asyan.org
добавить свой файл
1 2 3
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

ДО ТЕМ З ПРЕДМЕТУ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»

Бухгалтерський облік не можна засвоїти без знання його теорії, так як математику без знання таблички множення.

Теорія бухгалтерського обліку має певні відмінні ознаки, застосовує притаманні їй методи, прийоми і принципи, які розглядаються в цих методичних вказівках.

Основне завдання методичних вказівок - допомогти учням опанувати сукупність знань з теорії бухгалтерського обліку, умінь та навичок розв’язання конкретних завдань.

Матеріал методичних вказівок представлений в десяти темах, де логічно і послідовно розкривається організація ведення обліку на підприємствах.

На початку кожної теми наводиться перелік відповідних теоретичних питань для опрацювання учнями (із зазначенням джерел рекомендованої літератури), також тестові завдання - для перевірки засвоєного матеріалу. Для набуття практичних навичок в кожній темі запропоновано вправи та ситуації для розв’язку на практичних заняттях та самостійної роботи, що включають кілька варіантів.

Вправи побудовані так, щоб учень засвоїв усі моменти теорії бухгалтерського обліку.

Наведені найменування підприємств, цифрові та інші дані є умовними.

Пропоновані методичні вказівки базуються на джерелах, поданих у списку літератури.

Тема1. Групування засобів підприємства за їх складом,

розміщенням і використанням

Теоретичні питання

1. Предмет та об’єкт бухгалтерського обліку.

2. Класифікація господарських засобів за функціональною участю в процесі діяльності.

3. Характеристика необоротних та оборотних засобів.

Рекомендована література: [2;4;7;12]

Завдання до практичних занять

Завдання 1. Згрупувати у відомості засоби підприємства за такими класифікаційними групами: основні засоби, товарні запаси (матеріали), виробництво, готова продукція, грошові кошти в касі, грошові кошти на рахунках у банку, засоби в розрахунках.

^ Склад господарських засобів швейної фабрики "Володарка" на 1 січня

Засіб

Сума, грн.

1

2

Тканина костюмна на складі

53000

Швейні машини у кравецькому цеху

40000

Готівка в касі

500

Сатин підкладочний на складі

9000

Заборгованість експедитора Козаченко І. П. за авансом, виданим на господарські витрати

40

Тканина, розкроєна для пошиву костюмів у закрійному цеху

8500

Нитки швейні на складі

2000

Брюки шерстяні на складі

21700

Будівля фабричного корпусу

210000

Заборгованість універмагу за продані швейні вироби

18400

Піджаки шерстяні на складі

8800

Драп для пошиву пальт на складі

48000

Сатин, розкроєний для пошиву костюмів у закрійному цеху

1000

Прасувальні преси в оздоблювальному цеху

7000

Залишок коштів на поточному рахунку в банку

53500

Заборгованість інженера Власенко В. П. за авансом, виданим на службове відрядження

120

Костюми чоловічі на складі

7500

Ґудзики костюмні на складі

400

Мотовізки в підготовному цеху

3000

Брюки, зшиті у кравецькому цеху

2500

Разом

494960

^ Завдання для самостійної роботи

Завдання 2. Використовуючи дані табл. 2.1 та 2.2, скласти групувальні відомості,підбити підсумки за кожною класифікаційною групою і в цілому за відомостями.

^ Таблиця 2.1

Склад господарських засобів інструментального заводу «Майстер»

