asyan.org
добавить свой файл
1

Відмітка про одержання:

вхідний № ____________

дата __________________

штамп органу державної податкової службиДодаток


до Податкової декларації з фіксованого сільськогосподарського податку1
Порядковий номер, що

відповідає р. 1.1.Т


Додаток №2

до
Загальної
Нової загальної
Уточнюючої загальної
Звітної
Нової звітної
Уточнюючої звітної


^ Відомості про наявність земельних ділянок
Одиниця виміру: гектарів з чотирма десятковими знаками,

гривень з двома десятковими знаками


з/п

Документи, що посвідчують право власності та/або користування земельними ділянками

Кадастро-вий номер земельної ділянки

(у разі наявності)

^ Серія та номер державно-го акта і дата його реєстрації

Дата укладання та термін дії договору оренди, а також дата та номер державної реєстрації договору оренди

^ Найменування орендодавця3

Місце розташування земельної(их) ділянки(ок),

код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ

Нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки

^ Категорія земельних ділянок

(сільсько-господарські угіддя та/або землі водного фонду)

Площа земельної ділянки1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1424
34

Продовження додатка


44
54

(дата подання розрахунку)

Керівник платника податку __________________ _____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)Реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія та номер паспорта5М.П.

Головний бухгалтер __________________ _____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія та номер паспорта5

1Додаток є невід’ємною частиною загальної, нової загальної, уточнюючої загальної та/або звітної, нової звітної, уточнюючої звітної декларації.
2 Номер зазначається послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних додатків.
3 Заповнюється у разі використання земельних ділянок на підставі договорів оренди.
4 За потреби кількість рядків 1 – 5 може бути збільшено або зменшено.
5 Зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.