asyan.org
добавить свой файл
1
ДОГОВІР

про спільну діяльність з організації

оплачуваних громадських робіт

м. _________________________ "___" ________________ 199__ р.

Центр зайнятості, який далі іменується Центр, в особі

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові керівника або уповноваженої особи)

з однієї сторони, і _____________________________________________,

(найменування підприємства, установи, організації)

яке далі іменується Підприємство, в особі ________________________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові керівника "Підприємства"

__________________________________________________________________

або уповноваженої ним особи)

з другої сторони, уклали цей договір про спільну діяльність з

організації оплачуваних громадських робіт.

^ Предмет договору

1. Створення учасниками договору необхідних умов для

розв'язання завдання забезпечення роботою громадян, які не мають

її з різних причин та відчувають складності з підбором постійного

місця роботи.

2. Центр організовує направлення на громадські роботи

громадян, які звернулись до державної служби зайнятості за

сприянням у працевлаштуванні.

3. Підприємство створює (визначає) робочі місця для

організації оплачуваних громадських робіт.

^ Обов'язки сторін

4. Центр зобов'язується:

1) здійснити направлення на Підприємство громадян у кількості

______ чоловік у строк і на робочі місця, що визначаються

Підприємством;

2) компенсувати витрати Підприємства з створення робочих

місць для організації оплачуваних громадських робіт згідно з

поданими розрахунками (кошторисом);

3) інформувати громадян, які дали згоду на участь в

оплачуваних громадських роботах, про умови, режим роботи, оплату

праці та соціальні гарантії на Підприємстві, передбачені Законом

України "Про зайнятість населення".

5. Підприємство зобов'язується:

1) створити (визначити) в строк до ___________________ робочі

місця з організації оплачуваних громадських робіт у загальній

кількості ____ місць, у тому числі _______________________________

(найменування виду та обсяг

__________________________________________________________________

оплачуваних громадських робіт)

Робочі місця, передбачені для оплачуваних громадських робіт,

як правило, не повинні потребувати спеціальної професійної

підготовки робітників і організовуються для тимчасової зайнятості

населення;

2) укладати з робітниками, які направлені державною службою

зайнятості для участі в оплачуваних громадських роботах, строкові

трудові договори відповідно до трудового законодавства і у

3-денний строк інформувати про це Центр;

3) щоквартально повідомляти Центр про перелік видів та

обсяги оплачуваних громадських робіт, що організовуються для

громадян, які відчувають ускладнення з підбором постійної роботи;

4) гарантувати, що на створені за рахунок коштів державного

фонду сприяння зайнятості населення робочі місця будуть прийняті

громадяни тільки за направленнями державної служби зайнятості;

5) у 3-денний строк інформувати Центр про всіх звільнених,

які були прийняті на громадські роботи, із зазначенням причин

звільнення;

6) інформувати Центр про всі можливі зміни обсягів та видів

оплачуваних громадських робіт за 2 тижні до можливих змін з метою

внесення відповідних корективів;

7) інформувати центр щомісячно на 1 число про кількість

працівників, які взяли участь у оплачуваних громадських роботах,

та щоквартально на 2 число місяця, наступного за звітним

періодом, - про їх заробітну плату та кількість відпрацьованих

людино-днів.

^ Порядок фінансування

оплачуваних громадських робіт та оплата праці громадян

6. Оплачувані громадські роботи організовуються Підприємством

__________________________________________________________________

(де, які)

Робочі місця, які використовуються для організації

оплачуваних громадських робіт, створюються за рахунок коштів

Підприємства. Служба зайнятості перераховує ________________

гривень із державного фонду сприяння зайнятості населення

поетапно: ____________________________

7. Оплата праці робітників, зайнятих на оплачуваних

громадських роботах, здійснюється за фактично виконану роботу за

існуючими розцінками, тарифами та окладами, але не нижче розміру

мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством, за

умови якісного виконання норм праці.

У разі коли з незалежних від працюючого причин оплата праці

буде нижче мінімальної заробітної плати, доплата здійснюється

Підприємством, а у разі недостатності коштів фонду оплати праці у

Підприємства - за рахунок коштів державного фонду сприяння

зайнятості населення за довідками про фактичну щомісячну заробітну

плату, які видаються Підприємством, та довідки банку про наявність

коштів у Підприємства.

8. У разі часткового фінансування оплачуваних громадських

робіт за рахунок державного фонду сприяння зайнятості населення

Підприємство подає Центру звіт про напрями використання коштів з

наданням копій фінансових та інших документів. Після завершення

робіт складається двосторонній акт.

^ Відповідальність сторін,

порядок внесення змін та розірвання договору

9. Сторони, які уклали цей договір, несуть відповідальність

за виконання своїх зобов'язань у встановленому порядку.

10. Зміни, які виникають протягом дії договору, мають бути

погоджені між сторонами, а також оформлені додатком, що є

невід'ємною частиною цього договору.

11. Сторони не мають права розірвати договір в

односторонньому порядку.

12. Спори, пов'язані з виконанням цього договору, вирішуються

в судовому порядку згідно з законодавством.

13. У разі нецільового використання коштів державного фонду

сприяння зайнятості населення Підприємство повертає Центру

зазначені кошти у 10-ти денний строк з моменту виявлення

порушення.

^ Строк дії договору

14. Цей договір укладається на ____ (рік, місяць) і набирає

сили з дня його підписання.

У разі відсутності взаємних претензій договір вважається

пролонгованим на наступний строк, якщо жодна із сторін не заявить

про своє бажання розірвати договір не пізніше 10 днів до

закінчення строку його дії.

15. Договір укладається в 3-х примірниках, які зберігаються:

перший - у ___________________________ районному (обласному)

центрі зайнятості;

другий - у ___________________________ Підприємства;

третій - у ___________________________ бухгалтерії Центру (у

разі перерахування коштів з державного фонду сприяння зайнятості

населення).

16. Назва галузі народного господарства______________________

форма власності _______________________.

Юридичні адреси сторін

Центр     Підприємство

____________________________ _____________________________

____________________________ _____________________________

____________________________ _____________________________

(підпис) (підпис)

М.П. М.П.