublin 2007.

 43. Переселение украинцев в Западную Сибирь во второй половине XIXXX в., [в] Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы развтия, Омск 2008, ч. І, с. 24–33.

 44. Biblioteki i wydawnictwa emigracji ukraińskiej w Polsce 1920–1939 [в] Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze 25–26, Warszawa 2008, c. 23–37.

 45. Українська еміграція на Холмщині та Підляшші у 1920–1939 роках [в] Українці Холмщини і Підляшшя: Істрична доля, духовна і матеріальна культура впродовж віків, Луцьк 2008, с. 87–118.

 46. Czarnomorcy [в:] Stosunki polsko-ukraińskie. Historia i pamięć, pod red. J. Marszałek-Kawy i Z. Karpusa, Toruń 2008, s. 152–166.

 47. Likwidacja i odrodzenie ukraińskiego kozactwa (od Czarnomorskiego do Kubańskiego Wojska Kozackiego, [w:] Od armii komputowej do narodowej III, pod red. J. Centka i M. Krotofila, Toruń 2009, s. 465–482.

 48. Ukraińscy śpiewacy na scenach Warszawy, [в:] Polityka. Religia. Edukacja. Studia z dziejów XX i XXI wieku dedykowane Profesorowi Ryszardowi Michalskiemu, pod red. Z. Karpusa, K. Kąckiej, P. Tomaszewskiego, Toruń 2010, s. 234–251.

 49. Галичани у таборі смерті в Буґшопах, Український альманах, Варшава 2010, с. 126–137.^

Вибрані рецензії


 1. Z. Karpus, W. Rezmer, Tuchola. Obóz jeńców i internowanych 1914–1923, Toruń 1997, [рец. в:] Studia Małopolskie nr 1/1997.

 2. Забута війна (M. Kozłowska, Zapomniana wojna, Bydgoszcz 1999), [рец. в:] Наше слово № 41/1999.

 3. І. Срібняк, Обезброєна, але нескорена. Інтернована армія УНР в таборах Польщі і Румунії (1921–1924), Київ-Філядельфія 1997, [рец. в:] Studia Małopolskie № 3/1999, s. 253–255.

 4. J. J. Bruski, Petlurowcy. Centrum Państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej na wychdźstwie (1919–1924), Kraków 2000, [рец. в:] Dzieje Najnowsze, Rocznik XXXII, 2000, z. 4.

 5. Нереалізована ідея (Robert Potocki, Idea restytucji Ukraińskiej Republiki Ludowej, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 1999, ss. 383), [рец. в:] Наше слово 2000, № 35.

 6. (Співавтори: Z. Karpus, M. Krotofil) Robert Potocki, Idea restytucji Ukraińskiej Republiki Ludowej, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 1999, ss. 383, [рец. в:] Dzieje Najnowsze 2001, Rocznik XXXIII, z. 2, s. 162–168.

 7. Nieudana próba (Robert Potocki, Idea restytucji Ukraińskiej Republiki Ludowej, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 1999, ss. 383), [рец. в:] Zeszyty Historyczne, Paryż 2001, № 136, s. 206–217.

 8. Два роки діяльності Директорії (В. Яблонський, Від влади п’ятьох до диктатури одного, Київ 2001), [рец. в:] Наше слово 2001, № 32.

 9. Dwa lata działalności Dyrektoriatu URL (В. Яблонський, Від влади п’ятьох до диктатури одного, Київ 2001), [рец. в:] Zeszyty Historyczne, Paryż 2001, № 138, s. 193–197.

 10. Петлюрівці (J. J. Bruski, Petlurowcy. Centrum Państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej na wychodźstwie (1919–1924), Kraków 2000, ss. 600 +12 nlb.), [рец. в:] Альманах 2002, s.383–385.

 11. Bezdroża niepodległości (J. Ślipiec, Drogi niepodleglościPolska i Ukraina 1918–1921, Warszawa 1999, 298 s. + 28 nlb), [рец. в:] Zeszyty Historyczne, Paryż 2002, nr 140, s. 197–208.

