asyan.org
добавить свой файл
1 2 3
Зразок оформлення титульного листа

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор Станції юних

техніків № 4

Харківської міської ради

___________О.В. Курнєва

ПЛАН

ВИХОВНОЇ РОБОТИ

ГУРТКА_______________________

СТАНЦІЇ ЮНИХ ТЕХНІКІВ № 4

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НА 2011 – 2012 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

КЕРІВНИК ГУРТКА_(П І по Б)_________________

Рекомендовано

методичною радою

Станції юних техніків № 4

протокол від _____2011 №__.

м. Харків – 2011 р.

Зразок оформлення титульного листа

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор Станції юних

техніків № 4

Харківської міської ради

___________О.В. Курнєва

ПЛАН

^ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

ГУРТКА_______________________

СТАНЦІЇ ЮНИХ ТЕХНІКІВ № 4

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НА 2011 – 2012 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

КЕРІВНИК ГУРТКА_(П І по Б)_________________

Рекомендовано

методичною радою

Станції юних техніків № 4

протокол від _____2011 №__.

м. Харків – 2011 р.

^ ДІАГНОСТИЧНА КАРТА

для керівників гуртків СЮТ № 4

Мета: виявлення утруднень керівників гуртків в організації та проведенні навчально-виховного процесу з вихованцями.

Прізвище, ім’я, по батькові:____________________________________________________

Назва гуртка:_________________________________________________________________

Освіта(педагогічна чи інша?):__________________________________________________

Педагогічний стаж: ______років. (В таблиці необхідно поставити: «+» чи «-»).


^ Теоретичні та практичні

професійні знання, вміння і навички педагога

Самооцінка керівника гуртка

Добре володію питанням

^ Відчуваю утруднення

Не володію, необхідна допомога

1. Знання теоретичних та практичних основ напрямку діяльності гуртка


2. Розуміння мети та завдань педагогічних взаємодій з вихованцями та їх батьками


3. Володіння методикою проведення занять:


3.1. Мотивація навчально-виховної діяльності гуртківців


3.2. Формування загально навчальних і виховних умінь та навичок


3.3.Знання вікових та психологічних особливостей дітей


3.4. Алгоритм підготовки та проведення гурткового заняття


3.5.Знання щодо складання плану роботи гуртка


3.6. Уміння та навички ведення журналу планування та обліку гурткової роботи


3.7.Дотримання диференційованого та індивідуального підходу до учнів на занятті


3.8. Впровадження та використання інноваційних технологій на заняттях гуртка


3.9. Використання ТЗН, наочності на занятті


3.10. Використання форм і методів особистісно - зорієнтованого навчання та виховання


3.11. Використання ігрових елементів на занятті


3.12. Робота щодо розвитку творчих здібностей


3.13. Використання інтерактивних та інформаційних технологій на занятті (володіння комп’ютером рівні користувача та інше)


3.14. Уміння скласти план-конспект гурткового заняття


3.15. Уміння зробити самоаналіз заняття


3.16. Уміння забезпечити працездатність і дисципліну на занятті


3.17. Уміння забезпечити емоційність та комфорт


3.18. Уміння займатися з дітьми науково-дослідницькою діяльністю за напрямком роботи гуртка


3.19. Уміння здійснювати міжпредметні зв’язків на занятті гуртка


3.20. Володіння методикою проведення занять


Склала Толчинська Л.В. у 2011р.

^ Рекомендації щодо проведення гурткового заняття у позашкільному закладі.

Гурткове заняття - центральна частина безпосереднього спілкування педагога з вихованцями, що є ілюстрацією того, як на практиці здійснюється його педагогічна діяльність.

Для того щоб заняття було яскравим, цікавим, навчальним, виховним та розвиваючим, його треба ретельно підготувати, спланувати:

 • визначити комплексну мету (навчальну, виховну, розвиваючу);

 • відібрати відповідні форми та методи роботи;

 • чітко обміркувати логіку та наступність етапів навчального заняття;

 • продумати методичне та технічне забезпечення заняття;

 • створити сприятливий мікроклімат на занятті;

 • пробудити активність кожної дитини.

