asyan.org
добавить свой файл
1
ДОГОВІР ДАРУВАННЯ


м._____________

"__"__________200_ р.


________________________________________________________________, далі - Дарувальник,

(повна назва юридичної особи чи ПІБ фізичної особи)

в особі___________________________________________________________________________,

(посада та ПІБ)

що діє на підставі____________________________________________________з однієї сторони,

(положення, статуту)

і_____________________________________________________________, далі - Обдаровуваний,

(повна назва юридичної особи чи ПІБ фізичної особи)

в особі____________________________________________________________________________,

(посада та ПІБ)

що діє на підставі___________________________________________________, з другої сторони,

(положення, статуту)

уклали цей Договір дарування (далі - Договір) про наступне.
1. Предмет Договору
1.1. Дарувальник зобов'язується протягом______________днів з моменту укладення цього Договору передати безоплатно у власність Обдаровуваного____________________________________

_________________________________________________________________________________

(квартиру, дім, дачу, автомобіль, інше майно, в тому числі гроші, цінні папери тощо)

(далі - Дарунок).

(При даруванні квартири, будинку, дачі вказується точне місцезнаходження цих об'єктів нерухомості, їх площа, кількість кімнат, а також назва, дата документа, що засвідчує право власності на об'єкт нерухомості, що дарується, дата його реєстрації і в якому органі він зареєстрований).

1.2. Право власності на Дарунок належить Дарувальнику на підставі_______________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

1.3. Вартість Дарунка сторони визначають у сумі_____________________________________грн.

(сума словами)

1.4. Дарунок до укладення цього Договору нікому не проданий, не перебуває під заставою, забороною (арештом), на нього не заявлені права третіх осіб.
^ 2. Права та обов'язки Сторін
2.1. Дарувальник зобов'язаний:

2.1.1. Передати Дарунок у власність Обдаровуваного в порядку та на умовах даного Договору.

2.1.2. Повідомити Обдаровуваного про всі відомі першому недоліки Дарунка або його особливі властивості, які можуть бути небезпечними для життя, здоров'я, майна Обдаровуваного або інших осіб.

2.1.3. При необхідності нотаріального посвідчення або/та державної реєстрації даного Договору не ухилятися від проведення таких дій.

2.2. Дарувальник має право відмовитися від передання Дарунка в майбутньому, якщо після укладення Договору його майновий стан істотно погіршився.

2.3. Обдаровуваний має право в односторонньому порядку розірвати даний Договір та вимагати відшкодування шкоди, завданої майну, та шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю в результаті володіння чи користування Дарунком, утому разі, коли Дарувальник, якому було відомо про недоліки або особливі властивості подарованої речі, не повідомив про них Обдаровуваного.
^ 3. Право власності
3.1. Право власності в Обдаровуваного на Дарунок виникає з моменту його прийняття, про що укладається акт приймання-передачі у довільній формі.

3.2. У разі необхідності нотаріального засвідчення Договору право власності на Дарунок у Обдаровуваного виникає з моменту нотаріального посвідчення Договору.

3.3. У разі необхідності державної реєстрації Договору право власності на Дарунок у Обдаровуваного виникає з моменту державної реєстрації Договору.
^ 4. Вирішення спорів
4.1. Усе, що не врегульовано даним Договором, регулюється діючим законодавством України.

4.2. Усі спори, що виникають під час укладання та виконання даного Договору, а також в інших випадках, вирішуються в порядку, передбаченому діючим законодавством України.
5. Інші умови
5.1. Витрати, пов'язані з оформленням цього Договору, сплачує Обдаровуваний.

5.2. Ризик випадкової загибелі Дарунка переходить від Дарувальника до Обдаровуваного після виконання дій, передбачених ст. 3 цього Договору та з моменту оформлення акту приймання-передачі.

5.3. Цей Договір складений у трьох примірниках.

(Якщо дарування за законом вимагає нотаріального посвідчення, один з них залишається на зберіганні у справах нотаріальної контори, по одному видаються Сторонам Договору. В інших випадках складається не менше двох примірників Договору - по одному для Сторін).
^ Місцезнаходження та реквізити Сторін


Дарувальник::

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Обдаровуваний:

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Підпис__________________

Підпис___________________

М.П.

М.П.