на 1 лютого за варіантами

Господарський засіб і джерело його утворення

Сума, грн.,

за варіантами

І

II

1

2

3

Будівля механічного цеху

280000

1385000

Сталь інструментальна на складі

82000

118000

Напилки власного виготовлення на складі

4500

12200

Заготовки сталеві круглі в цеху

4000

39000

Масло машинне на складі

5000

1600

Готівка в касі

200

500

Заборгованість оптової бази за відвантажену продукцію

6000

13700

Візки для перевезення вантажів у цеху

9000

12000

Фрези дискові власного виготовлення на складі

3500

13000

Заборгованість начальника цеху за авансом, виданим на господарські

витрати

200

100

Сталь листова інструментальна на складі

22000

26300

Полотно ножівкове в термічному цеху

7000

42800

Токарні верстати в механічному цеху

10000

167700

Заборгованість експедитора за авансом, виданим на господарські витрати

100

300


Фрези дискові в термічному цеху

5000

27300

Кінці обтиральні (ганчірки) на складі

3500

1400

Стрічка сталева інструментальна на складі

48500

93800

Залишок на поточному рахунку в банку

23800

42500

Шліфувальні верстати в механічному цеху

23000

66900

Полотно ножівкове власного виготовлення на складі

2000

8000

Заборгованість товарознавця за авансом, виданим на службове

відрядження

400

200

Заготовки для ручок інструментів у деревообробному цеху

1000

2900

Свердла циліндричні власного виготовлення на складі

3000

17900

Свердлильні верстати в механічному цеху

8000

45900

Лиття чавунне (придбане) на складі

13000

31500

Заборгованість заводу «Світанок» за відвантажену продукцію

11000

53400

Рейки дерев'яні на складі (для виготовлення ручок інструментів)

6000

9700

Підйомні крани в цехах

30000

100600

Ключі гайкові власного виготовлення на складі

1000

26500

Заборгованість заводу «Орбіта» за відвантажену продукцію

17300

26300

Разом

630000

2387000^ Таблиця 2.2

Склад господарських засобів консервного заводу

на 1 березня за варіантами

Господарський засіб і джерело його утворення

Сума, грн.,

за варіантами


І

II

1

2

3

Робочі та силові машини

221000

382000

Готівка в касі

400

300

Дрова соснові

5600

4900

Консервовані огірки в банках

86400

67000

Заборгованість експедитора за підзвітними сумами

250

400

Консервований зелений горошок у банках

44200

39600

Будівля консервного цеху

806000

827000

Залишок коштів на поточному рахунку

76560

56900

Зелений горошок

39400

45200

Заборгованість секретаря за підзвітними сумами

210

160

Огірки свіжі

76200

65800

Будівля складу

110000

125000

Консервовані помідори в банках

80700

76200

Помідори свіжі

54700

62000

Кам’яне вугілля

22000

25400

Будівля адміністративного корпусу

452000

467000

Кабачки мариновані в банках

45600

55000

Разом

?

?

^ Тестові завдання

1. Активи підприємства за формами функціонування поділяються на:

а) необоротні і оборотні;

б) матеріальні, нематеріальні, фінансові;

в) довгострокові і поточні.

^ 2. До об’єктів, які забезпечують господарську діяльність підприємства, відносяться:

а) господарські засоби та джерела їх утворення;

б) господарські процеси;

в) результати господарських процесів.

^ 3. Об’єкти, які складають господарську діяльність підприємства, складаються з:

а) господарських процесів та їх результатів;

б) джерел утворення господарських засобів;

в) господарських засобів.

^ 4. Яке з наведених тверджень неправильне:

а) дебіторська заборгованість відображається в активі балансу;

б) кредити банків відносяться до основних засобів підприємства;

в) готівка є оборотними засобами підприємства.

^ 5. В якому із випадків наведені тільки ліквідні активи:

а) грошові кошти, основні засоби, готова продукція;

б) поточна дебіторська заборгованість, короткострокові фінансові

вкладення;

в) незавершене будівництво, безнадійна дебіторська заборгованість.

^ 6. Які з перелічених активів є оборотними:

а) нематеріальні активи;

б) капітальні інвестиції;

в) поточна дебіторська заборгованість.

7. До складу активів належить:

а) додатковий капітал;

б) дебіторська заборгованість;

в) кредиторська заборгованість.

8. Які основні процеси складають кругообіг господарських засобів:

а) виробництво, постачання і збут;

б) документування і постачання;

в) постачання і збут.

^ 9. До нематеріальних активів відносять:

а) природні ресурси, бібліотечні фонди.

б) земельні ділянки; багаторічні насадження.

в) права користування природними ресурсами, товарними знаками.

^ 10. До витрат майбутніх періодів відносять:

а) грошові кошти на рахунках в банку;

б) передплата періодичних видань;

в) нестача матеріалів.
следующая страница >>