Головне завдання педагога полягає в організації роботи дітей, активізації їх розумової та творчої діяльності, зацікавленні та спонуканні їх до здобуття нових знань та набуття конкретних умінь та навичок.

Проведенню цікавого гурткового заняття допоможе:

 • пояснення навчального матеріалу та організація роботи дітей на доступному для них рівні, у зручному темпі; чітке, структуроване, поетапне пояснення матеріалу або навчання практичній операції;

 • установка на розуміння змісту та практичне значення одержаних знань;

 • обов’язкова організація “зворотнього зв’язку”;

 • створення оптимальних умов для розвитку творчого потенціалу кожної дитини.

Перелік питань до аналізу та самоаналізу навчального заняття

1. Готовність приміщення, організація роботи гуртку, секції, клубу.

2. Дотримання техніки безпеки.

4. Визначення теми заняття, її місця у навчальному курсі.

5. Зміст заняття: відповідність змісту програмі. меті; спрямування на розвиток творчих здібностей, інтересу до навчання; зв’язок із сучасністю.

6. Тип навчального заняття, доцільність вибору такого типу.

7. Структура навчального заняття: наявність етапів, їх послідовність; відповідність структури типу заняття.

8. Методи і форми навчання: відповідність меті, змісту та типу заняття, віковим особливостям вихованців; використання засобів індивідуалізації та диференціації навчання; методика оцінки знань та умінь вихованців; ефективність використаних методів.

9. Система роботи педагога: вміння організувати роботу дітей, проведення інструктажу щодо виконання практичної роботи; фахова підготовка педагога; зовнішній вигляд, стиль, такт, тон поведінки; роль педагога у створенні мікроклімату.

10. Організація роботи вихованців: залучення гуртківців до подолання труднощів, розвиток нестандартного, образного, логічного та творчого мислення, використання різних засобів підвищення інтересу до теоретичного матеріалу (словесних, наочних, практичних); запис у зошитах, обговорення малюнків, схем тощо; залучення дітей до самостійного пояснення явищ, які вивчаються, доказів до побудови висновків, тощо); застосування нетрадиційних, інноваційних, інтерактивних форм роботи;

11. Емоційні контакти: формування емоційно-вольових якостей гуртківців, виховання працьовитості, ініціативності, діловитості, майстерності, уміння помічати успіхи, недоліки, такт у роботі з дітьми.

12. Узагальнення та закріплення теми: завдання для перевірки знань, умінь, навичок гуртківців, підхід до аналізу і оцінки занять (робота з усім складом гуртка, групою, індивідуальна робота);

13. Завдання додому

14. Підведення підсумків заняття.

^ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПЕДАГОГАМ

ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ . «ПРОГРАМИ МОН УКРАЇНИ «ОСНОВНІ

ОРІЄНТИРИ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 1-12 КЛ…», ЗАТВЕРДЖЕНОЮ У БЕРЕЗНІ 2007 РОКУ.

^ ВПРАВИ І ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ

ЗА ТЕМОЮ: «ВИХОВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТИРІВ»

Вправа «ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ»

Тренер розкладає на столі дві купюри – 1 і 5 гривень. Потім пропонує будь-якому бажаючому вибрати одну з них. Після того як учасник визначився з вибором, керівник запитує, на основі чого той зробив вибір (як провило, за більшою вартістю банкноти).

Далі тренер змінює паперову гривню на ювілейну. Коли й інший учасник визначився з вибором, він розповідає, що лежало в основі цього вибору. Значимість монети для нього полягає в тому, що вона задовольняє його потребу зібрати колекцію ювілейних монет (ціль, що він прогнув досягти); і це є цінним для нього.

Цінності допомагають людям визначитися, сформувати свою поведінку.

