asyan.org
добавить свой файл
1
ДОГОВІР ПРО ЗАСТАВУ МАЙНА (ЗАКЛАД)


м._____________

"__"_____________200_ р.


_______________________________________________________________(далі - Заставодавець)

(повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи)

в особі____________________________________________________________________________,

(посада та ПІБ)

що діє на підставі__________________________________________________________________,

(положення, статуту)

з однієї сторони, і_____________________________________________(далі - Заставодержатель)

(повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи)

в особі___________________________________________________________________________,

(посада та ПІБ)

що діє на підставі__________________________________________________________________,

(положення, статуту)

з другої сторони, згідно з § 6 гл. 49 Цивільного кодексу України уклали цей Договір про заставу майна (заклад) (далі - Договір) про таке.
1. Предмет Договору
1.1. Заставодержатель має право у разі невиконання Заставодавцем своїх зобов'язань за Договором_________ від"___"_____________200_ р. (далі - Основний договір) отримати задоволення за рахунок вартості майна, заставленого на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Відповідно до цього Договору майно, заставлене на умовах, визначених цим Договором, передається у володіння Заставодержателя.
^ 2. Зобов'язання, забезпечене заставою
2.1. Предметом Основного договору є_________________________________________________.

2.2. Строк виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, до"____"_______________ 200_ р.

2.3. Розмір забезпеченої заставою вимоги, згідно з Основним договором,__________________.
^ 3. Предмет застави
3.1. Предметом застави є наступне майно:

3.1.1. Найменування:_______________________________________________________________

3.1.2. Кількість:____________________________________________________________________

3.1.3. Якість:______________________________________________________________________

3.2. Оціночна вартість заставленого майна становить:___________________________________.

3.3. Заставлене майно передається у володіння Заставодержателю у наступному порядку:

Строк передачі:____________________________________________________________________.

Місце передачі:____________________________________________________________________.
^ 4. Права та обов'язки Заставодавця
4.1. Заставодавець має наступні права з розпорядження заставленим майном:

__________________________________________________________________________________

4.2. Наступна застава, відчуження та передача в користування іншим особам заставленого майна

__________________________________________________________________________________

(допускається, допускається за згодою Заставодержателя, не допускається)

4.3. Заставодавець зобов'язаний застрахувати майно, заставлене за цим Договором.
^ 5. Права та обов'язки Заставодержателя
5.1. Заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави в разі, коли зобов'язання не буде виконано у строк, встановлений у п. 2.3 цього Договору.

5.2. Звернення стягнення на предмет застави здійснюється

__________________________________________________________________________________

(за рішенням суду, в позасудовому порядку шляхом передачі предмета застави у власність Заставодержателя та ін.)

5.3. Заставодержатель зобов'язаний:

5.3.1. Вжити всіх заходів щодо збереження предмета застави.

5.3.2. Негайно повідомити Заставодавця про виникнення загрози втрати або пошкодження предмета застави.

5.3.3. В строк_________повернути предмет застави після виконання Заставодавцем або третьою особою забезпеченого заставою зобов'язання.
^ 6. Відповідальність Сторін і вирішення спорів
6.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

6.2. За порушення строків, визначених у п. 3.3 та п. 5.3.3 цього Договору, винна Сторона сплачує іншій Стороні штраф у розмірі___________% від вартості предмета застави.

6.3. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

6.4. Усі спори, пов'язані із цим Договором, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку згідно з чинним законодавством.
^ 7. Строк дії Договору та інші умови
7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

7.2. Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

7.3. Зміни до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

7.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами або їх уповноваженими представниками.

7.5. Цей Договір складений українською мовою на__сторінках у______примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.
^ Місцезнаходження і реквізити Сторін


Заставодавець

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Заставодержатель

_________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Підпис__________________

Підпис___________________

М.П

М.П