asyan.org
добавить свой файл
1
Діяльності Департаменту державного екологічного моніторингу та атмосферного повітря за 1 кварталі 2011 року
Департаментом державного екологічного моніторингу та атмосферного повітря продовжуються роботи по забезпеченню функціонування Інформаційно-аналітичного центру державної системи моніторингу довкілля Мінприроди – об’єднуючої складової державної системи моніторингу навколишнього середовища, а також безперервне ведення банків даних та надання доступу до екологічної інформації. Забезпечено інформаційну взаємодію між суб’єктами системи моніторингу довкілля на загальнодержавному та регіональному рівнях.

Забезпечено проведення моніторингу екологічної ситуації та оперативне інформаційне забезпечення щодо стану довкілля в регіонах під час виникнення надзвичайних ситуацій – небезпекою забруднення р. Дунай у зв’язку із техногенною аварією в Угорській Республіці; затонулої баржі з фосфатними добривами в р. Дунай; смт. Солотвино Закарпатської області; с. Вороніна Полтавської області.

Опрацьовується проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення моніторингу навколишнього природного середовища та надання екологічної звітності підприємствами, установами та організаціями, діяльність яких призводить або може призвести до погіршення стану навколишнього природного середовища».

Продовжуються роботи з опрацювання проекту Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2009 році;

У сфері охорони атмосферного повітря впроваджується нова система регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел з метою скорочення викидів забруднюючих речовин, забезпечення доступу громадськості до відомостей для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел.

Мінприроди, для адаптації вітчизняного законодавства до європейських вимог розроблено та затверджено накази щодо затвердження технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин для окремих типів обладнання, споруд, устаткування, а саме: теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт; устаткування для виробництва цементного клінкеру в обертових випалювальних печах, виробнича потужність яких перевищує 500 тонн на день; коксових печей; устаткування для виробництва нормального електрокорунду в дугових трифазних руднотермічних печах при плавленні «на випуск»; котелень, що працюють на лушпинні соняшника.

Протягом І кварталу поточного року представники Департаменту державного екологічного моніторингу та атмосферного повітря брали участь:

- у навчальному семінарі з питань розвитку енергозбереження та альтернативної енергетики, що відбувався у лютому, у Тбілісі, Грузія. Мінприроди підтримує проекти щодо розвитку альтернативних джерел енергії: вітроенергетики, біогазу, збільшення потенціалу використання енергії сонця, перехід в автотранспортному секторі на використання екологічно сприятливих нетрадиційних видів палива тощо;

- у засіданні 39-ї сесії Цільової групи з розроблення моделей для комплексної оцінки забруднювачів повітря відповідно до Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстані, Протоколу про довгострокове фінансування Спільної програми спостереження й оцінки поширення забруднювачів повітря на великі відстані в Європі (ЕМЕП) та Протоколу про боротьбу з підкисленням, евтрофікацією та приземним озоном (Ґетеборзький протокол), що проходило в рамках Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством охорони навколишнього природного середовища України та Шведською агенцією охорони довкілля.

Наразі триває перша фаза проекту шведсько-української співпраці щодо впровадження комбінованої моделі GAINS відповідно до Конвенції.

- у навчальній програмі «Скорочення викидів вуглекислого газу – Зелене зростання», що заснована в рамках програми технічного співробітництва уряду Республіки Корея. Основною метою Програми є ознайомлення з концепцією зеленого росту та скорочення викидів вуглекислого газу в атмосферу, отримання інформації про найкращі, найбільш екологічно ефективні технології компанії Кореї, вивчення досвіду у цій сфері інших країн-учасниць програми (Камбоджи, Індонезії, Ірану, М’янми, Нігерії), а також зміцнення потенціалу та партнерства з метою боротьби із можливими наслідками зміни клімату.

Участь у зазначеній Програмі сприятиме у майбутньому для налагодження дружніх, а також партнерських стосунків між Україною, Корейською Республікою та іншими країнами-учасницями Програми у сфері розроблення та здійснення спільних екологічних проектів;

- у черговому засіданні підкомітету № 4 Україна-ЄС «Енергетика, транспорт, ядерна безпека та навколишнє середовище», де було повідомлено про кліматичні зміни, що відбуваються в Україні та можливі їх наслідки, а також про експрес-заходи, що планується здійснювати з метою пом’якшення цих наслідків;

- у круглому столі «Пошуки шляхів попередження зміни клімату в Україні», де обговорювалися питання кліматоохоронної політики, зокрема – заходи із зниження викидів в різних секторах економіки. Підіймалися питання моніторингу викидів парникових газів, а також адаптації до наслідків зміни клімату на національному та регіональному рівнях.

Департамент забезпечує виконання Україною в особі Міністерства вимог Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар та виконання міжнародних зобов’язань за ним. Основними напрямками діяльності є:

участь у регулюванні імпорту та експорту озоноруйнівних речовин та продукції, що їх містить, шляхом надання погодження на ввезення та вивезення озоноруйнівних речовин та продукції, що їх містить; видача листів-роз’яснень, якщо продукція не містить озоноруйнівних речовин; організація роботи з виконання програми припинення виробництва та використання озоноруйнівних речовин; участь у роботах приведення національного законодавства у відповідність з вимогами Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар, та законодавством Європейського Союзу у сфері поводження з озоноруйнівними речовинами.


^ Пропозиції щодо основних напрямків роботи на 2011 рік
Подальший розвиток державної системи моніторингу довкілля шляхом:

- удосконалення нормативно-правової та технічної бази суб’єктів системи моніторингу;

- створення системи моніторингу довкілля з використанням геоінформаційних технологій;

- удосконалення та підтримка функціонування Інформаційно-аналітичного центру державної системи моніторингу довкілля.
Участь у регулюванні імпорту та експорту озоноруйнівних речовин та продукції, що їх містить, шляхом надання погодження на ввезення та вивезення озоноруйнівних речовин та продукції, що їх містить, для отримання ліцензії.

Видача листів-роз’яснень, якщо продукція не містить озоноруйнівних речовин.

Організація роботи з виконання програми припинення виробництва та використання озоноруйнівних речовин.

Участь у роботах приведення національного законодавства у відповідність з вимогами Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар, та законодавством Європейського Союзу у сфері поводження з озоноруйнівними речовинами.

Здійснення міжнародного співробітництва у сфері поводження з озоноруйнівними речовинами.
У 2011 планується продовжити роботи щодо реалізації Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері охорони атмосферного повітря.
Здійснення подальшої координації виконання вимог конвенцій в галузі охорони атмосферного повітря, зокрема Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї, Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстані, Віденської конвенції про охорону озонового шару та Монреальського протоколу по речовинам, що руйнують озоновий шар.

З метою формування та забезпечення реалізації державної політики з питань зміни клімату:

здійснення координації проведення моніторингу частин установленої кількості, одиниць скорочення викидів, одиниць сертифікованого скорочення викидів та одиниць поглинання парникових газів;

участь у реалізації та фінансуванні проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій;

участь у міжнародному співробітництві з питань зміни клімату.