Система ціннісних орієнтацій визначає змістовну сторону спрямованості особистості і складає основу її ставлення до навколишнього світу, до себе самої, основу світогляду і ядро мотивації життєвої активності.

^ Заповітне бажання

Запропонуйте дітям загадати будь-яке бажання та уявити, що воно здійснилося. Діти повинні записати своє бажання, а потім намалювати його. Після того які усі діти намалюють свої намальовані бажання, заберіть малюнки і, по черзі показуючи дітям, попросіть їх угадати бажання товаришів.

Цю гру доцільно проводити кілька разів на рік, щоб діти могли проаналізувати, які бажання в низ здійснилися, а які ні і чому.

^ Малюємо одне одного

Запропонуйте дітям намалювати портрет кого-небудь зі своїх товаришів. За малюнками одне одного діти вгадують хто саме намальований.

З усіх портретів оформляється виставка «Малюємо одне одного».

^ Наші улюблені справи

Попросіть дітей намалювати, як вони займаються своєю найулюбленішою справою, і запропонуйте їм за малюнками товаришів угадати, хто й чим любить займатися. Після того як діти виконають це завдання, оформіть стенд «Наші улюблені справи».

^ Полум’я Любові

Попросить дітей намалювати Полум’я Любові. Потім діти на промінцях пишуть імена тих, кого зігріло це полум’я в родині, у школі, у лісі, під час подорожі тощо.

^ Мудрий правитель

Попросіть дітей уявити себе жителями держави, якою править мудрий правитель. Діти в групах повинні написати, які мудрі закони цієї держави допоможуть покращити життя людям:

 • допоможуть установити мир у родині;

 • дозволять кожному знайти цікаву роботу;

 • допоможуть людям менше хворіти;

 • допоможуть людям похилого віку не почуватися самотніми;

 • навчать людей бути справедливими.

Потім діти пишуть, як їм допомагають жити ті чи інші мудрі закони.

^ Наші надії

Розділіть дошку на три частини й озаглавте їх: надія на себе, надія на інших, надія на Бога. Попросіть дітей навести різні випадки з життя, коли варто сподіватися на себе, на інших на Бога. Усе перелічене дітьми педагог записує в три стовпчика на дошці.

Об’єднайте дітей у групи й запропонуйте їм подувати, на що людині слід сподіватися в кожній з цих ситуацій:

 • Людина важко хвора;

 • Людині потрібно вступати до університету;

 • Людина хоче поїхати на канікули, але в неї немає грошей;

 • Людина втратила роботу;

 • Людина загубила речі;

 • У людини поцупили сумку;

 • З людиною вчинили несправедливо.

Щастя родини

Педагог малює на дошці велике серце. Це серце щасливої родини. Діти повинні перелічити скарби цієї родини. Усе перелічене дітьми педагог записує всередині намальованого на дошці серця.

Потім діти в зошитах малюють серце своєї родини.

^ Таємниця працьовитості

Дітям роздаються картки з назвами різних професій. Вони повинні подумати й написати, які таланти (якості, здібності) повинні мати представники цих професій, щоб їхня робота приносила радість оточуючим, і як вони повинні розвивати в собі ці таланти.

Наприклад: кухар повинен навчитися готувати їжу так, щоб у ній зберігалося якнайбільше вітаміні; лікар повинен навчитися ласкаво поводитися з людьми тощо.

Маленька справа

Придумайте яку-небудь маленьку справу, що може принести користь багатьом людям, і намалюйте як ви її робите.

Наприклад: якщо людина помітить на дитячому майданчику скло від розбитої пляшки й не полінується підняти скалки, малята не поріжуться об них тощо.

Закони єдності

Роздайте дітям картки з назвами різних країн. Діти повинні уявити, що всі вони правителі цих країн. Потім діти об’єднуються в групи й думають, які закони можуть розробити правителі різних країн для поліпшення життя на всій земній кулі, якщо вони об’єднаються із чистими помислами і серцями.

