asyan.org
добавить свой файл
1
Договір про заставу

_________________ N _________ "____"___________ 199___ р.

(місце складання)

_________________________________________________________________

(найменування підприємства, його підпорядкування)

в особі _________________________________________________, діючого

(посада керівника, прізвище ім'я та по батькові)

на підставі ______________________________________________________

(статуту, положення або інших документів, дата та номер

___________ і далі іменується Заставодавець з одного боку та

реєстрації)

_____________________________ в особі ____________________________

(найменування установи банку) (посада керівника, прізвище,

____________________, який діє на підставі Статуту, затвердженого

ім'я та по батькові)

_________________________, і надалі іменується Заставодержатель з

(дата і номер реєстрації)

другого боку, уклали цей договір про нижченаведене.

1. Предмет договору

1.1. Заставодавець передає в заставу Заставодержателю _______

(назва

_________________ загальною вартістю ______________, яка є

предмета застави) (сума прописом)

забезпеченням повернення отриманої позики згідно з кредитним

договором N ___ від "___"__________ 199__ р.

1.2. Предмет застави знаходиться:

__________________________________________________________________

(у володінні чи користуванні Заставодавця, володінні чи

користуванні третьої особи, або передана Заставодержателю)

__________________________________________________________________

(за адресою)

1.3. Заставодавець гарантує, що він повноважний

розпоряджатися предметом застави, який не заставлений за іншими

договорами і не є об'єктом судового спору.

^ 2. Строк та порядок виконання обов'язків,

що забезпечені заставою

2.1. Зобов'язання, забезпечене заставою, вважається

виконаним, якщо наявне погашення позики у сумі ___________________

(сума цифрами та

_________ відсотки та витрати, пов'язані з виконанням зобов'язань

прописом)

кредитного договору N ____ від "___"__________ 199__ р., сплачені.

2.2. Заставодержатель набуває права стягнення боргу за

рахунок предмета застави, у разі, якщо позика, яка забезпечена

заставою, не буде погашена в строк не пізніше "___"______ 199__ р.

2.3. У разі часткового виконання зобов'язань Заставодавцем

застава зберігається у первісному обсязі.

^ 3. Права та обов'язки сторін

3.1. Заставодавець та Заставодержатель мають права та

обов'язки, визначені статтями 15, 33-38, 42-48, 50, 52 Закону

України "Про заставу" від 2 жовтня 1992 року N 2654-12 (необхідно

вказати відповідні статті Закону та їх зміст, що безпосередньо

стосуються цього договору та предмета застави).

3.2. Заставодавець (Заставодержатель) здійснюють страхування

предмета застави, який знаходиться у їх володінні або

користуванні, на розмір позики за власний рахунок.

3.3. Заставодержатель має право:

а) перевіряти цільове використання виданої під заставу

позики, стан і умови зберігання заставленого майна;

б) реалізовувати за рішенням судових органів предмет застави

для погашення зобов'язань позичальника у разі невиконання у

встановлений строк умов кредитного договору N ___ від

"___"_______ 199__ р.

Продаж предмета застави для погашення заборгованості за

позикою здійснюється банком будь-якими засобами (з використанням

аукціону, торговельної біржі, комісійних магазинів і т.ін.) і

за умови попереднього, не менше ніж за 15 днів, повідомлення про

це Заставодавця;

в) стягувати заставлене майно до настання строку погашення

позики у разі:

- порушення Заставодавцем відповідних умов зберігання та

експлуатації предмета застави;

- використання отриманої позики не за призначенням

або порушення інших пунктів договору;

- припинення діяльності Заставодавця.

3.4. У разі, якщо предмет застави, який не передано

Заставодержателю було знищено, пошкоджено або зіпсовано

Заставодавець повинен надати йому заміну. При відсутності заміни

Заставодержатель задовольняє свої вимоги за рахунок сум страхового

відшкодування.

3.5. У разі, якщо предмет застави, який передано

Заставодержателю було знищено, пошкоджено або зіпсовано, він

повертає Заставодавцю, за умови виконання кредитної угоди,

відповідну суму страхового відшкодування.

3.6. У разі реорганізації Заставодавця (Заставодержателя)

зобов'язання за даним договором поширюються на його

правонаступників.

3.7. У разі порушення умов договору Заставодержатель має

змогу в односторонньому порядку його розірвати. У цьому випадку

Заставодержатель має у 10-денний строк у письмовій формі

повідомити Заставодавця і здійснити, згідно з встановленим законом

порядком відчуження предмета застави.

^ 4. Строк дії договору

4.1. Договір набуває чинності після його підписання

сторонами, а у разі нотаріального засвідчення з моменту видачі

відповідного документа.

4.2. Договір про заставу припиняє чинність у разі виконання

умов кредитного договору, а також у разі порушення умов кредитного

договору Заставодавцем та в інших випадках, передбачених статтями

28 і 29 Закону України "Про заставу".

5. Інші умови

5.1. Спори, що виникають у процесі виконання договору і не

врегульовані цим договором, вирішуються відповідно до чинного

законодавства України.

5.2. Додатки до договору (NN _____) є невід'ємною частиною

цього договору.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

^ 6. Юридичні адреси сторін

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Договір про заставу складений у _________ примірниках.

________________________ ________________________

(підпис) (підпис)

М.П. М.П.

Заставодавець Заставодержатель

^ Перелік можливих додатків до договору
1. Копія кредитної угоди N ___ від "___"_________ 199__ р. між Заставодавцем і Заставодержателем.
2. Довідка відповідного органу державної влади про те, що предмет застави не занесено у Державний реєстр національного культурного надбання.
3. Документ про вартісну оцінку предмета застави.
4. Копія страхового полісу (свідоцтва) на заставлене майно.
5. Копія документа, який підтверджує право власності Заставодавця на заставлене майно (свідоцтво видане нотаріальною конторою, бюро технічної експертизи, договір купівлі-продажу майна та інші документи).
6. Довідка нотаріальної контори або іншого органу про те, що предмет застави не знаходиться під арештом.
7. Опис майна, що передається під заставу.
Перелік може включати і інші документи.
____________