asyan.org
добавить свой файл
1
Додаток 5

до Порядку віднесення страхувальників до класу

професійного ризику виробництва з урахуванням виду

їх економічної діяльності та проведення перевірок

достовірності поданих страхувальниками відомостей про

види економічної діяльності (у тому числі основний)

затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування

від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

30 листопада 2010 р. N 30

(у редакції постанови Правління Фонду соціального страхування

від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

від 21 вересня 2012 р. N 32)


Ідентифікаційний код юридичної особи
Реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті)


Реєстраційний номер платника єдиного внеску
(повне найменування підприємства, установи, організації – для юридичних осіб; прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб)
ВІДОМІСТЬ

^ РОЗПОДІЛУ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ,

РІЧНОГО ФАКТИЧНОГО ОБСЯГУ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ)

ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

за 20__ рік*Подається до робочого органу виконавчої дирекції Фонду раз на рік до 25 січня року, наступного за звітним.


^ Код виду економічної діяльності за КВЕД

Наймену-вання виду еконо-мічної діяльності

Середньо-облікова кількість штатних працівни-ків, осіб

Питома вага середньооблікової кількості штатних працівників за відповідним видом економіч-ної діяльності в загальній серед-ньообліковій кількості штатних працівників, %

^ Обсяг реалізо-ваної продук-ції, робіт, пос-луг (без ПДВ, акцизу),

тис. грн.

Питома вага обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за відповідним видом економічної діяльності в загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг), %

1

2

3

4

5

6Усього:100%100%
--------------------

* Інформація заповнюється на основі даних бухгалтерської звітності за минулий календарний рік, код виду економічної діяльності та його найменування зазначаються за національним класифікатором України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності".


Керівник

(підпис)
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)
(прізвище та ініціали)

М.П.


"
"
20
року
Прийняв звіт

(підпис)
(прізвище та ініціали)

"
"
20
року