Наприклад: у всіх країнах можна організувати дитячі інтернаціональні школи; знищити зброю; придумати мову, яку розуміли б люди всіх країн, тощо.

Спільними силами

Попросіть дітей зробити кілька дій однією рукою, а потім двома руками (наприклад: зав’язати вузол, всунути нитку в голку, зробити човник з паперу та ін.). Потім складають перелік різних справ, з якими люди не можуть упоратися поодинці (наприклад: будівництво будинку (моста, залізниці), підняття важких вантажів, керування великим кораблем, сходження на вершину гори та ін.).

^ Малюнки навколо нас

Запропонуйте дітям уважно подивитися на тіни, штори, хмари, лінії паркету і спробувати побачити на них яку-небудь осмислену картину або фігуру.

Діти повинні описати або намалювати все те, що вони побачили. За малюнками й описами діти відгадують, на чому їхні однокласники побачили ті чи інші образи.

Можна запропонувати дітям скласти невелику історію про те, що вони побачили.

^ Сімейні проблеми

Об’єднайте дітей у групи й запропонуйте їм подумати, як повинні поводитися члени родини у різних ситуаціях, щоб про них можна було сказати, що вони поводяться, як лебідь, рак і щука; щоб про них не можна було сказати, що вони поводяться як лебідь, рак і щука.

Ситуації:

 • діти почали погано вчитися;

 • бабуся важко занедужала;

 • у батьків неприємності на роботі;

 • родину запросили на день народження;

 • родина вирішила провести канікули на морі;

 • родина одержала нову квартиру;

 • у будинку сталася пожежа та ін.

Приклад.

Родина чинить як лебідь, рак і щука, якщо: коли діти стали погано вчитися, мама нагримала на них; тато налаяв на вчителів, що вони погано вчать; а бабуся почала жаліти онуків.

Родина не чинить як лебідь, рак і щука, якщо: коли діти почали погано вчитися, усі зібралися на сімейну нараду і вирішили, що хто-небудь яз батьків сходить до школи й поговорить з учителями, а потім тато, мама, бабуся й дідусь допомагатимуть дітям з різних предметів.

Родина планет Сонячної системи

Попросіть дітей уявити, що вся наша Сонячна система – одна родина.

Запитання

 • Хто, на вашу думку, в цій родині голова?

 • Хто в ній брати і сестри?

 • Які відносини існують між планетами?

 • Чи є в цій родині онуки й правнуки?

Потім об’єднайте дітей у групи й запропонуйте кожній групі скласти й намалювати розповідь про життя всієї Сонячної системи як однієї родини.

З малюнків і розповідей організується виставка «Родина планет».

^ Науково-методичний супровід

підвищення професійної компетентності

педагогічних працівників СЮТ в міжатестаційний період.

^ Зміст виконаної роботи

Рівень:місцевий, районний, міський, обласний

Рік

При-

мітка

Відвідування лекційних занять на курсах підвищення кваліфікації.


Відвідування семінарських, практичних занять,тренінгів, майстер-класів тощо.


Участь в авторських, проблемно-тематичних курсах


Розробка методичних рекомендацій.


Розробка навчальних програм, планів.


Написання та підготовка до видання :

методичних,навчальних посібників, збірок та інше.


Написання статей на сайт СЮТ, для публікації в газетах, журналах.Виступ на педагогічних читаннях, науково-практичних конференціях, педрадах, тощо.Участь у професійних конкурсах.


Робота над методичною темою :


Підготовка та проведення відкритих занять та виховних заходів.Здійснення інноваційної діяльностіНаставник молодого керівника гурткаПідготовка призерів та переможців учнівських конкурсів, виставокПідготовка призерів та переможців конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАНУчасть в обласній виставці-ярмарку педагогічних ідей та технологійВикористання ІКТ у навчально-виховному процесі (рівні: початковий, середній, достатній, високий)


Динаміка якості знань вихованців (позитивний, негативний)


^ План

проведення семінару – тренінгу для керівників гуртків СЮТ № 4
следующая страница >>