 12. Про долю полонених українців в таборах Австро-Угорщини та Німеччини (І. Срібняк, Полонені українці в Австро-Угорщині та Німеччині (1914–1920), Київ 1999, с. 296+18 nlb), [рец. в:]

 13. R. Potocki, Polityka państwa polskiego wobec zagadnienia ukraińskiego w latach 1930-1939, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2003, ss. 444, [рец. в:] Dzieje Najnowsze 2004, Rocznik XXXVI, z. 3, s. 228–231.

 14. Про українців у Кракові (T. Filar, U stóp Królewskiego Wawelu. Społeczność ukraińska w Krakowie w latach 1918–1939, Kraków 2004, ss. 262), [рец. в:] Наше слово 2005, № 35, с. 8.

 15. O Ukraińcach w Krakowie (T. Filar, U stóp Królewskiego Wawelu. Społeczność ukraińska w Krakowie w latach 1918–1939, Kraków 2004, ss. 262), [рец. в:] Zeszyty Historyczne, Paryż 2005, s. 160–163.

 16. Jeszcze o obronie Zamościa i bitwie pod Komarowem w 1920 roku (W. Nowak, J. Ślipiec, Polskoukraińskie walki z Armią Czerwoną w 1920 roku na Zamojszczyźnie, „Przegląd Historyczno–Wojskowy” 2004, nr 2), [рец. в:] Przegląd Historyczno–Wojskowy 2005, nr 1.

 17. Nowa próba (S. Szajdak, Polsko-ukraiński sojusz polityczno-wojskowy w 1920 roku, Warszawa 2005, 314 s.), [рец. в:] Zeszyty Historyczne, Paryż 2006, s. 195–200.

 18. Вдалий старт (А. Портнов, Наука у вигнанні. Наукова і освітня діяльність української еміграції в міжвоєнній Польщі (1919–1939), Харків 2008, с. 256, [рец. в:] Наше слово 2009, № 26, с. 11.

 19. Обережно з цим видавництвом (Polska i Ukraina w walce o niepodległość 1918–1920, pod red. T. Krząstka, Warszawa 2009), [рец. в:] Наше слово 2010.

 20. Ostrożnie z tym wydaniem, (Polska i Ukraina w walce o niepodległość 1918–1920, pod red. T. Krząstka, Warszawa 2009), [рец. в:] Przegląd Historyczno-Wojskowy, R. XI (LXII), nr 3 (232), Warszawa 2010, s. 197–200.

 21. Polska i Ukraina w walce o niepodległość 1918–1920, pod red. T. Krząstka, Warszawa 2009, [рец. в:] Historia i Polityka 2010, nr 4 (11), s.252–255.Переклади

 1. Стаття: S. Makarczuk (Львів), Ewakuacja Polaków ze Lwowa w latach 1944–1946 (з укр. мови на польську). Публікація в: Klio 1/2001, s. 110–122.

 2. Стаття: J. Tereszczenko (Київ), Konserwatyzm galicyjski w kontekście stosunków ukraińsko-polskich w Austro-Węgrzech (druga połowa XIX – początek XX w.) (з укр. мови на польську)

 3. Книга: Z. Karpus (Торунь), Jeńcy i internowani rosyjscy i ukraińscy na terenie Polski w latach 1918–1924 (з польської мови на рос.). Вид.: Wyd. „Marszałek”, Toruń 2001, ss. 239+XXII.

 4. Стаття: A. Juriawicziute (Каунас), Walka partyzancka na Litwie w latach 1944–1953 (з рос. мови на польську). Публікація в: Klio.

 5. Книга: W. A. Lipatow, Rosja i Polska: konfrontacja i grawitacja. Historia. Kultura. Literatura. Polityka (з рос. мови на польську). Вид.: Wyd. „Marszałek”.