asyan.org
добавить свой файл
1

ДОРУЧЕННЯ ДОВЕРЕННОСТЬ
УКРАЇНА УКРАИНАЯ, що підписався нижче ___________________________________

(П.І.Б., посада, назва організації)

___________________________________

надав дійсне доручення ТОВ „Інвента”, яке згідно з дорученням зобов’язане виконувати від імені й в інтересах особи, що підписалася нижче, правомірні дії, пов’язані з об’єктами інтелектуальної власності на території України.


Стогний Євгеній Степанович патентний повірений України зареєстрований в реєстрі патентних повірених під номером 65

Я, нижеподписавшийся ______________________________________ (Ф.И.О, должность, название организации) ______________________________________

предоставил настоящую доверенность ООО «Инвента», которое согласно с доверенностью обязано выполнять от имени и в интересах лица, которое подписалось ниже, правомерные действия, связанные с объектами интеллектуальной собственности на территории Украины.


^ Стогний Евгений Степанович патентный поверенный Украины зарегистрированный в реестре патентных поверенных под номером 65ООО «Инвента»


- подавати заявки на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг та інші об’єкти інтелектуальної власності в Патентне відомство України від імені особи, що підписалася нижче; вести кореспондування, пов’язане з підготовкою необхідних документів та отримувати охоронні документи, в інтересах особи, що підписалася нижче; здійснювати інші юридично значущі дії, пов’язані з підтримуванням, наданням та припиненням права на об’єкти інтелектуальної власності;

- вести справи, пов’язані з порушенням прав на об’єкти інтелектуальної власності, а також розпочаті за ініціативою третіх осіб; здійснювати представництво у компетентних органах, в тому числі у суді та арбітражі тощо.

^ Термін чинності цього доручення - три роки.

Дата ____________

Підпис ____________

- подавать заявки на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, знаки для товаров и услуг и другие объекты интеллектуальной собственности в Патентное ведомство Украины от имени лица, которое ниже подписалось; вести корреспонденцию, связанную с подготовкой необходимых документов и получать охранные документы, в интересах лица, которое подписалось ниже; осуществлять другие юридически значимые действия, связанные с поддержанием, предоставлением и окончанием прав на объекты интеллектуальной собственности;
- вести дела, связанные с нарушением прав на объекты интеллектуальной собственности, а также начатые за инициативою третьих лиц; осуществлять представительство в компетентных органах, в том числе в суде и арбитраже и т.д.

Срок действия настоящей доверенности - три года.

Дата _______________

Подпись ____________

Не требуется соблюдение никаких нотариальных формальностей