asyan.org
добавить свой файл
1
ДОГОВІР
найму транспортного засобу № __


м. ___________________ "___" ______________ 200_ р.

___________________________________________________________________________________,

(найменування (П. І. Б.) суб'єкта, який надає транспорт)

який іменується далі "Орендодавець", в особі ____________________________________________

___________________________________________________________________________________,

(посада, П. І. Б.)

який діє на підставі __________________________________________________________________,

(уставу, доручення, положення тощо)

з одного боку, і _____________________________________________________________________,

(найменування (П. І. Б.) суб'єкта, який орендує транспорт)

який іменується далі "Орендар", в особі _________________________________________________

___________________________________________________________________________________,

(посада, П. І. Б.)

який діє на підставі __________________________________________________________________,

(уставу, доручення, положення тощо)

з іншого боку, які далі разом іменуються Сторони, уклали цей договір оренди транспортного засобу з екіпажем (водієм) (далі - Договір) про наведене нижче.

1. Предмет Договору

1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Наймодавець зобов'язується передати Наймачу в тимчасове володіння та користування вантажний автомобіль (тягач), визначений у цьому Договорі (далі йменується - "автомобіль"), Наймач зобов'язується прийняти в тимчасове володіння та користування автомобіль і зобов'язується сплачувати Наймодавцю плату.

1.2. Під автомобілем розуміється:

1.2.1. Вантажний автомобіль марки: __________________________________________

1.2.2. Державний номер: ______________________________________________________________

1.2.3. Дата випуску: __________________________________________________________________

1.2.4. Колір: ________________________________________________________________________

1.2.5. Номер двигуна: ________________________________________________________________

1.2.6. Номер шасі: ___________________________________________________________________

1.2.7. Номер кузова: __________________________________________________________________

1.2.8. Вартість автомобіля: згідно з актом оцінки - ____________________________________ грн.

1.2.9. Право власності Наймодавця підтверджується свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу _______ ________________________ виданим ___________________________________________.

1.3. Автомобіль не перебуває в заставі.

2. Мета найму

2.1. Автомобіль використовуватиметься Наймачем з метою перевезення вантажів.

2.2. Територія поїздок автомобіля ______________________________________________________

^ 3. Порядок передачі автомобіля в найм

3.1. Автомобіль передається Наймачеві за його заявкою не пізніше (не раніше) ________________ після її приймання Наймодавцем до виконання.

3.2. Бажане місце подачі автомобіля зазначається Наймачем у заявці, яка є невід’ємною частиною цього договору.

3.3. Передача автомобіля в найм здійснюється за актом приймання-передачі.

4. Строк найму

4.1. Строк найму становить __________________________________________________________.

4.2. Якщо Наймодвець у строк ____________ до закінчення строку найму не заявить про намір припинити цей Договір, то строк найму автомобіля продовжується на ____________________________.

4.3. Строк найму може бути скорочено за згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до Договору.

^ 5. Оплата та порядок розрахунків

5.1. Розмір плати становить: __________________________ в ______________________.

5.2. Плата за подачу транспортного засобу становить _____________________________________.

5.3. Плата вноситься в такий строк і в такому порядку: ____________________________.

^ 6. Права та обов'язки Сторін

6.1. Наймодавець за цим Договором зобов'язується:

6.1.1. Надати в найм автомобіль у технічно справному стані.

6.1.2. Протягом усього строку дії цього Договору підтримувати автомобіль у належному стані, включаючи проведення поточного та капітального ремонту і надання необхідного приладдя.

6.1.6. Страхувати автомобіль і відповідальність за шкоду, яку може бути заподіяно ним або у зв'язку з його експлуатацією.

6.1.7. Проводити технічний огляд автомобіля в ДАІ, перевірку відповідності технічного стану до вимог законодавства, оформляти та сплачувати платежі, пов'язані з проведенням зазначених заходів.

6.1.8. Протягом _________ з моменту отримання заявки Наймача повідомляти його про результати її розгляду.

6.2. Наймач за цим Договором зобов'язується:

6.2.1. Своєчасно сплачувати платежі.

6.2.2. Нести витрати, що виникають у зв'язку з комерційною експлуатацією автомобіля, у тому числі витрати на оплату пального.

6.2.3. Забезпечувати охорону автомобіля в період оренди.

6.3. Наймач за цим Договором має право:

6.3.1. Без згоди Наймодавця в межах здійснення комерційної експлуатації автомобіля від свого імені укладати з третіми особами договори перевезення та інші договори, якщо вони не суперечать цілям використання транспорту, зазначеним у підпункті 2 цього Договору.

6.3.2. Надавати автомобіль у піднайм за письмовим дозволом Наймодавця.

^ 7. Порядок повернення автомобіля

7.1. Повернення автомобіля провадиться за актом приймання-передачі, аналогічним тому, який складається при передачі автомобіля від Наймодавця Наймачеві.

^ 8. Відповідальність Сторін і вирішення спорів

8.1. У разі порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором і чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

8.2. Сторони не відповідають за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно відбулося не з їх вини. Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх заходів, які залежать від неї, для належного виконання зобов'язання.

8.3. У разі прострочення сплати платежів Наймач сплачує Наймодавцю пеню в розмірі ___________ від суми боргу за кожний день прострочення.

8.4. Наймодавець несе таку відповідальність за цим Договором:

у разі прострочення передачі автомобіля в найм Наймачеві - штраф у розмірі _______________, який стягується з платежів Наймачем, належних до сплати Наймодавцю.

^ 9. Строк дії Договору та інші умови

9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

9.2. Усі правовідносини, які виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору та не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

10. Адреси, банківські реквізити та підписи Сторін

Наймодавець Наймач

______________________ ______________________

______________________ ______________________

______________________ ______________________

___________/__________/ __________/___________/

(підпис) (підпис)

М. П. М. П.