asyan.org
добавить свой файл
1
ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ

Екосистема

Екосистемою називають сукупність різних організмів і неживих компонентів середовища, тісно пов’язаних між собою потоками речовини та енергії. Прикладами екосистем можуть бути озеро, ліс, ділянка степу, окремий гнилий пень або навіть вміст шлунка травоїдної свійської тварини, наприклад корови. Вивчаючи екосистеми, учні акцентують увагу саме на процесах перетворення речовини та енергії. У тому разі, коли екологи мають справу тільки із сукупністю різних видів, які спільно живуть і між якими не спостерігається зв’язків, використовують такі терміни, як угруповання, або біоценоз.

Різні групи організмів, що входять до складу однієї екосистеми, виконують у ній різні функції. Організми-продуценти (від латин, producentis — той, що виробляє, створює) утворюють органічну речовину з неорганічних компонентів. Мабуть, усі продуценти обов’язково мають бути автотрофами. Основні продуценти як в океані, так і в усіх великих внутрішніх водоймах (і солоних, і прісних) — водорості. Саме вони дають життя всім істотам в океані, і тому рівень розвитку фітопланктону в тому чи іншому районі океану визначає там кількість риби та морських ссавців.

У водоймах продуценти можуть бути представлені й вищими квітковими рослинами, коренева система яких перебуває на мілководді водойми: ліліями, лататтям, очеретом тощо. Але порівняно з водоростями їхня роль в утворенні органічної речовини незначна. На суші основними продуцентами є великі за розміром вищі рослини: трави, чагарники та дерева.

Дві інші важливі групи організмів, що входять до складу будь-якої екосистеми,— консументи (від латин, consumentis — той, що споживає) і редуценти (від латин, reducentis — той, що повертає, поновлює). До консументів зазвичай відносять усіх тварин, а до редуцентів — гриби та бактерії. І ті й інші є гетеротрофами, тобто живуть за рахунок органічної речовини, утвореної продуцентами.

Сонячну енергію, зв’язану в процесі фотосинтезу у вигляді біологічної маси рослин, поїдають травоїдні тварини, які, у свою чергу, служать їжею для хижаків. Так, речовина й енергія передаються від одних організмів до інших, об’єднуючи екосистему в єдине ціле. Послідовність живих істот, які передають одне одному цю енергію, називають харчовим ланцюгом. За тим місцем, що його організми посідають у харчовому ланцюзі, їх можна об’єднати в кілька груп, або харчових рівнів. Перший із них, що утворює фундамент усієї екосистеми,— це рівень рослин, або продуцентів. Над ним ідуть рівні, які займають консументи. Перший рівень консументів — рослиноїдні тварини, другий рівень консументів — хижаки першого порядку, які їдять травоїдних тварин, і ще вище — хижаки другого порядку, які живляться вже хижаками. Наприклад, у водоймі риби, що живляться зоопланктоном (дрібними тваринами), є хижаками першого порядку, або консументами першого порядку, а великі хижі риби, що їх поїдають,— це хижаки, або консументи, другого порядку.

У процесі своєї життєдіяльності кожний організм витрачає енергію, яку одержав із їжею (а зелені рослини — із сонячним світлом), її кількість із кожним наступним рівнем зменшується. Відповідно приріст біомаси всіх організмів будь-якого рівня завжди менший від маси попереднього рівня.

Травоїдні тварини в наземних екосистемах з’їдають тільки частину рослин. Певна кількість енергії, отриманої з їжею, витрачається у вигляді тепла, тому біомаса консументів завжди менша від маси продуцентів. Хижакам так само дістаються не всі можливі жертви, і частина енергії теж розсіюється.